นโยบายสิทธิส่วนบุคคล (Privacy Policy)

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy notes)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ของบริษัททั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซด์ของบริษัทโดยเคร่งครัด
ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
เรายังอาจจะใช้อีเมล์ของผู้ใช้ที่เคยติดต่อกับบริษัทในการส่งข้อมูลอัพเดต, จดหมายข่าว(Newsletter) หรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของเรา ซึ่งผู้ใช้อาจเลือกที่จะไม่รับอีเมล์ชนิดนี้ โดยการส่งอีเมล์พร้อมระบุหัวข้อว่า “unsubscribe” มาที่ sapanna_s@hotmail.com โปรดรับทราบว่าอีเมล์ที่ส่งมานั้นต้องส่งมาจากอีเมล์ที่ท่านต้องการปฏิเสธที่จะรับ

ความไม่เป็นตัวแทนข้อมูลข่าวสาร (Disclaimer policy)

ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากท่าน บริษัทจะนำมาพัฒนาแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้บริการเว็บไซด์ของบริษัทมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ
การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซด์นี้ เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่าง ๆ ดังนั้น บริษัทจึงไม่รับรองความถูกต้องของบรรดาข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดกำหนดในเว็บไซด์นี้ นอกจากนี้บริษัทขอเรียนว่า บริษัทไม่ใช่ตัวแทน ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลที่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความใด ๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซด์ของบริษัท บริษัทขอเรียนว่า เว็บไซด์นี้เป็นเพียงสื่อกลาง ระหว่างผู้ใช้บริการและเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ในด้านต่าง ๆ เท่านั้น โดยบริษัทไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่ง ที่มาและ/หรือรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซด์ ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวหากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทางกฎหมายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นระหว่างบริษัท เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ และบุคคลภายนอก

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

บริษัทขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บ ไซด์ของบริษัทนี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท แต่เพียงผู้เดียว
หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

การใช้เทคโนโลยี Cookies

บริษัทใช้เทคโนโลยี Cookies ในการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าชม และบันทึกข้อมูลระยะเวลาในการเข้าชม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลในการเขียนจดหมายข่าว, โฆษณา และเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากชนิดของบราวเซอร์และข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ นอกจากนี้ เราจะไม่ประสานข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้ใน Cookies เข้ากับข้อมูลที่ถือว่าเป็นส่วนตัวของท่านขณะอยู่บนเว็บไซต์ของเรา โดยท่านอาจจัดรูปแบบบราวเซอร์ของท่านใหม่เพื่อตอบรับหรือปฏิเสธ Cookies ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเมื่อเทคโนโลยี Cookies ได้รับการตั้งค่าเสร็จ บราวเซอร์แต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันไป ดังนั้น ท่านโปรดตรวจสอบเมนู “Help” จากบราวเซอร์ของท่านเพื่อศึกษาวิธีการเปลี่ยน Cookies ที่ท่านต้องการ อย่างไรก็ดี ท่านต้องใช้เทคโนโลยี Cookies จากเว็บไซด์ของบริษัทเพื่่อใช้ฟังก์ชั่นบางอย่างบนเวบไซต์ และโปรดรับทราบว่าทางบริษัทอนุญาตให้ผู้โฆษณาบุคคลที่สามที่กำลังนำเสนอโฆษณาบนบางหน้าเว็บไซต์ของเรา สามารถตั้งค่า และเข้าใช้ Cookies บนคอมพิวเตอร์ของท่านได้ โดยการใช้เทคโนโลยี Cookies ของผู้โฆษณานั้นๆจะอยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลขององค์กรตนเอง มิใช่นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของบริษัท

ลิงค์ (Links)

เว็บไซด์ของบริษัทประกอบไปด้วยลิงค์เข้าเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งบริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อนโยบายสิทธิส่วนบุคคล และ/หรือแบบปฏิบัติของเว็บไซต์อื่นๆ เมื่อมีการลิงค์เข้าสู่เว็บไซต์อื่น ผู้ใช้ควรอ่านนโยบายสิทธิส่วนบุคคลที่ระบุบนเว็บไซต์นั้น โดยนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเราจะรับผิดชอบต่อข้อมูลที่รวบรวมอยู่บนเว็บไซด์ของบริษัทเท่านั้น
ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าหากผู้เยี่ยมชมต้องการเชิญชวนบุคคลอื่นและ/หรือทำลิงค์เข้ามายังเว็บไซต์ของเรา โดยในส่วนของบทความทุกท่านสามารถนำไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะได้โดยสะดวก และจะเป็นการดีถ้าหากระบุที่มาจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นๆที่ปรากฏในหน้าบทความนั้น

การโฆษณาโดยบุคคลที่สาม

เว็บไซด์ของบริษัทหรือหุ้นส่วนโฆษณาเว็บไซต์ของเรา อาจเป็นผู้ลงโฆษณาที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์นี้ โดยหุ้นส่วนโฆษณาเว็บไซต์ของเราอาจตั้งค่า Cookies ที่จะอนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์โฆษณา สามารถจดจำคอมพิวเตอร์ของท่านได้ในแต่ละครั้งที่ผู้โฆษณาเหล่านั้นส่งข้อมูลโฆษณาผ่านระบบออนไลน์มาที่ท่าน การปฏิบัติวิธีนี้อาจช่วยให้เซิร์ฟเวอร์โฆษณาสามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวการเข้าใช้เว็บไซต์ และการเข้าคลิกชมโฆษณาของท่าน และผู้อื่นได้ ซึ่งอาจช่วยให้เครือข่ายโฆษณาสามารถผลิตโฆษณาที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดียิ่งขี้นต่อไปในอนาคตอีกด้วย นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ครอบคลุมการใช้เทคโนโลยี Cookies ของเว็บไซด์ของบริษัทเท่านั้น และไม่คลอบคลุมการใช้เทคโนโลยี Cookies ของผู้โฆษณาแต่อย่างใด

การเปลี่ยนแปลงนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เราอาจเปลี่ยนนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเราเป็นครั้งคราว โดยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในนโยบาย เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ของเราได้ทราบผ่านการประกาศบนเว็บไซต์ เพื่อผู้ใช้จะสามารถรับทราบข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม, วิธีการใช้ข้อมูลของเรา และการเปิดเผยข้อมูลอยู่เสมอ ผู้ใช้ยอมรับการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยใดๆในนโยบาย เมื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ภายหลังการปรับเปลี่ยนนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากเรากำลังที่จะใช้ข้อมูลที่ถือว่าเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ด้วยรูปแบบหรือวิธีกา่ีรใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในช่วงการเก็บรวบรวมข้อมูล เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยการโพสต์ลงบนเว็บไซต์ภายใน 30 วัน
 
 

กลับสู่หน้าแรก กรอบรูปเกรซฟิวเจอร์website statistics