شهری در دور
اباید دید که چه می‌شود

آخه من چی بگم

همینه دیگه