За нас

 

Основна дейност на "ГЕОНЕТ КОНСУЛТИНГ" EООД са геодезическите услуги и изработването на част "Геодезическа" на инвестиционните проекти за изграждането на сгради и съоръжения.

Специалистите работещи във фирмата притежават пълна проектантска правоспособност по част "Геодезия и вертикално планиране", както и с лиценз за извършване на дейности по кадастъра.

Извършваме трасиране на границите на поземлени имоти, а така също и трасиране на конструктивни оси и контури на сгради и съоръжения.

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                       

Снимка: