Geografia‎ > ‎

Zdroje dát

GapMinder ako zdroj údajov http://www.gapminder.org/data/
Google Public Data
Mapy Slovenska online ako zdroje údajov

Geoportal http://www.geoportal.sk/sk/
   https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx
   https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/Help/index.html
   http://www.geoportal.sk/sk/aplikacie/mapka/   https://dennikn.sk/176393/chcel-pomoct-statu-s-katastrom-na-webe-ten-mu-ukradol-napad
   http://www.geoportal.sk/sk/sluzby/mapove-sluzby/wms/
   http://www.geoportal.sk/sk/inspire/zobrazovacie-sluzby/
   http://www.geoportal.sk/sk/udaje/udaje-zbgis/udaje-zbgis/
   http://www.geoportal.sk/sk/sluzby/transformacna-sluzba/
Podrobná turistická mapa (s vrstevnicami) a ortofotomapa http://mapy.hiking.sk/
Základná mapa, ortofotomapa, turistická mapa, mapa reliéfu, historická mapa z I., II. a III. vojenského mapovania http://mapa.zoznam.sk/
Historické mapy http://chartae-antiquae.cz/
Historické mapy http://www.staremapy.cz/
Historická mapa  z I. a II. vojenského mapovania a iné historické mapy http://mapire.eu/en/ , http://mapire.eu/en/synchron/?zoom=5&lat=47.25686&lon=16.44653
Ortofotomapa Slovenska 2002, 2007, 2010, 2012, 2015 http://www.podnemapy.sk/bpej/viewer.htm
Ortofotomapa Slovenska 2012 http://ismcs.cdb.sk/portal/mapviewer/
Ortofotomapa Slovenska 2012 a novšie (podľa toho ktorá časť krajiny) http://www.mapy.cz/
Digitálny atlas lesnej včelej pastvy - Digital http://vceliapastva.vcelari.sk/joomla/index.php/vstup-do-atlasu
Klimatický atlas Slovenska., [Climate Atlas of Slovakia]. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2015. 132 s. ISBN 978-80-88907-90-9. – Atlas je dostupný aj na CD a online z: http://klimat.shmu.sk/kas/

Geomorfologické členenie Slovenska
Mazúr, E., Lukniš, M. (1978): Regionálne geomorfologické členenie SSR. In: Geografický časopis, roč. 30, č. 2, pp. 101-125 (+ 1 mapa 1 : 1 000 000)
[Pozn.: Toto č
lenenie bolo publikované o. i. aj v Atlase SSR (Bratislava: SAV; SÚGK, 1980, s. 54-55) a Atlase krajiny Slovenskej republiky (Bratislava: MŽP SR, B. Bystrica: SAŽP, 2002, s. 88)]
- farebné interaktívne zoomovateľné s podrobnou podkladovou mapou: http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=14491b3a7f0b43aa98bbe22e96a6149a
Kočický, D. - Ivanič, B. (2011): Geomorfologické členenie Slovenska. ŠGÚDŠ Bratislava a Esprit Banská Štiavnica.
Geomorfologické členenie - mapa (pdf - 10,8 MB)
Geomorfologické členenie - oblasť, celok. podcelok, časť (pdf - 185 kB)
Geomorfologické členenie - sústava, podsústava, provincia, subprovincia, oblasť (pdf - 109 kB)
Porovnanie Mazúr a Lukniš (1978) verzus Kočický a Ivanič (2011)

Mapy a vzdialenosti

Internetová stránka ŠÚ SR ako zdroj údajov

Portál Štatistického úradu SR: www.statistics.sk

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/population/publications/ Štatistiky: Demografia a sociálne štatistiky: Obyvateľstvo a migrácia: Publikácie
http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/population/indicators/ Štatistiky: Demografia a sociálne štatistiky: Obyvateľstvo a migrácia: Ukazovatele: Pramenné dielo - Pohyb obyvateľstva 1992-2015 (stav k 31.12.) - okresy a mestá
http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx DATAcube: 1 Demografia a sociálne štatistiky: 01 Obyvateľstvo: 1 Bilancie obyvateľstva: 6 Prehľady o stave a pohybe obyvateľstva: Prehľad stavu a pohybu obyvateľstva - obce [om7010rr] 1996-2016
   Stav a pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike 2008-2013
   Vekové zloženie obyvateľstva 2008-2013
http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/pl5001rr/V%C3%BDmera%20%C3%BAzemia,%20vyu%C5%BEitie%20p%C3%B4dy%20%5Bpl5001rr%5D DATAcube: 6 Regionálne štatistiky: 05 Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo: Výmera územia, využitie pôdy [pl5001rr] - za obce 1996-2017 (asi k 1.1., kedže "Posledná aktualizácia údajov: 20.03.2017" - potrebné pozrieť vpravo hore metaúdaje a poznámky)
http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/REGPJ/ Register priestorových jednotiek (REGPJ)

Nariadenia EK: http://eur-lex.europa.eu
Zbierka zákonov SR: http://jaspi.justice.gov.sk

Demografia:
Štatistika uzavretých manželstiev - OBYV 1-12 (Hlásenie o uzavretí manželstva) - http://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_200/Vzory_formularov/rok_2011/f_obyv112_11.pdf
Štatistika narodených - OBYV 2-12 (Hlásenie o narodení) - http://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_200/Vzory_formularov/rok_2011/f_obyv212_11.pdf
Štatistika zomretých - OBYV 3-12 (List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí) - http://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_200/Vzory_formularov/rok_2011/f_obyv312_11.pdf
Štatistika sťahovania - OBYV 5-12 (Hlásenie o sťahovaní) - http://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_200/Vzory_formularov/rok_2011/f_obyv512_11.pdf


Zahraničná migrácia:

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov
Prieskum o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach za 1. štvrťrok 2012 http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=59208
Využívanie informačných a komunikačných  technológií v SR (spoločná publikácia IKT za domácnosti, podniky a IKTvo vládnom sektore) http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=60549

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 

Štatistika príjmov a výdavkov domácností (rodinné účty)
Štatistika príjmov a životných podmienok (EU SILC)
Štatistika spotreby potravín
Štatistika príjmov a výdavkov domácností (rodinné účty), údaje z databázy Slovstat: http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=42&cmd=go&s=1002&sso=2&so=40
Štatistika spotreby potravín, údaje z databázy Slovstat: http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=52&cmd=go&s=1002&sso=2&so=40ESPON ako zdroj údajov

  - ESPON Database Portal
    http://database.espon.eu/db2/
    - ESPON Database Portal Resources
      http://database.espon.eu/db2/resource-index
      - ESPON Database Portal Resources OLAP Cube
        http://database.espon.eu/db2/resource?idCat=21
  - ESPON Data Navigator
    http://datanavigator.espon.eu/
    - ESPON Data Navigator Grids
      http://datanavigator.espon.eu/index.php/component/content/category/22-grids?layout=blog
  - ESPON Map Finder
    http://mapfinder.espon.eu/
ESPON Project Overview http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/
  - Applied Research
    http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/
    - GEOSPECS - Geographic Specificities and Development Potentials in Europe
      http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/geospecs.html
      - EDORA - European Development Opportunities in Rural Areas
        http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/edora.html
  - Scientific Platform
    http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_ScientificPlatform/
    - EU Territorial Monitoring System - ETMS
      http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_ScientificPlatform/etms.html
      http://80.33.141.76/etms/
    - ESPON Online Mapping Tool – RIMAP
      http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_ScientificPlatform/rimap.html
    - ESPON Database 2013
      http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_ScientificPlatform/espondatabase2013.html
    - ESPON Database 2013 Phase II (2011-2014) - skratene nazyvany M4D
      http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_ScientificPlatform/espondatabase2013phaseII.html
      http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/ScientificPlatform/ESPONDatabaseII/revised_First-Interim-Report/M4D_FIR_revised.pdf  (e.g. p. 27-32, 33-40, 41-42, etc.)
  - Targeted Analyses
    http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/
    - SEMIGRA - Selective Migration and Unbalanced Sex Ratio in Rural Regions
      http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/
      http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/semigra.html
Comments