Geografia‎ > ‎

Terénny kurz

„Povedz mi a ja zabudnem, ukáž mi a ja si spomeniem, ale nechaj ma zúčastniť sa a ja pochopím.“ Konfucius
Prosím, sledujte oznamy na tejto stránke počas semestra aj skúškového obdobia. Detaily o exkurzii budú postupne pridávané na túto stránku.

Odborno-didaktická exkurzia krajinou Slovenska v rámci predmetov:
   Terénny kurz z FG a HG 2 - bakalárske štúdium, 2. ročník
   Terénny kurz z regionálnej geografia Slovenska - magisterské štúdium, 1. ročník
   Terénne cvičenie - rozširujúce štúdium, 1. ročník
Vedúci exkurzie: Mgr. Miloš Bačík, PhD.; RNDr. Pavol Papčo, PhD.; Mgr. Pavol Hurbánek, PhD.
Odchod z Ružomberka v sobotu 5.5.2018 8:30 z parkoviska pri ČSPH Shell (príp. HM Tesco), nástup možný príp. aj na zastávke MHD pri železničnej stanici v Ružomberku o cca 8:40
Príchod do Ružomberka vo štvrtok 10.5.2017 v popoludňajších hodinách
Ubytovanie: Spoločné ubytovanie je rezervované v týchto lokalitách (zmena programu vyhradená). V prípade, že by niekto v uvedenej lokalite nechcel využiť spoločné vopred rezervované ubytovanie a chcel sa po skončení odborno-didaktického programu daného dňa (okolo 19 hod.) ubytovať v inom zariadení podľa vlastného výberu, nech to oznámi na adresu pavol.papco@ku.sk do 30. apríla 2018. (Neskôr sa odhlásiť z ubytovania nebude možné).
- sobota 5.5.2018 Nová Baňa, Školiace stredisko Hrabiny
- nedeľa 6.5.2018 Štúrovo, Športhotel
- pondelok 7.5.2018 Gabčíkovo, Účelové zariadenie STU
- utorok 8.5.2018 Moravský Svätý Ján, Škola v prírode Piesočná
- streda 9.5.2018 Kočovce, Učebno-výcvikové zariadenie SvF STU

Predpokladané finančné náklady na dopravu, ubytovanie a stravu (5-krát večera, 5-krát raňajky) sú odhadované na 140 EUR. Prípadný preplatok bude v plnej výške vrátený. Uvedenú sumu je potrebné zaslať na účet číslo (IBAN) SK30 8360 5207 0042 0032 9909 najneskôr do pondelka 23.4.2018. Stravu (s výnimkou vyššie uvedených termínov), príp. poistenie si každý hradí sám. Štandardný preukaz verejného zdravotného poistenia by mal byť však postačujúci. Nepredpokladá sa potreba poistenia nákladov na zásah Horskej záchrannej služby, ani iného špeciálneho poistenia. Ak by to náhodou bolo v niektorý deň potrebné, takúto službu možno na daný deň zriadiť individuálne s viac-menej okamžitou platnosťou prostredníctvom SMS. Pre identifikáciu platiteľa (t.j. účastníka exkurzie, za ktorého je platba realizovaná) je nevyhnutné použiť desaťciferný variabilný symbol (VS) vo forme dátumu narodenia 00RRRRMMDD (napr. ak dátum narodenia platiteľa je 22. marec 1990, potom by mal byť použitý variabilným symbol 0019900322). Len ako doplňujúci identifikačný údaj možno do kolónky "účel platby", "poznámka pre prijímateľa", "dôvod operácie" alebo podobne nazvanej, uviesť priezvisko a meno platiteľa. Najlepšie je platiť cez internet banking alebo príkazom na jednorazový prevod priamo v banke (určite nie poštovou poukážkou prostredníctvom Slovenskej pošty, pretože Slovenská pošta si priradí vlastný VS a potom je prakticky nemožné zistiť, od koho platba prišla).

Exkurzia je organizovaná tak, aby počas každého (okrem prvého) dňa exkurzie bolo možné individuálne si doplniť zásoby stravy a nápojov (v čase ako to dovolí odborný program exkurzie, počasie a pod.). Po každej takejto "zásobovacej" zastávke v mieste, kde je možné doplniť zásoby potravín a tekutín, je potrebné byť v tomto ohľade zásobený na najbližších minimálne 24 hodín.

Potrebná výbava: poznámkový blok, písacie potreby, mapa Slovenska (alebo autoatlas) v mierke 1 : 500 000 alebo väčšej (napr. 1 : 400 000, 1 : 100 000, a pod.), občiansky preukaz, preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia, európsky preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia (pre prípad, že časť trasy exkurzie, hoci len veľmi malá, povedie za hranice Slovenska priľahlým pohraničným územím niektorej zo susedných krajín), osobnú lekárničku s bežnými liekmi a bežným ošetrovacím materiálom (na tlmenie bolesti, kinetózy, horúčky, prechladnutia, žalúdočných a črevných problémov, otlaky, bodnutie hmyzu, dezinfekciu drobných poranení, náplasť, obväz, elastický obväz, malé nožničky, pinzeta, vitamíny), malý ruksak pre krátke i viac ako poldenné túry, vysoká nepremokavá terénna obuv, pršiplášť, dáždnik, teplé oblečenie pre celodenný pobyt v prírode a v horách, a to aj v prípade nepriaznivého, daždivého a veterného počasia, krém s ochranou proti UV žiareniu, prezuvky, stravu a nápoje na prvý deň exkurzie, vhodný (nie povinný) je fotoaparát, príp. podľa individuálnych potrieb účastníka i ďalšie vybavenie (napr. špeciálne lieky a zdravotné potreby podľa osobných potrieb, repelent proti hmyzu, slnečné okuliare, turistické paličky, a pod.). Spací vak a karimatka nie sú potrebné.

Spoločnou úlohou všetkých účastníkov exkurzie je vytvoriť internetovú stránku s interaktívnou mapou presnej trasy exkurzie, ako aj trás pohybu v krajine na jednotlivých zastávkach. Stránky s informáciami - vlastná fotodokumentácia, textová dokumentácia (najmä z prezentovaného výkladu), hypertextové odkazy (na zdrojové internetové stránky, ktoré boli použité pri tvorbe vlastnej stránky a na iné internetové stránky s ďalšími relevantnými informáciami, fotografiami, videami, atď.) - o jednotlivých lokalitách (t.j. zastávkach a obciach, cez ktoré sme prechádzali) by mali byť dostupné tak z chronologicky zoradeného zoznamu (podľa toho ako boli navštívené na exkurzii), ako aj priamo cez interaktívne prvky na mape. Všetky použité (doslovne citované alebo parafrázované) zdroje by mali byť korektne citované (napr. v texte alebo pri obrázku "(Lukniš 1985)" a v zozname použitých zdrojov na konci stránky o danej lokalite "Lukniš, M. (1985): Regionálne členenie Slovenskej socialistickej republiky z hľadiska jej racionálneho rozvoja. Geografický časopis, roč. 37, č. 2-3, pp. 137-163"). Interaktívnu mapu (resp. interaktívne mapy) môžu byť vytvorené napr. cez https://tourbuilder.withgoogle.com/ , www.batchgeo.com , atď. - pozri viac na https://sites.google.com/site/geographyisthewhyofwhere/home/mapa-a-web). O.i. môžu byť pri tvorbe tejto spoločnej a vlastných stránok využité odkazy v sekcii: http://sites.google.com/site/geographyisthewhyofwhere/home/zdroje-dat Tieto odkazy sú len niektoré z mnohých zdrojov, ktoré môžu byť pri spracovaní spoločnej internetovej stránky nápomocné. Stránka má byť didaktickým a odborným výstupom dokumentujúcim absolvovanú exkurziu ako objektívnu skutočnosť, predovšetkým jej odborné aspekty, nie subjektívne dojmy. Má slúžiť predovšetkým študentom, najmä jej účastníkom. Napr. na to, aby si pred štátnicami mohli pripomenúť odborný obsah exkurzie. Ak má niekto potrebu publikovať a zdieľať svoje súkromné subjektívne dojmy z exkurzie, ktoré nie sú zlučiteľné s týmto cieľom, nech tak prosím robí na inej vlastnej súkromnej stránke a nie na oficiálnej spoločnej stránke (či na ňu prepojených stránkach), za ktorú sú hodnotení všetci účastníci.
Príklad spracovania internetovej stránky s interaktívnou mapou presnej trasy a podrobnou dokumentáciou exkurzie:

Archív starších neaktuálnych oznamov

Každý účastník exkurzie má zadanú tému pre vypracovanie referátu (zoznam je uvedený nižšie). Dôležitá a hodnotená bude kvalita, schopnosť generalizovať, excerpovať a prezentovať to najdôležitejšie v zadanej téme jasne, stručne, výstižne. Je potrebné, aby bol každý referát odovzdaný v tlačenej podobe na začiatku exkurzie, a aby bol jeho autor v priebehu exkurzie pripravený referovať k zadanej téme. Pri vypracovaní väčšiny tém referátov je vhodné začať preštudovaním atlasov Slovenska dostupných o.i. aj na Katedre geografie: Atlas SSR (1980)Atlas krajiny SR (2002)Atlas obyvateľstva Slovenska (2006) a Demografický atlas Slovenskej Republiky (2015). Téma by mala byť spracovaná tak, ako je zadaná, t.j. zväčša pre celé Slovensko a o niečo podrobnejšie práve pre regióny a obce, ktorými vedie trasa exkurzie. Téma by mala byť spracovaná vyvážene, resp. v celej svojej šírke relatívne rovnomerne podrobne. Teda ak je napr. polovica referátu na tému "Strojársky priemysel na Slovensku: vývoj a súčasný stav" venovaná jednému alebo dvom podnikom v automobilovom priemysle, takýto referát nie je vyvážený a teda ani úplný. Neúplná informácia je de facto zavádzajúca, mylná informácia, a teda môže byť horšia ako žiadna informácia. Preto referát podobného charakteru bude hodnotený negatívne. Okrem samotného referátu odovzdaného na začiatku exkurzie, je potrebné, aby každý referujúci mal pri sebe počas exkurzie jeho kópiu, ako aj ďalšie materiály (vlastné, príp. skopírované texty, tabuľky, grafy, mapy, obrázky, schémy), ktoré mu pomôžu lepšie prezentovať zadanú tému kolegom. Referáty by mali spĺňať všetky nasledovné podmienky: max. 2 hárky A4 obojstranne, zopnuté, nie v obale, s očíslovanými stranami, s citáciami priamo v texte (napr. "(Lukniš 1985)"), so zoznamom použitých zdrojov na konci (napr. "Lukniš, M. (1985): Regionálne členenie Slovenskej socialistickej republiky z hľadiska jej racionálneho rozvoja. Geografický časopis, roč. 37, č. 2-3, pp. 137-163") a s uvedením mena autora, jeho študijnej kombinácie a témy referátu na začiatku (v hornej časti) prvej strany.

Termíny
Vlastnoručne písané, príp. kreslené poznámky z exkurzie a vytlačený referát zo zadanej témy (vypracovaný podľa inštrukcií uvedených nižšie) je potrebné odovzdať na sekretariáte Katedry geografie do piatka 19.6.2015. Úradné hodiny sekretariátu sú v utorok až piatok 10:00-12:00 a 12:30-13:30.
Spoločnú internetovú stránku (vypracovanú podľa inštrukcií uvedených nižšie) je potrebné pripraviť do 15.7.2015.

Trasa predbežne plánovaná cez tieto geomorfologické celky: Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Zvolenská kotlina, Javorie, Pliešovská kotlina, Krupinská planina, Ostrôžky, Juhoslovenská kotlina, Cerová vrchovina, Bodvianska pahorkatina, Slovenský kras, Rožňavská kotlina, Košická kotlina, Čierna hora, Slánske vrchy, Východoslovenská pahorkatina, Zemplínske vrchy, Východoslovenská rovina, Beskydské predhorie, Spišsko-šarišské medzihorie, Čergov, Pieniny, Spišská Magura, Levočské vrchy, Podtatranská kotlina

Geomorfologické členenie Slovenska
Mazúr, E., Lukniš, M. (1978): Regionálne geomorfologické členenie SSR. In: Geografický časopis, roč. 30, č. 2, pp. 101-125 (+ 1 mapa 1 : 1 000 000)
[Pozn.: Toto členenie bolo publikované o. i. aj v Atlase SSR (Bratislava: SAV; SÚGK, 1980, s. 54-55) a Atlase krajiny Slovenskej republiky (Bratislava: MŽP SR, B. Bystrica: SAŽP, 2002, s. 88)]
- čiernobiele na stiahnutie: http://files.kopce.webnode.sk/200000263-8b1458c0da/geom_clen_SR_cb.pdf
- farebné interaktívne: http://www.misovic.net/online_tools/slovensko_pohoria.html
- farebné interaktívne zoomovateľné s podrobnou podkladovou mapou: http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=14491b3a7f0b43aa98bbe22e96a6149aKočický, D. - Ivanič, B. (2011): Geomorfologické členenie Slovenska. ŠGÚDŠ Bratislava a Esprit Banská Štiavnica. http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geois/node/751
Geomorfologické členenie - mapa (pdf - 10,8 MB)
Geomorfologické členenie - oblasť, celok. podcelok, časť (pdf - 185 kB)
Geomorfologické členenie - sústava, podsústava, provincia, subprovincia, oblasť (pdf - 109 kB)
Internetová stránka dokumentujúca exkurziu:


Príklad spracovania popisu navštívených lokalít prezentovaných formou interaktívnej mapy od študentky bakalárskeho študijného programu "Učiteľstvo geografie a slovenského jazyka a literatúry" na PF KU v RK:
- Geolokality severnej časti Slanských vrchov (Platforma: Google mapa) https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zHWCrHJlyStE.kXc75zSopnbg
- Po stopách baníkov v severnej časti Slanských vrchov (Platforma: Platforma: ArgGIS Story Maps) http://www.arcgis.com/apps/MapTour/?appid=b82c70a338a04f14a4b9bf6d2a969f45

Comments