Geografia‎ > ‎

Seminár k BcP 2

Aktuálne oznamy

http://www.stipendia.sk/Kedy sa predkladá žiadosť?
- do 30. apríla do 16:00 hod. na pobyty počas nasledujúceho akademického roka
- do 31. októbra do 16:00 hod. na pobyty počas letného semestra prebiehajúceho akademického roka

Prosím šudenov, ktorí majú v úmysle dať materiály vypracované v rámci DÚ zo Seminára k BcP 1 (t. j. teoretický model, schému metodiky a aplikáciu niektorej z kvantitatívnych metód) do svojej BcP, aby predtým konzultovali tieto materiály osobne z vyučujúcim predmetu (najlepšie po predchádzajúcom dohovore termínu konzultácie prostredníctvom e-mailu).

Pre denných aj externých študentov: Tento predmet je vyučovaný ako cvičenie, t.j. aktívna účasť na ňom je v plnom rozsahu povinná (s výnimkou PN a pod. - podrobnosti nižšie), a preto bude braná do úvahy pri celkovom hodnotení predmetu. Okrem toho bude pri celkovom hodnotení predmetu braná do úvahy kvalita prezentácie a domácich úloh.

Na najbližšom seminári budú referovať o svojej BcP prví desiati prítomní študenti podľa abecedného poradia:
IDPriezviskoMeno
1ArvaiováViktória
2BalogováPatrícia
3BančanskáSimona
4ČernákMichal
5HírešováPatrícia
6MihladaErik
7MlinarčíkováMichaela
8MrvováMartina
9NogováZuzana
10PoljakováMichaela
11RusnákPeter 
12SekelskýPeter
13SkolodováMiroslava
14SpišákDominik

V prípade neospravedlnenej účasti na cvičeniach (ktoré sú podľa študijného poriadku povinné) a teda aj na riešení písomných úloh priamo na vyučovaní študent za tieto úlohy získava 0 bodov. Neúčasť na cvičeniach možno považovať za ospravedlnenú len po predložení originálu dokladu o návšteve lekára alebo pracovnej neschopnosti v čase cvičenia. V takom prípade je však potrebné kontaktovať (napr. mailom) vyučujúceho čo najskôr, spravidla v prvý pracovný deň nasledujúci po poslednom dni pracovnej neschopnosti alebo po návšteve lekára. Okrem toho sa do hodnotenia započítava aj aktívna účasť na cvičeniach a kvalita vypracovaných domácich úloh. Podmienkou zahrnutia hodnotenia úlohy do celkového hodnotenia je jej odovzdanie do vopred určeného termínu, t.j. pred ním alebo najneskôr v danom termíne (platí pre všetkých študentov rovnako, t.j. aj pre tých, ktorí majú individuálny študijný plán, sú v daný termín na cvičeniach zo spirituality, na praxi, a pod.). Týmto termínom je začiatok vyučovacej hodiny daného cvičenia v deň, ktorého dátum je oznámený pri zadaní príslušnej úlohy. Po tomto termíne nebudú vypracované úlohy akceptované. Výnimku vo forme možnosti odovzdania a hodnotenia vypracovanej úlohy po termíne je možné akceptovať len v prípade ak jej autor nemal v deň termínu možnosť úlohu osobne ani inou formou včas doručiť; túto skutočnosť možno akceptovať len po predložení originálu dokladu o návšteve lekára alebo pracovnej neschopnosti v čase termínu odovzdania úlohy. V takom prípade je však potrebné kontaktovať vyučujúceho čo najskôr, spravidla v prvý pracovný deň nasledujúci po poslednom dni pracovnej neschopnosti alebo po návšteve lekára.

Kontakt: pavol.hurbanek [zavináč] ku.sk

Konzultácie sú možné počas konzultačných hodín alebo v termíne dohodnutom vopred prostredníctvom e-mailu.


Archív neaktuálnych oznamov


Dovoľujem si Vás informovať, že Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU vypísal nové kolo prihlasovania - na stáž pre absolventov ak. roka 2014/2015 (prihlásiť sa môžu študenti, ktorí v tomto ak. roku ukončia svoje štúdium na KU. Na absolventskú stáž nastúpia po získaní diplomu, či už v Bc., Mgr., PhD. stupni štúdia. Počas stáže budú evidovaní na ÚPSVaR). Prihlášky môžu študenti odovzdať do: 24. marca 2015. Informácie o prihlasovaní sú zverejnené na adrese: 
http://www.ku.sk/zahranicne-vztahy-a-mobility/67262-vyzva-na-prihlasovanie-absolventska-prax-erasmus.html

Erasmus+ stáže

Prezentácia (pre denných i externých študentov)

Každý študent je povinný na poslednom vyučovaní tohto predmetu v LS (denní študenti 7.3.2013 a externí študenti 8.3.2013) prezentovať obhajobu svojej BcP v aktuálnom stave rozpracovanosti (t.j. asi 3 týždne pred zviazaním a odovzdaním BcP) v dĺžke 10 min. (cca 10 snímok, plus-mínus 3 snímky v závislosti podľa charakteru prezentácie). Prezentácia by mala obsahovať, resp. by mala popisovať tieto aspekty BcP:
názov BcP, meno autora, študijný program autora, meno školiteľa
- cieľ/ciele práce, príp. konkrétne výskumné otázky a hypotézy, ako aj ich odôvodnenie, ktorým študent preukáže schopnosť logicky uvažovať a jasne formulovať relevantné argumenty
- teoretický model, resp. autorovo zasadenie práce do existujúceho teoretického rámca geografie a danej geografickej subdisciplíny
- konkrétne zdroje použitých dát/údajov
- metodika resp. použité metódy, spolu so schémou metodiky
- hlavné výsledky, zistenia a prínosy práce, predovšetkým je potrebné zdôrazniť tie, ktoré sú originálne, nové a doteraz odbornej a vedeckej (nie laickej) verejnosti neznáme

Domáca úloha (pre denných i externých študentov)
DÚ z SkBcP2 je rovnaká ako bola DÚ2 a DÚ3 z SkBcP1. V tom, čo bolo označené ako DÚ3, môžu byť okrem metód z http://ulb.upol.cz tiež použité akékoľvej iné kvantitatívne, kartografické a vizualizačné metódy prebrané na SkBcP1a SkBcP2. Okrem aspektov vymenovaných v zadaní príslušných úloh bude pri hodnotení vzatá do úvahy aj miera zlepšenia v porovnaní s úlohami odovzdanými v rámci SkBcP1 (samozrejme len v prípade, že odovzdané boli). Spolu je potrebné odovzdať 2 hárky A4 (nie viac): 1. hárok obojstranne potlačený s DÚ2, 2. hárok obojstranne potlačený s DÚ3.
DÚ bude hodnotená známkou FX ak:
- bude mať rozsah väčší ako 2 hárky A4 (denní), resp. 4-stranový PDF súbor (externí)
- nebude mať na začiatku prvej strany uvedené meno autora, študijný program autora, meno školiteľa a názov BcP
- jej strany nebudú očíslované
- nebude odovzdaná najneskôr v stanovenom termíne (môže byť odovzdaná skôr)
- v nej nebudú zohľadnené pokyny pre vypracovanie domácej úlohy (DÚ2 a DÚ3 z SkBcP1)
Termín:
Denní študenti: v tlačenej forme najneskôr počas vyučovania 7.3.2013
Externí študenti: vo forme 1 PDF súboru (v podobe prílohy mailu) s rozsahom 4 strany najneskôr do pondelka 18.3.2013 do 7:00 hod. ráno. (Ak bude zaslaný PDF súbor poškodený alebo nečitateľný, študent bude vyzvaný, aby najneskôr do 24 hod. dodal vytlačenú verziu.)

Comments