Geografia‎ > ‎

Seminár k BcP 1


Pre zoznam literatúry v BcP odporúčam zmeniť/skrátiť odkazy. V DU2 však odkazy meniť/skracovať nemusíte (aby ste sa dostali cez odkaz ku všetkým dokumentom súvisiacim s danou prácou, nie len ku samotnej práci).
Napríklad, namiesto odkazu
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/118821/29385057/?q=%7B%22______searchform___search%22%3A%22Be%5Cu0161e%5Cu0148ov%5Cu00e1%22%2C%22______searchform___butsearch%22%3A%22Vyhledat%22%2C%22______facetform___facets___workType%22%3A%5B%22BP%22%2C%22DP%22%2C%22RP%22%2C%22IP%22%5D%2C%22______facetform___facets___faculty%22%3A%5B%2211260%22%2C%2211270%22%2C%2211280%22%2C%2211220%22%2C%2211110%22%2C%2211130%22%2C%2211120%22%2C%2211140%22%2C%2211150%22%2C%2211160%22%2C%2211210%22%2C%2211310%22%2C%2211320%22%2C%2211410%22%2C%2211230%22%2C%2211510%22%2C%2211240%22%5D%2C%22______facetform___facets___defenseYear%22%3A%5B%222018%22%2C%222017%22%2C%222016%22%2C%222015%22%2C%222014%22%2C%222013%22%2C%222012%22%2C%222011%22%2C%222010%22%2C%222009%22%2C%222008%22%2C%222007%22%2C%222006%22%5D%2C%22______facetform___facets___lang%22%3A%5B%22ENG%22%2C%22CSE%22%2C%22CZE%22%2C%22SLO%22%5D%2C%22PNzzpSearchListbasic%22%3A%221%22%7D&lang=cs
použiť odkaz:

10.04.2018 11:20-13:00
DU4 Na vyučovanie 17.4.2018 by si mal každý študent pripraviť súbor PDF (verejne prístupný na spoločnej stránke predmetu) s vypracovaným teoretickým modelom ku vlastnej téme bakalárskej práce.
DU5 Na vyučovanie 17.4.2018 by si mal každý študent pripraviť súbor PDF (verejne prístupný na spoločnej stránke predmetu) s vypracovanou schémou metodiky ku vlastnej téme bakalárskej práce.
Čo je teoreticlý model a schémou metodiky: TeoretickyModel_SchemaMetodiky_BcP.pdf

Príklady prác komplexnej geografickej analýzy obce:
Lukniš, Michal (1946): Jakubiany. Prír. fak. SU / Sborník prác Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave, Práce Geografického ústavu, sv. 14, č. 2, Bratislava, 66 p. https://uloz.to/!umkwDxmh/michal-luknis-jakubiany-rar
Lukniš, Michal (1977): Geografia krajiny Jura pri Bratislave. Univerzita Komenskeho, Bratislava 212 p. https://uloz.to/!bJVvAfJu/michal-luknis-geografia-krajiny-jura-pri-bratislave-rar

Aj takto nejak by mohla vyzerať bakalárska práca: BcP študenta psychológie Bc. Pavla Dérera (školiteľ Mgr. Juraj Holdoš, PhD.).
Success is not always what you see

20.03.2018 11:20-13:00
DU3

13.03.2018 11:20-13:00
DU3 Na vyučovanie 20.3.2018 by si mal každý študent pripraviť súbor PDF (verejne prístupný na spoločnej stránke predmetu) s prehľadmi (tabuľkami a rôznymi typmi grafov) publikácií a ich textovým komentárom, venovaných témam súvisiacím s témou danej BcP (t.j. vyhľadávaných podľa kľúčových slov danej BcP a ich rôznych kombinácií), registrovaných v týchto a podobných databázach: Web of Science a Scopus - databázy recenzovaných odborných a vedeckých publikácií dostupné cez http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/univerzitna-kniznica/virtualna-kniznica-eiz (len z IP adries počítačov na KU, príp. jej internátoch). Tieto prehľady a text je potom možné zaradiť do kapitoly BcP nazvanej "Prehľad literatúry". Príklady:

http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=A8CFFD80ABEAC294BE8C2C1CB057 (kapitola 3.1, prílohy 5 až 8)

Vyhľadávajte podľa rôznych kľúčových slov a podľa ich rôznych kombinácií (s použitím rôzneho umiestnenia úvodzoviek, zátvoriek a logických operátorov, ako sú napr. AND, OR, atď.):
Web of Science:
Scopus:
Zoznam vyhľadaných publikácií sa dá následne triediť na podmnožiny podľa rokov vydania, oblastí vedy, jazykov, krajín, časopisov, autorov, atď., a takéto triedenie je potom možné vizualizovať graficky vo forme rôznych typov grafov.

06.03.2018 11:20-13:00
DU2 - na spoločnej internetovej stránke študenti zverejnia zoznam (podľa návodu v nižšie uvedenej časti "Citovanie použitých zdrojov") aspoň 10 záverečných prác tematicky čo najbližších vlastnej téme BcP. Pre ich nájdenie je potrebné hľadať v nižšie uvedených internetových registroch, repozitároch a archívoch záverečných prác. Zoznam by mal byť priamo na stránke (nie na stiahnutie v samostatnom súbore DOCX alebo PDF alebo inom) verejne prístupný (bez potreby individuálneho vyžiadania prístupu), rovnako ako v prípade DU1.

27.02.2018 11:20-13:00
Doplňte prosím názov témy svojej BcP:
DU1 - na spoločnej internetovej stránke študenti zverejnia zoznam aspoň 10 adries internetových stránok, ktorých obsah čo najviac súvisí s vašou témou, resp. s plánovaným obsahom vašej BcP.

Oznam pre študentov, ktorý nemajú v AIS2 pridelenú tému BcP
Z nižšie uvedenej smernice vyplýva, že študent, ktorý sa ešte v akademickom informačnom systéme (AIS2) neprihlásil na niektorú z vypísaných tém a ani sám písomne nenavrhol vlastnú tému do konca novembra predposledného ročníka štúdia, si vlastne nesplnil svoju povinnosť podľa článku 2, odsekov 2 a 4 uvedenej smernice. Odporúčam preto takýmto študentom kontaktovať školiteľa, s ktorým sa na téme dohodli, aby čo najskôr vypísal dohodnutú tému v AIS2.
Smernica dekana Pedagogickej fakulty KU č. 1/17 o ukončení štúdia na PF KU v Ružomberku
Článok 2 - Zadávanie záverečných prác
(1) Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, príslušné školiace pracovisko (katedra) zverejní do konca októbra prostredníctvom akademického informačného systému témy záverečných prác pre študentov predposledných ročníkov prvého, druhého a spojeného prvého a druhého stupňa.
(2) Študent má právo písomne navrhnúť príslušnému školiacemu pracovisku vlastnú tému a školiteľa záverečnej práce do konca novembra. Vedúci školiaceho pracoviska sa do 30 dní k jeho návrhu písomne vyjadrí. Za schválenie sa považuje aj potvrdenie témy vedúcim školiaceho pracoviska v akademickom informačnom systéme.
(4) Študent predposledného ročníka sa na tému elektronicky prihlási u školiteľa v akademickom informačnom systéme. Na základe dohody medzi školiteľom a študentom sa v akademickom informačnom systéme vyhotoví Zadanie záverečnej práce, ktoré prostredníctvom akademického informačného systému schvaľuje vedúci školiaceho pracoviska najneskôr do 31. januára daného akademického roka.

Mobilita študenta - štúdium; Mobilita študenta - stáž; Mobilita absolventa - stáž; Prihlasovanie potrvá do: 11. 4. 2018
- „Pizza v knižnici“ - krátka prezentácia mobilít 28. 2. 2018 o 12:20 v Univerzitnej knižnici KU
- správy RTVS - reportáž o programe Erasmus: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/1/48451 (od 27:30)
- geografia na PřiF UK v Praze - Destinácia pre Erasmus mobilitu? https://www.natur.cuni.cz/geografie/aktuality/geografie-opet-zabodovala-v-prestiznim-mezinarodnim-zebricku
Pre študentov, ktorí chcú viac ako len diplom, ktorí chcú byť viac ako len priemerným (a teda zväčša nezamestnaným) absolventom
- projekty http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/ , http://www.space.sk/vsprojekty/ , http://www.nadaciaorange.sk/
- fotosúťaže http://www.wikilovesmonuments.org/ (Wiki miluje pamiatky: Vyfoťte pamiatku, pomôžte Wikipédii a vyhrajte) , http://www.tpoty.com/ ,http://travel.nationalgeographic.com/photo-contest-2015/ , http://travel.nationalgeographic.com/photo-contest-2015/wallpapers/winners-all/1
- na iternete možno nájsť aj viacero sútaží esejí, ako napríklad túto, ktorú organizovala UN Academic Impact (UNAI) v spolupráci s ELS Educational services. Potrebné bolo napisať esej (maximálne 2000 slov) v jednom zo šiestich jazykov OSN (anglicky, francúzsky, španielsky, rusky, čínsky, arabsky), ktorý zároveň nie je materským alebo vyučovacím jazykom, na tému "Mnoho jazykov, jeden svet" a zaslať ju cez portál http://www.els.edu/en/ManyLanguagesOneWorld do 21. februára 2014. Súťaže sa mohli zúčastniť študenti vo veku 18 a viac rokov. Vybrani 60 viťazi - 10 na každý jazyk - boli 25.-29. júna 2014 pozvaní do New Yorku.
- trh stáží a pracovných miest http://onlinecareerfair.sk/

Bakalárska práca (BcP)
- tému BcP a školiteľa BcP si študenti volia na začiatku druhého ročníka bakalárskeho štúdia
- odporúčam čo najskôr premyslieť si dôsledne vlastný návrh témy BcP a dohodnúť si (najlepšie prostredníctvom e-mailu) termín konzultácie tohto návrhu s potenciálnym školiteľom a následne samotnú konzultáciu realizovať
- pri voľbe témy BcP z geografie a pri výbere potenciálneho školiteľa BcP, ktorý by mal BcP s takto zvolenou témou viesť, sa prosím nechajte inšpirovať internetovou stránkou Katedry geografie PdF KU (http://pf.ku.sk/kge), presnejšie záložkou "Výskum" a jej časťou nazvanou "VÝSKUM ČLENOV KATEDRY".

Centrálny register publikačnej činnosti http://www.crepc.sk/
Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác http://www.crzp.sk/
Repozitár záverečných prác obhájených na Univezite Karlovej v Prahe https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search
Archív záverečných prác na Masarykovej univerzite v Brne https://is.muni.cz/thesis/
Archívy záverečných prác obhájených na vybraných geografických katedrách na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte
KHGaD PriF UK v BA - Pri výbere tém z oblasti humánnej geografie sa môžete inšpitrovať napríklad témami bakalárskych a diplomových prác v archíve Katedry humánnej geografie a demografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave: http://humannageografia.sk/archiv.php a http://humannageografia.sk/archiv_prac.php Je možné stiahnuť si celé zoznamy názvov prác, ich autorov, ich školiteľov a prípadne kľúčových slov, alebo vyhľadávať v týchto zoznamoch (na stránke vpravo) rôzne pojmy, napríklad: hotel, festival, šport, cyklo, lyžiar, Róm, Ružomberok, atď. Následne je možné s p. Darinkou Dzurickou (khg@fns.uniba.sk) niekoľko týždňov vopred dohodnúť konkrétny termín návštevy archívu (v rámci vypísaných otváracích hodín v utorok 9.00-10.00 a piatok 11.30-12.30) a poslať jej vopred zoznam prác, do ktorých máte záujem prezenčne nahliadnuť. Pani Darinku Dzurickú možno nájsť v miestnosti č. 9 (2. dvere vľavo na danej chodbe) alebo na sekretariáte (posledné dvere vľavo na danej chodbe) na KHGaD PriF UK v BA, ktorá sídli na chodbe tvoriacej spojnicu medzi pavilónmi CH1 a B1 na mínus prvom poschodí (t.j. o 1 poschodie nižšie, ako je hlavný vchod do PriF UK v BA). Inštrukcie k postupu pri vypožičiavaní prác.

KFGaG PriF UK v BA - Podobne je dostupný zoznam prác obhájených na Katedre fyzickej geografie a geoekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave:

http://www.fns.uniba.sk/index.php?id=3425

http://www.fns.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/geog/kfg/Katedra/Archivy_Kniznica_Publikacie/prace_w.xls

KRGOaPK PriF UK v BA - Podobne je dostupný zoznam prác obhájených na Katedre regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave:
http://regionalnageografia.sk/index.php?id=500 - stránka archívu BcP, DP, RP a DizP na KRGOaPK PriF UK v BA. Je v ňom množstvo prác zameraných na regióny a lokality nielen na Slovensku, ale i vo svete. Dá sa v nich vyľadávať nielen prostredníctvom kľúčových slov v názvoch prác, ale aj prostredníctvom máp: http://regionalnageografia.sk/images/temp/dp_Svet_10.gif , http://regionalnageografia.sk/images/temp/dp_SR_10.gif Odporúčam spojiť sa so sekretariátom danej katedry, prip. s tajomníkom katedry a skúsiť si dohodnút, či by bolo možné nahliadnuť do prác, ktoré by vás zaujímali (a ktorých zoznam by ste im vopred mailom zaslali)
Konferencie v oblasti sociálnych vied. Možno sa tiež inšpirovať tým, aké témy sa riešia v súčasnosti na vedeckých konferenciách a seminároch. Ich prehľad v oblasti sociálnych vied, medzi ktoré patrí i humánna geografia, poskytuje o.i. aj mesačník Social Science News, resp. jeho archív: http://www.gesis.org/en/publications/newsletter/social-science-news/

Repozitár s otvoreným prístupom z oblasti sociálnych vied (Social Science Open Access Repository - SSOAR) poskytuje zbierku plných textov dokumentov z oblasti sociálnych vied, medzi ktoré patrí i humánna geografia: http://www.ssoar.info/en/home.html

Materiály, ktoré je potrebné si naštudovať a aplikovať pri tvorbe vlastnej seminárnej, bakalárskej, či diplomovej práce
- Ako nerobiť typografické chyby 
Typografické chyby sú rovnako neprípustné ako gramatické chyby. Ako sa ich vyvarovať: http://tvorim.net/typografia/
Citovanie použitých zdrojov
-- Vzory z dvoch najstarších geografických periodík na Slovensku: Geografický časopis (straší vzornovší vzor), Acta Geographica Universitatis Comenianae (pokyny pre autorov)
-- Harvardský systém citovania: Geografický časopis (straší vzornovší vzor), The University of Western Australia (Harward citation style guide), Imperial College London (Harward style citing and referencing)
-- Harvardský systém citovania podľa normy STN ISO 690:
-- Príklad citovania článku z encyklopédie Wikipedia:
Predatory open access publishing. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco: Wikimedia Foundation, 2001-, last modified 16.03.2016 [cit. 2016-04-08]. Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Predatory_open_access_publishing
Učebnica "Vzorová bakalárska/diplomová práca"
*Poláčková , J. (2013): Podoba a struktura kvalifikačních prací na katedře. Materiál vytvořený J. D. Bláhou, S. R. Kučerovou a Z. Pavlasovou nazvaný "Podoba a struktura kvalifikačních prací na katedře geografie" pro studenty Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem. http://geography.ujep.cz/vyuka/course/view.php?id=4 ("Přihlásit se jako host", "4. Vzorová kvalifikační práce (citace, formální a obsahová stránka práce) - Polackova_2013_vzorova_prace"
Učebnica výskumu pre študentov učiteľstva
*Gavora, Peter a kol. (2010): Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online] Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Dostupné na: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/ [ISBN 978-80-223-2951-4]
Učebnice výskumu pre študentov humánnej geografie
*Rochovská, Alena - Káčerová, Marcela - Ondoš, Slavomír (2015): Výskumné metódy v humánnej geografii a ich aplikácie. Univerzita Komenského v Bratislave, [ISBN: 978-80-223-3787-8] http://www.researchgate.net/publication/280925788_Vskumn_metdy_v_humnnej_geografii_a_ich_aplikcie
*Ženka, Jan - Kofroň, Jan (2012): Metodologie výzkumu v sociálnígeografii - případové studie. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, 90 p., Dostupné na: http://geography.cz/wp-content/uploads/2013/09/download.pdf [ISBN: 978-80-7464-148-0]
Kniha o metodológii výskumu v humánnej geografii (pozn.: význam termínu "humánna geografia" používaného na Slovensku je rovnaký ako význam termínu "sociální geografie" používaného v Česku), určená pre autorov bakalárskych, diplomových a dizertačných prác, je jedným z prvých ucelených textov na tému výskumného designu prípadových štúdií priamo pre potreby humánnych geografov v českom alebo slovenskom jazyku.
Učebnice spracovania prác v geografii
*Dubcová, Alena - Chrastina, Peter - Kramáreková, Hilda (2003): Vademecum literárnej a vedeckej činnosti geografa. 3. doplnené vydanie. Edícia Prírodovedec 49, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie, Nitra, 38 p. [ISBN 80-8050-273-0] Online: http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/pdfka/vademecum_2003.pdf
*Oršulák, Tomáš (2012): Studentské práce v geografii. 1. vyd. Tomáš Mikulenka, Ústí nad Labem, 48 p. [ISBN 978-80-904927-3-8http://cevramok.ujep.cz/files/stud-prace-2.pdf

Kožuchová, Mária (2014): Pokyny na vedenie záverečných prác študentov (upravené):
- Najčastejšie chyby študenta pri práci s literatúrou: 
Študenti vo svojich záverečných prácach (ZP) často doslovne odpíšu celú stať textu. Aj keď autora uvedú, chýba postoj študenta, analýza názorov a práca textom. Mnohé záverečné práce boli zostavené z prevzatých názorov rôznych autorov (mnohokrát protichodných) bez komentára autora ZP. 
Študenti tiež nerozlišujú priamu citáciu a parafrázu. Ak je teoretická časť len súhrnom doteraz publikovaných poznatkov iných autorov a neprináša vlastné hodnotiace a analytické postoje študenta, je to veľmi vážny nedostatok ZP. Je potrebné študentov viesť k tomu, aby aspoň posledný odstavec každej podtémy bol vyjadrením jeho postoja k tomu, čo uvádza. 
- Problémy s metodológiou a metodickou stránkou empirických častí ZP: 
V záverečnej práci je potrebné uvádzať výskumnú tému, výskumný problém, výskumné otázky, premenné, hypotézy a pod. 
Vo väčšine prípadov študenti vo svojich záverečných prácach robia prieskum. ZP by nemala zostať len na úrovni prieskumu, kde sa robí sonda bez hlbšej analýzy a kde je použitá len jedna výskumná metóda. Mal by byť robený výskum. 
Vyhodnotenie a interpretácia výsledkov výskumu by nemali zostať len na konštatačnej úrovni bez dôkladnejšej analýzy a hľadania kauzalít. Spôsob vyhodnotenia výskumu a schopnosť študenta korektne interpretovať získané údaje sa zohľadňuje v hodnotení empirickej časti ZP. 

Plagiátorstvo je prezentovanie cudzích slov, myšlienok a iných výsledkov tvorivej práce (obrázkov, fotografií, tabuliek, grafov, máp) ako vlastných, t.j. bez ich presného označenia a odvolania sa na zdroj, či už úmyselne alebo z nedbanlivosti. Za plagiát možno považovat ako celok aj takú prácu, v ktorej sú síce prebrané časti (či už citované alebo parafrázované) jasne a korektne označené, no tvoria relatívne veľký podiel z celej predloženej práce, a zvyšok - čiže vlastné slová, myšlienky a iné výsledky tvorivej práce samotného autora - tvoria len relatívne malú časť predloženej práce.
http://www2.fiit.stuba.sk/~vranic/plagiat.html - Vybrané časti: Odovzdanie projektu, ktorý obsahuje cudzie časti bez uvedenia zdroja predstavuje neakceptovateľné odovzdanie projektu. Ak je odovzdanie vlastného projektu stanovené ako podmienka absolvovania predmetu, plagiátorstvo v hociktorej jeho časti má za následok hodnotenie študenta známkou FX. O každom prípade plagiátorstva a odpisovania bude informovaný dekan fakulty so žiadosťou o prerokovanie disciplinárneho priestupku, za ktorý má disciplinárna komisia podľa študijného poriadku možnosť navrhnúť dekanovi, aby príslušnému študentovi udelil pokarhanie, podmienečne ho vylúčil zo štúdia alebo ho vylúčil zo štúdia. Ako sa vyhnúť plagiátorstvu a odpisovaniu: Pracujte priebežne a samostatne. Odvolajte sa na použité zdroje. Niektoré časti vašej práce naozaj môžu byť cudzieho pôvodu; ak ich presne vymedzíte a odvoláte sa na zdroj, nejde o plagiát. Dajte však pozor na to, že projekt musí predstavovať predovšetkým vašu prácu na to, aby mohol byť akceptovaný. Vedomé poskytnutie vlastnej práce iným (aj hromadné, napr. prostredníctvom webu), ktoré vedie k plagiátorstvu, zakladá zodpovednosť aj na strane poskytovateľa.
http://www.sme.sk/c/3278980/diplomovka-odstrihni-a-prilep.html - Vybrané časti: Podľa autorského zákona je plagiátorstvo trestné. Podľa Trestného zákona ide o trestné činy, za ktoré môže byť páchateľ potrestaný odňatím slobody od šesť mesiacov až do osem rokov. Neoprávnené použitie diela sa dá riešiť aj cez občianskoprávne konanie.

Príklady geografických časopisov - študent by mal mať vo svojej BcP spracovaný prehľad článkov (venovaných témam súvisiacím s témou príslušnej BcP) publikovaných v týchto a podobných časopisoch
Slovensko
Česko
Európa
Amerika
Časopisy príbuzných disciplín
Knihy

Geografické spoločnoti
http://geography.cz/about/
http://www.ptg.pan.pl/
http://arcims.isr.oeaw.ac.at/website/oegg/oegg.htm
http://www.eugeo.eu/activities/29-hungarian-geographical-society-magyar-foeldrajzi-tarsasag.html
http://www.rgs.org/HomePage.htm
atď. http://earthdirectory.net/gsocieties

Ako pripraviť internetový prieskum (anketu alebo dotazník)
Gavora, Peter a kol. (2010): Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online] Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Dostupné na: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/ [ISBN 978-80-223-2951-4] kapitola "Výskumné metódy" http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/index.php/kapitoly/vyskumne-metody.php?id=i10 , kapitola "Dotazník" http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/index.php/kapitoly/dotaznik.php?id=i12
- Zeľová, Alena (2002): Rozhovor a dotazník. In: Albert, A. - Zeľová, A.: Manažérstvo kvality na vysokých školách. TU KIP, Košice, pp. 71-86 http://web.tuke.sk/kip/download/rozhovor_dotaznik.pdf
- Kohoutek, Rudolf (2010): Dotazník jako průzkumná metoda http://rudolfkohoutek.blog.cz/1002/dotaznik-jako-pruzkumna-metoda
- Sebera, Martin (2012): Vybrané kapitoly z metodologie. Masarykova univerzita, Brno 2012 [ISBN 978-80-210-5963-4] https://publi.cz/books/54/Impresum.html , kapitola "Metody výskumu" https://publi.cz/books/54/04.html
Ďalšie zdroje:

Učebné texty v Univerzitnej knižnici KU:

Nováková, Gabriela (2008): Základy štatistiky pre geografovGeo-grafika, Bratislava, 218 p., [ISBN 978-80-89317-02-8] (3 ks)

Nováková, Gabriela (2011): Štatistika pre geografov 1. Geo-grafika, Bratislava, 212 p., [ISBN 978-80-89317-18-9] (5 ks)

Nováková, Gabriela (2012): Štatistika pre geografov 2. Geo-grafika, Bratislava, 147 p., [ISBN 978-80-89317-19-6] (5 ks)

Nováková, Gabriela (2009): Matematické minimum: Predkurz k Štatistickým metódam v geografii. Geo-grafika, Bratislava, 60 p.[978-80-89317-10-3] (1 ks)

Šoltés, Erik (2008): Regresná a korelačná analýza s aplikáciami. Iura edition, Bratislava, 287 p. [ISBN 9788080781637]
Almašiová, Angela - Kohútová, Katarína (2016): Štatistické spracovanie dát sociálneho výskumu v programe SPSSVerbum, Ružomberok, 173 p.


V prípade neospravedlnenej účasti na cvičeniach (ktoré sú podľa študijného poriadku povinné) a teda aj na riešení písomných úloh priamo na vyučovaní študent za tieto úlohy získava 0 bodov. Neúčasť na cvičeniach možno považovať za ospravedlnenú len po predložení originálu dokladu o návšteve lekára alebo pracovnej neschopnosti v čase cvičenia. V takom prípade je však potrebné kontaktovať (napr. mailom) vyučujúceho čo najskôr, spravidla v prvý pracovný deň nasledujúci po poslednom dni pracovnej neschopnosti alebo po návšteve lekára. Okrem toho sa do hodnotenia započítava aj aktívna účasť na cvičeniach a kvalita vypracovaných domácich úloh. Podmienkou zahrnutia hodnotenia úlohy do celkového hodnotenia je jej odovzdanie do vopred určeného termínu, t.j. pred ním alebo najneskôr v danom termíne (platí pre všetkých študentov rovnako, t.j. aj pre tých, ktorí majú individuálny študijný plán, sú v daný termín na cvičeniach zo spirituality, na praxi, a pod.). Týmto termínom je začiatok vyučovacej hodiny daného cvičenia v deň, ktorého dátum je oznámený pri zadaní príslušnej úlohy. Po tomto termíne nebudú vypracované úlohy akceptované. Výnimku vo forme možnosti odovzdania a hodnotenia vypracovanej úlohy po termíne je možné akceptovať len v prípade ak jej autor nemal v deň termínu možnosť úlohu osobne ani inou formou včas doručiť; túto skutočnosť možno akceptovať len po predložení originálu dokladu o návšteve lekára alebo pracovnej neschopnosti v čase termínu odovzdania úlohy. V takom prípade je však potrebné kontaktovať vyučujúceho čo najskôr, spravidla v prvý pracovný deň nasledujúci po poslednom dni pracovnej neschopnosti alebo po návšteve lekára.

Kontakt: pavol.hurbanek [zavináč] ku.sk

Konzultácie sú možné počas konzultačných hodín alebo v termíne dohodnutom vopred prostredníctvom e-mailu.


Archív neaktuálnych oznamov


20.04.2017 15:30-17:05
Skúmanie vzájomného vzťahu dvoch kvalitatívnych premenných - problematika bola vysvetlená na prednáške, a tiež je vysvetlená v súbore chi2.xlsx a na s. 1-10 v dokumente http://ulb.upol.cz/praktikum/statistika3.pdf
DU4 - Tvorba kontingenčnej tabuľky pre dve kvalitatívne premenné: "Úloha č. 1" na s. 1-2, body a)-d) (4 dvojice kvalitatívnych premenných) v dokumente http://ulb.upol.cz/praktikum/statistika2.pdf Zdrojové údajehttp://ulb.upol.cz/praktikum/data_2.xls.
Pomocou Chí-kvadrát testu zistite, či závislosť (asociácia) medzi skúmanými dvoma kvalitatívnymi premennými vo vytvorenej kontingenčnej tabuľke je na 95% štatisticky významná (t.j. či p ≤ 5%). Pomocou výpočtu koeficientov Ckor a V zistite, aká silná (tesná) je závislosť (asociácia) medzi skúmanými dvoma kvalitatívnymi premennými. T.j.: Na hárku "PohlaviKoureniChi2" v bunke I10 uveďte, či je daná závislosť štatisticky významná, dosaďte za X v bunke I20  a podľa inštrukcií a vzoru na prvých troch hárkoch doplňte to čo je potrebné na zvyšných 9 hárkov: DU4_Priezvisko.xlsx
DU4 by mala byť zverejnená na spoločnej stránke študentov http://seminarkbcp1.webnode.sk/ najneskôr do 27.4.2017 do 12:00 hod. na poludnie.

10.04.2017 13:00-14:35
Skúmanie vzťahu medzi dvoma premennými (metody.xlsx , prednaska1.pdfa metóda najmenších štvorcov (tzv. OLS)
Skúmanie vzájomného vzťahu dvoch metrických premenných

20.03.2017 12:10-14:30
Úlohou tých čo chýbali je spraviť s vlastným súborom odhadov (počty obyvateľov 20 najväčších miest Slovenska, ich poradia a kategórie) to, čo sme robili na dnešnom cvičení. Všetci študenti majú za úlohu dopočítať si pre vlastné odhady Kendallov korelačný koeficient a takto dokončený (t.j. aj s výpočtami z posledných dvoch cvičení z 13. a 20. 3. 2017) vlastný xlsx súbor zverejniť na spoločnej internetovej stránke (DU3). Na tej istej stránke by mal každý študent zverejniť tiež xlsx súbor z DU2.
Každý súbor prosím označte "DUX_Priezvisko.prípona", kde X je číslo domácej úlohy, Priezvisko je vaše priezvisko bez diakritiky a prípona je docx alebo xlsx.

13.03.2017 12:10-14:30
Mesta2016.xlsx - na budúcej hodine budeme pokračovať tam, kde sme skončili, preto je nevyhnutné, aby ten, kto nestihol na dnešnej hodine spraviť to, čo sa dialo na premietacom plátne a to čo spravila väčšina zo zvyšku študentov priamo na hodine, ako aj ten, kto sa vyučovania nezúčastnil, aby si zistil, čo bolo na vyučovaní prebrané a podľa toho si pripravil vlastný súbor Mesta2016.xlsx
DU2 - z témy svojej BcP si študent nájde a vo formáte xlsx pripraví čo najviac premenných rôzneho typu (podľa škály merania) o čo najviac objektoch (obyvateľoch, základných sídelných jednotkách, obciach, okresoch, krajinách, chránených územiach, geomorfologických jednotkách, bodoch v teréne, atď.) a daný súbor zverejní na spoločnej internetovej stránke študentov http://seminarkbcp1.webnode.sk/

Domáce úlohy

DU5
Na vyučovanie 24.11.2015 by si mal každý študent pripraviť vytlačenú vlastnú mapu pre svoju BcP s využitím nakladania dát/máp poskytnutých na vyučovaní 10.11.2015 a iných/ďalších máp. V prípade, že záujmové územie vašej BcP je mimo SR, zostrojte mapu vášho záujmového územia (inú akú ste odovzdali na DU3) alebo mapu územia SR (alebo jej časti) súvisiaceho s vašou BcP, napr. mapu lokalizácie respondentov (resp. škôl alebo obcí, z ktorých pochádzajú), ktorí sa zúčastnili dotazníkového prieskumu týkajúceho sa témy, resp. záujmového územia vašej BcP.
Citácia dát/máp poskytnutých na vyučovaní 10.11.2015:
GKÚ (2015): Geoportál: Na stiahnutie - Územné a správne usporiadanie. GKÚ - Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Dostupné na: https://www.geoportal.sk/sk/zbgis_smd/na-stiahnutie/ (k 19.11.2015)
Tieto dáta/mapy sú v súradnicovom systéme S-JTSK rovnako ako aj mapy v tomto atlase, preto ich možno na seba vzájomne nakladať:
Hrnčiarová, Tatiana et al. (eds.) (2002): Atlas krajiny Slovenskej Republiky. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky, Bratislava, Slovenská agentúra životného prostredia Slovenskej Republiky, Banská Bystrica, 342 p. [ISBN 80-88833-27-2] (Dostupné tiež na: http://geo.enviroportal.sk/atlassr/ k 19.11.2015)
Tieto mapy nie sú orientované na sever. Viac informácií o S-JTSK:
      Vliv používání Křovákova zobrazení v GIS na české uživatele (p. 10-12) http://download.arcdata.cz/ArcRevue/2014/AR4-2014_web.pdf
      Katastrální mapy nejsou na orientované na sever (p. 3) http://kalksandstein.cz/upload/pasivnidomy/2soubory/Konference_PD2009.pdf
      Křovákovo zobrazení https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99ov%C3%A1kovo_zobrazen%C3%AD
Mapy niektorých internetových mapových služieb (napr. https://www.google.sk/maps/ , http://mapa.zoznam.sk/ , http://mapy.hiking.sk/) sú v inom súradnicovom systéme (WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere), ktorý má iné vlastnosti ako S-JTSK (o.i. aj takú, že mapy v ňom zostrojené sú orientované na sever) a preto bez použitia na to určeného softwéru môže byť obtiažne nakladať mapy z takýchto internetových mapových služieb na vyššie spomínané mapy z Geoportálu a Atlasu krajiny SR. Vľavo mapa v S-JTSK, vpravo mapa v súradnicovom systéme WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere:
 
Ak by na mape vľavo nebola znázornená geografická sieť poludníkov a rovnobežiek, ako by ste odpovedali s využitím tejto mapy na nasledujúcu otázku: Ktoré mesto leží severnejšie - Trenčín alebo Prešov?
 Bola by táto vaša odpoveď správna?

DU3 Na vyučovanie 27.10.2016 by si mal každý študent pripraviť -
aspoň 5 BcP a DP a ich bibliografických záznamov, ktoré sú dostupné na nižšie uvedených odkazoch na archívy, registre a repozitáre, ktoré tematicky čo najužšie súvisia so študentovou témou BcP
- aspoň 10 rôznorodých (monografia, článok vo vedeckom časopise, článok v zborníku z vedeckej konferencie, mapa z atlasu, internetová stránka, analogový a elektronický zdroj štatistických údajov, atď.) bibliografických záznamov z pripravovaného zoznamu použitej literatúry v BcP vo formáte MS Word (doc/docx)
- aspoň jednu vlastnú mapu obsahujúcou všetky náležitosti, ktorá bude súčasťou BcP (napr. mapa polohy a vyhraničenia záujmového územia).

DU2 Domácu úlohu 2 je potrebné odovzdať do druhého najbližšieho seminára (9:40 h dňa 27.10.2016 v A333). TeoretickyModel_SchemaMetodiky_BcP.pdf

DU1 Domácu úlohu 1 je potrebné odovzdať do najbližšieho seminára (9:40 h dňa 27.10.2016 v A333). TeoretickyModel_SchemaMetodiky_BcP.pdf


DU by mali byť vypracované v elektronickej podobe, študent by si ich mal priniesť na vyučovanie na USB kľúči.

Lukniš, Michal (1946): Jakubiany. Prír. fak. SU / Sborník prác Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave, Práce Geografického ústavu, sv. 14, č. 2, Bratislava, 66 p. https://uloz.to/!umkwDxmh/michal-luknis-jakubiany-rar
Lukniš, Michal (1977): Geografia krajiny Jura pri Bratislave. Univerzita Komenskeho, Bratislava 212 p. https://uloz.to/!bJVvAfJu/michal-luknis-geografia-krajiny-jura-pri-bratislave-rar

Domáce úlohy

DU1 Domácu úlohu 1 je potrebné odovzdať do 13:50 h dňa 26.09.2013. TeoretickyModel_SchemaMetodiky_BcP.pdf
DU2 Domácu úlohu 2 je potrebné odovzdať do 13:50 h dňa 10.10.2013. TeoretickyModel_SchemaMetodiky_BcP.pdf
DU3 Domácu úlohu 3 je potrebné odovzdať do 13:50 h dňa 12.12.2013 - najlepšia, najobsažnejšia a najinformatívnejšia vlastná mapa, ktorá bude súčasťou BcP (1ks A4). Každá mapa by mala obsahovať svoj názov, meno autora, grafickú a pokiaľ možno aj číselnú mierku, smerovník, legendu ku všeobecnogeografickému a ku tematickému obsahu mapy, zdroj dát (resp. podkladových materiálov). Tieto prvky by mali byť vyvážene rozmiestnené okolo samotnej mapy (v tzv. tieni mapy) na príslušnej strane A4.
DU4 Prezentáciu s doterajšími výsledkami BcP v MS PowerPoint na 5 snímok ("slaidov") s názvom PriezviskoMeno.pptx je potrebné prezentovať 13:50-15:25 dňa 12.12.2013
DU3 a DU4 - termín pre externých študentov - elektronické verzie oboch úloh všetkých externých študentov je potrebné sprístupniť na spoločnej internetovej stránke a mailom zaslať jej adresu najneskôr do 22.12.2013
http://geografia57.webnode.sk/seminar-bc-prace/

"Prečo - kde" v športe: 
 Skok do diaľky
Práce v iných oboroch ako geografia s cieľom definovaným tak, ako v geografickom výskume, napr. analýza priestorového rozšírenia (usporiadania, rozmiestnenia) nejakého javu alebo objektov
Príspevok v Ružomberskom historickom zborníku (s. 67-78): 
 http://www.forumhistoriae.sk/e_kniznica/RHZ/RHZ_2008.pdf

Internetová stránka k BcP a DP

Comments