Geografia‎ > ‎

Regionálny rozvojZáklady geografie - definícia geografie, objekt a predmet štúdia geografie, krajinná sféra a systém geografických vied, prvý zákon geografie ( Zaklady_text_v5_.pdf , Zaklady_KrajinnaSfera_a_SGV_.pdf ) Poznámka k cudzím slovám "idiografický" a "nomotetický": Tieto výrazy sú odvodené z gréckych slov 'idios' = osobitý a 'grapho' = (o)písať, resp. 'nomos' = zákon  a  'thetos' = položený/prijatý. Ich doslovný preklad/výklad by teda bol "opisujúci osobitosti" a "kladúci/prijímajúci zákony".


http://en.wikipedia.org/wiki/Ternary_plot#Example Vysvetlenie nanášania hodnôt do trojuholníkového grafu. V tomto príklade sú na miesto podielov zamestnaných v I., II. a III. sektore (spolu 100%) použité podiely troch zložiek pôdnej vzorky - humusu, ílu a piesku - ktoré spolu tvoria 100% (hmotnosti. resp. objemu) vzorky.

KombinovanyUcebnyText1.pdf - Mičian 1999; Demek 1999; Bezák 2000; Bezák a Švecová 2006; Heřmanová a Chromý 2009; Bašovský a Lauko 1990 (v posednej menovanej práci - "štvorstrany" na konci dokumentu - je o.i. dôležitá podkapitola 3.4.3 spracovaná podľa Lukniša 1985, nie je potrebné naštudovať si s. 38, prvú polovicu s. 39 a s. 91-93)http://www.konzervativizmus.sk/upload/pdf/Slovensko_a_regionalne_rozdiely.pdf
Program č. 1
Zistite priemernú mieru nezamestnanosti na Slovensku vypočítanú z celkového (nielen z disponibilného) počtu uchádzačov o zamestnanie (MN SK) a hodnotu váženého variačného koeficientu vypočítanú z hodnôt jednotlivých KFMR (kvázi funkčných mestských regiónov) Slovenska (VK). Zdroj údajov: UPSVAR - http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254 Tabuľka príslušnosti jednotlivých okresov do jednotlivých KFMR (doporučujem skontrolovať s poznámkami z cvičenia - najmä "KFMR Topolčany Partizánske" a "KFMR Humenné Medzilaborce"): kfmr_okr.xlsx Výslednú vyplnenú tabuľku z hárku "TabulkaKFMR" prosím odovzdajte vytlačenú na začiatku prednášky, ktorá sa uskutoční v týždeň začínajúci 21.11.2011., na jednom liste papiera formátu A4 (bez obalu). Zadanie mesiacov (v tvare Rok/Mesiac - údaje sa zo stránky UPSVAR sa vzťahujú k poslednému dňu v mesiaci), ktoré by mali spracovať jednotlivý študenti:
Priezvisko Meno Zadanie
Babčanová Jana 2008/10
Baranová Katarína 2008/11
Bednár Jaroslav 2008/12
Blumensteinová Lubica 2009/01
Brandisová Anna 2009/02
Cecková Martina 2009/03
Drugová Zdenka 2009/04
Dujava Igor 2009/05
Gabria Dominik 2009/06
Galicová Miriam 2009/07
Gašparová Michaela 2009/08
Hric Miroslav 2009/09
Janičina Lukáš 2009/10
Kizak Marek 2009/11
Lenhartová Jana 2009/12
Lukáč Pavol 2010/01
Malecký Samuel 2010/02
Martvoň Miroslav 2010/03
Mikel Tomáš 2010/04
Pačutová Lenka 2010/05
Petríková Zuzana 2010/06
Poláčeková Petra 2010/07
Porubänová Jaroslava 2010/08
Šarayová Nadežda 2010/09
Šepíková Zuzana 2010/10
Šidlová Martina 2010/11
Štadániová Kristína 2010/12
Turiak Dominik 2011/01
Vranová Barbora 2011/02
Baloghová Mária 2011/03
Jalovičárová Martina 2011/04
Klačková Zuzana 2011/05
Madejová Anna 2011/06
Majcherová Henrieta 2011/07
Mráziková Mária 2011/08
Pohančeníková Mária 2011/09
Trajtelová Michaela 2008/10
Zemjaneková Miroslava 2008/11
Výsledok Programu č.1 (body v grafe od októbra 2008 do súčasnosti): Chýbajúce body = neodovzdaný program. Body s VK<30% = chybne vypočítané hodnoty VK.

Program č. 2:   program2_v2.pdf   program2_v1.xlsx

Prosím študentov predmetu Regionálny rozvoj, aby počas Týždňa vedy a techniky na PF KU absolvovali nasledujúce dve prednášky:

Prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
"Zákonitosti diferenciácie geografickej sféry a jej prejavy na Slovensku"
Utorok  8.11.2011 o 10.00 – A 333

RNDr. Ján Baránek, agentúra Polis Slovakia
"Slovensko v čase krízy – regionálne disparity a s nimi spojené výzvy"
Štvrtok 10.11.2011 o 10.30 – A 333

Témy týchto dvoch prednášok, účasť na ktorých sa zároveň započítava aj do fakultného seminára, úzko súvisia s problematikou regionálneho rozvoja na Slovensku a bola by škoda zmeškať príležitosť stretnúť sa s týmito dvoma zaujímavými externými hosťami, ktorí navštívia našu katedru pri príležitosti Týždňa vedy. Účasťou na týchto prednáškach bude nahradené vyučovanie (prednáška i cvičenie) z predmetu Regionálny rozvoj počas jedného z nasledujúcich týžňov tohto semestra.

Spolu s účasťou na prednáške z predmetu Regionálny rozvoj v utorok 8. novembra o 12:00 hod., počas ktorej sa uskutoční prednáška tretieho zo spolu troch tohtoročných externých hostí katedry pri príležitosti Týždňa vedy, je tak možné absolvovať až tri prednášky započítavané do fakultného seminára:

Darla K. Munroe, PhD, Associate Professor Department of Geography Ohio State University (web1, web2)
Socioekológia zmien lesa a hospodárske lesy 20. storočia
The socioecology of forest “transitions” and working forests of the 20th century
Utorok: 8.11.2011 o 12.00 – A 333

V rámci predmetu Regionálny rozvoj je možné navštíviť výstavu Jedno miesto – veľa svetov (http://www.humannageografia.sk/projekt1/index.php), ktorej vernisáž sa uskutoční dňa 8. novembra 2011 o 17.00 hod v priestoroch Slovenského národného múzea v Martine (Malá hora 2). Výstava je jedným z výstupov projektu „Jedno miesto – veľa svetov: geografická variabilita životných stratégií v slovenskej spoločnosti“, ktorý bol riešený na Katedre humánnej geografie a demogeografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 2008-2011. Obsahom výstavy sú fotografie, ktoré vznikli v období realizácie terénneho výskumu a pilotných predvýskumov na území Slovenska a sú doplnené autentickými vyjadreniami ľudí z týchto regiónov k vlastným životným stratégiám. Nie je až tak bežné propagovať výsledky geografického výskumu formou verejne prístupnej výstavy, preto si nenechajte ujsť túto príležitosť. Výstava v priestoroch SNM v Martine potrvá minimálne do konca decembra 2011.


V prípade neospravedlnenej účasti na cvičeniach (ktoré sú podľa študijného poriadku povinné) a teda aj na riešení písomných úloh priamo na vyučovaní študent za tieto úlohy získava 0 bodov. Neúčasť na cvičeniach možno považovať za ospravedlnenú len po predložení originálu dokladu o návšteve lekára alebo pracovnej neschopnosti v čase cvičenia. V takom prípade je však potrebné kontaktovať (napr. mailom) vyučujúceho čo najskôr, spravidla v prvý pracovný deň nasledujúci po poslednom dni pracovnej neschopnosti alebo po návšteve lekára. Okrem toho sa do hodnotenia započítava aj aktívna účasť na cvičeniach a kvalita vypracovaných domácich úloh. Podmienkou zahrnutia hodnotenia úlohy do celkového hodnotenia je jej odovzdanie do vopred určeného termínu, t.j. pred ním alebo najneskôr v danom termíne (platí pre všetkých študentov rovnako, t.j. aj pre tých, ktorí majú individuálny študijný plán, sú v daný termín na cvičeniach zo spirituality, na praxi, a pod.). Týmto termínom je začiatok vyučovacej hodiny daného cvičenia v deň, ktorého dátum je oznámený pri zadaní príslušnej úlohy. Po tomto termíne nebudú vypracované úlohy akceptované. Výnimku vo forme možnosti odovzdania a hodnotenia vypracovanej úlohy po termíne je možné akceptovať len v prípade ak jej autor nemal v deň termínu možnosť úlohu osobne ani inou formou včas doručiť; túto skutočnosť možno akceptovať len po predložení originálu dokladu o návšteve lekára alebo pracovnej neschopnosti v čase termínu odovzdania úlohy. V takom prípade je však potrebné kontaktovať vyučujúceho čo najskôr, spravidla v prvý pracovný deň nasledujúci po poslednom dni pracovnej neschopnosti alebo po návšteve lekára.

Kontakt: pavol.hurbanek [zavináč] ku.sk

Konzultácie sú možné počas konzultačných hodín alebo v termíne dohodnutom vopred prostredníctvom e-mailu.


Podstránky (0):
Comments