Geografia‎ > ‎

Kvantitatívne metódy

13.03.2018 16:20-17:05
Základy geografie: 1. definícia geografie, objekt a predmet štúdia geografie, (humánno)geografická syntéza, prvý geografický zákon ( Zaklady_text_v5_.pdf ); 2. štruktúra krajinnej sféry a systém geografických vied ( Zaklady_KrajinnaSfera_a_SGV_.pdf )

Urbanizácia a suburbanizácia - definícia a vývoj na území Slovenska, vývoj poradia najväčších miest Slovenska podľa počtu obyvateľov
Where the population of Europe is growing and where it’s declining https://interaktiv.morgenpost.de/europakarte/#9/48.7118/18.7701/en

Volebné systémy z kvantitatívneho pohľadu - aktuálne témy: Slovensko (03/2016), Brexit (06/2016), USA (11/2016), Holandsko (03/2017), Francúzsko (03-04/2017), Nemecko (09/2017),... dezintegrácia EÚ?
EÚ - vývoj integrácie od r. 200406.03.2018 16:20-17:05

27.02.2018 16:20-17:05
Erasmus+ a iné mobility
Mobilita študenta - štúdium; Mobilita študenta - stáž; Mobilita absolventa - stáž; Prihlasovanie potrvá do: 11. 4. 2018
- „Pizza v knižnici“ - krátka prezentácia mobilít 28. 2. 2018 o 12:20 v Univerzitnej knižnici KU
- správy RTVS - reportáž o programe Erasmus: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/1/48451 (od 27:30)
- geografia na PřiF UK v Praze - Destinácia pre Erasmus mobilitu? https://www.natur.cuni.cz/geografie/aktuality/geografie-opet-zabodovala-v-prestiznim-mezinarodnim-zebricku
Kvalitatívne a kvantitatívne metódy (nielen) v (humánnej) geografii
Konfrontácia, konkurencia a kooperácia kvalitatívnych a kvantitatívnych metód, resp. idiografických a nomotetických prístupov pri získavaní poznatkov (nielen) v (humánnej) geografii: "O čiernych labutiach a hlúpych ekonómoch" a "Z grafov sa najeme. A poriadne."
Od radového(?) učiteľa geografie - Peter Farárik http://www.lepsiageografia.sk/o-autorovi.html
   - Lepšia geografia - kompas pre učiteľa http://www.lepsiageografia.sk/ , http://www.facebook.com/lepsiageografia
       - prečo sa registrovať http://www.lepsiageografia.sk/ako-sa-registrova357.html
   - Projekt N blog http://dennikn.sk/autor/fararikp/
   - o tom kde hľadať GI na internete a ako ich na internet dať http://fararik.blog.sme.sk/c/320910/Nebavi-vas-geografia.html
   - nadstavby pre Google Earth pod hlavičkou Chrome Experiment
                                                                     http://fararik.blog.sme.sk/c/314928/Ako-sa-moj-blog-z-fejsbuku-stratil.html
                                                                     http://fararik.blog.sme.sk/c/314848/Luxus-spevu-v-case-krizy.html
   - o počte žiakov na učiteľa (od iného autora) http://janmacek.blog.sme.sk/c/314371/Caplovic-111-Eurostat-1148-Kde-je-pravda.html

Učebné texty
Základy geografie: 1. definícia geografie, objekt a predmet štúdia geografie, (humánno)geografická syntéza, prvý geografický zákon ( Zaklady_text_v5_.pdf ); 2. štruktúra krajinnej sféry a systém geografických vied ( Zaklady_KrajinnaSfera_a_SGV_.pdf )
Nováková, Gabriela (2008): Základy štatistiky pre geografovGeo-grafika, Bratislava, 218 p., [ISBN 978-80-89317-02-8] (3 ks)
Nováková, Gabriela (2011): Štatistika pre geografov 1. Geo-grafika, Bratislava, 212 p., [ISBN 978-80-89317-18-9] (5 ks)

Nováková, Gabriela (2012): Štatistika pre geografov 2. Geo-grafika, Bratislava, 147 p., [ISBN 978-80-89317-19-6] (5 ks)

Nováková, Gabriela (2009): Matematické minimum: Predkurz k Štatistickým metódam v geografii. Geo-grafika, Bratislava, 60 p.[978-80-89317-10-3] (1 ks)

Šoltés, Erik (2008): Regresná a korelačná analýza s aplikáciami. Iura edition, Bratislava, 287 p. [ISBN 9788080781637]


Celková známka z predmetu zohľadňuje okrem hodnotenia písomky v závere semestra tiež hodnotenie práce študenta počas celého semestra, presnejšie aktívnu účasť na vyučovaní, vypracovanie čiastkových písomných úloh (písomiek) na vyučovaní a vypracovanie domácich úloh počas prednáškového obdobia. V prípade otázok (napr. týkajúcich sa samotného učiva, príp. nejasností v preberanej látke, či v učebných textoch, a pod.) oslovte prosím vyučujúceho na začiaktu alebo na konci vyučovacej hodiny, príp. ho kontaktujte e-malilom vopred pre dohodnutie termínu konzultácie. Ak nie je v inštrukciách pred písomkou alebo skúškou uvedené inak, je potrebné priniesť si kalkulačku (samostatnú, nie integrovanú v mobile alebo inom zariadení) a pripraviť sa zo všetkého, čo bolo prebrané na vyučovaní a z poskytnutých učebných textov.

V prípade neospravedlnenej účasti na cvičeniach (ktoré sú podľa študijného poriadku povinné) a teda aj na riešení písomných úloh priamo na vyučovaní študent za tieto úlohy získava 0 bodov. Neúčasť na cvičeniach možno považovať za ospravedlnenú len po predložení originálu dokladu o návšteve lekára alebo pracovnej neschopnosti v čase cvičenia. V takom prípade je však potrebné kontaktovať (napr. mailom) vyučujúceho čo najskôr, spravidla v prvý pracovný deň nasledujúci po poslednom dni pracovnej neschopnosti alebo po návšteve lekára. Okrem toho sa do hodnotenia započítava aj aktívna účasť na cvičeniach a kvalita vypracovaných domácich úloh. Podmienkou zahrnutia hodnotenia úlohy do celkového hodnotenia je jej odovzdanie do vopred určeného termínu, t.j. pred ním alebo najneskôr v danom termíne (platí pre všetkých študentov rovnako, t.j. aj pre tých, ktorí majú individuálny študijný plán, sú v daný termín na cvičeniach zo spirituality, na praxi, a pod.). Týmto termínom je začiatok vyučovacej hodiny daného cvičenia v deň, ktorého dátum je oznámený pri zadaní príslušnej úlohy. Po tomto termíne nebudú vypracované úlohy akceptované. Výnimku vo forme možnosti odovzdania a hodnotenia vypracovanej úlohy po termíne je možné akceptovať len v prípade ak jej autor nemal v deň termínu možnosť úlohu osobne ani inou formou včas doručiť; túto skutočnosť možno akceptovať len po predložení originálu dokladu o návšteve lekára alebo pracovnej neschopnosti v čase termínu odovzdania úlohy. V takom prípade je však potrebné kontaktovať vyučujúceho čo najskôr, spravidla v prvý pracovný deň nasledujúci po poslednom dni pracovnej neschopnosti alebo po návšteve lekára.
Kontakt: pavol.hurbanek [zavináč] ku.sk 
Konzultácie sú možné počas konzultačných hodín alebo v termíne dohodnutom vopred prostredníctvom e-mailu.


Archív oznamov06.04.2017 08:00-9:35
Skúmanie vzťahu medzi dvoma premennými (metody.xlsx , prednaska1.pdfa metóda najmenších štvorcov (tzv. OLS)
Skúmanie vzájomného vzťahu dvoch metrických premenných
Skúmanie vzájomného vzťahu dvoch kvalitatívnych premenných - problematika bola vysvetlená na prednáške, a tiež je vysvetlená v súbore chi2.xlsx a na s. 1-10 v dokumente http://ulb.upol.cz/praktikum/statistika3.pdf
Tvorba kontingenčnej tabuľky pre dve kvalitatívne premenné - "Úloha č. 1" na s. 1-4 v dokumente http://ulb.upol.cz/praktikum/statistika2.pdf Zdrojové údajehttp://ulb.upol.cz/praktikum/data_2.xls.
Pomocou výpočtu koeficientov Ckor a V zistite, aká silná (tesná) je závislosť (asociácia) medzi skúmanými dvoma kvalitatívnymi premennými.
Pomocou Chí-kvadrát testu zistite, či závislosť (asociácia) medzi skúmanými dvoma kvalitatívnymi premennými vo vytvorenej kontingenčnej tabuľke je na 95% štatisticky významná (t.j. či p ≤ 5%).

30.03.2017 08:00-9:35
Opakovanie.

23.03.2017 08:00-9:35
Mesta2016.xlsx - na budúcej hodine budeme pokračovať tam, kde sme skončili, preto je nevyhnutné, aby ten, kto nestihol na dnešnej hodine spraviť to, čo sa dialo na premietacom plátne a to čo spravila väčšina zo zvyšku študentov priamo na hodine, ako aj ten, kto sa vyučovania nezúčastnil, aby si zistil, čo bolo na vyučovaní prebrané a podľa toho si pripravil vlastný súbor Mesta2016.xlsx

16.03.2017 08:00-9:35
Základy geografie: 1. definícia geografie, objekt a predmet štúdia geografie, (humánno)geografická syntéza, prvý geografický zákon ( Zaklady_text_v5_.pdf ); 2. štruktúra krajinnej sféry a systém geografických vied ( Zaklady_KrajinnaSfera_a_SGV_.pdf )

09.03.2017 11:20-12:55

02.03.2017 08:00-8:45
Urbanizácia a suburbanizácia - definícia a vývoj na území Slovenska, vývoj poradia najväčších miest Slovenska podľa počtu obyvateľov
Where the population of Europe is growing and where it’s declining https://interaktiv.morgenpost.de/europakarte/#9/48.7118/18.7701/en

23.02.2017 08:00-8:45
Volebné systémy z kvantitatívneho pohľadu - aktuálne témy: Slovensko (03/2016), Brexit (06/2016), USA (11/2016), Holandsko (03/2017), Francúzsko (03-04/2017), Nemecko (09/2017),... dezintegrácia EÚ?
EÚ - vývoj integrácie od r. 2004

03.05.2016
Prezentácia DÚ z 19.04.2016
Prvý geografický zákon a pozitívna priestorová autokorelácia PGZ_PPA.pdf
Priestorová autokorelácia (s. 3-8) a deterministicé a stochastické zákony (s. 1) LT_ZZ_PA.pdf
Skúmanie vzťahu medzi dvoma premennými (metody.xlsx , prednaska1.pdfa metóda najmenších štvorcov (tzv. OLS)

26.04.2016
Prezentácia DÚ z 12.04.2016

19.04.2016
Domáca úloha: Pomocou Gapminder http://www.gapminder.org/world/ odpovedzte na nižšie uvedené otázky.
1. Aký je vzťah medzi ekonomickou rozvinutosťou krajiny a štruktúrou jej ekonomiky/hospodárstva? Ako sa obyčajne v nejakej krajine v čase vyvíja podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov zamestnaných v primárnom (zahŕňa hlavne poľnohospodárstvo), sekundárnom (zahŕňa hlavne priemysel) a terciérnom (zahŕňa hlavne služby) sektore, resp. podiel každého z týchto troch sektorov na tvorbe HDP? K tomu, aby ste vedeli na tieto otázky odpovedať, by vám malo pomôcť zostrojenie 3 grafov, v ktorých na osi x bude premenná "Income per person (GDP/capita, PPP$ inflation-adjusted)" a na osi y bude niektorá z týchto troch premenných: "Agriculture (% of GDP)", "Industry (% of GDP)", "Services (% of GDP)"
Aký je teda vzťah medzi:
a) HDP na 1 obyv. a podielom poľnohospodárstva na tvorbe HDP?
b) HDP na 1 obyv. a podielom priemyslu na tvorbe HDP?
c) HDP na 1 obyv. a podielom služieb na tvorbe HDP?
2. Aký je vzťah medzi úhrnnou plodnosťou a strednou očakávanou dĺžkou dožitia pri narodení?
Úhrnná plodnosť - počet detí na jednu ženu v danej krajine v danom roku, presnejšie: "Priemerný počet živonarodených detí pripadajúcich na jednu ženu počas jej celého reprodukčného obdobia (15 - 49 rokov), pri zachovaní úrovne plodnosti sledovaného roka a za predpokladu nulovej úmrtnosti." (Jurčová 2005); "Children per woman - total fertility" http://spreadsheets.google.com/pub?key=phAwcNAVuyj0TAlJeCEzcGQ&output=xls
Stredná očakávaná dĺžka dožitia pri narodení - odhadovaná priemerná dĺžky života pre deti narodené v danej krajine v danom roku udávaná ako počet rokov; "Life expectancy - years" http://spreadsheets.google.com/pub?key=phAwcNAVuyj2tPLxKvvnNPA&output=xls
Nelineárna regresná analýza týchto dvoch premenných pre rok 2013: TotalFertility_LifeExpectancy.xlsx
Zdroj dát: Gapminder http://www.gapminder.org/data/

12.04.2016
Mieru variability je možné využiť napr. pri hodnotení úrovne, resp. intenzity regionálnych rozdielov, nazývaných tiež regionálnymi disparitami. Táto problematika úzko súvisí s pojmami regionálny rozvoj a regionálna politika, ktoré sú stručne a zjednodušene vysvetlené v tomto učebnom texte: RRaRP_PoLopateAVKocke_v1.pdf
Za domácu úlohu (DÚ) by mal každý študent preskúmať možnosti interaktívneho grafu na stránke Gapminder http://www.gapminder.org/world/ a vybrať v ňom také tri premenné (pre os x, pre os y, pre veľkosti kruhov reprezentujúcich jednotlivé krajiny), medzi ktorými existuje zmysluplný, pokiaľ možmo kauzálny (príčinno-následný) a relatívne silný/tesný vzťah. Viac informácií na stránke k tejto .

05.04.2016
miery variability

22.03.2016
kvantily a miery variability

15.03.2016
stredné hodnoty a kvantily
Na Slovensku je 2927 základných územných jednotiek (ZÚJ) = 2885 obcí (138 mestských a 2747 vidieckych) + 17 mestských častí mesta Bratislava + 22 mestských častí mesta Košice + 3 vojenské obvody Kuchyňa, Lešť a Valaškovce

08.03.2016

01.03.2016
23.02.2016
Typy grafovnapr.stĺpcový graf, histogram, atď.
Priemer, medián, modus (Mean, Median, Mode): http://youtu.be/oNdVynH6hcY + Google vyhľadávanie a Google obrázky; Vzťah medzi hodnotou priemeru, mediánu a modusu istého štatistického znaku, resp. ich vzájomná poloha v štatistickom súbore usporiadanom podľa veľkosti štatistického znaku:
http://emj.bmj.com/content/17/4/274/F1.large.jpg , http://www.pindling.org/Math/Statistics/Textbook/Chapter2_descript_stat/central_tendency.htm , atď.
Koľko peňazí dostane z vašej výplaty štát? 55 percent. https://youtu.be/jJldHo_u25M

Comments