Geografia‎ > ‎

Humánna geografia 3

Geografia dopravy a geografia nevýrobnej sféry (v širokom zmysle slova, vrátane geografie cestovného ruchu), o.i. s dôrazom na lokalizačné a interakčné teórie

22.3.2018 Zmeny využitia zeme, resp. krajinnej pokrývky na Slovensku https://dennikn.sk/1073369/smer-rozobraty-na-suciastky-nie-taliani-nasi-ludia-ovladli-vychod-reportaz/


12. 12. 2017
VybraneTemy.pdf - Vybrané témy, ktoré sú súčasťou téz štátnych bakalárskych skúšok, odporúčané strany v učebných textoch pre ich štúdium, a doplňujúce otázky, ktoré sa môžu objaviť pri preskúšavaní týchto tém

Geografia dopravy
Horňák, Marcel - Kresáň, Lukáš - Rochovská, Alena (2016): Osobný automobil v domácnosti: symbol sociálneho statusu alebo nevyhnutnosť? Geografia, 24,1, pp. 15-19
V ktorých krajinách sa v roku 2015 nachádzalo 10 najväčších kontajnerových prístavov sveta? (Napr.: 2. Singapore; 6. Busan, South Korea; 9. Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates) Koľko z 50 najväčších sa nachádza v Európe, v Severnej Amerike, v Južnej Amerike, v Afrike, v Číne, atď.?
9 v Európe (11. Rotterdam, Netherlands; 14. Antwerp, Belgium; 18. Hamburg, Germany; 25. Bremen/Bremerhaven, Germany; 32. Valencia, Spain; 33. Algerciras Bay, Spain; 37. Felixstowe, UK; 45. Piraeus, Greece; 49. Marsaxlokk, Malta)6 v Severnej Amerike (5 v USA: 19. Los Angeles, 21. Long Beach, 23. New York-New Jersey, 40. Georgia Ports, 43. Seattle-Tacoma; 50. Vancouver, Canada), 3 v Južnej Amerike (39. Santos, Brazil; 42. Colon, Panama; 46. Balboa, Panama)1 v Afrike (41. Port Said East, Egypt)13 v Číne (1. Shanghai, 3. Shenzhen, 4. Ningbo-Zhoushan, 5.Hong Kong, atď.)

Diaľnice pre rokom 1989
Diaľnice v posledných rokoch
Cestné tunely v prevádzke
Tunel Čebrať pri Ružomberku
Letiská - pravidelné linky (leto 2015)
Prvá denná priama letecká linka medzi Európou a Austráliou
Amazon v Bratislave
Kombinovaná (kontajnerová) doprava


05. 12. 2017
Geografia dopravy


28. 11. 2017
Lokalizačné a interakčné teórie, Zipfov zákon, prvý geografický zákon a priestorová autokorelácia ("trenie vzdialenosti", "efekt poklesu so vzdialenosťou"), deterministické vs. stochastické zákony

21. 11. 2017
Stretneme sa ako obyčajne o 13:00 v A249. Účasť na písomke je povinná pre všekých študentov HG3.
GeografiaCestovnehoRuchu.pdf Na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pribudlo 6.11.2017 k doterajším 13 ďalších 5 zápisov. Súbor bol preto aktualizovaný. V primárnom učebnom texte sú sivou farbou indikované hyperlinky s prepojeniami na adresy internetových stránok, ktoré je potrebné si pozrieť.


14. 11. 2017
Alonsov, Weberov a Christallerov model


07. 11. 2017
Thünenov model


24. 10. 2017
PGZ_PPA.pdf Prvý geografický zákon a pozitívna priestorová autokorelácia
LT_ZZ_PA.pdf Lokalizačné teórie (s. 8-17), Zipfov zákon (s. 1-3) priestorová autokorelácia (s. 3-8)   + deterministicé vs. stochastické zákony (s. 1)

PGZ a PPA
- operacionalizácia termínov "blízko / v zhlukoch / v klastroch" (resp. "ďaleko / rozptýlené") a "podobné" (resp. "nepodobné") vo forme dichotomických, polytomických, poradových a metrických premenných
- operacionalizácia termínu "obyčajne" - náhodnou a dostatočne veľkou vzorkou (napr. spomedzi všetkých ((79x79)-79)/2=3081 možných dvojíc okresov)
- príklad kvantitatívnej premennej (hustota zaľudnenia, miera nezamestnanosti) a kvalitatívnej premennej (typy obcí SR podľa ekonomickej štruktúry obyvateľstva podľa sektorov) zobrazenej formou kartogramu a operacionalizácia vyššie popísaných termínov za účelom experimentálneho overenia platnosti PGZ a PPA na vyučovaní geografie na ZŠ a SŠ
Príklady: Hrnčiarová, Tatiana et al. (eds.) (2002): Územné a správne usporiadanie (mapa č. 2.3.7). In: Hrnčiarová, Tatiana et al. (eds.): Atlas krajiny Slovenskej Republiky. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky, Bratislava, Slovenská agentúra životného prostredia Slovenskej Republiky, Banská Bystrica, 342 p. [ISBN 80-88833-27-2] http://geo.enviroportal.sk/atlassr/ 


17. 10. 2017
Skúmanie vzťahu medzi dvoma premennými (metody.xlsx , prednaska1.pdfa metóda najmenších štvorcov (tzv. OLS)
Podmienky korelačnej a regresnej analýzy (o.i. v MS Excel tvorba histogramov a transformácia premenných X a Y) a zisťovanie štatistická významnosti regresných koeficientov (pri zvolení hladiny štatistickej významnosti alfa α = 0,05)


10. 10. 2017
MS Excel: Funkcia COUNT (napr. =COUNT(B2:B100)), ukotvenie priečok


03. 10. 2017
Skúmanie vzťahu medzi dvoma premennými (metody.xlsx , prednaska1.pdfa metóda najmenších štvorcov (tzv. OLS)
Interpretácia výsledkov regresnej analýzy, nelineárna regresná analýza 

Jurečková, Mária - Molmárová, Iveta (2005): Štatistika s Excelom. Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, 234 p. [ISBN 80-8040-257-4]  http://spu.fem.uniag.sk/cvicenia/ksov/palkovic/statistikaB/prednasky/statistika_s_excelom.pdf (pp. 188-191)
Jurečková, Mária - Molmárová, Iveta (2004): Excel vo vyučovaní štatistiky. In: konferencie „Matematika v škole dnes a zajtra", 4.-6.9.2002, http://math.ku.sk/data/konferenciasub/pdf2002/Jureckova.pdf

- Aký je vzťah medzi úhrnnou plodnosťou a očakávanou dĺžkou dožitia? Zdroj dát: Gapminder
Úhrnná plodnosť - počet detí na jednu ženu (Children per woman - total fertility) https://en.wikipedia.org/wiki/Total_fertility_rate
Stredná dĺžka života pri narodení - roky (Life expectancy - years)
Analýza vzťahu týchto dvoch premenných: TotalFertility_LifeExpectancy.xlsx
DU2 - Vypracovanú domácu úlohu je potrebné priniesť na USB kľúči a prezentovať ju na vyučovaní 10.10.2017. Najneskôr do 13:00 10.10.2017 je potrebné vypracovanú domácu úlohu tiež zaslať na emailovú adresu vyučujúceho. Toto platí pre všetkých študentov daného predmetu, t.j. aj tých, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť vyučovania (vrátane dôvodov ako je práceneschopnosť z dôvodu choroby/úrazu, návšteva lekára, individuálny študijný plán, atď.). Domáce úlohy zaslané po termíne nebudú akceptované (budú hodnotené FX). Hodnotenie DU2 je dôležitou súčasťou celkového hodnotenia študenta na predmete HG3.
Aký je vzťah medzi: a) HDP na 1 obyv. a podielom poľnohospodárstva na tvorbe HDP?
                                 b) HDP na 1 obyv. a podielom priemyslu na tvorbe HDP?
                                 c) HDP na 1 obyv. a podielom služieb na tvorbe HDP?
Excelovské tabuľky s údajmi pre DU je možné stiahnuť z http://www.gapminder.org/data/
- Indicator name; Data provider; Category; Subcategory
- Agriculture (% of GDP); World Bank; Economy; Sectors (r. 2002 - 177 záznamov, r. 2010 - 138 záznamov)
- Industry (% of GDP); World Bank; Economy; Sectors (r. 2002 - 181 záznamov, r. 2010 - 130 záznamov)
- Services (% of GDP); World Bank; Economy; Sectors (r. 2002 - 180 záznamov, r. 2010 - 129 záznamov)
- Income per person (GDP/capita, PPP$ inflation-adjusted); Various sources; ... ; ... (r. 2002 - 203 záznamov, r. 2010 - 203 záznamov)
Úlohou každého študenta je spraviť analýzu (lineárny model a všetky v MS Excel dostupné nelineárne modely) vzťahu týchto dvoch premenných pre dva rôzne roky - 2002 a 2010, a vytvoriť súbor s troma hárkami tak pre rok 2002 ako aj pre rok 2010 (obdobnými ku prvým trom hárkom v súbore TotalFertility_LifeExpectancy.xlsx). Je potrebné zodpovedať otázky: "Čo mám spraviť, aby som vzťah X a Y "videl"? Existuje medzi X a Y štatisticky významná závislosť? Aká silná je závislosť medzi X a Y a aký má charakter? Čomu sa približne rovná hodnota Y, ak poznáme hodnotu X?" (pozri metody.xlsx). Časovo najnáročnejšia je fáza prípravy dát na prvom hárku, kde treba spárovať známe hodnoty jednej premennej (HDP na 1 obyv.) a druhej premennej (podiel poľnohospodárstva, resp. priemyslu, resp. služieb na tvorbe HDP) za jednotlivé krajiny sveta. Pre kontrolu tohto kroku odporúčam vytvoriť stĺpec "OK?" s funkciou v takomto alebo podobnom tvare "=IF(C2=A2;1;0)", príp. tiež s podmieneným formátovaním (tak ako je to vo vzorovom súbore TotalFertility_LifeExpectancy.xlsx). Následne stačí vybrať všetky bunky s názvami stĺpcov a kliknúť na "Údaje" - "Filter" (ikonka lievika), čím sa zobrazí malá šípka pri každom názve stĺpca. Kliknutím na šípku pri stĺpcoch s hodnotami jednej premennej (HDP na 1 obyv.) a druhej premennej (podiel poľnohospodárstva, resp. priemyslu, resp. služieb na tvorbe HDP) potom možno vybrať len neprázdne riadky. Takto zredukovanú ("vyfiltrovanú") tabuľku už stačí len skopírovať na hárok "LenNeprázdne" a pokračovať v analýze tak, ako to bolo prebrané na vyučovaní na predošlých hodinách, príp. v DU1.
Priezvisko Meno 1. premenná 2. premenná
Bučková Diana HDP na 1 obyv. podiel poľnohospodárstva na tvorbe HDP
Filo Daniel HDP na 1 obyv. podiel poľnohospodárstva na tvorbe HDP
Grižák Vladimír HDP na 1 obyv. podiel poľnohospodárstva na tvorbe HDP
Hrehová Jana HDP na 1 obyv. podiel poľnohospodárstva na tvorbe HDP
Hrivko Stanislav HDP na 1 obyv. podiel poľnohospodárstva na tvorbe HDP
Chovančeková Michaela HDP na 1 obyv. podiel poľnohospodárstva na tvorbe HDP
Junásová Adela HDP na 1 obyv. podiel priemyslu na tvorbe HDP
Kendera Mário - Ján HDP na 1 obyv. podiel priemyslu na tvorbe HDP
Košarišťan Daniel HDP na 1 obyv. podiel priemyslu na tvorbe HDP
Krupa Roland HDP na 1 obyv. podiel priemyslu na tvorbe HDP
Láska Matej HDP na 1 obyv. podiel priemyslu na tvorbe HDP
Liščaková Eva HDP na 1 obyv. podiel priemyslu na tvorbe HDP
Maroš Teodor HDP na 1 obyv. podiel služieb na tvorbe HDP
Oravcová Gabriela HDP na 1 obyv. podiel služieb na tvorbe HDP
Paliderová Lucia HDP na 1 obyv. podiel služieb na tvorbe HDP
Slavkovská Ivana HDP na 1 obyv. podiel služieb na tvorbe HDP
Šabla René HDP na 1 obyv. podiel služieb na tvorbe HDP
Vladár René HDP na 1 obyv. podiel služieb na tvorbe HDP
Ako sa obyčajne v nejakej krajine v čase vyvíja podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov v primárnom, sekundárnom a terciárnom sektore?
- Obr. 7.1 a 7.2 v učebnom texte "2. Toušek, V. et al. (2008): Ekonomická a sociální geografie (kapitoly 6 a 7 a vybrané strany: 100-105, 122-125, 131, 178-181, 188-193, 382-387) http://uloz.to/xXYzQzX/ekonomicka-a-socialni-geografie-pdf"
- Trojuholníkové grafy v učebných textoch "14. Atlasy Slovenska, trojuholníkový graf a vývoj zamestnanosti v I., II. a III. sektore ekonomiky Slovenska"


26. 09. 2017
Priemerný počet rokov školskej dochádzky
DATAcube: 1 Demografia a sociálne štatistiky: 08 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov: SODB 2011: Okresy: 52 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, veku, dosiahnutého vzdelania, ekonomickej aktivity, zamestnania, štátnej príslušnosti a veku HC 13:
    Riadky: Územie: Subset: 4 Okres
    Stĺpce: Zamestnanie (Spolu), Pohlavie (Spolu)
    Kontext: Vek (Spolu), Štátna príslušnosť (Spolu), Ekonomická aktivita (V súčasnosti ekonomicky aktívne obyvateľstvo) ... "Zobrazenie do Excel"
Riešenie problému s neaktualizujúcimi sa výsledkami vzorcov v bunkách v tabuľke. Kliknite na: 
Tlačidlo Office (v ľavom hornom rohu okna MS Excel): Možnosti programu Excel: Možnosti výpočtu: Výpočet zošita: Automaticky: OK
Miera nezamestnanosti
DATAcube: 1 Demografia a sociálne štatistiky: 02 Práca: 03 Nezamestnanosť: 02 Evidovaná: Miera evidovanej nezamestnanosti [pr3108rr]: Riadky: Subset: 4 Okresy (NUTS4) ... "Zobrazenie do Excel"


18. a 21. 09. 2017

Skúmanie vzťahu medzi dvoma premennými (metody.xlsx , prednaska1.pdfa metóda najmenších štvorcov (tzv. OLS)
Najskôr je potrebné si zopakovať Základné kvantitatívne metódy v humánnej geografii zo stránky HG2.
DU1 - Korelácia u 600 zamestnancov nemocnice - skúmanie vzájomného vzťahu dvoch kvantitatívnych metrických premenných je vysvetlená na s. 11-17 v dokumente http://ulb.upol.cz/praktikum/statistika3.pdf
Jednoduchý a zrozumiteľný popis ďalších základných kvantitatívnych metód v MS Excel používaných v HG a použiteľných tiež v BcP:
http://ulb.upol.cz/praktikum/statistika1.pdf (ak MS Excel na vašom počítači nepoužíva český ale anglický zápis vzorcov funkcií, je potrebné namiesto "=PRŮMĚR(B2:B51)" napísať "=AVERAGE(B2:B51)", namiesto "=MEDIÁN(B2:B51)" napísať "=MEDIAN(B2:B51)", namiesto "=SMODCH.VÝBĚR(B2:B51)" napísať "=STDEV(B2:B51)", namiesto "=POČET(B2:B51)" napísať "=COUNT(B2:B51)".
http://ulb.upol.cz/praktikum/statistika4.pdf (Body Mass Index:   BMI = váha v kg / (výška v m)2 viac napr. na http://sk.wikipedia.org/wiki/Index_telesnej_hmotnosti)

Podiel jednotlivých sektorov v rôznych regiónoch, mestách a obciach Slovenska a v rôznych krajinách sveta: a) na celkovej zamestnanosti, b) na celkovej tvorbe HDP
Zopakovať z HG2: Atlasy Slovenska, trojuholníkový graf a vývoj zamestnanosti v I., II. a III. sektore ekonomiky Slovenska
NACE (OKEČ)
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%A9_hospod%C3%A1rstvo
http://www.euroekonom.sk/ekonomika/narodne-hospodarstvo/sektory-narodneho-hospodarstva/
https://managementmania.com/sk/klasifikacia-ekonomickych-cinnosti-a-odvetvi
  https://managementmania.com/sk/sektory-trhu
Geografia Priemyslu - prezentácia (str. 2-4): http://www.slideshare.net/optimistavf/priemysel
Učebné texty
1. Geografia dopravy
2. Toušek, V. et al. (2008): Ekonomická a sociální geografie (kapitoly 6 a 7 a vybrané strany: 100-105, 122-125, 131, 178-181, 188-193, 382-387) http://uloz.to/xXYzQzX/ekonomicka-a-socialni-geografie-pdf
3. Čadil, J. (2010): Regionální ekonomie: Teorie a aplikace. C. H. Beck, Praha, 176 p. [ISBN 978-80-7400-191-8] (v univerzitnej knižnici KU) - vybrané časti http://uloz.to/xJcLx2i1/regionalniekonomie-vybranecasti-pdf
4. Hudec, O.: Lokalizačná teória regionálnej ekonomiky. Pôvodne (1.9.2014) dostupné na http://www3.ekf.tuke.sk/re/0%20Poziadavky%20na%20skusku%2007%2008/Oblast%201/Lokalizacia_Hudec.pdf Teraz dostupné aj na: http://www.readbag.com/www3-ekf-tuke-sk-re-0-poziadavky-na-skusku-07-08-oblast-1-lokalizacia-hudec Z tohto doplňujúceho učebného textu je potrebné naštudovať si modely viacerých autorov (podrobnejšie hlavne Thünen, Alonso, Weber, Christaller, Lösch, Isard, Krugman) a témy s týmito modelmi viac či menej súvisiace, ako napr. aglomeračné výhody a nevýhody, centripetálne a centrifugálne sily, normatívne modely, minisum (priestorová efektívnosť), minimax (priestorová spravodlivosť), atď.
5. Matlovič, R.: Teória centrálnych miest http://www.fhpv.unipo.sk/~matlren/studenti/texty%20k%20skuske%20UGGSS.doc (s. 5-8)
6. PGZ_PPA.pdf Prvý geografický zákon a pozitívna priestorová autokorelácia
7. LT_ZZ_PA.pdf Lokalizačné teórie (s. 8-17), Zipfov zákon (s. 1-3) priestorová autokorelácia (s. 3-8)   + deterministicé vs. stochastické zákony (s. 1)
9. VybraneTemy.pdf - Vybrané témy, ktoré sú súčasťou téz štátnych bakalárskych skúšok, odporúčané strany v učebných textoch pre ich štúdium, a doplňujúce otázky, ktoré sa môžu objaviť pri preskúšavaní týchto tém. Študent by mal preukázať, že učivu rozumie a vie ho vysvetliť. Preto by mal vedieť správne odpovedať aj na doplňujúce otázky
10. Hofierka, Jaroslav - Kaňuk, Ján - Gallay, Michal (2014): Geoinformatika. Vysokoškolská učebnica, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 194 p. http://web.science.upjs.sk/hofierka/geoinformatika.zip - Z tejto knihy je potrebné naštudovať si kapitolu 9.2 Základné kartografické metódy, hlavne jej posledné tri strany (s. 143-147-149)
11. Skúmanie vzťahu medzi dvoma premennými (prednaska1.pdfa metódy najmenších štvorcov (tzv. OLS)
12. Generátor siete pravidelných šesťuholníkov http://incompetech.com/graphpaper/hexagonal/ a siete vrcholov rovnostraných trojuhoníkov http://incompetech.com/graphpaper/triangledots/ Úlohou študenta pri príprave na ústnu skúšku je vytvoriť si tri rovnaké strany s takouto sieťou a na každú z nich zakresliť model Christallerovej teórie centrálnych miest, za každým s uplatnením iného z troch známych princípov: trhového, dopravného a administratívneho princípu. Alternatívne možno použiť niektorú z nasledovných predlôh: Christaller_body.png , Christaller_3uholniky_vrcholy5mm_siva.pdf , Christaller_6uholniky5mm_siva_b.pdf
13. Koľko z 50 najväčších prístavov sveta sa nachádza v Európe? Koľko v Afrike? Koľko v Číne? A koľko z nich je v prvej desiatke? http://www.smithsonianmag.com/ideas-innovations/interactive-the-50-largest-ports-in-the-world.html
14. Atlasy Slovenska, trojuholníkový graf a vývoj zamestnanosti v I., II. a III. sektore ekonomiky Slovenska
15. Čo z HG bude na štátniciach? Pozri "Tézy štátnych záverečných skúšok 2014-2015 - bakalárske štúdium" v sekcii Aktuality na http://pf.ku.sk/kge
16. Príspevky dopravných geografov:
- Korec, Pavol (2012): Úloha dopravy vo vývoji regionálnej štruktúry Slovenska. Príspevok na seminári Současný stav a perspektivy dopravní geografie, 19.10.2012, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze, 60 p. Online:http://web.natur.cuni.cz/~ksgrrsek/geografiedopravy_cz/index.php/aktuality
- Pšenka, Tomáš (2007): Hierarchizácia železničnej siete Slovenska. In: Študentská vedecká konferencia, 18. apríl 2007, Bratislava. Zborník príspevkov - 2. zväzok. pp. 247-249 http://www.humannageografia.sk/clanky/psenka_11_hierarchia.pdf
- Pšenka, Tomáš (2009): Faktory vplývajúce na vývoj železničnej siete Slovenska. In: Acta geographica Universitatis Comenianae, No. 53, 2009, pp. 47-60 http://www.humannageografia.sk/clanky/psenka_5_faktory_vyvoja.pdf
- Michniak, Daniel (2014): Dostupnosť poľsko-slovenského pohraničia verejnou a individuálnou dopravou z hľadiska rozvoja cestovného ruchu – vybrané prístupy. In: Inspektor, Tomáš - Horák, Jiří - Růžička, Jan (eds.): GIS Ostrava 2014, Geoinformatika v pohybu. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, pp. 1-8 [ISBN 978-80-248-3310-1] [ISSN 1213-239X] http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2014/sbornik/papers/gis2014523976d13776e.pdf
- Michniak, Daniel (2003): Dostupnosť okresných miest na Slovensku. Geografický časopis, 55, 1, pp. 21-39http://akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/dostupnost-okresnych-miest-na-slovensku.pdf
- Horňák, Marcel - Bačík, Vladimír (2013): Poloha uzla Bratislava v dopravných sieťach. In: Buček, Ján - Korec, Pavol (eds.): Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, p. 195-228http://www.humannageografia.sk/index_monografia.php
- Pšenka, Tomáš - Horňák, Marcel (2009): Priestorové rozdiely v konkurencieschopnosti vlakovej a autobusovej diaľkovej osobnej dopravy na Slovensku. In: M. Kvizda, Z. Tomeš (eds.): Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě – ekonomické, právní a regionální faktory konkurenceschopnosti železnice, Masarykova univerzita, Brno, pp. 132-141. ISBN 978-80-210-5008-2http://www.humannageografia.sk/clanky/psenka_4_konkurencieschopnost.pdf
17. Buček, M. - Rehák, Š. - Tvrdoň, J. (2010): Regionálna ekonómia a politika. IURA Edition, Bratislava, [ISBN 978-80-8078-362-4(v univerzitnej knižnici KU)
19. Učebné texty v Univerzitnej knižnici KU:
   Nováková, Gabriela (2008): Základy štatistiky pre geografovGeo-grafika, Bratislava, 218 p., [ISBN 978-80-89317-02-8] (3 ks)
   Nováková, Gabriela (2011): Štatistika pre geografov 1. Geo-grafika, Bratislava, 212 p., [ISBN 978-80-89317-18-9] (5 ks)

   Nováková, Gabriela (2012): Štatistika pre geografov 2. Geo-grafika, Bratislava, 147 p., [ISBN 978-80-89317-19-6] (5 ks)

   Nováková, Gabriela (2009): Matematické minimum: Predkurz k Štatistickým metódam v geografii. Geo-grafika, Bratislava, 60 p.[978-80-89317-10-3] (1 ks)

   Šoltés, Erik (2008): Regresná a korelačná analýza s aplikáciami. Iura edition, Bratislava, 287 p. [ISBN 9788080781637]
   Almašiová, Angela - Kohútová, Katarína (2016): Štatistické spracovanie dát sociálneho výskumu v programe SPSSVerbum, Ružomberok, 173 p.
20. Horák, J. (2002): Prostorová analýza dat. Online: http://gis.vsb.cz/pad/index.htm

21. Lesné železnice v Karpatoch http://www.karpaty.net/zeleznice/zeleznice.htm

22. Jurčová, Danuša (2005): Slovník demografických pojmov. Edícia: Akty. INFOSTAT – Inštitút informatiky a štatistiky, Výskumné demografické centrum, Bratislava, 71 p. [ISBN 80-85659-40-9] http://www.infostat.sk/vdc/pdf/slovnik_2verdd.pdf

23. Halás, Marián - Brychtová, Šárka - Fňukal, Miloš (2013): Základy humánní geografie 1: geografie obyvatelstva a sídel. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 101 p. [ISBN 978-80-244-3847-4] http://geography.upol.cz/soubory/lide/halas/ZH1/ZH1_Skriptum.pdf
24. Hladký, Michal - Zubriczký, Gabriel (2016): Luknišovo regionálne členenie Slovenska (1985) po tridsiatich rokoch. Geografia, 24,1, pp. 28-26 http://www.casopisgeografia.sk/index.php/Geografia/article/view/10/10

Celková známka z predmetu zohľadňuje okrem hodnotenia samotnej skúšky absolvovanej v skúšobnom období tiež hodnotenie práce študenta počas celého semestra, presnejšie aktívnu účasť na vyučovaní, vypracovanie čiastkových písomných úloh (písomiek) na vyučovaní a vypracovanie domácich úloh počas prednáškového obdobia. V prípade otázok (napr. týkajúcich sa samotného učiva, príp. nejasností v preberanej látke, či v učebných textoch, a pod.) oslovte prosím vyučujúceho na začiaktu alebo na konci vyučovacej hodiny, príp. ho kontaktujte e-malilom vopred pre dohodnutie termínu konzultácie. Ak nie je v inštrukciách pred písomkou alebo skúškou uvedené inak, je potrebné priniesť si kalkulačku (samostatnú, nie integrovanú v mobile alebo inom zariadení) a pripraviť sa zo všetkého, čo bolo prebrané na prednáškach a cvičeniach a z poskytnutých učebných textov.

V prípade neospravedlnenej účasti na cvičeniach (ktoré sú podľa študijného poriadku povinné) a teda aj na riešení písomných úloh priamo na vyučovaní študent za tieto úlohy získava 0 bodov. Neúčasť na cvičeniach možno považovať za ospravedlnenú len po predložení originálu dokladu o návšteve lekára alebo pracovnej neschopnosti v čase cvičenia. V takom prípade je však potrebné kontaktovať (napr. mailom) vyučujúceho čo najskôr, spravidla v prvý pracovný deň nasledujúci po poslednom dni pracovnej neschopnosti alebo po návšteve lekára. Okrem toho sa do hodnotenia započítava aj aktívna účasť na cvičeniach a kvalita vypracovaných domácich úloh. Podmienkou zahrnutia hodnotenia úlohy do celkového hodnotenia je jej odovzdanie do vopred určeného termínu, t.j. pred ním alebo najneskôr v danom termíne (platí pre všetkých študentov rovnako, t.j. aj pre tých, ktorí majú individuálny študijný plán, sú v daný termín na cvičeniach zo spirituality, na praxi, a pod.). Týmto termínom je začiatok vyučovacej hodiny daného cvičenia v deň, ktorého dátum je oznámený pri zadaní príslušnej úlohy. Po tomto termíne nebudú vypracované úlohy akceptované. Výnimku vo forme možnosti odovzdania a hodnotenia vypracovanej úlohy po termíne je možné akceptovať len v prípade ak jej autor nemal v deň termínu možnosť úlohu osobne ani inou formou včas doručiť; túto skutočnosť možno akceptovať len po predložení originálu dokladu o návšteve lekára alebo pracovnej neschopnosti v čase termínu odovzdania úlohy. V takom prípade je však potrebné kontaktovať vyučujúceho čo najskôr, spravidla v prvý pracovný deň nasledujúci po poslednom dni pracovnej neschopnosti alebo po návšteve lekára.
Kontakt: pavol.hurbanek [zavináč] ku.sk 
Konzultácie sú možné počas konzultačných hodín alebo v termíne dohodnutom vopred prostredníctvom e-mailu.
test significance pearson correlation excel

Archív oznamov z predchádzajúcich semestrov


DU2 Korelácia a regresia na úrovni všetkých ZÚJ (alebo obcí) celého Slovenska vybranej premennej popisujúcej niektorú demografickú, sociálnu alebo ekonomickú charakteristiku obyvateľstva (zo SODB 2011 alebo z iného zisťovania ŠÚ SR dostupnej na webstránke ŠÚ SR) na jednej strane a vybranej premennej z výsledkov volieb do NR SR 2016 (napr. podielu platných hlasov pre istú politickú stranu) na druhej strane.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/census/indicators/ - Výsledky vo vybraných štruktúrach, Výsledky Sčítania 2011 v dátových kockách, atď.
Voľby do NR SR 2016 - výsledky https://volbysr.sk/sk/download.html  https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/elections/parliament/
Na Slovensku je 2927 základných územných jednotiek (ZÚJ) = 2885 obcí (138 mestských a 2747 vidieckych) + 17 mestských častí mesta Bratislava + 22 mestských častí mesta Košice + 3 vojenské obvody Kuchyňa, Lešť a Valaškovce
Predpripravené údaje: http://uloz.to/xKcMtkY2/hg2-du2-rar Inštrukcie:
Sčítajte ľubovoľnú (zmysluplnú) kombináciu stĺpcov s relatívnymi hodnotami uvedenými v percentách (zobrazených čiernou, nie sivou farbou) na jednom z hárkov v súbore x_DataObce_SODB2011.xlsx do nového stĺpca a ten si skopírujte do nového súboru. To bude vaša premenná x. Ak budete sčítavať stĺpce s relatívne malými hodnotami, sčítajte ich viac, aby výsledné sčítance za jednotlivé obce neboli príliš malé hodnoty (pre väčšinu obcí by mala byť hodnota sčítanca väčšia ako 1 %.)
Do tohto nového súboru si skopírujte aj stĺpce označujúce obce, okresy a kraje, aby ste dokázali jednotlivé prvky (riadky) v súbore identifikovať.
Sčítajte ľubovoľnú (zmysluplnú) kombináciu stĺpcov s relatívnymi hodnotami uvedenými v percentách na jednom z hárkov v súbore y_DataObce_VolbyNRSR2016.xlsx do nového stĺpca a ten si tiež skopírujte do vyššie spomenutého nového súboru. To bude vaša premenná y. Ak budete sčítavať strany alebo kandidátov s relatívne malou podporou, sčítajte ich viac, aby výsledné sčítance za jednotlivé obce neboli príliš malé hodnoty (pre väčšinu obcí by mala byť hodnota sčítanca väčšia ako 1 %.)


25.02.2016
Matica hodnôt Pearsonovho korelačného koeficientu, podmienené formátovanie, bodový graf, trendová línia, regresná analýza
Nezamestnanosť na Slovensku - zmena metodiky

30.4.2015 Cvičenie
Geografia dopravy
Generátor siete pravidelných šesťuholníkov http://incompetech.com/graphpaper/hexagonal/ a siete vrcholov rovnostraných trojuhoníkov http://incompetech.com/graphpaper/triangledots/ Úlohou študenta pri príprave na ústnu skúšku je vytvoriť si tri rovnaké strany s takouto sieťou a na každú z nich zakresliť model Christallerovej teórie centrálnych miest, za každým s uplatnením iného z troch známych princípov: trhového, dopravného a administratívneho princípu. Alternatívne možno použiť niektorú z nasledovných predlôh: Christaller_body.png , Christaller_3uholniky_vrcholy5mm_siva.pdf , Christaller_6uholniky5mm_siva_b.pdf

24.3.2015 Cvičenie
Dvojvýberový F-test a dvojvýberový t-test http://ulb.upol.cz/praktikum/statistika4.pdf Aplikácii t-testu predchádza aplikácia F-testu, aby bolo možné zvoliť vhodnú z dvoch možností t-testu, t.j. s rovnosťou rozptylov alebo s nerovnosťou rozptylov. (Ako je vysvetlené v danom dokumente, dvojvýberový párový t-test má špecifické použitie.) Jedná sa o hodnotenie rozdielov dvoch alebo viacerých rozptylov (F-test) a priemerov (t-test) tej istej premennej v dvoch podskupinách jedného súbotu prvkov z hľadiska štatistickej významnosti. Ide vlastne o skúmanie vzájomného vzťahu medzi kvalitatívnou dichotomickou premennou, na základe ktorej sú prvky súboru rozdelené do dvoch podskupín, a kvantitatívnou premennou, pre ktorú sa rozptyly a priemery v týchto podskupinách počítajú. Častou chybou u študentov pri aplikácii týchto testov je, že nie sú porovnávané dva priemery jednej analyzovanej kvantitatívnej premennej vypočítané za dve podskupiny študovaného súboru prvkov (ako by to správne malo byť), ale sú porovnávané dva priemery dvoch rôznych analyzovaných kvantitatívnych premenných jedného a toho istého študovaného súboru prvkov (čo je samozrejme úplne nesprávna alpikácia F-testu a t-testu).
   Ako sa obyčajne v nejakej krajine v čase vyvíja podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov v primárnom, sekundárnom a terciérnom sektore?
   Aký je vzťah medzi: a) HDP na 1 obyv. a podielom poľnohospodárstva na tvorbe HDP?
                                 b) HDP na 1 obyv. a podielom priemyslu na tvorbe HDP?
                                 c) HDP na 1 obyv. a podielom služieb na tvorbe HDP?
Nelineárna regresná analýza Aký je vzťah medzi úhrnnou plodnosťou a očakávanou dĺžkou dožitia? Zdroj dát: Gapminder
   Úhrnná plodnosť - počet detí na jednu ženu (Children per woman - total fertility) http://spreadsheets.google.com/pub?key=phAwcNAVuyj0TAlJeCEzcGQ&output=xls
   Stredná dĺžka života pri narodení - roky (Life expectancy - years) http://spreadsheets.google.com/pub?key=phAwcNAVuyj2tPLxKvvnNPA&output=xls
   Analýza týchto dvoch premenných: TotalFertility_LifeExpectancy.xlsx

25.3.2015 Prednáška
Spearmanov a Kendallov korelačný koeficient poradia

19.3.2015 Cvičenie
Skúmanie vzájomného vzťahu dvoch kvalitatívnych premenných - http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/census/indicators/
Výsledky vo vybraných štruktúrach, Obyvateľstvo (SR, kraje, okresy), Obyvateľstvo trvalo bývajúce v SR podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a náboženského vyznania (zip - 137 kB)
Medzi ktorými dvoma charakteristikami obyvateľstva na Slovensku je silnejší/tesnejší vzťah: Medzi naboženským vyznaním a vzdelanosťou alebo medzi naboženským vyznaním a národnosťou?

18.3.2015 Prednáška
Skúmanie vzájomného vzťahu dvoch kvalitatívnych premenných - http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/census/indicators/
Výsledky vo vybraných štruktúrach, Obyvateľstvo (SR, kraje, okresy), Obyvateľstvo trvalo bývajúce v SR podľa národnosti a náboženského vyznania (zip - 135 kB)

12.3.2015 Cvičenie
Prehľad skúmania vzájomného vzťahu dvoch premenných metody.xlsx
Skúmanie vzájomného vzťahu dvoch kvantitatívnych metrických premenných "Priemerný počet rokov školskej dochádzky" (X) a "Miera nezamestnanosti" (Y) vytvorením bodového grafu X Y závislosť, úprava grafu (úprava názvu, uprava legendy, formátovanie hlavných osí a nastavenie pevného minima a maxima na osiach x a y), pridanie a úprava trendovej čiary (zobraziť v grafe regresnú rovnicu a rovnicu spoľahlivosti r na druhú, vybrať "typ trendu a regresie") na príklade údajov za súbor 79 okresov (pozri cvičenia z 19. a 26.2.2015 nižšie), príp. za súbor 600 zamestnancov nemocnice (pozri cvičenie z 12.2.2015 nižšie)
Skúmanie vzájomného vzťahu dvoch kvalitatívnych premenných - chi2.xlsx - pomocou Chí-kvadrát testu sa dá zistiť, či závislosť (asociácia) medzi dvoma skúmanými kvalitatívnymi premennými vo vytvorenej kontingenčnej tabuľke je na 95% štatisticky významná (t.j. či p ≤ 5%) a pomocou výpočtu koeficientov Ckor a V sa dá zistiť, aká silná (tesná) je táto závislosť (asociácia)
Alternatívne vysvetlenie je na s. 1-10 v dokumente http://ulb.upol.cz/praktikum/statistika3.pdf
Tvorba kontingenčnej tabuľky pre dve kvalitatívne premenné je vysvetlená v "Úlohe č. 1" na s. 1-4 v dokumente http://ulb.upol.cz/praktikum/statistika2.pdf (zdrojové údaje sú v súbore http://ulb.upol.cz/praktikum/data_2.xls)
Domáca úloha:
- Zopakovať si z HG1 MieryVariability_v1.pdf
- Vytvoriť histogram a výpočítať koeficient šikmosti pomocou funkcie =SKEW(rozsah buniek s hodnotami skúmanej kvantitatívnej metrickej premennej), napr. =SKEW(B2:B357), ktorého nulová hodnota indikuje symetrické rozdelenie, kladná hodnota asymetrické pozitívne, resp. pravostranne zošikmené rozdelenie, a záporná hodnota asymetrické negatívne, resp. ľavostranne zošikmené rozdelenie: "Úloha č. 4" na s. 9-12 v dokumente http://ulb.upol.cz/praktikum/statistika2.pdf (zdrojové údaje sú v súbore http://ulb.upol.cz/praktikum/data_2.xls)

11.3.2015 Prednáška
Korelačná a regresná analýza - transformácia premenných, nelineárna regresia, koeficient determinácie (podiel vysvetlenej variability), testovanie hypotéz o štatistickej významnosti Pearsonovho korelačného koeficientu a koeficientu determinácie (pri zvolenej úrovni štatistickej významnosti)
Pearsonov korelačný koeficient (-1) ≤ ≤ 1: r = (-1) úplná negatívna závislosť (korelácia), r = 0 nezávislosť (nekorelovanosť), r = 1 úplná pozitívna závislosť (korelácia)
Determinačný koeficient r2 po vynásobení hodnotou 100 reprezentuje percentuálny podiel variability závislej premennej Y, ktorý je vysvetlený variabilitou nezávislej premennej X (napr. v súbore 79 okresov priemerný počet rokov školskej dochádzky je zo 61,55% faktorom vysvetľujúcim mieru nezamestnanosti)

26.2.2015 Cvičenie
Miera nezamestnanosti
DATAcube: 1 Demografia a sociálne štatistiky: 02 Práca: 03 Nezamestnanosť: 02 Evidovaná: Miera evidovanej nezamestnanosti [pr3108rr]: Riadky: Subset: 4 Okresy (NUTS4) ... "Zobrazenie do Excel"
Jurečková, Mária - Molmárová, Iveta (2005): Štatistika s Excelom. Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, 234 p. [ISBN 80-8040-257-4]  http://spu.fem.uniag.sk/cvicenia/ksov/palkovic/statistikaB/prednasky/statistika_s_excelom.pdf (pp. 188-191)
Jurečková, Mária - Molmárová, Iveta (2004): Excel vo vyučovaní štatistiky. In: konferencie „Matematika v škole dnes a zajtra", 4.-6.9.2002, http://math.ku.sk/data/konferenciasub/pdf2002/Jureckova.pdf

25.2.2015 Prednáška
Korelačná a regresná analýza - predpoklady

19.2.2015 Cvičenie
Priemerný počet rokov školskej dochádzky
DATAcube: 1 Demografia a sociálne štatistiky: 08 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov: SODB 2011: Okresy: 52 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, veku, dosiahnutého vzdelania, ekonomickej aktivity, zamestnania, štátnej príslušnosti a veku HC 13:
    Riadky: Územie: Subset: 4 Okres
    Stĺpce: Zamestnanie (Spolu), Pohlavie (Spolu)
    Kontext: Vek (Spolu), Štátna príslušnosť (Spolu), Ekonomická aktivita (V súčasnosti ekonomicky aktívne obyvateľstvo) ... "Zobrazenie do Excel"
Riešenie problému s neaktualizujúcimi sa výsledkami vzorcov v bunkách v tabuľke. Kliknite na:
Tlačidlo Office (v ľavom hornom rohu okna MS Excel): Možnosti programu Excel: Možnosti výpočtu: Výpočet zošita: Automaticky: OK
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/census/indicators/ - Výsledky vo vybraných štruktúrach: Obyvateľstvo (SR, kraje, okresy)

18.2.2015 Prednáška
Korelačná a regresná analýza

12.2.2015 Cvičenie
Korelácia u 600 zamestnancov nemocnice - skúmanie vzájomného vzťahu dvoch kvantitatívnych metrických premenných je vysvetlený aj na s. 11-17 v dokumente http://ulb.upol.cz/praktikum/statistika3.pdf
Jednoduchý a zrozumiteľný popis ďalších základných kvantitatívnych metód v MS Excel používaných v HG a použiteľných tiež v BcP:
http://ulb.upol.cz/praktikum/statistika1.pdf (ak MS Excel na vašom počítači nepoužíva český ale anglický zápis vzorcov funkcií, je potrebné namiesto "=PRŮMĚR(B2:B51)" napísať "=AVERAGE(B2:B51)", namiesto "=MEDIÁN(B2:B51)" napísať "=MEDIAN(B2:B51)", namiesto "=SMODCH.VÝBĚR(B2:B51)" napísať "=STDEV(B2:B51)", namiesto "=POČET(B2:B51)" napísať "=COUNT(B2:B51)".
http://ulb.upol.cz/praktikum/statistika4.pdf (Body Mass Index:   BMI = váha v kg / (výška v m)2 viac napr. na http://sk.wikipedia.org/wiki/Index_telesnej_hmotnosti)
Výsledky referenda
Volebné okrsky v Ružomberku http://www.ruzomberok.sk/sk/samosprava/volby
Volebné okrsky na Slovensku http://www.minv.sk/?referendum-komisie
ŠÚ SR - Voľby a referendá http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/elections/ŠÚ SR - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/census/indicators/

11.02.2014 Prednáška
Závislosť medzi premennými, Pearsonov korelačný koeficient


Skúška má dve časti, prvú písomnú a druhú ústnu. Až po viac-menej úspešnom absolvovaní prvej časti je možné prihlásiť sa na druhú časť. Študent má možnosť zúčastniť sa jedného riadneho a jedného opravného termínu tak pre prvú ako aj pre druhú časť skúšky. Termíny sú vypísané v Abakuse, resp. budú postupne pridávané. Pre písomnú časť skúšky je kapacita termínu 10 alebo viac študentov, pre ústnu časť skúšky 1, 2 alebo 3 študenti za hodinu. Ak náhodou študent nemá možnosť prihásiť sa na skúšku v Abakuse, môže tak spraviť prostredníctvom mailu. Výsledok písomnej časti skúšky (či ju musí opakovať alebo nie) sa študent dozvie prostredníctvom mailu. Podrobnejšie hodnotenie písomnej časti skúšky sa dozvie študent na ústnej časti skúšky.


18.02.2014
DU1 - voľby predsedu VÚC: VÚC BB a Liptov+Orava (okresy RK, LM, DK, NO, TS)

25.2.2014
Každý študent by mal vytvoriť svoj vlastný hárok a okrem toho tiež vpísať výsledky svojej analýzy do hárku "Zoznam", a to do pondelka 3.3.2014 do polnoci.

4.3.2014
V rámci prednášky v utorok 4.3.2014 o 11:20-12:05 sa v Univerzitnej knižnici KU v tichej študovni na červenom (1.) poschodí (kapacita 36 miest, s počítačmi, s dataprojektorom a plátnom) uskutoční školenie používania databáz Proquest a Knovel s lektorom zo spoločnosti Albertina icome Bratislava (http://www.aib.sk/)Cvičenia v utorok 4.3.2014  o 09:40, o 12:05 a o 13:00 nebudú. Budú nahradené v ďalšom týždni, ktorý sa začína 10.3.2014.
DU3 - Vychádza z toho, čo bolo prebrané na prednáške. Úlohou každého študenta je:
1. Vytvoriť si používateľské konto "My Research" v databáze ProQuest alebo používateľské konto "My Knovel" v databáze Knovel.
2. Uložiť si v ňom niekoľko rôznych vyhľadávaní rôznych kľúčových slov (kombinovaných rôznymi logickými operátormi) v rôznych kategóriách prehľadávaných dokumnetov z témy BcP (ak nie je ešte zadaná tak z oblasti vlastného záujmu z geografie).
3. Vybrať si výsledky jedného takéhoto vyhľadávania a analyzovať ich prostredníctvom kontingenčnej tabuľky: Na stránke s výsledkami vyhľadávania je na pravej strane zoznam niekoľkých (zväčša) kategorických, resp. kvalitatívnych premenných: Full text, Peer reviewed, Source type, Publication title, Document type, Subject, Classification, Company/organization, Location, Person, Tags, Language, Database, Publication date. Stačí si vybrať dve z nich a kategóriami jednej z nich nazvať hlavičky riadkov kontingenčnej tabuľky (napr. Source type: 1. Newspapers, 2. Dissertations & Theses, 3. Scholarly Journals, 4. Wire Feeds, 5. Trade Journals, 6. Magazines‎, 7. Reports‎, príp. z nich vytvoriť menší počet zlúčených kategórií, napr.: 1. Newspapers, 2. Dissertations & Theses, 3. Scholarly Journals, 4. ostatné) a kategóriami druhej z nich nazvať hlavičky stĺpcov kontingenčnej tabuľky (napr. Location: 1. krajiny Severnej Ameriky, 2. krajiny Západnej Európy, 3. krajiny Strednej a Východnej Európy, 4. ostatné krajiny sveta‎, príp. vytvoriť iné zlúčené kategórie). Do každého políčka kontingenčnej tabuľky je potom potrebné vložiť počet nájdených dokumentov pre príslušnú kombináciu kategórií dvoch vybraných premenných (napr. Newspapers v krajinách Severnej Ameriky, Dissertations & Theses v krajinách Severnej Ameriky, atď.). Po vyplnení celej tabuľky ju už stačí len analyzovať pomocou známych ukazovateľov (100-p (%), Ckor, V) a slovne interpretovať výsledok.
4. Prezentovať na cvičeniach 11.3.2014 výsledky svojej práce dosiahnuté vo vyššie popísaných krokoch 1.-3.
(Nižšie je popísaná možná alternatíva ku vypracovaniu DU3.)

11.3.2014
V dňoch 10.-13. 3. 2014 prebieha od 16:20 v Aule J.P.II. (a od 16:00 v Čajovi Aquila) Filmový festival Jeden svet v Ružomberku.
Účasť na jednom celovečernom premietaní je povinná pre študentov v rámci predmetu HG2, ktorou sa nahradia cvičenia a prednáška z 18.3.2014.
Účasť na jednom (ďalšom) celovečernom premietaní je povinná pre študentov v rámci predmetu HG2, ktorí sa rozhodnú ňou nahradiť DU3.
Účasť na jednom (ďalšom) celovečernom premietaní je povinná pre tých študentov, ktorí majú záujem týmto spôsobom absolvovať Fakultný seminár 4 - viac informácií na stránke Fakultné semináre.

18.3.2014
Prednáška a cvičenia v utorok 18.3.2014 nebudú - boli nahradené účasťou na Filmovom festivale Jeden svet v Ružomberku (pozri vyššie). Domácou úlohou je doplniť výsledky 1. kola prezidentských volieb do tabuľky:
DU4 - 1. kolo prezidentských volieb (doplnenie DU1): VÚC BB a Liptov+Orava (okresy RK, LM, DK, NO, TS)

24.3.2014
Železničná a cestná infraštruktúra
DU5 - 2. kolo prezidentských volieb (doplnenie DU1 a DU4): VÚC BB a Liptov+Orava (okresy RK, LM, DK, NO, TS)
- VÚC BB
Liptov+Orava (okresy RK, LM, DK, NO, TS)
Zdroj: http://prezident2014.statistics.sk/Prezident-dv/def-sk.html - II. kolo - Súhrnné výsledky hlasovania vo voľbe prezidenta Slovenskej republiky podľa okrskov

1.4.2014
Kvantitatívna analýza aktuálnych dát - volebná geografia: MapyGrafy a ďalšie interaktívne infografiky
Metódy tematickej kartografie: značková, kartodiagram, kartogram, čiary smeru pohybu.
MS Excel (graf X Y závislosť, vloženie a editovanie trendovej čiary a jej rovnice, "=PEARSON(A2:A101;B2:B101").

8.4.2014
Korelačná analýza (pomocou Pearsonovho korelačného koeficientu r) a regresná analýza (pomocou metódy najmenších štvorcov) -SkumanieVztahuMedzi2Premennymi_Cast1_PearsonovKK.pdf
Korelácia a regresia (Deterministicé a stochastické zákony s. 1, Auerbachov/Zipfov zákon s. 1-3 LT_ZZ_PA.pdf)
Autokorelácia a prvý geografický zákon (PGZ_PPA.pdf, Priestorová autokorelácia s. 3-8 LT_ZZ_PA.pdf
DU6
Vložte nový hárok označený "PriezviskoMeno" so svojimi tabuľkami, grafmi a výpočtami. Poradie hárkov by malo byť abecedné. Nakoniec do spoločného hárku "Zoznam" vpíšte príslušné informácie.
Časté chyby v DU6:
- územie skúmané na (aspoň) troch rôznych úrovniach jednotiek má byť totožné
- chýbajú bodové grafy s regresnými priamkami/krivkami
- chybne spárované hodnoty dvoch korelovaných premenných (iné ako abecedné poradie, vznik/zánik obce, okrsku)
- medzi voľbami predsedov VÚC a prezidenta SR sa zmenili niektoré volebné okrsky (napr. Banská Bystrica BB, Vlkanová BB, Hnúšťa RS, Sliač ZV)
Všetci študenti (denní aj externí), ktorí mali/majú zapísaný predmet HG2, musia mať súčasne zapísaný tiež predmet FG a HG mapovanie 2, preto prosím tých, ktorí nemajú, aby si ho dali na študijnom oddelení dodatočne zapísať. V rámci neho sa uskutoční exkurzia po východnej polovici Slovenska v dňoch 26.-31.5.2014. Najneskôr 22.4.2014 je potrebné uhradiť zálohu za dopravu a ubytovanie.

29.4.2014

6.5.2014
V tento deň nebudú cvičenia ani prednáška. Namiesto účasti na nich je povinná účasť na písomnej skúške z HG2 v pondelok 12.5.2014 od 10:30 v Aule J.P.II.

12.5.2014
Písomná skúška z HG2 v pondelok 12.5.2014 od 10:30 v Aule J.P.II. Účasť povinná pre všetkých denných študentov. Obsahom písomnej ako aj ústnej skúšky bude učivo prebrané na tomto predmete. Niektoré témy sú podľa dátumu, v ktorom boli preberané, heslovite zaznamenané vyššie. Zoznam učebných textov ku týmto témam je uvedený nižšie.


Predmetom skúšky je všetko prebrané učivo: poznámky z prednášok a cvičení na predmetoch HG2 a FG a HG mapovania 2, učebné texty nižšie (napr. LT_T_W_Ch.pdfLTaIT.pdfLT_ZZ_PA.pdf ), vrátane vybraných tém (VybraneTemy.pdf - ktoré sú súčasťou téz štátnych bakalárskych skúšok, odporúčané strany v učebných textoch pre ich štúdium, a doplňujúce otázky, ktoré sa môžu objaviť pri preskúšavaní týchto tém) týkajúcich sa problematiky priestorovej autokorelácie (a teda aj prvého geografického zákona, pozri Zaklady_text_v5_.pdf) a lokalizačných a interakčných teórií/modelov, ktorá úzko súvisí s problematikou lokalizačných faktorov priemyslu (vhodné zopakovať z HG1, najmä tradičné verzus nové lokalizačné faktory, hodnotenie lokalizácie vybraných priemyselných závodov Slovenska vysvetlené v učebných textoch "Geografia priemyslu" kapitola 2.3). Každý študent by mal na ústnej skúške vysvetliť, ktorá časť spoločnej internetovej stránky z FG a HG mapovanie 2 je jeho/jej dielom.

Domáce úlohy
DÚ1 - pridanie 5 eko-bodov na http://www.eko-mapa.sk najneskôr do 8.5.2013. Známky z DÚ1 boli definitívne uzavreté 5.6.2013.
DÚ2 - termín odovzdania najneskôr 10.4.2013 (denní študenti odovzdávajú DÚ vytlačenú na vyučovaní a externí študenti vo forme 1 PDF súboru s názvom "PriezviskoMeno.pdf" za každého študenta na spoločnej webstránke, ktorej adresu poskytnú vyučujúcemu). Analýza pomocou metód z Programu 2 z HG1 a pomocou metód vyučovaných počas prednášok a cvičení HG2 využívajúca (pre dané metódy) vhodné, resp. adekvátne údaje z oblasti témy BcP. Kľúčovou pre úspešné zvládnutie a hodnotenie DÚ2 je adekvátnosť/vhodnosť kombinácie (1) vhodných výskumných otázok, hypotéz a ich odôvodnení, (2) vhodných vstupných dát, (3) vhodných metód pre ich analýzu a (4) kvalifikovaných interpretácií výsledkov analýz vo vzťahu k vopred stanoveným otázkam, hypotézam a ich odôvodneniam. Zatiaľ čo každá hypotéza je overiteľným erudovaným predpokladom, tvrdením, resp. odpoveďou na výskumný cieľ formulovaný v podobe konkrétnej výskumnej otázky, odôvodnenie hypotézy je vysvetlením (založeným na teórii získanej z vedeckej a odbornej literatúry a/alebo na logike) pohnútok autora, ktoré ho k takémuto predpokladu vedú. Hypotézy by mali byť volené tak, aby bolo v kompetencii autora overiť ich platnosť (pri podmienkach daných disponibilným časom, prostriedkami, vybavením a schopnosťami autora robiť výskum a učiť sa robiť výskum).
DÚ2 bude hodnotená známkou FX ak:
- bude mať rozsah väčší ako 2 hárky A4 (denní), resp. 4-stranový PDF súbor (externí)
- nebude mať na začiatku prvej strany uvedené meno autora, študijný program autora, meno školiteľa a názov BcP
- jej strany nebudú očíslované
- nebude odovzdaná najneskôr v stanovenom termíne (môže byť odovzdaná skôr)
- v nej očividne nebudú zohľadnené pokyny pre vypracovanie domácej úlohy uvedené vyššie

Konečná známka z predmetu HG2 zahŕňa nasledovné hodnotenie
- aktívna účasť na vyučovaní
- písomné úlohy na vyučovaní počas semestra
- ústne úlohy na vyučovaní, resp. prezentácie
- programy, resp. domáce úlohy
- skúška, resp. jej písomná časť a ústna časť
- exkurzia (viac na stránke FG a HG mapovanie 2)
    - aktívna účasť celých 6 dní (platí pre všetkých študentov, t.j. denných, externých, s individuálnym študijným plánom, atď.)
    - vytlačený referát na zadanú tému odovzdaný na začiatku exkurzie a jeho prezentácia počas exkurzie
    - odpovede na otázky zo zadanej témy a z preberaného učiva počas exkurzie
    - vlastnou rukou písané poznámky podrobne dokumnetujúce výklad v autobuse a na jednotlivých navštívených lokalitách odovzdané na konci exkurzie
    - účasť na tvorbe spoločnej internetovej stránky (o.i. aj s interaktívnou mapou) dokumentujúcej exkurziu

Program 1
http://www.compass-project.eu (Slovenská vlajka: Materialy: Biodiverzita) alebo priamy link: http://www.compass-project.eu/resources_detail.php?UG_hodnota_id=1
Pri vypracovaní je potrebné na danej webstránke použiť: Pracovné listy, Metodická príručka, Applet
Ako doplnkový zdroj možno použiť Atlas vtákov Európy: http://www.ebcc.info/atlas.html

Program 2
Štatistický úrad SR
 http://www.statistics.sk Hlavné oblasti: Volebná štatistika: Parlamentné voľby: Voľby do NR SR v roku 2010: Slovensky: Definitívne výsledky:
- Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany podľa okresov a krajov http://app.statistics.sk/nrsr_2010/sr/tab9okr.jsp?lang=sk
- Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany podľa okresov a obcí http://app.statistics.sk/nrsr_2010/sr/tab10okr.jsp?lang=sk
 http://www.statistics.sk Hlavné oblasti: Volebná štatistika: Parlamentné voľby: Voľby do  NR SR  v roku 2012: Slovensky: Definitívne výsledky:
- Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany podľa okresov a krajov
- Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany podľa okresov a obcí
- Volebné okrsky v Ružomberku
http://www.ruzombercan.sk/component/blog/comments.html?pid=14
Geoportál
http://www.geoportal.sk Súhlasím s podmienkami: HTML verzia:
- Hranice území: Hranica obce
- Názvoslovie: Kompletné názvoslovie
- Obnoviť mapu
- Zväčšiť
"Zazoomujte" na vaše mesto/obec a vyberte 8 miest/obcí (vrátane vášho mesta/obce), ktoré navzájom susedia, resp. spolu tvoria súvislí územný celok, mikroregión. Každý študent by mal mať iný mikroregión (t.j. pozostávajúci z iných obcí ako mikroregión ktoréhokoľvek kolegu študenta). Zo stránky http://app.statistics.sk/nrsr_2010/sr/tab10okr.jsp?lang=sk si nakopírujte do hárku v Exceli výsledky parlamentných volieb 2010 za príslušných osem obcí a následne vypočítajte diverzitu politickej podpory voličov v každej z týchto ôsmych obcí. Ako vzor môže poslúžiť súbor v Exceli, kde bolo takto spracovaných namiesto ôsmich obcí osem samosprávnych krajov, pričom použitým zdrojom dát bola stránka http://app.statistics.sk/nrsr_2010/sr/tab9okr.jsp?lang=sk
Google Maps - http://maps.google.com
- meranie najkratšej cestnej vzdialenosti pomocou tlačidla "Získať trasu" (obyčajne umiestneného vľavo hore)
- meranie priamej vzdušnej vzdialenosti pomocou linky "Funkcie Labs služby Mapy" (obyčajne umiestnenej vľavo dole): "Nástroj na meranie vzdialenosti": "Povoliť": "Uložiť zmeny", a následne pomocou ikony "Pravítko" (obyčajne umiestnenej vľavo dole pri grafickej mierke mapy); Podrobný návod je napríklad na stránke http://anp.zive.sk/?q=node/4343)
Čo odovzdať?
Odovzdať je potrebné len jeden hárok A4 s okrajmi 1cm z každej strany. V ľavom hornom rohu by mal byť čitateľný podpis. Na jednej strane hárku by mala byť tabuľka a grafy pre parlamentné voľby z roku 2010 a na druhej strane pre parlamentné voľby z roku 2012.
V tabuľke a grafoch pre parlamentné voľby z roku 2012 by mali byť všetky strany, ktoré sa po týchto voľbách dostanú do parlamentu, zatiaľ čo hlasy strán, ktoré sa do parlamentu nedostanú, by mali byť sčítané a uvedené v kategórii "Ostatné".
Posledné tri stĺpce v tabuľke popisujú deviatilitu cestnej siete (vysvetlenú na strane 14 učebného textu z geografie dopravy) medzi vami zvolenou obcou (v prvom riadku tabuľky) a ostatnými siedmimi (vidieckymi alebo mestskými) obcami, s ktorými táto tvorí súvislý územný celok - mikroregión. Stačí, aby tieto tri stĺpce, ako aj trojuholníkový graf vyjadrujúci posun vo volebných preferenciách v ôsmich sledovaných obciach medzi rokmi 2010 a 2012, boli len na tej strane hárku, kde sú výsledky volieb z roku 2010.
Na tej strane hárku, kde sú výsledky volieb z roku 2012, by mala byť v pravom hornom rohu (namiesto trojuholníkového grafu a posledných troch stĺpcov tabuľky popisujúcich deviatilitu cestnej siete) formou dvoch výsečových grafov zobrazená štruktúra poslancov NR SR po voľbách v roku 2010 a 2012 spolu s počtami poslancov podľa jednotlivých parlamentných strán.
Program 2 (jediný hárok A4) je potrebné odovzdať na začiatku prednášky HG2 v utorok 13.3.2012.
Upozornenie:
1. Pre ľahšie vizuálne porovnanie grafov za roky 2010 a 2012 je potrebné nastaviť rovnaké minimum a maximum na hlavnej a vedľajšj osi y a na hlavnej a vedľajšj osi x pre obidva roky.
2. Na osi pre variačný koeficient a pre Simpsonov index je vhodné nastaviť minimum a maximum pritom tak, aby by zostali hodnoty týchto ukazovateľov v grafe pre všetky strany a všetky kraje/obce viditeľné, aby zvolené minimum a maximum boli relatívne okrúhle hodnoty, a aby boli vizuálne rozdiely medzi hodnotami týchto ukazovateľov pre jednotlivé strany a pre jednotlivé kraje/obce čo najväčšie.

Program 3


Program 5

Informácie ku ústnej skúške
S ohľadom na možné otázky na ústnej skúške je žiadúce zopakovať si témy z predmetov HG1 a HG2, ktoré sú súčasťou štátnicových otázok (č. 13. až 25.): "Tézy štátnych záverečných skúšok 2015-2016 - bakalárske štúdium". Obzvlášť je vhodné zopakovať si napríklad tieto témy:
VybraneTemy.pdf - Vybrané témy, ktoré sú súčasťou téz štátnych bakalárskych skúšok, odporúčané strany v učebných textoch pre ich štúdium, a doplňujúce otázky, ktoré sa môžu objaviť pri preskúšavaní týchto tém
Fyzickogeografické lokalizačné faktory poľnohospodárstva
Lokalizačná teória poľnohospodárskej výroby - Thünenov model, a s ním súvisiace modely - Burgessov a Alonsov model
Tradičné lokalizačné faktory priemyslu a ich význam pre rôzne priemyselné odvetvia
Lokalizácia vybraných priemyselných závodov (železiarne v Košiciach, hlinikáreň v Žiari nad Hronom, Slovnaft v Bratislave, niklová huta v Seredi)
Lokalizačná teória priemyselnej výroby - Weberov model
Lokalizačné teórie obchodu a služieb, resp. osídlenia - Christallerova teória centrálnych miest
Interakčné teórie v geografii (gravitačné modely a Reillyho zákon obchodnej gravitácie)
Základné pojmy geografie dopravy, napr. (doprava  preprava, dopravný  prepravný):
- prepravná vzdialenosť (vzdialenostné jednotky, napr. kilometre)
- objem prepravy (pri nákladnej doprave: hmotnostné jednotky, napr. tony (prepravovaného nákladu); pri osobnej doprave: počet osôb)
dopravné náklady (peňažné jednotky, napr. Eurá)
- prepravný výkon (pri nákladnej doprave: t.km, t.j. tonokilometre; pri osobnej doprave: počet osôb . km, t.j. osobokilometre)
- jednotkové dopravné náklady (pri nákladnej doprave: Eur/(t.km), t.j. Eurá na 1 tonokilometer; pri osobnej doprave: Eur / (počet osôb . km), t.j. Eur na 1 osobokilometer)  [Pozn.: Pri jednotkových dopravných nákladoch "α" vo Weberovom modeli sa nejedná o hmotnostnú jednotku (tonu) prepravovaného nákladu, ale o hmotnostnú jednotku (tonu) suroviny potrebnej na výrobu jednej hmotnostnej jednotky (tony) finálneho produktu.]

Comments