Geografia‎ > ‎

Humánna geografia 2

Geografia výrobnej sféry, najmä poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a priemyslu13. 12. 2017 (11:20-12:10 - rektorské voľno, 17:10-19:00 - vyučovanie)
História priemyslu na Slovensku

Automobilový priemysel
Horňák, Marcel - Kresáň, Lukáš - Rochovská, Alena (2016): Osobný automobil v domácnosti: symbol sociálneho statusu alebo nevyhnutnosť? Geografia, 24,1, pp. 15-19 http://www.casopisgeografia.sk/index.php/Geografia/article/view/19/7

SME 9.12.2013 Zabije nás nakoniec úspech našich automobiliek? http://ekonomika.sme.sk/c/7028263/zabije-nas-nakoniec-uspech-nasich-automobiliek.html

- Danielle Fraserová pracuje s drogovo závislými ženami v detroitských väzniciach a na požiadanie vyťahuje historky o tom, ako je jedna jej klientka zatvorená za krádež plienok a druhá za to, že vymenila svoje dieťa za drogy. Na otázku, kde je koreň problémov Detroitu, odpovedá: začali sme v školách učiť menej matematiky. A vyhadzovať zo škôl učiteľov, ktorí od detí príliš veľa vyžadovali a nepustili každého k maturite a na strednú školu žiakov, ktorí nevedeli ani poriadne pochopiť písaný text.
- Pripravovať sa na ďalšiu hospodársku krízu je ako pripravovať sa na ďalší teroristický útok. V skutočnosti sa pripravujeme na ten predchádzajúci a dúfame, že svet sa v budúcnosti veľmi nezmení. Ale to sa nám málokedy vyplní.
- A ak začneme debatu o akejkoľvek alternatíve k automobilkám, skončíme nakoniec zasa pri vzdelávaní, pretože svet sa stal príliš zložitým na to, aby sme vedeli vyveštiť na 20 či 30 rokov dopredu čokoľvek iné, ako že budeme potrebovať bystrých ľudí s univerzálnymi schopnosťami, ktorí budú schopní prispôsobiť sa.

Energetika na Slovensku (graf na s. 2) http://www.bencont.sk/app/cmsSiteAttachment.php?ID=32&disposition=inline (hypotéky na s. 12)
PVE Čierny Váh – časozberné video (2017) https://youtu.be/XYWQiAFGybc
Pumped-storage plant / Pumped-storage hydroelectricity (3D animation) https://youtu.be/GJ7ltJlMY9E
(Šurany 1927 - "the largest sugar beet factory in Europe" http://www.bbc.co.uk/whodoyouthinkyouare/past-stories/stephen-fry.shtml)

Kde a kedy bola postavená najstaršia vysoká pec v Uhorsku? https://peraskova.blog.sme.sk/c/234425/Tri-vody-najstarsia-vysoka-pec-v-Uhorsku.htmlEmbraco
Essity (Mondi SCP)


06. 12. 2017 (11:20-12:10)
História priemyslu na Slovensku


05. 12. 2017 (16:20-18:00)
pokračovanie


04. 12. 2017 (14:40-16:20)
Skúmanie vzťahu medzi dvoma premennými (metody.xlsx , prednaska1.pdfa metóda najmenších štvorcov (tzv. OLS)
Priestorová autokorelácia (s. 3-8) a deterministicé a stochastické zákony (s. 1) LT_ZZ_PA.pdf
Korelácia (napr. miera nezamestnanosti a priemerný počet rokov školskej dochádzky) verzus autokorelácia
Vážený priemer
História priemyslu na Slovensku


29. 11. 2017 (11:20-12:10)
História priemyslu na Slovensku


22. 11. 2017 (11:20-12:10, 17:10-18:50)
11:20-12:10 - prof. RNDr. Ján Oťaheľ, CSc.: Zmeny krajiny: identifikácia a hodnotenie aplikáciou diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) a geografických informačných systémov (GIS), A333
História priemyslu na Slovensku


20. 11. 2017 (14:40-16:20)
História priemyslu na Slovensku


15. 11. 2017
História priemyslu na Slovensku

Historické fotografie Ružomberka a okolia - vývoj priemyslu v meste a jeho vplyv na vývoj infraštruktúry a rezidenčných štvrtí v meste - prezentácia 
Potenciál okresu Ružomberok a jeho vplyv na rozvoj priemyslu - LaukoPotomova2009.pdf   http://www.upac.sk/?page_id=9280 

 - Prvé pradiarne v Devíne a Prešporku (od r. 1787) na území dnešného Slovenska využívajúce pradiarenské stroje "Jenny" anglického pôvodu presťahované z Viedne
 - Regionálne rozdiely v rozvinotosti priemyslu v Rakúsko-Uhorsku v roku 1910
 - Bratislavská rafinéria Apollo 1895-1944
Zdrojom sú tri momentálne  nefunkčné nižšie citované odkazy:
http://www.revuepriemyslu.sk/stories/clanok/Hist%C3%B3ria_priemyslu/Priemysel_o%C4%8Dami_%C5%A1tatist%C3%ADk/aid/21176
http://www.revuepriemyslu.sk/stories/clanok/aid/26865/Hist%C3%B3ria_priemyslu/Pl%C3%A1ny_a_plamene
http://www.revuepriemyslu.sk/stories/clanok/aid/20907/Hist%C3%B3ria_priemyslu/Revolu%C4%8Dn%C3%A1_Jenny

Tomáš Baťa junior se narodil 17. září 1914. Do rodiny, ve které se dodržovala pravidla, ctily morální zásady a panoval optimismus. Do rodiny, která psala dějiny Zlína a dala celému světu návod, jak z ničeho vybudovat nadnárodní obuvnické impérium. A podle toho také vypadalo Tomíkovo dětství. Byl sice jedináček, ale o rozmazlování v této rodině nemohla být řeč. Než šel do první třídy, uměl anglicky i německy. „Výchova byla tvrdá, ale na dětství si nikdy nestěžoval. Dělal to, co jiné děti, a zlobil stejně jako ostatní,“ připomněl Pavel Velev, ředitel Nadace Tomáše Bati. Do školy chodil Tomík bos a pěšky. Stejně jako ostatní. „Maminka se ho sice zastávala, ale nebylo jí to moc platné,“ vysvětlil Velev. Tomík musel hrát na housle, které ho nebavily, a vést si záznamy o tom, za co utratil peníze. V jedenácti letech ho otec poslal do Anglie na gymnaziální přípravku. Cestu přitom už tehdy zvládl sám. Až do patnácti let pak studoval ve Švýcarsku. Ve Zlíně se vyučil ševcovskému řemeslu a pak začal pracovat v továrně u svého otce. Ne v kanceláři a řídící pozici, jak by mnozí čekali, ale u pásu. A za nejnižší mzdu. Po večerech studoval marketing a další předměty.


Baláž, Vladimír (2012): Slovenská ekonomika po 20 rokoch. SME (17.12.2012) http://komentare.sme.sk/c/6641511/slovenska-ekonomika-po-20-rokoch-uspech-ktory-moze-lahko-pominut.html


23. a 24. a 25. 10. 2017
organizácia vyučovania

Metódy tematickej kartografie - štyri z najčastejšie používaných typov tematických máp:
1. kartogram - pre polygóny; kontrastné farby pre kvalitatívne premenné, plynulé farebné škály pre relatívne kvantitatívne premenné
2. kartodiagrampre polygóny; vždy jeden diagram pre jeden polygón; veľkosť diagramov pre absolútne kvantitatívne premenné - napr. výška stĺpcov alebo plocha trojuholníkov, štvorcov, kruhov alebo iných geometrických, príp. figurálnych tvarov; štruktúra - napr. výsečové kruhové diagrami
3. značková metóda - pre body/lokality; každý zo 4 parametrov značky - veľkosť, farba, tvar, orientácia (napr. šípky) - môže reprezentovať nejakú kvalitatívnu alebo kvantitatívnu premennú objektu/javu v danom bode/lokalite, teda jednou značkou možno súčasne vyjadriť až 4 jeho vlastnosti/atribúty; zloženou značkou (napr. štvorec v krúžku) alebo štruktúrovanou značkou (napr. výsečovou kruhovou) možno vyjadriť aj viac jeho vlastností/atribútov 
4. čiary smeru pohybu - používajú sa pri zobrazovaní napr. migračných tokov alebo postupu vojsk v bitke/voje, často napr. v historických mapách
Viac k tejto téme: Hofierka, Jaroslav - Kaňuk, Ján - Gallay, Michal (2014): Geoinformatika. Vysokoškolská učebnica, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 194 p. http://web.science.upjs.sk/hofierka/geoinformatika.zip (z tejto knihy je potrebné naštudovať si kapitolu 9.2 Základné kartografické metódy, hlavne jej posledné tri strany - s. 143-147-149)
Príklady: Hrnčiarová, Tatiana et al. (eds.) (2002): Územné a správne usporiadanie (mapa č. 2.3.7). In: Hrnčiarová, Tatiana et al. (eds.): Atlas krajiny Slovenskej Republiky. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky, Bratislava, Slovenská agentúra životného prostredia Slovenskej Republiky, Banská Bystrica, 342 p. [ISBN 80-88833-27-2] http://geo.enviroportal.sk/atlassr/ 

Prvý geografický zákon a pozitívna priestorová autokorelácia PGZ_PPA.pdf
Priestorová autokorelácia (s. 3-8) a deterministicé a stochastické zákony (s. 1) LT_ZZ_PA.pdf
Typy grafovnapr.stĺpcový graf, histogram, atď.
Priklad_VazenyPriemer.pdf
kvantily_a_stredne_hodnoty_a_variabilita_v3.xlsx
Priemer, medián, modus (Mean, Median, Mode): http://youtu.be/oNdVynH6hcY + Google vyhľadávanie a Google obrázky; Vzťah medzi hodnotou priemeru, mediánu a modusu istého štatistického znaku, resp. ich vzájomná poloha v štatistickom súbore usporiadanom podľa veľkosti štatistického znaku: http://emj.bmj.com/content/17/4/274/F1.large.jpg , http://www.pindling.org/Math/Statistics/Textbook/Chapter2_descript_stat/central_tendency.htm , atď.

PGZ a PPA
- operacionalizácia termínov "blízko / v zhlukoch / v klastroch" (resp. "ďaleko / rozptýlené") a "podobné" (resp. "nepodobné") vo forme dichotomických, polytomických, poradových a metrických premenných
- operacionalizácia termínu "obyčajne" - náhodnou a dostatočne veľkou vzorkou (napr. spomedzi všetkých ((79x79)-79)/2=3081 možných dvojíc okresov)
- príklad kvantitatívnej premennej (hustota zaľudnenia, miera nezamestnanosti) a kvalitatívnej premennej (typy obcí SR podľa ekonomickej štruktúry obyvateľstva podľa sektorov) zobrazenej formou kartogramu a operacionalizácia vyššie popísaných termínov za účelom experimentálneho overenia platnosti PGZ a PPA na vyučovaní geografie na ZŠ a SŠ

Najneskorší možný termín pre vypracovanie DU3 je 7.11.2016. Dovtedy by mal každý študent na spoločnú internetovú stránku študentov HG2 (ktorú si spoločne zriadili už pri DU1) pridať svoju domácu úlohu (v abecednom poradí podľa priezviska študentov), t.j. súbor s príponou xls(x) s trojuholníkovým grafom a tabuľkou, z ktorej bol tento graf vytvorený (podrobné inštrukcie sú uvedené nižšie). Uvedený termín je platný pre všetkých denných študentov (vrátane študentov s individuálnym študijným plánom). Domáca úloha, ktorá nebude vypracovaná do vyššie uvedeného dátumu, bude hodnotená známkou FX.
Atlasy Slovenska a trojuholníkový graf (pozri nižšie) - Vytvorte trojuholníkový graf pre vašu ZÚJ (v ktorej máte trvalé bydlisko) a jej ľubovoľných susedných 15 ZÚJ, ktoré spolu vytvárajú územne kompaktný celok 16 ZÚJ navzájom sa dotýkajúcich svojimi hranicami. Žiadny dvaja študenti by nemali analyzovať skupinu rovnakých 16 ZÚJ, a to ani vtedy, ak bývajú v tej iste ZÚJ). Študent by sa mal snažiť do svojho súboru 16 ZÚJ zaradiť ZÚJ s čo možno najrozmanitejšou ekonomickou štruktúrou obyvateľstva.
Podklady pre vypracovanie DU3:
Zdroj údajov pre tvorbu trojuholníkového grafu: Podmanická, Zuzana et al. (2014): Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2011. Štatistický úrad Slovenskej republiky, Bratislava 336 p. [online ISBN 978-80-8121-368-7, tlačené vydanie ISBN 978-80-8121-367-0http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/census/indicators/ V tejto publikácii je možné zistiť počet ekonomicky aktívnych obyvateľov (EAO) v primárnom, sekundárnom a terciárnom sektore v 2927 základných územných jednotkách - ZÚJ, t.j. 2885 obciach (138 mestských a 2747 vidieckych), 17 mestských častiach mesta Bratislava, 22 mestských častiach mesta Košice a 3 vojenských obvodoch Kuchyňa, Lešť a Valaškovce (príp. tiež v ich 7231 základných sídelných jednotkách - ZSJ, čo ale pre DU3 nie je potrebné) na Slovensku k momentu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, t.j. k 21.5.2011.
Vzor súboru MS Excel pre tvorbu trojuholníkového grafu: http://www.prodomosua.it/zips/triangolare.xls
- A - prima - počet EAO v primárnom sektore
- B - seconda - počet EAO v sekundárnom sektore
- C - terza - počet EAO v terciárnom sektore
Mapy ZÚJ, pomocou ktorých možno zistiť, ktoré ZÚJ sú susedné, t.j. tvoria spolu jeden súvislý celok:
http://rzsj.enviroportal.sk/prehliadac/ Mapa krajov, okresov, ZÚJ a ZSJ a ich dielov
https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx ZBGIS
http://www.humannageografia.sk/demografickyatlas/ Bleha, Branislav - Vaňo, Boris - Bačík, Vladimír (2015): Demografický atlas Slovenskej Republiky
Kategórie obyvateľov podľa ekonomickej aktivity a definícia pojmu "ekonomicky aktívne obyvateľstvo" (EAO):
ŠÚ SR (2013): Základné údaje zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011: Obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity. Štatistický úrad Slovenskej republiky, Bratislava, s. 6-8, [ISBN 978-80-8121-296-3] Dostupné na: https://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/fef834cf-bcbd-4103-b978-561cde2d4b0d/obyvatelstvo_podla_ekonomickej_aktivity.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fef834cf-bcbd-4103-b978-561cde2d4b0d
Obyvatelia podľa ekonomickej aktivityEAO
nezistené-
pracujúci (okrem dôchodcov)EAO
pracujúci dôchodcaEAO
osoba na materskej dovolenkeEAO
osoba na rodičovskej dovolenke-
nezamestnanýEAO
študent strednej školy-
študent vysokej školy-
osoba v domácnosti-
dôchodca-
príjemca kapitálových príjmov-
dieťa do 16 rokov (nar. po 20.5.1995)-
iná-


16. a 18. 10. 2017
DU2 - na vlastnej spoločnej internetovej stránke https://sites.google.com/view/geografiaku2016  https://sites.google.com/site/geografiaku2016/ študenti prezentovali článok z oblasti agrokomplexu (pozri kapitolu 1.15 v "Geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva") alebo lesného hospodárstva, napr.: Z dronu do postrekovača (precise farming) http://www.profesionalservis.sk/sites/default/files/z_dronu_do_postrekovaca.pdf
Zmeny využitia zeme a krajinnej pokrývky (príklady z Polonín, z Vlkolínca, z projektu CORINE na Slovensku)
Ochrana prírody a lesné hospodárstvo na Slovensku
Slovenské potraviny


09. a 11. 10. 2017
V pondelok 9. 10.  2017 vyučovanie nebude (bolo nahradené 2. 10. 2017).
V stredu 11. 10.  2017 vyučovanie bude a je povinné pre tých, ktorí neabsolvovali celých 5 vyučovacích hodín v teréne (Plieška) 2. 10. 2017, a tých, ktorí neabsolvovali cvičenie 4. 10. 2017.
Potenciál okresu Ružomberok a jeho vplyv na rozvoj priemyslu - LaukoPotomova2009.pdf   http://www.upac.sk/?page_id=9280
Pojmové mapy http://www.wordle.net/


02. a 04. 10. 2017
5 vyučovacích hodín v teréne (Plieška)
Historické fotografie Ružomberka a okolia - vývoj priemyslu v meste a jeho vplyv na vývoj infraštruktúry a rezidenčných štvrtí v meste - prezentácia


25. a 27. 09. 2017
DU1 - príklady


18. a 20. 09. 2017

"Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." (Albert Einstein)

Geografiu a GIS zvládnu aj deti (video od 6. minúty) http://video.esri.com/watch/3665/connecting-gis-with-education

Základy geografie: 1. definícia geografie, objekt a predmet štúdia geografie, (humánno)geografická syntéza, prvý geografický zákon ( Zaklady_text_v5_.pdf ); 2. štruktúra krajinnej sféry a systém geografických vied ( Zaklady_KrajinnaSfera_a_SGV_.pdf )

Najneskorší možný termín pre vypracovanie DU1 pre denných študentov (vrátane študentov s individuálnym študijným plánom) je 23.10.2017 12:00. Dovtedy by mal každý študent na spoločnú internetovú stránku študentov HG2 (ktorú si spoločne zriadia a budú spravovať spoločným prihlasovacím menom a heslom) pridať svoju domácu úlohu (v abecednom poradí podľa priezviska študentov), t.j. 3 dvojice fotografií aj s popisom (podrobné inštrukcie sú uvedené nižšie). Najneskôr do 2.10.2017 12:00 by mali denní študenti oznámiť adresu tejto spoločnej internetovej stránky vyučujúcemu mailom. Domáca úloha, ktorá nebude vypracovaná do vyššie uvedeného dátumu, bude hodnotená známkou FX.
Inštrukcie: program1_v1.pdf
Ako zistitiť súradnice objektov (ktoré nemajú poštovú adresu)? http://mapa.zoznam.sk/ Vyber vpravo hore "Satelitnú mapu", klikni vľavo hore na "Nástroje", vyber "Zisti GPS súradnice", zazoomuj najviac ako sa len dá na miesto, pre ktoré chceš zistiť geografické súradnice a klikni na toto miesto. Vpravo hore sa objavia požadované geografické súradnice v dvoch rôznych formách, napríklad: 49.082957939, 19.280941486 alebo 49° 4' 58.6485796" N, 19° 16' 51.3893509" E. Použite prvý z týchto dvoch formátov.
Omeraní vzdialenosti na Google Maps http://www.dsl.sk/article.php?article=15818
Staré a nové fotky zo sveta (klikni na fotku) http://www.theguardian.com/artanddesign/series/photography-then-and-now
Príklady (mnohé z nich nie sú nasledovaniahodné):

Exkurzia
Všetci denní a externí študenti, ktorí majú zapísané povinné predmety Humánna geografia 2 a Humánna geografia 3, by mali mať tiež zapísaný predmet "Terénny kurz z FG a HG 2" (alebo "Terénne cvičenie" alebo s podobným názvom). V rámci tohto predmetu sa v máji 2018 uskutoční odborno-didaktická exkurzia krajinou Slovenska. Účasť na exkurzii je povinná pre všetkých denných a externých študentov (2. ročník) a študentov rozširujúceho štúdia (1. ročník).

Študijný poriadok
6.-10. 11. 2017  Týždeň vedy
Program 2014 Týždňa vedy na PF KU v Ružomberku
- Program 2015 Týždňa vedy na KG PF KU v Ružomberkuhttps://sites.google.com/site/geographyisthewhyofwhere/home/fakultne-seminare
- informácie o ďalších zaujímavých podujatiach konaných po celom Slovensku sú dostupné na: http://www.tyzdenvedy.sk/ (menu vľavo: Podujatia TVT, Kalendár sprievodných podujatí)
Erasmus+
Erasmus+ a ďalšie ponuky ​​​​​Referátu pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU http://www.ku.sk/index.php/sluzby-studentom/medzinarodne-vztahy
- VÝZVA NA PRIHLASOVANIE – ŠTUDENTSKÁ MOBILITA ERASMUS+ 2017/2018 - 2. kolo - Mobilita študenta - štúdium; Mobilita študenta - stáž; Mobilita absolventa - stáž; Prihlasovanie potrvá do: 19. 10. 2017
- „Pizza v knižnici“ - krátka prezentácia mobilít /štúdium a stáž/ domácich študentov a možnosť stretnúť sa so zahraničnými študentmi a dozvedieť sa viac o ich univerzitách. Spoločne si záujemcovia budú môcť vychutnať pizzu zadarmo a dozvedieť sa viac o podmienkach prihlasovania na zahraničnú mobilitu Erasmus+. Podujatie sa uskutoční v utorok 7.3.2017 o 12:20 na prízemí Univerzitnej knižnice KU.
- správy RTVS - reportáž o programe Erasmus: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/1/48451 (od 27:30)
- geografia na PřiF UK v Praze - Destinácia pre Erasmus mobilitu? https://www.natur.cuni.cz/geografie/aktuality/geografie-opet-zabodovala-v-prestiznim-mezinarodnim-zebricku
Pre študentov, ktorí chcú viac ako len diplom, ktorí chcú byť viac ako len priemerným (a teda zväčša nezamestnaným) absolventom
- projekty http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/ , http://www.space.sk/vsprojekty/ , http://www.nadaciaorange.sk/
- fotosúťaže http://www.wikilovesmonuments.org/ (Wiki miluje pamiatky: Vyfoťte pamiatku, pomôžte Wikipédii a vyhrajte) , http://www.tpoty.com/ ,http://travel.nationalgeographic.com/photo-contest-2015/ , http://travel.nationalgeographic.com/photo-contest-2015/wallpapers/winners-all/1
- na iternete možno nájsť aj viacero sútaží esejí, ako napríklad túto, ktorú organizovala UN Academic Impact (UNAI) v spolupráci s ELS Educational services. Potrebné bolo napisať esej (maximálne 2000 slov) v jednom zo šiestich jazykov OSN (anglicky, francúzsky, španielsky, rusky, čínsky, arabsky), ktorý zároveň nie je materským alebo vyučovacím jazykom, na tému "Mnoho jazykov, jeden svet" a zaslať ju cez portál http://www.els.edu/en/ManyLanguagesOneWorld do 21. februára 2014. Súťaže sa mohli zúčastniť študenti vo veku 18 a viac rokov. Vybrani 60 viťazi - 10 na každý jazyk - boli 25.-29. júna 2014 pozvaní do New Yorku.
- trh stáží a pracovných miest http://onlinecareerfair.sk/

Bakalárska práca (BcP)
- tému BcP a školiteľa BcP si študenti volia na začiatku druhého ročníka bakalárskeho štúdia
- odporúčam čo najskôr premyslieť si dôsledne vlastný návrh témy BcP a dohodnúť si (najlepšie prostredníctvom e-mailu) termín konzultácie tohto návrhu s potenciálnym školiteľom a následne samotnú konzultáciu realizovať
- pri voľbe témy BcP z geografie a pri výbere potenciálneho školiteľa BcP, ktorý by mal BcP s takto zvolenou témou viesť, sa prosím nechajte inšpirovať internetovou stránkou Katedry geografie PdF KU (príp. touto stránkou).

Smernica dekana Pedagogickej fakulty KU č. 1/17 o ukončení štúdia na PF KU v Ružomberku
Článok 2 - Zadávanie záverečných prác
(1) Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, príslušné školiace pracovisko (katedra) zverejní do konca októbra prostredníctvom akademického informačného systému témy záverečných prác pre študentov predposledných ročníkov prvého, druhého a spojeného prvého a druhého stupňa.
(2) Študent má právo písomne navrhnúť príslušnému školiacemu pracovisku vlastnú tému a školiteľa záverečnej práce do konca novembra. Vedúci školiaceho pracoviska sa do 30 dní k jeho návrhu písomne vyjadrí. Za schválenie sa považuje aj potvrdenie témy vedúcim školiaceho pracoviska v akademickom informačnom systéme.
(4) Študent predposledného ročníka sa na tému elektronicky prihlási u školiteľa v akademickom informačnom systéme. Na základe dohody medzi školiteľom a študentom sa v akademickom informačnom systéme vyhotoví Zadanie záverečnej práce, ktoré prostredníctvom akademického informačného systému schvaľuje vedúci školiaceho pracoviska najneskôr do 31. januára daného akademického roka.

Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác http://www.crzp.sk/
Repozitár záverečných prác obhájených na Univezite Karlovej v Prahe https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search
Archív záverečných prác na Masarykovej univerzite v Brne https://is.muni.cz/thesis/
Archívy záverečných prác obhájených na vybraných geografických katedrách na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte
KHGaD PriF UK v BA - Pri výbere tém z oblasti humánnej geografie sa môžete inšpitrovať napríklad témami bakalárskych a diplomových prác v archíve Katedry humánnej geografie a demografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave: http://humannageografia.sk/archiv.php ahttp://humannageografia.sk/archiv_prac.php Je možné stiahnuť si celé zoznamy názvov prác, ich autorov, ich školiteľov a prípadne kľúčových slov, alebo vyhľadávať v týchto zoznamoch (na stránke vpravo) rôzne pojmy, napríklad: hotel, festival, šport, cyklo, lyžiar, Róm, Ružomberok, atď. Následne je možné s p. Darinkou Dzurickou (khg@fns.uniba.sk) niekoľko týždňov vopred dohodnúť konkrétny termín návštevy archívu (v rámci vypísaných otváracích hodín v utorok 9.00-10.00 a piatok 11.30-12.30) a poslať jej vopred zoznam prác, do ktorých máte záujem prezenčne nahliadnuť. Pani Darinku Dzurickú možno nájsť v miestnosti č. 9 (2. dvere vľavo na danej chodbe) alebo na sekretariáte (posledné dvere vľavo na danej chodbe) na KHGaD PriF UK v BA, ktorá sídli na chodbe tvoriacej spojnicu medzi pavilónmi CH1 a B1 na mínus prvom poschodí (t.j. o 1 poschodie nižšie, ako je hlavný vchod do PriF UK v BA). Inštrukcie k postupu pri vypožičiavaní prác.

KFGaG PriF UK v BA - Podobne je dostupný zoznam prác obhájených na Katedre fyzickej geografie a geoekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave:

http://www.fns.uniba.sk/index.php?id=3425

http://www.fns.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/geog/kfg/Katedra/Archivy_Kniznica_Publikacie/prace_w.xls

KRGOaPK PriF UK v BA - Podobne je dostupný zoznam prác obhájených na Katedre regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave:
http://regionalnageografia.sk/index.php?id=500 - stránka archívu BcP, DP, RP a DizP na KRGOaPK PriF UK v BA. Je v ňom množstvo prác zameraných na regióny a lokality nielen na Slovensku, ale i vo svete. Dá sa v nich vyľadávať nielen prostredníctvom kľúčových slov v názvoch prác, ale aj prostredníctvom máp: http://regionalnageografia.sk/images/temp/dp_Svet_10.gif ,http://regionalnageografia.sk/images/temp/dp_SR_10.gif Odporúčam spojiť sa so sekretariátom danej katedry, prip. s tajomníkom katedry a skúsiť si dohodnút, či by bolo možné nahliadnuť do prác, ktoré by vás zaujímali (a ktorých zoznam by ste im vopred mailom zaslali)
Konferencie v oblasti sociálnych vied. Možno sa tiež inšpirovať tým, aké témy sa riešia v súčasnosti na vedeckých konferenciách a seminároch. Ich prehľad v oblasti sociálnych vied, medzi ktoré patrí i humánna geografia, poskytuje o.i. aj mesačník Social Science News, resp. jeho archív: http://www.gesis.org/en/publications/newsletter/social-science-news/

Repozitár s otvoreným prístupom z oblasti sociálnych vied (Social Science Open Access Repository - SSOAR) poskytuje zbierku plných textov dokumentov z oblasti sociálnych vied, medzi ktoré patrí i humánna geografia: http://www.ssoar.info/en/home.html

Materiály, ktoré je potrebné si naštudovať a aplikovať pri tvorbe vlastnej seminárnej, bakalárskej, či diplomovej práce
Ako nerobiť typografické chyby 
Typografické chyby sú rovnako neprípustné ako gramatické chyby. Ako sa ich vyvarovať: http://tvorim.net/typografia/
Citovanie použitých zdrojov
Vzory z dvoch najstarších geografických periodík na Slovensku: Geografický časopis (straší vzornovší vzor), Acta Geographica Universitatis Comenianae (pokyny pre autorov)
Harvardský štýl citovania: Geografický časopis (straší vzornovší vzor), The University of Western Australia (Harward citation style guide), Imperial College London (Harward style citing and referencing)
Príklad citovania článku z encyklopédie Wikipedia:
Predatory open access publishing. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco: Wikimedia Foundation, 2001-, last modified 16.03.2016 [cit. 2016-04-08]. Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Predatory_open_access_publishing
Učebnica "Vzorová bakalárska/diplomová práca"
*Poláčková , J. (2013): Podoba a struktura kvalifikačních prací na katedře. Materiál vytvořený J. D. Bláhou, S. R. Kučerovou a Z. Pavlasovou nazvaný "Podoba a struktura kvalifikačních prací na katedře geografie" pro studenty Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem. http://geography.ujep.cz/vyuka/course/view.php?id=4 ("Přihlásit se jako host", "4. Vzorová kvalifikační práce (citace, formální a obsahová stránka práce) - Polackova_2013_vzorova_prace"
Učebnica výskumu pre študentov učiteľstva
*Gavora, Peter a kol. (2010): Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online] Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Dostupné na: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/ [ISBN 978-80-223-2951-4]
Učebnice výskumu pre študentov humánnej geografie
*Rochovská, Alena - Káčerová, Marcela - Ondoš, Slavomír (2015): Výskumné metódy v humánnej geografii a ich aplikácie. Univerzita Komenského v Bratislave, [ISBN: 978-80-223-3787-8] http://www.researchgate.net/publication/280925788_Vskumn_metdy_v_humnnej_geografii_a_ich_aplikcie
*Ženka, Jan - Kofroň, Jan (2012): Metodologie výzkumu v sociálnígeografii - případové studie. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, 90 p., Dostupné na: http://geography.cz/wp-content/uploads/2013/09/download.pdf [ISBN: 978-80-7464-148-0]
Kniha o metodológii výskumu v humánnej geografii (pozn.: význam termínu "humánna geografia" používaného na Slovensku je rovnaký ako význam termínu "sociální geografie" používaného v Česku), určená pre autorov bakalárskych, diplomových a dizertačných prác, je jedným z prvých ucelených textov na tému výskumného designu prípadových štúdií priamo pre potreby humánnych geografov v českom alebo slovenskom jazyku.
Učebnice spracovania prác v geografii
*Dubcová, Alena - Chrastina, Peter - Kramáreková, Hilda (2003): Vademecum literárnej a vedeckej činnosti geografa. 3. doplnené vydanie. Edícia Prírodovedec 49, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie, Nitra, 38 p. [ISBN 80-8050-273-0] Online: http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/pdfka/vademecum_2003.pdf
*Oršulák, Tomáš (2012): Studentské práce v geografii. 1. vyd. Tomáš Mikulenka, Ústí nad Labem, 48 p. [ISBN 978-80-904927-3-8http://cevramok.ujep.cz/files/stud-prace-2.pdf


Učebné texty
*Úvod do humánnej geografie
*Geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - len strany 9-90 a 112-121, plus časť strany 94 (len Tabuľka 1.12.1) a strany 124 (len "Základné členenie funkcií lesa" - 8 riadkov) - je aj v knižnici
*Geografia priemyslu
*Komplexný učebný text o humánnej geografii vhodný o.i. aj pre štátne skúšky: http://uloz.to/xXYzQzX/ekonomicka-a-socialni-geografie-pdf
*Základy geografie: 1. definícia geografie, objekt a predmet štúdia geografie, (humánno)geografická syntéza, prvý geografický zákon ( Zaklady_text_v5_.pdf ); 2. štruktúra krajinnej sféry a systém geografických vied ( Zaklady_KrajinnaSfera_a_SGV_.pdf )
*Prvý geografický zákon a pozitívna priestorová autokorelácia PGZ_PPA.pdf
*Priestorová autokorelácia (s. 3-8) a deterministicé a stochastické zákony (s. 1) LT_ZZ_PA.pdf
*Hudec, Oto: Lokalizačná teória regionálnej ekonomiky. Pôvodne (1.9.2014) dostupné na http://www3.ekf.tuke.sk/re/0%20Poziadavky%20na%20skusku%2007%2008/Oblast%201/Lokalizacia_Hudec.pdf Teraz dostupné aj na: http://www.readbag.com/www3-ekf-tuke-sk-re-0-poziadavky-na-skusku-07-08-oblast-1-lokalizacia-hudec Z tohto doplňujúceho učebného textu je potrebné naštudovať si najmä časti 4 a 5, ktoré podrobnejšie vysveľujú učivo v GPo v kapitole 1.6 a v GPr v kapitole 2.3.5: 

*- 4.časť: Thünenov model lokalizácie poľnohospodárskej výroby (prípadne pre lepšie pochopenie tiež analogický Alonsov model štruktúry mesta) na s. 59-62 
*- 5.časť: Weberov model lokalizácie priemyselnej výroby (lokalizačný trojuholník, prepravné náklady, materiálový index, izovektory/izotimy, izodapany, aglomeračné výhody a nevýhody, regionálne a aglomeračné faktory) na s. 65-67 

*Potenciál okresu Ružomberok a jeho vplyv na rozvoj priemyslu - LaukoPotomova2009.pdf   
http://www.upac.sk/?page_id=9280
 - Prvé pradiarne v Devíne a Prešporku (od r. 1787) na území dnešného Slovenska využívajúce pradiarenské stroje "Jenny" anglického pôvodu presťahované z Viedne
 - Regionálne rozdiely v rozvinotosti priemyslu v Rakúsko-Uhorsku v roku 1910
 - Bratislavská rafinéria Apollo 1895-1944
Zdrojom sú tri momentálne  nefunkčné nižšie citované odkazy:
http://www.revuepriemyslu.sk/stories/clanok/Hist%C3%B3ria_priemyslu/Priemysel_o%C4%8Dami_%C5%A1tatist%C3%ADk/aid/21176
http://www.revuepriemyslu.sk/stories/clanok/aid/26865/Hist%C3%B3ria_priemyslu/Pl%C3%A1ny_a_plamene
http://www.revuepriemyslu.sk/stories/clanok/aid/20907/Hist%C3%B3ria_priemyslu/Revolu%C4%8Dn%C3%A1_Jenny
*Súčasné tendencie vo vývoji lokalizačných teórií priemyslu a nové lokalizačné faktory
Blízkosť k surovine" alebo "blízkosť k politikom" je dnes dôležitejší lokalizačný faktor pre rentabilitu a konkurencieschopnosť, a teda v konečnom dôsledku aj pre lokalizáciu novej alebo pokračovanie existujúcej výroby v istej lokalite?
- napr. v celulózovo-papierenskom priemysle
- napr. v oceliarskom priemysle
   Investor a pracovné miesta tu budú ešte ďalších 5 rokov...
   Alebo že by len 3 roky? Že by to (ne)súviselo s termínom parlamentných volieb 5.3.2016?

   24.9.2017 https://www.aktuality.sk/clanok/523836/v-spore-o-pozemky-pod-u-s-steel-uspeli-kosice/

   27.9.2017 https://www1.pluska.sk/Regiony/Vychodne-Slovensko/Prezident-U.S.Steel-Kosice-Takato-je-pravda-o-predaji-oceliarne-Cinanom

   4.1.2018 https://hnonline.sk/hnbiznis/1669423-

*SARIO (2013): Automobilový priemysel (dôležité sú najmä obrázky a čísla na s. 2-4) http://www.sario.sk/userfiles/file/Ensario/PZI/sectorial/auto/automotive_industry.pdf

*Horňák, Marcel - Kresáň, Lukáš - Rochovská, Alena (2016): Osobný automobil v domácnosti: symbol sociálneho statusu alebo nevyhnutnosť? Geografia, 24,1, pp. 15-19 http://www.casopisgeografia.sk/index.php/Geografia/article/view/19/7

*SME 9.12.2013 Zabije nás nakoniec úspech našich automobiliek? http://ekonomika.sme.sk/c/7028263/zabije-nas-nakoniec-uspech-nasich-automobiliek.html

- Danielle Fraserová pracuje s drogovo závislými ženami v detroitských väzniciach a na požiadanie vyťahuje historky o tom, ako je jedna jej klientka zatvorená za krádež plienok a druhá za to, že vymenila svoje dieťa za drogy. Na otázku, kde je koreň problémov Detroitu, odpovedá: začali sme v školách učiť menej matematiky. A vyhadzovať zo škôl učiteľov, ktorí od detí príliš veľa vyžadovali a nepustili každého k maturite a na strednú školu žiakov, ktorí nevedeli ani poriadne pochopiť písaný text.
- Pripravovať sa na ďalšiu hospodársku krízu je ako pripravovať sa na ďalší teroristický útok. V skutočnosti sa pripravujeme na ten predchádzajúci a dúfame, že svet sa v budúcnosti veľmi nezmení. Ale to sa nám málokedy vyplní.
- A ak začneme debatu o akejkoľvek alternatíve k automobilkám, skončíme nakoniec zasa pri vzdelávaní, pretože svet sa stal príliš zložitým na to, aby sme vedeli vyveštiť na 20 či 30 rokov dopredu čokoľvek iné, ako že budeme potrebovať bystrých ľudí s univerzálnymi schopnosťami, ktorí budú schopní prispôsobiť sa.

*Geografia Priemyslu - prezentácia http://www.slideshare.net/optimistavf/priemysel

*Mann, Ch. C. (2011): The Birth of Religion. National Geographic, Volume 219, Issue 6, pp. 34-59 http://connection.ebscohost.com/c/articles/60677175/where-farming-began


*Atlasy Slovenska, trojuholníkový graf a vývoj zamestnanosti v I., II. a III. sektore ekonomiky Slovenska


Základné kvantitatívne metódy v humánnej geografii
Typy premenných: PremenneADataPodlaSkalyMerania.pdf
Typy grafovnapr.histogram, stĺpcový, koláčový alebo bodový grafatď. Ako si vybrať vhodný typ grafu podľa typ premennej a účelu?
Priklad_VazenyPriemer.pdf
kvantily_a_stredne_hodnoty_a_variabilita_v3.xlsx
Priemer, medián, modus (Mean, Median, Mode): http://youtu.be/oNdVynH6hcY + Google vyhľadávanie a Google obrázky; Vzťah medzi hodnotou priemeru, mediánu a modusu istého štatistického znaku, resp. ich vzájomná poloha v štatistickom súbore usporiadanom podľa veľkosti štatistického znaku: http://emj.bmj.com/content/17/4/274/F1.large.jpg , http://www.pindling.org/Math/Statistics/Textbook/Chapter2_descript_stat/central_tendency.htm , atď.
Skúmanie vzťahu medzi dvoma premennými (metody.xlsx , prednaska1.pdfa metóda najmenších štvorcov (tzv. OLS)
Rimarčík, M. (2000): Štatistický navigátor. Online: http://rimarcik.com/navigator/
Učebné texty v Univerzitnej knižnici KU:

Spišiak, Peter (2007): Základy geografie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. 3. doplnené vydanie. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 154 p. [ISBN 978-80-223-2296-6] (x>0 ks?)

Toušek, V. - Kunc, J. - Vystoupil, J. - Daněk, P. - Klapka, P. - Mulíček, O. - Seidenglanz, D. - Szczyrba, Z. - Vančura, M. - Věžník, A. - Viturka, M. - Tonev, P. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 416 s. [ISBN 978-80-7380-114-4] (2 ks)

Konečný, Ondřej (2013): Ekonomická geografie: Proměny v globální ekonomice a průmyslu. Mendelova univerzita v Brně, Brno, 148 p. [ISBN 978-80-7375-798-4] (0alebo2 ks?)

Nováková, Gabriela (2008): Základy štatistiky pre geografovGeo-grafika, Bratislava, 218 p., [ISBN 978-80-89317-02-8] (3 ks)
Nováková, Gabriela (2011): Štatistika pre geografov 1. Geo-grafika, Bratislava, 212 p., [ISBN 978-80-89317-18-9] (5 ks)

Nováková, Gabriela (2012): Štatistika pre geografov 2. Geo-grafika, Bratislava, 147 p., [ISBN 978-80-89317-19-6] (5 ks)

Nováková, Gabriela (2009): Matematické minimum: Predkurz k Štatistickým metódam v geografii. Geo-grafika, Bratislava, 60 p.[978-80-89317-10-3] (1 ks)

Šoltés, Erik (2008): Regresná a korelačná analýza s aplikáciami. Iura edition, Bratislava, 287 p. [ISBN 9788080781637]
Almašiová, Angela - Kohútová, Katarína (2016): Štatistické spracovanie dát sociálneho výskumu v programe SPSSVerbum, Ružomberok, 173 p.Celková známka z predmetu zohľadňuje okrem hodnotenia samotnej skúšky absolvovanej v skúšobnom období tiež hodnotenie práce študenta počas celého semestra, presnejšie aktívnu účasť na vyučovaní, vypracovanie čiastkových písomných úloh (písomiek) na vyučovaní a vypracovanie domácich úloh počas prednáškového obdobia. V prípade otázok (napr. týkajúcich sa samotného učiva, príp. nejasností v preberanej látke, či v učebných textoch, a pod.) oslovte prosím vyučujúceho na začiaktu alebo na konci vyučovacej hodiny, príp. ho kontaktujte e-malilom vopred pre dohodnutie termínu konzultácie. Ak nie je v inštrukciách pred písomkou alebo skúškou uvedené inak, je potrebné priniesť si kalkulačku (samostatnú, nie integrovanú v mobile alebo inom zariadení) a pripraviť sa zo všetkého, čo bolo prebrané na prednáškach a cvičeniach a z poskytnutých učebných textov.

V prípade neospravedlnenej účasti na cvičeniach (ktoré sú podľa študijného poriadku povinné) a teda aj na riešení písomných úloh priamo na vyučovaní študent za tieto úlohy získava 0 bodov. Neúčasť na cvičeniach možno považovať za ospravedlnenú len po predložení originálu dokladu o návšteve lekára alebo pracovnej neschopnosti v čase cvičenia. V takom prípade je však potrebné kontaktovať (napr. mailom) vyučujúceho čo najskôr, spravidla v prvý pracovný deň nasledujúci po poslednom dni pracovnej neschopnosti alebo po návšteve lekára. Okrem toho sa do hodnotenia započítava aj aktívna účasť na cvičeniach a kvalita vypracovaných domácich úloh. Podmienkou zahrnutia hodnotenia úlohy do celkového hodnotenia je jej odovzdanie do vopred určeného termínu, t.j. pred ním alebo najneskôr v danom termíne (platí pre všetkých študentov rovnako, t.j. aj pre tých, ktorí majú individuálny študijný plán, sú v daný termín na cvičeniach zo spirituality, na praxi, a pod.). Týmto termínom je začiatok vyučovacej hodiny daného cvičenia v deň, ktorého dátum je oznámený pri zadaní príslušnej úlohy. Po tomto termíne nebudú vypracované úlohy akceptované. Výnimku vo forme možnosti odovzdania a hodnotenia vypracovanej úlohy po termíne je možné akceptovať len v prípade ak jej autor nemal v deň termínu možnosť úlohu osobne ani inou formou včas doručiť; túto skutočnosť možno akceptovať len po predložení originálu dokladu o návšteve lekára alebo pracovnej neschopnosti v čase termínu odovzdania úlohy. V takom prípade je však potrebné kontaktovať vyučujúceho čo najskôr, spravidla v prvý pracovný deň nasledujúci po poslednom dni pracovnej neschopnosti alebo po návšteve lekára.
Kontakt: pavol.hurbanek [zavináč] ku.sk 
Konzultácie sú možné počas konzultačných hodín alebo v termíne dohodnutom vopred prostredníctvom e-mailu.

Archív oznamov13.12.2016 prednáška a cvičenie


08.11.2016 prednáška a cvičenie
Skúmanie vzájomného vzťahu dvoch kvalitatívnych premenných - problematika bola vysvetlená na prednáške, a tiež je vysvetlená v súbore chi2.xlsx a na s. 1-10 v dokumente http://ulb.upol.cz/praktikum/statistika3.pdf
DU3 (nie je ju potrebné odovzdať, len vypracovať) Tvorba kontingenčnej tabuľky pre dve kvalitatívne premenné - "Úloha č. 1" na s. 1-4 v dokumente http://ulb.upol.cz/praktikum/statistika2.pdf Zdrojové údaje pre DU3: http://ulb.upol.cz/praktikum/data_2.xls. Pomocou Chí-kvadrát testu zistite, či závislosť (asociácia) medzi skúmanými dvoma kvalitatívnymi premennými vo vytvorenej kontingenčnej tabuľke je na 95% štatisticky významná (t.j. či p ≤ 5%) a pomocou výpočtu koeficientov Ckor a V zistite, aká silná (tesná) je táto závislosť (asociácia).


 
potrebné priniesť si kalkulačku (samostatnú, nie integrovanú v počítači alebo telefóne)

Všetci študenti (denní, externí, celoživotní), ktorí mali/majú zapísaný predmet HG2, musia mať súčasne zapísaný tiež predmet "Fyzickogeografické a humánnogeografické mapovanie 2" (možno iný názov predmetu u celoživotných), preto prosím tých, ktorí nemajú, aby si ho dali na študijnom oddelení dodatočne zapísať. V rámci neho sa uskutoční exkurzia po východnej polovici Slovenska 4.-9. 6. 2016 v trvaní 6 dní. (Nasadenie tohto predmetu v rozvrhu na LS na pondelok večer môžu teda denní študenti považovať za irelevantné.) Predpokladané finančné náklady na dopravu a ubytovanie (príp. aj stravu avšak len vo vybrané dni, keď bude možnosť spoločného stravovania dostupná) sú odhadované na sumu do 150 EUR. Termín a spôsob úhrady tejto sumy bude upresnený neskôr.

Posledný termín, v ktorom vedúca Katedry geografie (KG) schvaľuje prihlásených študentov na témy BcP obhajované na KG v roku 2017 je 31.1.2016.
Prosím všetkých študentov predmetu HG1, aby do tabuľky na tomto odkaze vyplnili potrebné údaje:
Smernica dekana Pedagogickej fakulty KU č. 1/13 o ukončení štúdia na PF KU v Ružomberku
Článok 2 - Zadávanie záverečných prác
(1) Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, príslušné školiace pracovisko (katedra) zverejní do konca októbra na internetovej stránke fakulty témy záverečných prác pre študentov predposledných ročníkov prvého, druhého a spojeného prvého a druhého stupňa.
(2) Študent má právo písomne navrhnúť príslušnému školiacemu pracovisku vlastnú tému a školiteľa záverečnej práce do konca novembra. Vedúci školiaceho pracoviska sa do 30 dní k jeho návrhu písomne vyjadrí. Za schválenie sa považuje aj potvrdenie témy vedúcim školiaceho pracoviska v akademickom informačnom systéme.
(4) Študent predposledného ročníka sa elektronicky prihlási u školiteľa v akademickom informačnom systéme. Na základe dohody medzi školiteľom a študentom sa v akademickom informačnom systéme vyhotoví Zadanie záverečnej práce, ktoré prostredníctvom akademického informačného systému schvaľuje vedúci školiaceho pracoviska najneskôr do 31. januára daného akademického roka.
Zaujímavé čítanie od učiteľa geografie

GapMinder
Plasty
https://youtu.be/8X2LebKvqXU - Plastová planéta http://www.csfd.cz/film/275258-plastic-planet/

03.11.2015 prednáška a cvičenie
Najneskorší možný termín pre vypracovanie DU3 je 9.11.2015 12:00 hod. Dovtedy by mal každý študent na spoločnú internetovú stránku študentov HG1 (ktorú si spoločne zriadia a budú spravovať spoločným prihlasovacím menom a heslom) pridať svoju domácu úlohu (v abecednom poradí podľa priezviska šudentov), t.j. bodový graf (exportovaný z MS Excel ako rastrový obrázok, prip. cez funkciu PrintScreen)tabuľku a výslednú hodnotu Pearsonovho korelačného koeficientu (podrobné inštrukcie sú uvedené nižšie). Uvedené termín je platný pre všetkých denných študentov (vrátane študentov s individuálnym študijným plánom). Domáca úloha, ktorá nebude vypracovaná do vyššie uvedeného dátumu, bude hodnotená známkou FX.

Z dadatabázy Štatistického úradu SR DATAcube http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx boli do formatu MS Excel (xls) získané tieto údaje: 1 Demografia a sociálne štatistiky: 02 Práca: 03 Nezamestnanosť: 02 Evidovaná: Miera evidovanej nezamestnanosti [pr3108rr]
- "Riadky": 4 Okresy
- z "Kontext" do "Stĺpce": Miera evidovanej nezamestnanosti (v %)
- "Kontext": VALUE_OCH
- "Exportovať": DATAcube_MEN_2001az2014.xls
Úlohou každého šudenta je zvoliť si 30 náhodne vybraných dvojíc okresov (zo všetkých ((79*79)-79))/2=3081 možných dvojíc okresov). Každý študent bude pracovať s rokom, ktorý má zadaný v tabuľke nižšie. Ak študent svoje meno v tabuľke nenájde, zvolí si ľubovoľný rok. Pre týchto 30 náhodne vybraných dvojíc okresov študent zostrojí v MS Excel tabuľku s 30 riadkami s týmito stĺpcami: Názov 1. okresu z dvojice, Názov 2. okresu z dvojice, Miera evidovanej nezamestnanosti v 1. okrese (v %), Miera evidovanej nezamestnanosti v 2. okrese (v %), Najkratšia cestná vzdialenosť medzi príslušnými dvoma okresnými mestami na https://www.google.sk/maps/ v km, Absolútna hodnota rozdielu medzi MEN v 1. a 2. okrese (v % bodoch).
Potom je potrebné z posledných dvoch stĺpcov tabuľky vytvoriť Bodový graf (s 30 bodkami reprezentujúcimi 30 vybraných dvojíc okresov), v ktorom na x-ovej osi bude Najkratšia cestná vzdialenosť medzi príslušnými dvoma okresnými mestami na https://www.google.sk/maps/ a na y-ovej osi bude Absolútna hodnota rozdielu medzi MEN v 1. a 2. okrese (v % bodoch). Nakoniec je potrebné vypočítať Pearsonov korelačný koeficient. Tvorba bodového grafu a výpočet Pearsonovho korelačného koeficientu sú vysvetlené v tomto videu: https://youtu.be/s2TVkYmmCAs
Poznámka k pojmu "náhodný": 30 náhodne zvolených dvojíc možno vybrať napr. takýmto spôsobom: Do klobúka dáme 79 lístkov s názvami jednotlivých okresov. Vyžrebujeme z neho dva lístky. Takto vybrané okresy budú tvoriť prvú dvojicu náhodne vybraných okresov. Obidva lístky potom vrátime do klobúka. Celý proces žrebovania lístkov opakujeme ešte ďalších 29-krát a vyžrebujeme tak ďalších 29 dvojíc.

Priezvisko Meno 31.12.
Badžgoň Rudolf 2001
Brišková Nikola 2002
Harničárová Zuzana 2003
Hudecová Mária 2004
Kmeťová Lenka 2005
Korbelová Lucia 2006
Kovalíková Alžbeta 2007
Majerová Barbora 2008
Maliňáková Snežana 2009
Mičúch Tomáš 2010
Pentrák Tomáš 2011
Pilátová Lýdia 2012
Plevjaková Eva 2013
Ragančík Lukáš 2014
Trebunová Jana 2001
Vnuková Zuzana 2008
Vyrobík Pavol 2014


27.10.2016 prednáška a cvičenie
Skúmanie vzťahu medzi dvoma premennými (metody.xlsx , prednaska1.pdfa metóda najmenších štvorcov (tzv. OLS)
Najneskorší možný termín pre vypracovanie DU2 je 27.10.2015 12:00 hod. Dovtedy by mal každý študent na spoločnú internetovú stránku študentov HG1 (ktorú si spoločne zriadia a budú spravovať spoločným prihlasovacím menom a heslom) pridať svoju domácu úlohu (v abecednom poradí podľa priezviska šudentov), t.j. trojuholníkový graf (exportovaný z MS Excel ako rastrový obrázok, prip. cez funkciu PrintScreen) a tabuľku, z ktorej bol tento graf vytvorený (podrobné inštrukcie sú uvedené nižšie). Najneskôr do 26.10.2015 12:00 hod. by mali študenti oznámiť adresu tejto spoločnej internetovej stránky vyučujúcemu mailom. Uvedené termíny sú platné pre všetkých denných študentov (vrátane študentov s individuálnym študijným plánom). Domáca úloha, ktorá nebude vypracovaná do vyššie uvedeného dátumu, bude hodnotená známkou FX.
Atlasy Slovenska a trojuholníkový graf (pozri nižšie) - Vytvorte trojuholníkový graf pre vašu ZÚJ (v ktorej máte trvalé bydlisko) a jej ľubovoľných susedných 15 ZÚJ (žiadny dvaja študenti by nemali analyzovať skupinu rovnakých 16 ZÚJ, a to ani vtedy, ak bývajú v tej iste ZÚJ).
Podklady pre vypracovanie DU2:
Zdroj údajov pre tvorbu trojuholníkového grafu: Podmanická, Zuzana et al. (2014): Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2011. Štatistický úrad Slovenskej republiky, Bratislava 336 p. [online ISBN 978-80-8121-368-7, tlačené vydanie ISBN 978-80-8121-367-0http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/census/indicators/ V tejto publikácii je možné zistiť počet ekonomicky aktívnych obyvateľov (EAO) v primárnom, sekundárnom a terciárnom sektore v 2927 základných územných jednotkách - ZÚJ, t.j. 2885 obciach (138 mestských a 2747 vidieckych), 17 mestských častiach mesta Bratislava, 22 mestských častiach mesta Košice a 3 vojenských obvodoch Kuchyňa, Lešť a Valaškovce (príp. tiež v ich 7231 základných sídelných jednotkách - ZSJ, čo ale pre DU2 nie je potrebné) na Slovensku k momentu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, t.j. k 21.5.2011.
Vzor súboru MS Excel pre tvorbu trojuholníkového grafu: http://www.prodomosua.it/zips/triangolare.xls
- A - prima - počet EAO v primárnom sektore
- B - seconda - počet EAO v sekundárnom sektore
- C - terza - počet EAO v terciárnom sektore
Mapy ZÚJ, pomocou ktorých možno zistiť, ktoré ZÚJ sú susedné, t.j. tvoria spolu jeden súvislý celok:
http://rzsj.enviroportal.sk/prehliadac/ Mapa krajov, okresov, ZÚJ a ZSJ a ich dielov
http://geoportal.sazp.sk/web/guest/map?openNode=Administrative%20units&keywordList=inspire Mapa krajov, okresov a ZÚJ
http://www.humannageografia.sk/demografickyatlas/ Bleha, Branislav - Vaňo, Boris - Bačík, Vladimír (2015): Demografický atlas Slovenskej Republiky
http://geo.enviroportal.sk/atlassr/ Hrnčiarová, Tatiana et al. (eds.) (2002): Územné a správne usporiadanie (mapa č. 2.3.7). In: Hrnčiarová, Tatiana et al. (eds.): Atlas krajiny Slovenskej Republiky. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky, Bratislava, Slovenská agentúra životného prostredia Slovenskej Republiky, Banská Bystrica, 342 p. [ISBN 80-88833-27-2]
Kategórie obyvateľov podľa ekonomickej aktivity a definícia pojmu "ekonomicky aktívne obyvateľstvo" (EAO):
ŠÚ SR (2013): Základné údaje zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011: Obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity. Štatistický úrad Slovenskej republiky, Bratislava, s. 6-8, [ISBN 978-80-8121-296-3] Dostupné na: https://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/fef834cf-bcbd-4103-b978-561cde2d4b0d/obyvatelstvo_podla_ekonomickej_aktivity.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fef834cf-bcbd-4103-b978-561cde2d4b0d
Obyvatelia podľa ekonomickej aktivity EAO
nezistené -
pracujúci (okrem dôchodcov) EAO
pracujúci dôchodca EAO
osoba na materskej dovolenke EAO
osoba na rodičovskej dovolenke -
nezamestnaný EAO
študent strednej školy -
študent vysokej školy -
osoba v domácnosti -
dôchodca -
príjemca kapitálových príjmov -
dieťa do 16 rokov (nar. po 20.5.1995) -
iná -11.12.2014 prednáška - Vývoj priemyslu na Slovensku
08.12.2014 cvičenie - Vývoj priemyslu na Slovensku
04.12.2014 prednáška - Vývoj priemyslu na Slovensku
01.12.2014 cvičenie - Vývoj priemyslu na Slovensku

24.11.2014 cvičenie
Výpočet percentuálnej úspešnosti výsledku testu z počtu správnych odpovedí a z teoreticky najvyššieho a najnižšieho možného počtu správnych odpovedí.
Štyri najčastejšie používané typy tematických máp - kartogram, kartodiagram, značková metóda (veľkosť, farba, tvar, orientácia), čiary smeru pohybu - a typy premenných, ktoré nimi možno zobraziť
DU2 - Atlasy Slovenska a trojuholníkový graf (pozri nižšie) - Vytvorte trojuholníkový graf pre vašu ZÚJ (v ktorej máte trvalé bydlisko) a jej ľubovoľných susedných 15 ZÚJ (žiadny dvaja študenti by nemali analyzovať skupinu rovnakých 16 ZÚJ, a to ani vtedy, ak bývajú v tej iste ZÚJ). Podklady pre vypracovanie DU2:
- Podmanická, Zuzana et al. (2014): Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2011. Štatistický úrad Slovenskej republiky, Bratislava 336 p. [online ISBN 978-80-8121-368-7, tlačené vydanie ISBN 978-80-8121-367-0http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/census/indicators/ Počet ekonomicky aktívnych obyvateľov (EAO) v primárnom, sekundárnom a terciárnom sektore v 2927 základných územných jednotkách (ZÚJ, t.j. 2885 obciach, 17 mestských častiach mesta Bratislava, 22 mestských častiach mesta Košice a 3 vojenských obvodoch Kuchyňa, Lešť a Valaškovce), resp. v ich 7231 základných sídelných jednotkách (ZSJ) na Slovensku k momentu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 (k 21.5.2011)
Vzor súboru MS Excel pre tvorbu trojuholníkového grafu http://www.prodomosua.it/zips/triangolare.xls
- Mapy ZÚJ:
   http://rzsj.enviroportal.sk/prehliadac/ Mapa krajov, okresov, ZÚJ a ZSJ a ich dielov
   http://geoportal.sazp.sk/web/guest/map?openNode=Administrative%20units&keywordList=inspire Mapa krajov, okresov a ZÚJ
   http://geo.enviroportal.sk/atlassr/ Hrnčiarová, Tatiana et al. (eds.) (2002): Územné a správne usporiadanie (mapa č. 2.3.7). In: Hrnčiarová, Tatiana et al. (eds.):
   Atlas krajiny Slovenskej Republiky. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky, Bratislava, Slovenská agentúra životného prostredia Slovenskej Republiky, Banská Bystrica, 342 p. [ISBN 80-88833-27-2]

13.11.2014 prednáška
Vývoj priemyslu na Slovensku (2 prednášky: 11:20-12:05 a 13:50-14:35)

10.11.2014 písomka
Čas: 15:30-16:20 Miestnosť: CS10 Je potrebné priniesť si kalkulačku. Nie je potrebné sa na tento termín v Abakuse prihlasovať. Účasť je povinná pre všetkých denných študentov HG1.

10.11.2014 cvičenie
Fyzickogeografické lokalizačné faktory poľnohospodárskej výroby

06.11.2014 prednáška
Priemerný počet rokov školskej dochádzky
Fyzickogeografické lokalizačné faktory poľnohospodárskej výroby

30.10.2014 prednáška

27.10.2014 cvičenie
Priemer, medián, modus (Mean, Median, Mode): http://youtu.be/oNdVynH6hcY + Google vyhľadávanie a Google obrázky; Vzťah medzi hodnotou priemeru, mediánu a modusu istého štatistického znaku, resp. ich vzájomná poloha v štatistickom súbore usporiadanom podľa veľkosti štatistického znaku: http://emj.bmj.com/content/17/4/274/F1.large.jpg , http://www.pindling.org/Math/Statistics/Textbook/Chapter2_descript_stat/central_tendency.htm , atď.
Kvantily; Miery variability (vzorce)

20.10.2014 cvičenie
Priestorová autokorelácia (s. 3-8) a deterministicé a stochastické zákony (s. 1) LT_ZZ_PA.pdf
Stredné hodnoty (priemer, medián, modus); Extrémy (minimum, maximum)

13.10.2014 cvičenie
Priestorová autokorelácia (s. 3-8) a deterministicé a stochastické zákony (s. 1) LT_ZZ_PA.pdf

09.10.2014 prednáška
Historická vodná erózia: zmeny krajiny a výmoľová erózia ako dôsledok intenzívneho využívania krajiny poľnohospodárstvom

06.10.2014 cvičenie
02.10.2014 prednáška
25.09.2014 prednáška
Prvý geografický zákon a pozitívna priestorová autokorelácia PGZ_PPA.pdf


DÚ 2.1b, 2.2b, 2.3b - vzor.docx prvej strany; v utorok 10.12.2013 o 9:40 v Aule J.P.II. je potrebné odovzdať len časť b úloh 2.1 až 2.3 (z oblasti témy vašej BcP*), teda časť a úloh 2.1 až 2.3 prosím neodovzdávať; skôr odovzdané DÚ budú akceptované; neskôr odovzdané DÚ nebudú akceptované
Pri hodnotení bude vzatá do úvahy invencia (bádateľská tvorivosť), zmysluplnosť skúmamého vzťahu dvoch premenných, vhodnosť vybranej metódy pre analýzu zvolených dát, interpretácia výsledkov analýzy vo vzťahu k existujúcim a novým poznatkom v danej oblasti, obtiažnosť metódy a jej interpretácie a formálna a vecná jasnosť vysvetlenia celej analýzy, ktoré by okrem textu malo obsahovať tiež tabuľky, grafy, prípadne mapy. Okrem iných aspektov analýzy by malo byť z vysvetlenia napríklad jasné:
- koľko štatistických súborov (tabuliek) bolo analyzovaných a čo presne jednotlivé súbory reprezentujú, resp. čo majú prvky v súbore spoločné a čím sa líšia od prvkov, ktoré v súbore nie sú (t.j. aké kritérium bolo použité pre zaradenie prvkov do skúmaného súboru)
- koľko štatistických prvkov** (riadkov) je v jednotlivých súboroch a čo presne jednotlivé prvky reprezentujú (obyvateľov, respondentov, budovy, firmy, organizácie, inštitúcie, obce, okresy, kraje, regióny, štáty, atď.)
- koľko premenných (stĺpcov) je v jednotlivých súboroch, čo presne jednotlivé premenné reprezentujú, resp. aké jednotlivé atribúty prvkov štatistického súboru popisujú, a do ktorého z typov dát podľa škály merania jednotlivé premenná patria
* Ak je téma vašej BcP napr. z demogeografie, je možné použiť ľubovoľné demogeografické údaje. Nemusia to byť údaje priamo z vašej BcP. Hoci čím bližšie tieto údaje majú k vašej BcP, tým lepšie pre vás: prejaví sa to pozitívne na hodnotení Programu 2 a navyše "zabijete tým dve muchy jednou ranou" (vypracujete tak Program 2 aj časť BcP).
** Absolútne minimum pre počet prvkov súboru (označuej sa n), v ktorom je analyzovaný vzťah dvoch kvantitatívnych metrických premenných prostredníctvom bodového grafu, trendovej línie, Pearsonovho korelačného koeficientu r a determinačného koeficientu r2 je 30, a platí, že čím je n väčšie, tým lepšie (tým je skúmaná vzorka reprezentatívnejšia, výsledky spoľahlivejšie a ťažšie spochybniteľné). Minimálny počet prvkov súboru (označuej sa n), v ktorom je analyzovaný vzťah dvoch kvalitatívnych premenných prostredníctvom kontingenčnej tabuľky, chí kvadrát testu, korigovaného Pearsonovho kontingenčného koeficientu a Cramerovho koeficientu je daný podmienkou: "všetky očakávané hodnoty mij by mali byť väčšie ako 2 a väčšina z nich väčšia ako 5".

Fakultné semináre na Katedre geografie - zimný semester 2013/2014
- týždeň vedy 11.-17. 11. 2013 program
- je potrebné absolvovať aspoň 2 prednášky v týždni vedy, a to v A333a v utorok 12.11.2013 o 14-15h a o 15-16h, v prípade záujmu okrem toho aj ďalšie
- nie je potrebný písomný referát, no je potrebné účasť potvrdiť na prezenčnej listine a ústnou odpoveďou na otázky súvisiace s prednáškou
- študentom druhého ročníka, ktorí študujú geografiu v kombinácii s iným predmetom, a ktorí splnia vyššie uvedené podmienky, zapisuje predmet "Fakultný seminár 3" ten istý vyučujúci ako predmet "Humánna geografia 1"

Vyučovanie v rámci cvičení a prednášky z predmetu Humánna geografia 1 sa v utorok 15.10.2013 neuskotoční. Náhradou je povinná účasť na priebežnej písomke v pondelok 21.10.2013 o 18:50 v Aule J.P.II. 21.10.2013 o 18:50 v Aule J.P.II. sa uskutoční priebežná písomka z HG1. Je potrebné priniesť si kalkulačku - samostatnú, nie integrovanú v mobilnom telefóne, tablete alebo počítači (keďže tieto zariadenia nie je dovolené počas písomky používať). Nie je potrebné sa na písomku prihlasovať v Abakuse. Účasť je povinná pre všetkých denných študentov (aj tých, ktorí predmet opakujú, majú individiuálny študijný plán, atď.), ktorí majú zapísaní predmet HG1. Na písomku je potrebné pripraviť sa z učiva v učebných textoch "Základy geografie", "Úvod do humánnej geografie" a "Geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva" a z učiva prebraného na predmete od začiatku semestra do konania písomky. Domácu úlohu Priklad_VazenyPriemer.pdf nie je potrebné odovzdať, no je potrebné vypracovať ju ešte pred písomkou.

Prebrané učivo (podrobnejšie materiály k prebraným témam sa nachádzajú nižšie)
        1. 17.09.2013
P Úvod (učebné texty, bakalárska práca, Erasmus, atď.)
C Program 1
        2. 24.09.2013
P Základy geografie (štruktúra krajinnej sféry a systém geografických vied)
C Premenné a dáta podľa škály merania
        3. 01.10.2013
P Prvý geografický zákon; zákon verzus zákonitosť; korelácia, autokorelácia, pozitívna a negatívna priestorová autokorelácia, neautokoreovanosť
C Atlas krajiny SR http://geo.enviroportal.sk/atlassr/, blízkosť (ako dichotomická, ordinálna, či metrická premenná) verzus podobnosť (ako dichotomická, ordinálna, či metrická premenná) na príklade ukazovateľov ako napr. miera nezamestnanosti, hustota zaľudnenia, absolútny a relatívny prírastok/úbytok obyvateľstva pre jednotlivé okresy Slovenska; štyri najčastejšie používané typy tematických máp - kartogram, kartodiagram, značková metóda (veľkosť, farba, tvar, orientácia), čiary smeru pohybu - a typy premenných, ktoré nimi možno zobraziť
        4. 08.10.2013
P Stredné hodnoty a variabilita
C Stredné hodnoty a kvantily
        5. 22.10.2013
P Vážený priemer; Priemerný počet rokov školskej dochádzky ako komplexný ukazovateľ vzdelanosti skupiny ľudí (územne alebo inak definovanej) so známou vzdelanostnou štruktúrou
C Opisná (deskripívna) štatistika; Histogram; Šikmosť rozdelenia (smer a stupeň asymetrie); Priemer, medián, modus; Odchýlky ako miery variability: priemerná absolútna odchýlka od mediánu a smerodajná odchýlka (t.j. druhá odmocnina priemernej kvadratickej odchýlky od priemeru)
        6. 29.10.2013
P Skúmanie vzájomného vzťahu dvoch kvantitatívnych metrických premenných: Pearsonov korelačný koeficient (-1) ≤ ≤ 1, r = (-1) úplná negatívna závislosť (korelácia), r = 0 nezávislosť (nekorelovanosť), r = 1 úplná pozitívna závislosť (korelácia); Determinačný koeficient r2 po vynásobení hodnotou 100 reprezentuje percentuálny podiel variability závislej premennej Y, ktorý je vysvetlený variabilitou nezávislej premennej X (napr. v súbore 2498 mužov do 40 rokov v "Úlohe č. 4" spomenutej nižšie je ich telesná výška len z 18,40% faktorom vysvetľujúcim ich telesnú hmotnosť); Tvorba bodového grafu X Y závislosť, úprava grafu (úprava názvu, uprava legendy, formátovanie hlavných osí a nastavenie pevného minima a maxima na osiach x a y), pridanie a úprava trendovej čiary (zobraziť v grafe regresnú rovnicu a rovnicu spoľahlivosti r na druhú) na príklade údajov zo súboru http://ulb.upol.cz/praktikum/data_2.xls . Skúmanie vzájomného vzťahu dvoch kvantitatívnych metrických premenných je vysvetlený aj na s. 11-17 v dokumente http://ulb.upol.cz/praktikum/statistika3.pdf .
C Miery variability (pokračovanie): jednoduchá a vážená smerodajná odchýlka a variačný koeficient MieryVariability_v1.pdf , kvantily_a_stredne_hodnoty_a_variabilita_v3.xlsx Domáca úloha 2.1: Tvorba histogramu a výpočet koeficientu šikmosti pomocou funkcie =SKEW(rozsah buniek s hodnotami skúmanej kvantitatívnej metrickej premennej), napr. =SKEW(B2:B357), ktorého nulová hodnota indikuje symetrické rozdelenie, kladná hodnota asymetrické pozitívne, resp. pravostranne zošikmené rozdelenie, a záporná hodnota asymetrické negatívne, resp. ľavostranne zošikmené rozdelenie: "Úloha č. 4" na s. 9-12 v dokumente http://ulb.upol.cz/praktikum/statistika2.pdf , zdrojové údaje (a) zo súboru http://ulb.upol.cz/praktikum/data_2.xls a (b) z oblasti témy vlastnej bakalárskej práce (pre aspoň dve kvatitatívne metrické premenné pre ten istý súbor prvkov)
        7. 05.11.2013
P Voľby do VÚC: WikipediaMV SRŠÚ SR
C Skúmanie vzájomného vzťahu dvoch kvalitatívnych premenných chi2.xlsx, príp. s. 1-10 v dokumente http://ulb.upol.cz/praktikum/statistika3.pdfDomáca úloha 2.3: Tvorba kontingenčnej tabuľky pre dve kvalitatívne premenné - "Úloha č. 1" na s. 1-4 v dokumente http://ulb.upol.cz/praktikum/statistika2.pdf , zdrojové údaje (a) zo súboru http://ulb.upol.cz/praktikum/data_2.xls a (b) z oblasti témy vlastnej bakalárskej práce; Pomocou Chí-kvadrát testu zistite, či závislosť (asociácia) medzi skúmanými dvoma kvalitatívnymi premennými vo vytvorenej kontingenčnej tabuľke je na 95% štatisticky významná (t.j. či p ≤ 5%) a pomocou výpočtu koeficientov Ckor a V zistite, aká silná (tesná) je táto závislosť (asociácia)
        8. 12.11.2013
P Tvorba rôznych histogramov s rôznymi hranicami intervalov pre jediný súbor hodnôt kvantitatívnej metrickej premennej (na príklade percentuálnej úspešnosti študentov na prvej písomke); Výpočet percentuálnej úspešnosti pre test, v ktorom je úlohou študenta vybrať práve jednu (ani viac, ani menej) správnu možnosť z viacerých ponúknutých možností. Napríklad: ak študent získa 3 body z testu s 12 otázkami, pričom pri každej sú na výber 4 možnosti, z ktorých práve jedna je správna, potom je zrejmé, že vedomosti študenta sú de facto nulové (keďže 3 správne odpovede v takomto teste dosiahnu v priemere práve tí študenti, ktorí len tipujú a v skutočnosti nepoznajú správne odpovede). Preto v takomto teste 3 správne odpovede = 0,00%, 4 s.o. = 11,1%, 5 s.o. = 22,2%, 6 s.o. = 33,3%, ... a 12 s.o. = 100%. Alebo napríklad, ak študent správne odpovie na 5 z 25 otázok, pričom pri každej je na výber 5 možností, z ktorých práve jedna je správna, potom je zrejmé, že vedomosti študenta sú de facto nulové (keďže 5 správnych odpovedí v takomto teste dosiahnu v priemere práve tí študenti, ktorí len tipujú a v skutočnosti nepoznajú správne odpovede). Preto v takomto teste 5 správnych odpovedí = 0,00%, 6 s.o. = 5%, 7 s.o. = 10%, 8 s.o. = 15%, ... a 25 s.o. = 100%. Vzorec na prepočet počtu správnych odpovedí na percentuálnu úspešnosť je nasledovný: U = (S-MIN)/(MAX-MIN).100 (%), kde U je percentuálna úspešnosť, S je počet správnych odpovedí, MIN je teoretické minimum (t.j. počet správnych odpovedí, ktoré možno v priemere získať náhodným tipovaním, t.j. podiel počtu všetkých otázok v teste a počtu možných odpovedí v každej otázke, teda 12/4=3 v prvom príklade alebo 25/5=5 v druhom príklade) a MAX je teoretické maximum (t.j. 100%).
C Opakovanie: Skúmanie vzájomného vzťahu dvoch kvalitatívnych premenných chi2.xlsx na príklade vzťahu medzi preferenciami voči politickým stranám na jednej strane a preferenciami voči prezidentským kandidátom na strane druhej na vzorke 60 študentov geografie v 2. a 3. ročníku bakalárskeho štúdia
        9. 19.11.2013
P Geografia priemyslu
C Systémy geografických vied od rôznych autorov (čo majú spoločné a čím sa navzájom líšia); Konzultácie domácich úloh využívajúcich údaje z oblasti témy vlastnej bakalárskej práce
        10. 26.11.2013
P Geografia priemyslu; Domáca úloha 2.2: Úlohou je zopakovať to, čo bolo vysvetlené a predvedené na prednáške 29.10.2013 (pozri vyššie, t.j. tvorba bodového grafu X Y závislosť, úprava grafu, pridanie a úprava trendovej čiary) a výpočet Pearsonovho korelačného koeficientu pomocou funkcie =PEARSON(rozsah buniek s hodnotami skúmanej kvantitatívnej metrickej premennej X; rozsah buniek s hodnotami skúmanej kvantitatívnej metrickej premennej Y), napr. =PEARSON(A2:A2499;B2:B2499), na príklade údajov (a) zo súboru http://ulb.upol.cz/praktikum/data_2.xls (kde by mali byť výsledkom o.i. hodnoty r=0,4289 a r2=18,40%) a (b) z oblasti témy vlastnej bakalárskej práce.
C Geografia priemyslu
        11. 03.12.2013
P Geografia priemyslu
C Geografia priemyslu; Konzultácie domácich úloh využívajúcich údaje z oblasti témy vlastnej bakalárskej práce

Základné kvantitatívne metódy v humánnej geografii
Jednoduchý a zrozumiteľný popis niektorých základných kvantitatívnych metód v MS Excel používaných v HG a použiteľných tiež v BcP:
http://ulb.upol.cz/praktikum/statistika1.pdf (ak MS Excel na vašom počítači nepoužíva český ale anglický zápis vzorcov funkcií, je potrebné namiesto "=PRŮMĚR(B2:B51)" napísať "=AVERAGE(B2:B51)", namiesto "=MEDIÁN(B2:B51)" napísať "=MEDIAN(B2:B51)", namiesto "=SMODCH.VÝBĚR(B2:B51)" napísať "=STDEV(B2:B51)", namiesto "=POČET(B2:B51)" napísať "=COUNT(B2:B51)".
http://ulb.upol.cz/praktikum/statistika4.pdf (Body Mass Index:   BMI = váha v kg / (výška v m)2 viac napr. na http://sk.wikipedia.org/wiki/Index_telesnej_hmotnosti)
Program 2 je potrebné odovzdať najneskôr na začiatku skúšky. Úlohou je vypracovať maximálne jeden hárok A4 (potlačený jednostranne alebo obojstranne, pričom malá, no čitateľná veľkosť písma je povolená), na ktorom bude jasne vysvetlené, ako bola aplikovaná niektorá (jedna alebo viaceré) z kvantitatívnych metód popísaných vyššie na ľubovoľné kvantitatívne alebo kvalitatívne dáta/údaje z oblasti* témy vašej bakalárskej práce (BcP). Pretoje potrebné uviesť tému BcP, meno autora a školiteľa. Pri hodnotení bude vzatá do úvahy invencia (bádateľská tvorivosť), vhodnosť vybranej metódy pre analýzu zvolených dát, interpretácia výsledkov analýzy vo vzťahu k existujúcim a novým poznatkom v danej oblasti, obtiažnosť metódy a jej interpretácie a formálna a vecná jasnosť vysvetlenia celej analýzy, ktoré by okrem textu malo obsahovať tiež tabuľky, grafy, prípadne mapy. Príklady analýzy zahŕňajú skúmanie vzájomného vzťahu dvoch alebo viacerých kvantitatívnych premenných (grafickou vizualizáciou a korelačnou a regresnou analýzou) alebo kvalitatívnych premenných (grafickou vizualizáciou a kontingenčnou tabuľkou a chí kvadrát testom), hodnotenie rozdielov dvoch alebo viacerých rozptylov a priemerov z hľadiska štatistickej významnosti (čo je vlastne skúmanie vzájomného vzťahu medzi kvalitatívnou premennou, na základe tried ktorej sú prvky rozdelené do súborov, a kvantitatívnou premennou, pre ktorú sa rozptyly a priemery v týchto súboroch počítajú), a podobne. Okrem iných aspektov analýzy by malo byť z vysvetlenia napríklad jasné:
- koľko štatistických súborov (tabuliek) bolo analyzovaných a čo presne jednotlivé súbory reprezentujú, resp. čo majú prvky v súbore spoločné a čím sa líšia od prvkov, ktoré v súbore nie sú (t.j. aké kritérium bolo použité pre zaradenie prvkov do skúmaného súboru)
- koľko štatistických prvkov** (riadkov) je v jednotlivých súboroch a čo presne jednotlivé prvky reprezentujú (obyvateľov, respondentov, budovy, firmy, organizácie, inštitúcie, obce, okresy, kraje, regióny, štáty, atď.)
- koľko premenných (stĺpcov) je v jednotlivých súboroch, čo presne jednotlivé premenné reprezentujú, resp. aké jednotlivé atribúty prvkov štatistického súboru popisujú, a do ktorého z typov dát podľa škály merania jednotlivé premenná patria
* Ak je téma vašej BcP napr. z demogeografie, je možné použiť ľubovoľné demogeografické údaje. Nemusia to byť údaje priamo z vašej BcP. Hoci čím bližšie tieto údaje majú k vašej BcP, tým lepšie pre vás: prejaví sa to pozitívne na hodnotení Programu 2 a navyše zabijete tým dve muchy jednou ranou (vypracujete tak Program 2 aj časť BcP).
** Väčšina popísaných metód (napr. korelačná i regresná analýza, dvojvýberový F-test i t-test, a pod.) sú parametrickými metódami, to znamená, že podmienkou ich použitia je normálne rozdelenie. Pre potreby tejto domácej úlohy nie je potrebné testovať, či rozdelenie hodnôt sledovaných premenných je normálne, avšak je potrebné, aby počet prvkov v skúmanom súbore (označuje sa n) bol najmenej 30. Pri menších hodnotách n sa nedá hovoriť o normálnom  rozdelení a výsledky použitých metód sú v takých prípadoch nespoľahlivé a diskutabilné (čím je menšie n, napr. n=20 alebo n=10, tým menej spoľahlivé a diskutabilnejšie sú výsledky).

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo využívajúce systém "agrokruh" (Ing. Ján Šlinský)

MS Excel
ExcelIsFun https://www.youtube.com/user/ExcelIsFun/videos (kliknite na lupu a hľadajte čo potrebujete spraviť)
Excel Statistics 01: Intro To Excel 2007 for Statistics http://youtu.be/OTz2PQ-CdJU
Excel Statistics 12: Categorical Frequency Distribution w Formulas http://youtu.be/iSJmjB36e8I
Highline Excel Class 20: Pivot Tables 20 Examples http://youtu.be/i67XK3qjL_w
Excel 2010 Statistics 01: Introduction To Excel 2010 For Statistics http://youtu.be/4AZ8G_MqyiM?list=PLFAD0C5745D4A1F60
LOOKUP function Beginner to Advanced 23 Examples (Excel VLOOKUP WEEK Video #2) http://youtu.be/N24cBM-CTw4
SUMIFS Function: Adding with Criteria 36 Examples & SUMIF function, Excel Magic Trick 978 http://youtu.be/pHFPnHdMLoY
Excel’s Best Lookup Method: INDEX-MATCH http://exceluser.com/blog/465/excels-best-lookup-method-index-match.html
=IFERROR(A1;"") to replace ="#N/A" or any other error with empty string http://superuser.com/questions/476245/excel-if-statement-with-n-a
Filter both Vertically and Horizontally? http://stackoverflow.com/questions/16822916/best-way-to-filter-both-vertically-and-horizontally

Podstránky (0):
Comments