Geografia‎ > ‎

Geografické praktikum 219.04.2016
Prvý geografický zákon a pozitívna priestorová autokorelácia PGZ_PPA.pdf
Priestorová autokorelácia (s. 3-8) a deterministicé a stochastické zákony (s. 1) LT_ZZ_PA.pdf
Skúmanie vzťahu medzi dvoma premennými (metody.xlsx , prednaska1.pdfa metóda najmenších štvorcov (tzv. OLS)
   Ako sa obyčajne v nejakej krajine v čase vyvíja podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov v primárnom, sekundárnom a terciérnom sektore?
   Aký je vzťah medzi: a) HDP na 1 obyv. a podielom poľnohospodárstva na tvorbe HDP?
                                   b) HDP na 1 obyv. a podielom priemyslu na tvorbe HDP?
                                   c) HDP na 1 obyv. a podielom služieb na tvorbe HDP?

12.04.2016
Mieru variability je možné využiť napr. pri hodnotení úrovne, resp. intenzity regionálnych rozdielov, nazývaných tiež regionálnymi disparitami. Táto problematika úzko súvisí s pojmami regionálny rozvoj a regionálna politika, ktoré sú stručne a zjednodušene vysvetlené v tomto učebnom texte: RRaRP_PoLopateAVKocke_v1.pdf
Za domácu úlohu (DÚ) by mal každý študent preskúmať možnosti interaktívneho grafu na stránke Gapminder http://www.gapminder.org/world/ a vybrať v ňom také tri premenné (pre os x, pre os y, pre veľkosti kruhov reprezentujúcich jednotlivé krajiny), medzi ktorými existuje zmysluplný, pokiaľ možmo kauzálny (príčinno-následný) a relatívne silný/tesný vzťah. Viac informácií na stránke k tejto .

05.04.2016
miery variability

22.03.2016
kvantily a miery variability

15.03.2016
stredné hodnoty a kvantily
Na Slovensku je 2927 základných územných jednotiek (ZÚJ) = 2885 obcí (138 mestských a 2747 vidieckych) + 17 mestských častí mesta Bratislava + 22 mestských častí mesta Košice + 3 vojenské obvody Kuchyňa, Lešť a Valaškovce

08.03.2016

01.03.2016
23.02.2016
Typy grafovnapr.stĺpcový graf, histogram, atď.
Priemer, medián, modus (Mean, Median, Mode): http://youtu.be/oNdVynH6hcY + Google vyhľadávanie a Google obrázky; Vzťah medzi hodnotou priemeru, mediánu a modusu istého štatistického znaku, resp. ich vzájomná poloha v štatistickom súbore usporiadanom podľa veľkosti štatistického znaku:
http://emj.bmj.com/content/17/4/274/F1.large.jpg , http://www.pindling.org/Math/Statistics/Textbook/Chapter2_descript_stat/central_tendency.htm , atď.
Koľko peňazí dostane z vašej výplaty štát? 55 percent. https://youtu.be/jJldHo_u25M

16.02.2016
Od radového(?) učiteľa geografie http://www.lepsiageografia.sk/o-autorovi.html
   - Lepšia geografia - kompas pre učiteľa http://www.lepsiageografia.sk/ , http://www.facebook.com/lepsiageografia
       - prečo sa registrovať http://www.lepsiageografia.sk/ako-sa-registrova357.html
   - Projekt N blog http://dennikn.sk/autor/fararikp/   
   - o tom kde hľadať GI na internete a ako ich na internet dať http://fararik.blog.sme.sk/c/320910/Nebavi-vas-geografia.html

09.02.2016
Základy geografie: 1. definícia geografie, objekt a predmet štúdia geografie, (humánno)geografická syntéza, prvý geografický zákon ( Zaklady_text_v5_.pdf ); 2. štruktúra krajinnej sféry a systém geografických vied ( Zaklady_KrajinnaSfera_a_SGV_.pdf )

Učebné texty
Základy geografie: 1. definícia geografie, objekt a predmet štúdia geografie, (humánno)geografická syntéza, prvý geografický zákon ( Zaklady_text_v5_.pdf ); 2. štruktúra krajinnej sféry a systém geografických vied ( Zaklady_KrajinnaSfera_a_SGV_.pdf )
Nováková, Gabriela (2008): Základy štatistiky pre geografovGeo-grafika, Bratislava, 218 p., [ISBN 978-80-89317-02-8] (3 ks)
Nováková, Gabriela (2011): Štatistika pre geografov 1. Geo-grafika, Bratislava, 212 p., [ISBN 978-80-89317-18-9] (5 ks)

Nováková, Gabriela (2012): Štatistika pre geografov 2. Geo-grafika, Bratislava, 147 p., [ISBN 978-80-89317-19-6] (5 ks)

Nováková, Gabriela (2009): Matematické minimum: Predkurz k Štatistickým metódam v geografii. Geo-grafika, Bratislava, 60 p.[978-80-89317-10-3] (1 ks)

Šoltés, Erik (2008): Regresná a korelačná analýza s aplikáciami. Iura edition, Bratislava, 287 p. [ISBN 9788080781637]


Celková známka z predmetu zohľadňuje okrem hodnotenia samotnej skúšky absolvovanej v skúšobnom období tiež hodnotenie práce študenta počas celého semestra, presnejšie aktívnu účasť na vyučovaní, vypracovanie čiastkových písomných úloh (písomiek) na vyučovaní a vypracovanie domácich úloh počas prednáškového obdobia. V prípade otázok (napr. týkajúcich sa samotného učiva, príp. nejasností v preberanej látke, či v učebných textoch, a pod.) oslovte prosím vyučujúceho na začiaktu alebo na konci vyučovacej hodiny, príp. ho kontaktujte e-malilom vopred pre dohodnutie termínu konzultácie. Ak nie je v inštrukciách pred písomkou alebo skúškou uvedené inak, je potrebné priniesť si kalkulačku (samostatnú, nie integrovanú v mobile alebo inom zariadení) a pripraviť sa zo všetkého, čo bolo prebrané na vyučovaní a z poskytnutých učebných textov.

V prípade neospravedlnenej účasti na cvičeniach (ktoré sú podľa študijného poriadku povinné) a teda aj na riešení písomných úloh priamo na vyučovaní študent za tieto úlohy získava 0 bodov. Neúčasť na cvičeniach možno považovať za ospravedlnenú len po predložení originálu dokladu o návšteve lekára alebo pracovnej neschopnosti v čase cvičenia. V takom prípade je však potrebné kontaktovať (napr. mailom) vyučujúceho čo najskôr, spravidla v prvý pracovný deň nasledujúci po poslednom dni pracovnej neschopnosti alebo po návšteve lekára. Okrem toho sa do hodnotenia započítava aj aktívna účasť na cvičeniach a kvalita vypracovaných domácich úloh. Podmienkou zahrnutia hodnotenia úlohy do celkového hodnotenia je jej odovzdanie do vopred určeného termínu, t.j. pred ním alebo najneskôr v danom termíne (platí pre všetkých študentov rovnako, t.j. aj pre tých, ktorí majú individuálny študijný plán, sú v daný termín na cvičeniach zo spirituality, na praxi, a pod.). Týmto termínom je začiatok vyučovacej hodiny daného cvičenia v deň, ktorého dátum je oznámený pri zadaní príslušnej úlohy. Po tomto termíne nebudú vypracované úlohy akceptované. Výnimku vo forme možnosti odovzdania a hodnotenia vypracovanej úlohy po termíne je možné akceptovať len v prípade ak jej autor nemal v deň termínu možnosť úlohu osobne ani inou formou včas doručiť; túto skutočnosť možno akceptovať len po predložení originálu dokladu o návšteve lekára alebo pracovnej neschopnosti v čase termínu odovzdania úlohy. V takom prípade je však potrebné kontaktovať vyučujúceho čo najskôr, spravidla v prvý pracovný deň nasledujúci po poslednom dni pracovnej neschopnosti alebo po návšteve lekára.
Kontakt: pavol.hurbanek [zavináč] ku.sk 
Konzultácie sú možné počas konzultačných hodín alebo v termíne dohodnutom vopred prostredníctvom e-mailu.Archív neaktuálnych oznamov


Kvalitatívne a kvantitatívne metódy (nielen) v (humánnej) geografii
Konfrontácia, konkurencia a kooperácia kvalitatívnych a kvantitatívnych metód, resp. idiografických a nomotetických prístupov pri získavaní poznatkov (nielen) v (humánnej) geografii: "O čiernych labutiach a hlúpych ekonómoch" a "Z grafov sa najeme. A poriadne."


GapMinder
GapMinder - pozrite si videá s titulkami v slovenčine

Video

Smlouva s ďáblem (Killer Bargain)

Úlohou každého študenta je na jeden čitateľne podpísaný hárok papiera formátu A4 schematicky zakresliť vzťahy medzi zložkami krajiny, resp. geografickej sféry, predovšetkým humánnogeografickej sféry, o ktorých pojednáva dokumentárny film. Schému, resp. model (tzv. "flowchart") je potrebné odovzdať najneskôr (t.j. kedykoľvek medzi cvičením, na ktorom bola úloha zadaná, a daným termínom) do 13:00 h vo štvrtok 10.5.2012 na sekretariát Katedry geografie, prípadne do kabinetu A326. Neskôr odovzdané úlohy nebudú akceptované (viac v časti "Podmienky..." nižšie).

"To, čo je na svete, stačí pre potreby všetkých ľudí, ale jednému chamtivému je to málo." / "Na svete je dostatok pre potreby všetkých, no nie dosť pre chamtivosť čo i len jedného." (Mahátma Gándhí)


Iné

Geografia a Google: http://youtu.be/3IIjIQ7t7nMhttp://youtu.be/6Mj8MTWZX4Mhttp://youtu.be/mZGniniFLzs

Štatistický úrad SR http://www.statistics.sk/

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=43829

Vývoj počtu obyvateľov na Zemi: http://www.worldometers.info/world-population/


 Zadanie 1 - potrebné odovzdať vypracované (vytlačené na papieri, nie v elektronickej forme) na začiatku vyučovania z tohto predmetu *dátum*.