Geografia‎ > ‎

Fakultné semináre

Fakultné semináre na Katedre geografie

Akademický rok 2015/2016
V prípade, že sa jedná o aktivitu organizovanú Katedrou geografie:
Fakultné semináre 1 a 2 zapisuje len externým študentom 1. ročníka Bc. štúdia PaedDr. Rastislav Čief, PhD.
Fakultné semináre 3 a 4 zapisuje študentom geografie 2. ročníka Bc. štúdia Mgr. Pavol Hurbánek, PhD.
Fakultné semináre 5 a 6 zapisuje študentom geografie 3. ročníka Bc. štúdia RNDr. Pavol Papčo, PhD.
Fakultné semináre 1 a 2 len externým študentom 1. ročníka Mgr. štúdia RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
Fakultný seminár 3 zapisuje študentom geografie 2. ročníka Mgr. štúdia PaedDr. Rastislav Čief, PhD.
Vyučujúci, ktorý príslušný Fakultný seminár zapisuje, určuje konkrétne podmienky pre úspešné absolvovanie a zapísanie tohto predmetu v Abakuse.

Pre úspešné absolvovanie predmetu "Fakultný seminár 3" v Bc. štúdiu je potrebné absolvovať tri zo štyroch prednášok organizovaných počas týždňa vedy na Katedre geografie:

Dátum konania: 9.11.2015 13:50-14:40
Priestorové rozširovanie mestskej zástavby (Urban sprawl)
Priestorové rozširovanie mestskej zástavby (urban sprawl) prebieha už od samotného vzniku a vývoja miest, avšak intenzívnejšie najmä v obdobiach rastu využívania individuálnej automobilovej dopravy. Prednáška bude zameraná na nasledovné a podobné otázky: Aké sú prejavy a formy tohto procesu? Aká je intenzita tohto procesu v rôznych častiach sveta, Európy, Slovenska a v rôznych etapách jeho vývoja v priebehu 20. a 21. storočia? Ako tento proces monitorovať, aby ho bolo prípadne možné regulovať a tak zmierniť alebo úplne eliminovať jeho negatívne dôsledky? Ako presné sú mapy, ktoré sa snažia monitorovať priestorové rozširovanie zastavaných (nepriepustných plôch v súčasnosti v Európe?
Miesto konania: A333a
Hodina konania a časový rozsah: o 13:50-14:40 hod.
Prednášateľ: Mgr. Andrea Lajčáková (absolventka PF KU, v súčasnosti externá doktorandka na GÚ SAV)
Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Hurbánek, PhD.

Dátum konania: 10.11.2015 od 14:30
Jaskynné úrovne a rekonštrukcia vývoja reliéfu Západných Karpát
Vývoj jaskynných úrovní sa koreluje s vývojom riečnych terás a zarovnaných povrchov. Modernými geochronologickými metódami (paleomagnetické, magnetostratigrafické a rádiometrické metódy, kozmogénne nuklidy)sa v posledných rokoch datoval vek sedimentov z viacerých jaskynných úrovní na Slovensku (na povrchu sa sedimenty zo starých fáz vývoja reliéfu väčšinou nezachovali). Získané údaje umožňujú presnejšie rekonštruovať vývoj jaskýň a reliéfu Západných Karpát.
Miesto konania: A333a
Hodina konania a časový rozsah: od 14:30 hod.
Prednášateľ:doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

Dátum konania: 11.11. 2015 od 13:15
Island - najväčší turistický hit posledných rokov (Premietanie originálneho filmu a fotoprezentácia)
Island, geologicky mladá, zaryto nezávislá krajina, často zasahovaná prírodnými katastrofami, má pestrú a pútavú históriu, v ktorej sa stretávame so škandinávskym osídľovaním, literárnou genialitou, horúcou krvnou pomstou i útlakom od cudzích krajín. Od života v tejto drsnej a nemilosrdnej krajine sa nikdy nedalo očakávať, že bude ľahký, a nutnosť prekonávať prekážky a strasti všedných dní cibrila súčasnú islandskú povahu, ktorá si je veľmi dobre vedomá aj búrlivej minulosti a zároveň je pozoruhodne nezlomná, úplne individualistická, vzácne originálna a ospravedlniteľne pyšná.
Miesto konania: PF KU
Hodina konania a časový rozsah: od 13:15 hod.
Kontaktná osoba: PaedDr. Michal Kovačic, PhD.

Dátum konania: 12.11. 2015 od 11:20 hod. (60 min.)
,,Time-geography“-prístup integrujúci geografické informácie o čase a priestore.
Každodenný život je komplexný proces ovplyvňujúci kvalitu života jednotlivcov i spoločenstiev. Základná štruktúra každodenných činností človeka je ovplyvňovaná časovo-priestorovými lokáciami, organizáciou fyziologicky nevyhnutných aktivít ako aj organizáciou ekonomických, spoločenských a kultúrnych činností. Cieľom prednášky je: (a) načrtnúť teoretický rámec „time-geography“ (geografie času), (b) predstaviť prístup, ktorý pracuje s komplexitou každodenného života a ktorý sa sústreďuje integrovanie geografických informácií o čase a priestore a (c) predstaviť aplikácie uvedeného prístupu a jemu zodpovedajúcich metódy.
Miesto konania: A333a
Hodina konania a časový rozsah: od 11:20 hod. (60 min.)
Prednášajúci: prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (riaditeľ Geografického ústavu SAV Bratislava)
Kontaktná osoba: RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.

Archív neaktuálnych oznamov

GapMinder

Filmový festival Jeden svet - sekcia "Premietaj aj ty" - http://www.jedensvet.sk/sk/node/489

Letný semester 2014/2015
V prípade, že sa jedná o aktivitu organizovanú Katedrou geografie:
Fakultný seminár 4 zapisuje študentom geografie 2. ročníka Bc. štúdia v letnom semestri Pavol Hurbánek.
Fakultný seminár 1, 2, 5, 6 v Bc. štúdiu a Fakultný seminár 1, 2, 3, 4 v Mgr. štúdiu zapisujú študentom geografie iní vyučujúci z Katedry geografie (je potrebné informovať sa na nástenke Katedry geografie, príp. priamo na sekretariáte).
Vyučujúci, ktorý príslušný Fakultný seminár zapisuje, určuje konkrétne podmienky pre úspešné absolvovanie a zapísanie tohto predmetu v Abakuse.

Zimný semester 2014/2015
10.-14. 11. 2014  Týždeň vedy
Fakultné seminár 3 zapisuje študentom geografie 2. ročníka Bc. štúdia v ZS Pavol Hurbánek. Fakultný seminár 1, 2, 5, 6 v Bc. štúdiu a Fakultný seminár 1, 2, 3, 4 v Mgr. štúdiu zapisujú študentom geografie iní vyučujúci z Katedry geografie (je potrebné informovať sa na nástenke pri sekretariáte Katedry geografie, príp. priamo na sekretariáte). Vyučujúci, ktorý príslušný Fakultný seminár zapisuje, určuje konkrétne podmienky pre úspešné absolvovanie a zapísanie tohto predmetu v Abakuse.
Podmienkou pre úspešné absolvovanie a zapísanie Fakultného seminára 3 v Abakuse pre denných študentov geografie 2. ročníka Bc. štúdia, ktorí ho chcú mať zapísaný na Katedre geografie, je absolvovanie aspoň troch podujatí. Absolvovanie by malo byť doložené vlastnoručným podpisom na prezenčnej listine na danom podujatí a schopnosťou odpovedať na otázky z oblasti prezentovaných tém v čase zapisovania do Abakusu. Pre denných študentov geografie 2. ročníka Bc. štúdia, ktorý chcú mať zapísaný predmet Fakultný seminár 3 na Katedre geografie, je účasť na prednáške PhDr. Víťazoslava Struhára (13.11.2014, 13:00 – 13:45, A333) povinná. Zvyšné dve podujatia je možné si ľubovoľne zvoliť spomedzi zvyšných štyroch podujatí organizovaných Katedrou geografie:
11. 11. 2014, 09:40 – 10:25 (45 minút), A 333
Mgr. Miloš Bačík, PhD.: Populácia Slovenska po štvrťstoročí transformácie
Obdobie po roku 1990 sa v demografickom kontexte Slovenska spája s viacerými špecifikami. Vplyvom politickej a ekonomickej transformácie sa mení trajektória smerovania reprodukčných procesov. Spoločným menovateľom populačného vývoja sa tak stáva nízky resp. takmer nulový vzrast obyvateľstva. Predmetná problematika nám umožňujú zreteľne vymedziť dva modely demografického správania. Ten starší (ešte doznievajúci začiatkom 90. rokov) a nový model, ktorý nastolili početnejšie generácie žien, narodené v 70. rokoch (v období natalitnej vlny). Ako sa táto koexistencia premietla do reality posledného štvrťstoročia je čitateľné z príslušných štatistík. Ďalšie predlžovanie napr. ľudského života, posuny vekových skupín a predpokladaná stagnácia úrovne plodnosti bude logickým dôsledkom trendov, založených v 90. rokoch minulého storočia prudkým znížením úrovne plodnosti a miernym poklesom úrovne úmrtnosti. Predpokladaná zvýšená imigrácia bude môcť úbytky počtu obyvateľov Slovenska (približne po roku 2030) a jeho starnutie len spomaľovať.
12. 11. 2014, 12:00 – 13:30 hod. (90 minút), A333
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.: História, súčasný život a plánovanie ďalšieho rozvoja čínskych metropol Šanghaj, Hangzhou a Suzhou
Prezentácia predstaví študentom históriu a historické pamiatky vybraných metropol Šanghaj, Hangzhou a Suzhou, ležiacich v strednej Číne. Šanghaj je najväčším čínskym mestom s počtom obyvateľov 23 mil., mesto Hangzhou má viac ako 8 mil. obyvateľov a mesto Suzhou viac ako 4 mil. obyvateľov. Prezentácia priblíži študentom súčasnú situáciu dynamického rozvoja, ktorá so sebou priniesla viaceré environmentálne problémy. Na konkrétnych príkladom ukážeme ambície týchto metropol ako zmierniť súčasný nepriaznivý stav v kvalite života a životného prostredia. Všetky tri metropoly pripravujú plány na budovanie „zelenej“ infraštruktúry, ktoré súvisia s komplexným programom znižovania znečistenia ovzdušia, zabezpečenia protihlukovej ochrany obytných zón, budovania zelených plôch pre krátkodobú rekreáciu a tiež s realizáciou adaptačných opatrení na znižovanie nepriaznivých dopadov klimatickej zmeny.
13. 11. 2014, 08:30 – 09:20 (50 minút), A323
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. a doc. Ing. Jaroslav Demko, PhD.: Starostlivosť o životné prostredie v agende Európskej únie
Slovensko je už 10 rokov členskou krajinou Európskej únie (EÚ). Vstupom Slovenska do EÚ sme sa zaviazali harmonizovať náš právny systém s právom EÚ. Prednáška bude zameraná na inštitucionálny systém a právny poriadok Európskej únie s dôrazom na oblasť životného prostredia. Podrobnejšie sa budeme venovať prioritám aktuálneho 7. Environmentálneho akčného programu EÚ, ktorý bol prijatý na roky 2014 až 2020. V rámci prednášky zároveň predstavíme zameranie a profil absolventa nového študijného programu Environmentálny manažment, ktorý sa pripravuje na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.
13.11.2014, 12:10-12:55 (45 minút), A333
Mgr. Pavol Hurbánek, PhD.: Na cestách-necestách: medzi 32. a 40. severnou rovnobežkou a medzi 107. a 123. západným poludníkom
Prezentácia autentickej obrazovej dokumentácie pohľadu geografa na krajinu s výrazne odlišnými fyzickogeografickými a humánnogeografickými charakteristikami v porovnaní s reáliami, na ktoré je zvyknutý obyvateľ Slovenska, resp. Strednej Európy. Prezentácia bude sprevádzaná komentárom, dokumentujúcim to, čo obrazová dokumentácia dokumentovať nedokáže.
13.11.2014, 13:00 – 13:45 (45 minút), A333
PhDr. Víťazoslav Struhár: Praveké osídlenie Liptova vo vzťahu ku geografickým podmienkam
Liptov patrí k typicky hornatým oblastiam Slovenska a v jeho pravekom vývoji zaberá osobité postavenie. Hoci nepatrí k bonitným územiam, disponuje dostatkom nerastných zdrojov, čo ovplyvnilo v minulosti aj zakladanie pravekých sídlisk. Po sporadickom osídlení v paleolite a neolite sa trvalejšie osídlenie začína s nástupom doby medenej. Blízkosť rudných ložísk bola impulzom pre prienik nositeľov lengyelskej a badenskej kultúry. Kontinuálne praveké osídlenie súvisí so vznikom lužickej kultúry v dobe bronzovej, ktorá produkovala široký sortiment kovovej industrie. Toto osídlenie nepretržite pretrváva aj v dobe železnej, kedy do slovenských hôr prenikli keltské kmene. Ich špecializácia na čiernu metalurgiu mala výrazný vplyv na hustotu sídliskovej štruktúry a exploatáciu neďalekých rudných ložísk. Po zániku horalskej civilizácie (púchovská kultúra) sa na krátky čas osídlenie obnovilo na začiatku sťahovania národov, kedy sem prenikli germánske kmene. Tie osídľovali najmä výšinné polohy, pričom po sebe zanechali početné doklady spracovania železa.
Informácie o ďalších zaujímavých podujatiach konaných po celom Slovensku sú dostupné na: http://www.tyzdenvedy.sk/ (menu vľavo: Hlavné podujatia, Naše podujatia, Sprievodné podujatia, Kalendár sprievodných podujatí)
Program Týždňa vedy na PF KU v Ružomberku
Festival slobody v stredu 26.11.2014 v Ružomberku http://www.ruzomberok.sk/sk/kalendar-akcii/kino-kultura/festival-slobody

Letný semester 2013/2014
Filmový festival Jeden svet v Ružomberku, 10.-13. 3. 2014, Aula J.P.II. od 16:20 a Čajovňa Aquila od 16:00
V rámci Fakultného seminára je možné navštíviť filmové projekcie dokumentárnych filmov Festivalu Jeden svet 10.-13. 3. 2014 (pondelok až štvrtok)Študentom možno započítať účasť na festivale (aspoň na jednom celovečernom premietaní) ako aktivitu v rámci Fakultného seminára po krátkom ústnom zrekapitulovaní obsahu zhliadnutých filmových dokumentov a vyjadrení vlastného postoja k ich témam na osobnom stretnutí s vyučujúcim, ktorý predmet zapisuje. Podmienkou je tiež vlastnoručný podpis na prezenčnej listine z premietania.
Zoznam vyučujúcich, ktorí zapisujú študentom jednotlivé fakultné semináre podľa ich ročníkov na Katedre geografie PF KU v školskom roku 2013/2014.

Zimný semester 2013/2014
- týždeň vedy 11.-17. 11. 2013 program
- je potrebné absolvovať aspoň 2 prednášky v týždni vedy, a to v A333a v utorok o 14-15h a o 15-16h, v prípade záujmu okrem toho aj ďalšie
- nie je potrebný písomný referát, no je potrebné účasť potvrdiť na prezenčnej listine a ústnou odpoveďou na otázky súvisiace s prednáškou

Letný semester 2012/2013
Festival JEDEN SVET (https://sites.google.com/site/1svetrk/18.-21. 2. 2013 v Aule Jána Pavla II. a v Stopka n. o. (Čajovňa Aquila+ na tomto mieste zverejňované aktivity pre FS4 (2. roč.) a FS6 (3. roč.) v Stopka n. o. (Čajovňa Aquila)
- je potrebné absolvovať spolu 2 celovečerné premietania - nie je potrebný písomný referát, ale účasť potvrdená prezenčkou a ústnou odpoveďou na otázky súvisiace s premietaním

Zimný semester 2012/2013
- týždeň vedy 5.-9. 11. 2012 + na tomto mieste zverejňované aktivity pre FS3 (2. roč.) a FS5 (3. roč.) konané v Stopka n. o. (Čajovňa Aquila), Nám. A. Hlinku 1105/17, Ružomberok (mapa)
- je potrebné absolvovať 2 prednášky v týždni vedy; alebo 2 premietania; alebo 1 prednáška + 1 premietanie; nie je potrebný písomný referát, ale účasť potvrdená prezenčkou a ústnou odpoveďou na otázky súvisiace s prednáškou, resp. premietaním

Comments