2. El medi ambient

El deteriorament del medi ambient

Actualment, la degradació del medi natural és un dels problemes més greus a escala mundial, especialment als països industrialitzats.

La intensificació de les activitats humanes, principalment el creixement de les ciutats i el desenvolupament de la indústria, és la causa principal del deteriorament del l’entorn.

Principals problemes mediambientals

Els problemes mediambientals més importants són els següents:

·        La contaminació de l’aigua, del sòl i de l’aire.

·        La desforestació, és a dir, el retrocés dels boscos.

·        L’erosió del sòl, és a dir, la pèrdua de la capa fèrtil.

·        La desertització, és a dir, la transformació d’algunes zones àrides en deserts La desertització, és a dir, la transformació d’algunes zones àrides en deserts.

·        L’extinció de moltes espècies animals i vegetals, és a dir, la pèrdua de la biodiversitat.

·        La desaparició i l’alteració de paisatges naturals.

·        L’efecte hivernacle.

·        Els forats de la capa d’ozó de l’atmosfera constitueix un problema força greu: aquest gas fa possible la vida a la Terra perquè priva el pas de la radiació solar ultraviolada.

 

 

L’efecte hivernacle

Alguns gasos presents en la part inferior de l'atmosfera, com el CO2, permeten el pas de la radiació solar (longitud d'ona curta) però no a la radiació infraroja emesa per la superfície terrestre després de ser escalfada pel Sol. Aquesta radiació no pot escapar i incrementa la temperatura de l'atmosfera. Aquest procés natural rep el nom d'efecte hivernacle i ha fet possible la vida en el planeta, ja que en absència d'aquests gasos la temperatura mitjana de la superfície seria de ­18ºC. No s’ha de confondre aquest efecte beneficiós amb el que seria un increment de l'efecte hivernacle causat per la contaminació humana

 

 

Les solucions

Durant els darrers anys, científics, organitzacions ecologistes i governs busquen solucions per limitar l’impacte humà sobre el medi.

Les espècies animals i vegetals en perill d’extinció i els paisatges naturals de més interès se salvaguarden gràcies a la legislació mediambiental que obliga a avaluar les conseqüències d’algunes activitats humanes i a impedir-les si són perjudicials. La signatura d’acords internacionals, com el  Conveni sobre Biodiversitat i el Tractat de l’Antàrtida, contribueixen a la protecció de la natura.

La contaminació es redueix gràcies a diverses mesures com ara la prohibició d’utilitzar productes contaminants (per exemple, els que contenen clor) i l’ús de tecnologies netes, com les depuradores d’aigües, els llits fluids a les centrals tèrmiques i els filtres catalitzadors als vehicles. Altres alternatives són el reciclatge de residus urbans i industrials, i l’ús de les anomenades energies netes o suaus.

Tanmateix, és ben clar que l’única solució definitiva per a la conservació de la Terra és aconseguir un desenvolupament que faci possible l’explotació dels recursos naturals sense perjudicar el medi ambient. Només d’aquesta manera serà possible aconseguir realment un desenvolupament sostenible.


Contaminació atmosfèrica i pluja àcida

En temps remots, l’aigua de pluja era la més pura disponible, però avui conté molts contaminants procedents de l’aire. La pluja àcida es produeix quan  les emissions industrials es combinen amb la humitat atmosfèrica. Els núvols poden dur els contaminants a grans distàncies, fent malbé els boscos i llacs molt allunyats de les fàbriques en les que s’originaren. Prop de les fàbriques, es produeixen danys addicionals per deposició de partícules de major grandària en forma de precipitació seca. La contaminació ha anat  en augment des de la Revolució Industrial, però fins fa  poc els seus efectes, com la pluja  àcida, no han produït alarma internacional.

 

Extinció de plantes i animals

Malgrat que l’extinció de plantes i animals és un aspecte natural de l’evolució, el nombre d’espècies que desapareixen cada any ha augmentat de forma espectacular des del s. XV. Si es manté la tendència actual, a començaments d’aquest segle se extingiran 50.000 espècies anuals.

 

ACTIVITATS 

1.       Quins són els principals problemes ambientals dels continents i els oceans?

2.     Mira d’esbrinar quines espècies animals es troben més amenaçades pel perill d’extinció.

3.     Indica quins són els problemes mediambientals que hi ha al lloc on vius.

4.     Elabora un dossier amb fotografies, adhesius, retalls de diari, etc., sobre els problemes més greus que afecten el medi ambient.

5.     Mira de comparar els programes dels diferents grups polítics i llur actuació respecte el mediambient.

 


 


Comments