หน่วยสารบรรณ

 

ข้อมูลหน่วยสารบรรณ

 ภารกิจหลัก
 
 
           ๑. งานด้านธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ-ส่งเอกสาร/หนังสือ ทั้งภายในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และศูนย์หนังสือกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนหน่วยงานภายนอก ตรวจสอบหนังสือในเบื้องต้น สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือ ควบคุมทะเบียนหนังสือส่งออก ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน/พัสดุของหน่วยงาน ให้บริการด้าน Copy Print แบบฟอร์มเอกสารประเภทต่าง ๆ  จัดเก็บเอกสารงานธุรการ จัดทำสำเนาหนังสือ  ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รวมทั้งหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
            ๒. งานด้านไปรษณีย์ มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจรับ คัดแยกไปรษณียภัณฑ์จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้แก่ จดหมาย พัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งตีพิมพ์ เพื่อนำมาลงทะเบียนแล้วจัดส่งไปยังหน่วยงานที่ระบุผู้รับปลายทางภายในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ พร้อมทั้งการจัดส่งไปรษณียภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย การรับ-ฝากส่งเอกสารแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 
 
      
           ๓. งานจัดเก็บเอกสาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมดูแลในการออกเลขที่หนังสือส่งออก รวมทั้งรวบรวมและจัดเก็บต้นฉบับหนังสือราชการ และนำเอกสารที่ได้รับไปสำเนาเพื่อแจ้งเวียนให้แก่หน่วยงานและหรือบุคคลที่มีชื่อในเอกสารทราบและใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังนำข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไปบันทึก และ Scan เอกสารลงในระบบบริหารจัดเก็บเอกสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก เกิดความคล่องตัว รวดเร็วในการให้บริการสืบค้น นอกจากนั้นยังรวบรวมเอกสารที่หมดอายุตามที่กฎหมายและมหาวิทยาลัยกำหนดไปทำลายอีกด้วย
 
 
            ๔. งานด้านประชุม มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการประชุม ตลอดจนรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชุมของผู้บริหาร ติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำสั่ง และมติที่ประชุม
 
 
 
 บุคลากรภายในหน่วยงาน
 
 
 
 
ชื่อ- สกุล :
    นางชัชฎาภรณ์ สุดสงค์
 
ตำแหน่ง :
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
ประเภทตำแหน่ง :
    พนักงานมหาวิทยาลัย
    เงินงบประมาณแผ่นดิน
 
 ภาระงาน :   
 • ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ และสรุปความเห็นเสนอผู้บริหาร
 • การจัดระบบงาน กำกับดูแลภายในหน่วยสารบรรณ
 • ด้านการขอเชิญบุคลากรสังกัดศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นวิทยากร /อาจารย์พิเศษ จากหน่วยงานภายนอก
 • ด้านการขอความอนุเคราะห์นักเรียน /นักศึกษา เข้าฝึกปฏิบัติงาน
 • ด้านการขอความอนุเคราะห์อาจารย์ /บุคลากร /นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน หรือเก็บข้อมูลเพื่อทำวิทยานิพนธ์ภายในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
 • ตรวจสอบการขอถ่ายเอกสารทุกหน่วยงานภายในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
 • การขออนุมัติจัซื้อ /จัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์
 • การขออนุมัติใช้และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระดับผู้บริหาร
 • การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมระบบผู้บริหาร สรุปเรื่องที่ต้องนำเสนอเข้าที่ประชุม ตลอดจนการจดรายงานการประชุม พร้อมทั้งการแจ้งเวียนมติที่ประชุมให้หน่วยงาน หรือบุคลากรทราบและถือปฏฺบัติ
 • ร่างระเบียบ /กฏ /ข้อบังคับ /คำสั่ง และประกาศหรือแนวทางปฏิบัติของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
 • ร่าง / โต้ตอบ / พิมพ์หนังสือราชการ หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

 
ชื่อ- สกุล :
    นางสาวอารยา กงลา
 
ตำแหน่ง :
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
ประเภทตำแหน่ง :
    พนักงานมหาวิทยาลัย
    เงินรายได้
 
 ภาระงาน :      
 • ร่าง / โต้ตอบ / พิมพ์หนังสือราชการ หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ค้นหา กฏ ระเบียบและเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการประสานงานเรื่องโครงการจ้างงานนักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน
 • ขออนุมัติใช้และเบิกจ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมวิชาการ /อบรม /สัมมนา ฯลฯ
 • ขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร สืบค้นหาข้อมูลอ้างอิงให้หัวหน้างานเพื่อประกอบการตัดสินใจ ลงเวลานัดหมาย /เตรียมเอกสารประกอบการประชุม  
 • ขออนุมัติเดินทางไปราชการ /จองตั๋วเครื่องบิน /จองโรงแรม
 • การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมระบบผู้บริหาร สรุปเรื่องที่ต้องนำเสนอเข้าที่ประชุม ตลอดจนการจดรายงานการประชุม พร้อมทั้งการแจ้งเวียนมติที่ประชุมให้หน่วยงาน หรือบุคลากรทราบและถือปฏฺบัติ
 • ดำเนินการด้านประสานงานการฝึกอบรมของบุคลากรภายในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
 • ดำเนินการจัดทำ และออกเลขคำสั่ง /ประกาศของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
 •  

 

 


 
ชื่อ- สกุล :
    นางสุพิศชา  สอนถม
 
ตำแหน่ง :
   เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
ประเภทตำแหน่ง :
    ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 
ภาระงาน :    
 • ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือผ่านทางเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU E-Office) ตลอดจนการ   รับ - ส่งหนังสือทั้งภายในศูนย์หัวใจ  และภายนอก ทั้งนี้มีการจัดเก็บหนังสือราชการ โดย Scan เป็นไฟล์สกุล PDF หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อสะดวกในการค้นหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ตรวจรับ และคัดแยกไปรษณียภัณฑ์ ตลอดจนดำเนินการจัดแยกตามหน่วยงานที่ระบุผู้รับปลายทางภายในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
 • ควบคุมและขอนุมัติใช้เบิกจ่ายเกี่ยวกับค่าโทรศัพท์  และโทรสารทางราชการ / ค่าฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ประจำเดือน
 • เบิกจ่าย / จัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์สำนักงาน ที่จำเป็นต้องใช้ในงานบริหารและธุรการ
 • ร่าง / โต้ตอบ / พิมพ์หนังสือราชการ หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 


 

ชื่อ- สกุล :
    นายอัครพล  บัวสุวรรณ
 
ตำแหน่ง :
    คนงาน
 
ประเภทตำแหน่ง :
    ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 
ภาระงาน :       
 • ดำเนินการรับ - ส่งหนังสือและศูนย์หนังสือกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนสถานที่อื่นๆ  ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในกรณี เร่งด่วน หรือนอกเวลาราชการ (หลังเลิกเวลาทำงาน)
 • ให้บริการด้าน Copy Print แบบฟอร์มเอกสารประเภทต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานภายในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รวมทั้งพัฒนาแบบฟอร์มใช้บริการถ่ายเอกสาร Copy Print  ให้เหมาะสม
 • อำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณียภัณฑ์ ให้กับหน่วยงานและบุคลากรภายในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
 • ให้บริการเกี่ยวกับหนังสือเลขที่ส่งออกแก่หอผู้ป่วยต่างๆ  ในเวลานอกราชการ  (หลังเลิกเวลาทำงาน และวันหยุดราชการ)
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
Comments