ประวัติ

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ.2544 สภาสถาบันได้อนุมัติให้จัดตั้งโครงการกองงาน สจพ.ปราจีนบุรีขึ้น โดยให้เป็นหน่วยงานระดับกอง และในปีการศึกษา 2540 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี โดยคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ซึ่งใช้สถานที่เรียนที่วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2541 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ได้ย้ายมาจัดการเรียนการสอน ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2543 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ก็ได้มาเปิดการเรียนการสอนที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี เพิ่มอีกด้วย และในปีการศึกษา 2546 ได้มีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดการเรียนการสอน ที่ ม จพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี เป็นปีการศึกษาแรก ซึ่งกองงาน วิทยาเขตปราจีนบุีีรได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับคณะต่างๆ ที่มาเปิดการเรียนการสอนที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ตามภารกิจที่สถาบันมอบหมายทุกด้าน 
บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่
กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรีเป็นหน่วยงานบริการกลางซึ่งทำหน้าที่ให้บริการและประสานงานในด้านต่างๆ

เพื่อให้การบริหารงานการบริการทางวิชาการตลอดจนการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. ประสานงานกับกองต่างๆ ในสำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานในระดับคณะภายในสถาบันและจัดให้มีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกัน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

2. การบริการวิชาการ ด้านทะเบียนนักศึกษาประสานงานกับงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มจพ.กรุงเทพฯเพื่ออำนวยความสะดวกแก่
นักศึกษา

3. จัดการควบคุมดูแลการใช้อาคารสถานที่ การก่อสร้างการซ่อมแซมอาคารและระบบสาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย การทำความ
สะอาดการปลูกต้นไม้และการตกแต่งสวน ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

4. จัดสวัสดิการ เช่น บ้านพักข้าราชการ หอพักนักศึกษา สหกรณ์ร้านค้า ร้านอาคารการรักษาพยาบาล กีฬา รถรับ-ส่งไปรษณีย์ บริการตู้ 
ATM. 
บริการโทรศัพท์สาธารณะฯลฯ ให้กับบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปราจีนบุรี ให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ

5.สนองนโยบายสถาบันและรองรับในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตบุคลากรให้มีความรู้ด้วยการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาและการให้เข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและบริหารเพื่อเตรียมความก้าวหน้าในวิชาชีพเพื่อให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน

6. กำหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของงานให้ชัดเจนจัดระบบการทำงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปราจีนบุรีให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีการประสานงานรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์สำนักงานที่มีความทันสมัยเพื่อเอามาใช้ปฏิบัติงาน
ในกอ

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ


-
ดูแลพื้นที่ทั้งหมด 1,233 ไร่ แนวรั้ว 12 กม. และพื้นที่ใหม่ 575 ไร่


-
ดูแลระบบไฟฟ้า หม้อแปลงทั้งหมด 13000 KVA ระบบไฟฟ้าถนน 3.5 กม.


-
ดูแลระบบโทรศัพท์สายนอก 30 หมายเลข สายใน 200 หมายเลข ตู้ PABX 3 ตู้


-
ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร


-
ดูแลถนนในโครงการ 3.5 กม.


 

-อาคารสถานที่ต่าง ๆ


1) 
อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม พื้นที่ 32,000 ตร.ม.


2) 
อาคารหอพักนักศึกษา พื้นที่ 12,000 ตร.ม.


3) 
อาคารพักอาศัยแบบชุดอาจารย์และข้าราชการ พื้นที่ 1,800 ตร.ม.

 

4) อาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ 950 ตร.ม.


5) 
อาคารบริหาร พื้นที่ 7,300 ตร.ม.


6) 
อาคารสิรินธร พื้นที่ 15,964 ตร.ม.


7) 
อาคารควบคุมระบบสาธารณูปการ

ควบคุมดูแล รปภ. จำนวน 15 คน


ควบคุมดูแลพนักงานทำความสะอาด 29 คน


จัดรถรับ-ส่งอาจารย์จาก สจพ.กรุงเทพฯ วันละ เที่ยว


จัดให้บริการรถสองแถวบริการรับ-ส่งนักศึกษาภายในสถาบัน


จัดบริการรถรับ-ส่งเอกสารและเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปติดต่อราชการ


ดูแลต้นไม้ ตัดหญ้า และปลูกต้นไม้ใน สจพ.ปราจีนบุรี


-
ดูแลห้องพักพิเศษในอาคารพักอาศัยอาจารย์และข้าราชการ


-
บริการรถรับ-ส่งนักศึกษาหอพักที่เจ็บป่วยนอกเวลาราชการ


 

งานคลังและพัสดุ


-
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ของกองงาน สจพ.ปราจีนบุรี


-
รับเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา


-
จ่ายเงินทดรองราชการ


-
จ่ายเงินค่าลงทะเบียนเกิน ค่าประกันหอพักนักศึกษา


-
นำส่งรายได้ของ สจพ.ปราจีนบุรี เข้าธนาคารทุกวัน


-
จัดทำเอกสารเบิกเงินงบประมาณและเงินรายได้สถาบันเพื่อตั้งเบิก


-
จัดทำทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑ์เงินงบประมาณและเงินรายได้ของกองงานสจพ.ปราจีนบุรี

 

 

งานบริการการศึกษา


-
ประสานงานการรับขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนของนักศึกษา


-
ประสานงานการเพิ่ม ถอนและเปลี่ยนวิชาเรียน


-
ตรวจสอบและดำเนินการคำร้องของนักศึกษา


 

งานกิจกรรมนักศึกษา


-
ประสานงานกิจกรรมนักศึกษา


บริการศูนย์กีฬา

 

 

งานนโยบายและแผน


-
จัดทำคำของบประมาณส่วนกลางของ สจพ.ปราจีนบุรี ทั้งหมด


-
จัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงาน


-
จัดทำข้อกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะต้องจัดซื้อทั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคารและ


-
ครุภัณฑ์สำนักงาน


 

งานบริหารและงานธุรการ


-
บริหารและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราวพนักงานพิเศษ

จำนวน 20 คน

-ควบคุมดูแลการบริหารงานด้านเอกสารของทางราชการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน


-
ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการในเขตจังหวัดปราจีนบุรี

งานหอพักนักศึกษา

-ควบคุมดูแลการบริหารงาน การปฏิบัติงาน และงบประมาณของหอพักนักศึกษา


-
ดูแลความเรียบร้อยของนักศึกษาหอพัก

-จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวเสริมเพื่อให้ความบันเทิงและพัฒนาหอพักนักศึกษา เช่นติดตั้ง UBC

ที่หอพักนักศึกษา

Comments