- แบบทดสอบ

 
ข้อที่ 1.  
ข้อใดหมายถึงพันธุวิศวกรรม

  ก.  การทำให้สิ่งมีชีวิตเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วในเวลาจำกัด
  ข. การสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ให้มีลักษณะพันธุกรรมเหมือนเดิมทุกประการ
  ค. การสอดใส่ยีนที่ต้องการเข้าไปทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นมีลักษณะพันธุกรรมเปลี่ยนไป
  ง .ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2.
เอนไซม์ตัดจำเพาะมีหน้าที่อย่างไร
  ก. ตัดสาย DNA ตรงบริเวณที่มีลำดับเบสจำเพาะ
  ข. ตัดสาย DNA ตรงบริเวณที่มียีนและมีคู่เบสซ้ำๆ กัน
  ค. ตัดสาย DNA ของพลาสติดและตัดสาย RNA ของยูคาริโอต
  ง. ตัดสาย DNA ของยูคาริโอตและตัดสาย RNA ของโพรคาริโอต

ข้อที่ 3.
เอนไซม์ในข้อใดใช้ในการเชื่อมต่อ DNA ซึ่งมียีนที่ต้องการกับ DNA ของพลาสมิด
   ก.DNA ligase
   ข.DNA polymerase
   ค.DNA transcriptase
   ง.DNA recombinase

ข้อที่ 4.
รีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอคืออะไร
  ก. DNA ของสิ่งมีชีวิตพวกคาริโอต
  ข. DNA ของสิ่งมีชีวิตที่เพิ่มจำนวนโดยการโคลน
  ค. DNA ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันที่เชื่อมกันโดยเทคนิคพันธุวิศวกรรม
  ง. DNA ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่ทำให้เกิดมิวเทชันโดยเทคนิคพันธุวิศวกรรม

ข้อที่ 5.
สารในข้อใดที่มีการใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้สำเร็จแล้วในปัจจุบัน
   ก.ไคทิน
   ข.เพปซิน
   ค.ออกซิน
   ง.อินซูลิน

ข้อที่ 6.
การถ่ายฝากยีนโดยวิธีใดใช้กับเซลล์พืชที่มีผนังเซลล์โดยไม่ต้องทำเป็นโพรโทพลาสต์
   ก.ใช้เข็มฉีด
   ข.ใช้เครื่องยิง
   ค.ใช้กระแสไฟฟ้า
   ง.ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7.
พันธุวิศวกรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสารใดที่กระทำได้เป็นผลสำเร็จแล้ว
   ก.อินซูลิน , อินเตอร์ฟีรอน
   ข.เอนไซม์ในผงซักฟอก , ฮอร์โมนโกรท
   ค.วัคซีนแก้โรคตับอักเสบชนิดบี , วัคซีนโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์
   ง.ทั้ง ก , ข และ ค ถูกต้อง

ข้อที่ 8.
ข้อใดไม่ถูกต้องตามความหมาย "โคลนนิง"
   ก.โคลนนิงใช้ได้เฉพาะกับสัตว์ชั้นสูงเท่านั้น
   ข.โคลนนิงเป็นการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ
   ค.โคลนนิงเป็นการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
   ง.โคลนนิงกับพันธุวิศวกรรมมีความหมายเดียวกัน

ข้อที่ 9.
ผลที่ได้จากพันธุวิศวกรรม ปัจจุบันได้นำมาใช้โดยมีผลสำเร็จมากที่สุดในเรื่องใด
   ก.พลังงานทดแทน
   ข.อุตสาหกรรมยา
   ค.การปรับปรุงพันธุ์พืช
   ง.การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

ข้อที่ 10.
ข้อใดเป็นตัวอย่างของพืชตัดแต่งพันธุกรรม เพื่อเพิ่มเติมผลผลิตทางการเกษตร
   ก.พันธุ์กล้วยที่สุกช้าลง
   ข.ข้าวที่มีวิตามินเอ เพิ่มขึ้น
   ค.พันธุ์พืชที่มีไขมันไม่อิ่มตัวมากขึ้น
   ง.พืชที่มีโปรตีนสูงขึ้น เช่น ข้าวโพดที่มีไลซีนปริมาณสูง


ข้อที่ 11
พันธุกรรม(Heredity) หมายถึงข้อใด
 ก. สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากคนที่รู้จัก
 ข. สิ่งที่ได้ัีรับจากการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือจากรุ่นสู่รุ่น
 ค. สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเพียงรุ่นเดียว
 ง. ความผิดปกติของร่างกาย

ข้อที่ 12. 
ข้อใดไม่เป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 ก. สมชายมีต่างหูเหมือนพ่อ
 ข. สมศักดิ์มีผมหยิกเหมือนย่า
 ค. วินัยมีนิสัยก้าวร้าว
 ง. เอนกมีลักยิ้มเหมือนแม่

ข้อที่ 13.
โครโมโซมคืออะไร
 ก. สารพันธุกรรมในร่างกายของมนุษย์เป็นตัวกำหนดลัีกษณะต่างๆ
 ข. สารแอนติบอดี้ในร่างกายของมนุษย์
 ค. สารพิษชนิดหนึ่งที่มีโทษต่อร่างกายมนุษย์
 ง. สารแห่งความสุข

ข้อที่ 14
.
โครโมโซมมนุษย์มีกี่คู่
 ก. 30 คู่ 
 ข. 31 ค่
 ค. 32 คู่
 ง. 33 คู่

ข้อที่ 15.
 ยีน(Gene) คืออะไร
 ก. หน่วยที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม
 ข. หน่วยที่ควบคุมอาการของมนุษย์
 ค. หน่วยที่ควบคุมระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์
 ง. หน่วยที่ช่วยยับยั้งเชื้อโรคในร่างกายมนุุษย์

ข้อที่ 16.
 มนุษย์มียีนโดยประมาณเท่าใด
 ก. 4,000 ยีน
 ข. 20,000 ยีน
 ค. 30,000 ยีน
 ง. 300,000 ยีน

ข้อที่ 17.
สารพันธุกรรม(DNA) ย่อมาจากอะไร
 ก. Deoxynucleic
 ข. Deoxynucleic acid
 ค. Deoxyribonucleic
 ง. Deoxyribonucleic acid

ข้อที่ 18.
ใครเป็นผู้ตั้งกฎเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 ก. ทอมัส แอนวา เอดิสัน
 ข. รัดเทอร์ฟอร์ด
 ค. เกรเกอร์ โยฮัน เมนเดล 
 ง. ลาวัวซิเอ

ข้อที่ 19. 
การกลาย(Mutation) แบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ
 ก. 1 ลักษณะ
 ข. 2 ลักษณะ
 ค. 3 ลักษณะ
 ง. 4 ลักษณะ

ข้อที่ 20. 
การกลายที่เซลล์ใดสามารถถ่ายทอดไปถึงรุ่นหลานได้
 ก. การกลายที่เซลล์สืบพันธุ์
 ข. การกลายที่เซลล์ร่างกาย
 ค. การกลายที่เซลล์ผิวหนัง
 ง. การกลายที่เซลล์ต่อมไร้ท่อ

ข้อที่ 21.
 อาการดาวน์เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ผิดพลาดทางโครโมโซมคู่ใด
 ก. คู่ที่ 20
 ข. คู่ที่ 21
 ค. คู่ที่ 22
 ง. คู่ที่ 23

ข้อที่ 22. 
โรคทางพันธุกรรมใดต่อไปนี้เป็นโรคที่เกิดจากความผิดพลาดของโครโมโซมเพศ
 ก. อาการดาวน์
 ข. อาการคริดูซ่าต์
 ค. อาการเทอร์เนอร์
 ง. ก และ ข ถูก

ข้อที่ 23.
 ข้อใดเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 ก. โรคมะเร็ง
 ข. โรคโลหิตไหลไม่หยุด
 ค. โรคเซลล์เม็ดเลือดแดง รูปเคียว
 ง. ข และ ค ถูก

ข้อที่ 24. 
GMOs ย่อมาจากอะไร
 ก. Genetcally Modified Orgnisms
 ข. Genet Modified Orgnisms
 ค. Genetcally Miracle Orgnisms
 ง. Genet Miracle Orgnisms

ข้อที่ 25.
 เด็กหลอดแก้วคือการผสมแบบใด
 ก. การฉีดอสุจิเข้าไปในท่อรังไข่
 ข. การนำอสุจิและไข่ออกมาผสมนอกร่างกาย
 ค. การนำไข่และอสุจิเข้าไปผสมในร่างกาย
 ง. การยิงอสุจิเข้าไปในชั้นไซโทพลาซึมของไข่

ข้อที่ 26.
 ใครคือเด็กหลอดแก้วคนแรกของโลก
 ก. เกรเกอร์ โยฮัน เมนเดล
 ข. โรเบิร์ต ฮุก
 ค. หลุยส์ ฟลาเรอร์
 ง. หลุยส์ บราวน์

ข้อที่ 27.
 สิ่งมีชีวิตใดถูกโคลนเป็นตัวแรกของโลก
 ก. ไก่
 ข. แกะดอลลี
 ค. โคแฟงกัส
 ง. สุกร

ข้อที่ 28.
 การแบ่งเซลล์แบบใดเป็นการแบ่งที่เซลล์เพศ
 ก. ไมโทซิส
 ข. ไมโอซิส
 ค. โอไมซิส
 ง. ฟาโกโทไมซิส

ข้อที่ 29
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสมีกี่ระยะ
 ก. 4 ระยะ
 ข. 5 ระยะ
 ค. 6 ระยะ
 ง. 7 ระยะ

ข้อที่ 30
มนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากสัตว์ชนิดใด และมีบรรพบุรุษเป็นมนุษย์พวกใด
 ก. วิวัฒนาการจากลิง มีมนุษย์โฮโมแฮบิลิสเป็นบรรพบุรุษ
 ข. วิวัฒนาการจากลิง มีมนุษย์โฮโมซาเปียนเป็นบรรพบุรุษ
 ค. วิวัฒนาการจากสิงโต มีมนุษย์โฮโมแฮบิลิสเป็นบรรพบุรุษ
 ง. วิวัฒนาการจากสิงโต มีมนุษย์โฮโมซาเปียนเป็นบรรพบุรุษ
เฉลย
ข้อที่1.ง
ข้อที่2.ก
ข้อที่3. ก
ข้อที่4.ค
ข้อที่5.ง
ข้อที่6.ง
ข้อที่7.ง
ข้อที่8.ข
ข้อที่9.ค
ข้อที่10.ก
ข้อที่ 11. ข. 
ข้อที่ 12. ค.
ข้อที่ 13. ก. 
ข้อที่ 14. ค. 
ข้อที่ 15. ก. 
ข้อที่ 16. ค. 
ข้อที่ 17. ง. 
ข้อที่ 18. ค.
ข้อที่ 19. ข. 
ข้อที่ 20. ก. 
ข้อที่ 21. ข. 
ข้อที่ 22. ค.
ข้อที่ 23. ง. 
ข้อที่ 24. ก.
ข้อที่ 25. ข. 
ข้อที่ 26. ง. 
ข้อที่ 27. ข.
ข้อที่ 28. ข.
ข้อที่ 29. ข.
ข้อที่ 30. ก. 

อ้างอิง
Comments