Welkom‎ > ‎

7.Genealogie fam. TICHELAAR


Meer foto's van deze genealogie: Klik hier 

Genealogie van fam. Tichelaar (bijgewerkt tot februari 2019)

I Stamvader is geboren in ?, en overleden in ?. Hij trouwde met Stammoeder, geboren in ?. en overleden in ?. De datum met ? zijn gekozen om met het bestand te kunnen beginnen.

    Kinderen van Stamvader en Stammoeder:

1 Jan Willems Tichelaar, geboren in ?. Jan zou ongehuwd zijn overleden te Loppersum op hoogbejaarde leeftijd levende van zijn revenues.

2 Jacob Willems Tichelaar, geboren in ?. Volgt II.


II Jacob Willems Tichelaar is geboren in ?, zoon van Stamvader en Stammoeder. Jacob is overleden in ?.

Volgens de gegevens uit een toespraak, gehouden bij het 100 jarig bestaan van de steenfabriek "de Ceres" in  1957 en uit verschillende boeken, zouden Jacob Willems en zijn broer Jan Willems (I-1) afkomstig zijn uit Duitsland. Een plaats die genoemd wordt is Goenerwald. Volgens de overleveringen begonnen ze een steen- c.q. pannenfabriek te Crodde buren onder Lellens. Omstreeks 1735 verkoopt Jacob Willems een stem in de Collatie, vallende op zijn aangekochte plaats,"Tjassens Tichelwerk". Dit tichelwerk ligt ten zuiden van Enzelens, het is 47 grasen groot en op het land van Enzelens is het tichelwerk gesticht. De verkoper verkrijgt daarvoor het recht om zijn stenen vrij op te slaan langs het Damsterdiep, om de stenen zo te kunnen verkopen en af te voeren per schip. Jacob Willems neemt de naam Tichelaar aan. 

Op 23 mrt 1712 worden Jacob en Frouke Jans lidmaat van de Gereformeerde kerk te Lellens met attest van  Wirdum.

Jacob:

(1) begon een relatie met Frouke Jans. Frouke is een dochter van Jan Roelfs en Anna Ales. Zij is gedoopt op 15 januari 1682 in Wirdum. Frouke is overleden vóór oktober 1717 in ?, ten hoogste 35 jaar oud.

Huwelijksdatum nog niet gevonden door onvolledig trouwboek van Wirdum (1705-1709).

(2) trouwde op 17 oktober 1717 in Lellens met Trientje Nitters, 26 jaar oud. Trientje is geboren op 19 oktober 1690 in Thesinge, dochter van Nittert Clasen en Anje N.N. Trientje is overleden in ?

Op 12 oktober 1718 werd Trijntje lidmaat van de Gereformeerde kerk.

    Kinderen van Jacob en Frouke:

1 Marlene of Leentje Jacobs (Tichelaar). Zij is gedoopt op 19 februari 1708 in Wirdum. Marlene is over-leden vóór 28 december 1753 in ?, ten hoogste 45 jaar oud.L

Leentien Jakobs is op 4 juni 1727 lidmaat geworden van de Gereformeerde kerk te Lellens.

Marlene trouwde, 22 jaar oud, op 24 september 1730 in Lellens met Pieter Hi(e)ndriks. Pieter is geboren in ?. Pieter is overleden vóór 28 december 1753 in ?.

2 Anie Jacobs (Tichelaar). Zij is gedoopt op 6 oktober 1709 in Wirdum. Anie is overleden in ?.

3 Jan Jacobs (Tichelaar), gedoopt op 2 september 1712 in Lellens. Volgt III-a.

    Kinderen van Jacob en Trientje:

4 Anje Jacobs (Tichelaar). Zij is gedoopt op 22 januari 1719 in Lellens. Anje is overleden vóór 27 november 1761 in ?, ten hoogste 42 jaar oud.

Hadden in 1762 twee minderjarige zoontjes en een minderjarige zuster?. Als voogden zijn aangesteld o.a. Willem Jacobs.

Anje trouwde, 20 jaar oud, op 7 maart 1739 in Loppersum met Derk Clasen, 41 jaar oud. Derk is geboren in ?, zoon van Claas Dercks en Grietje Alberts. Hij is gedoopt op 21 maart 1697 (Ned.Herv) in Stitswerd. Derk is overleden vóór 27 november 1761 in ?, ten hoogste 64 jaar oud. Derk was weduwnaar van Jantien Arends gedoopt op 10 juli 1698 te Loppersum Ned. Herv. kerk gehuwd met Jantje Arents op 9 augustus 1721 te Loppersum. Uit dat huwelijk twee kinderen en uit huwelijk met Anje 3 kinderen.

5 Frouke Jacobs (Tichelaar). Zij is gedoopt op 2 februari 1721 in Lellens. Frouke is overleden in ?.

6 Willem Jacobs Tichelaar, gedoopt op 6 december 1722 in Lellens. Volgt III-b.


III-a Jan Jacobs (Tichelaar), zoon van Jacob Willems Tichelaar (zie II) en Frouke Jans. Hij is gedoopt op 2 september 1712 in Lellens. Ned.Herv. Jan is overleden vóór 26 februari 1755 in ?, ten hoogste 42 jaar oud. Beroep: Land-bouwer op de “Volle Hand” te Loppersum.

Zoals hier omschreven is Frouke Jans de moeder, vlg. andere gegevens zou dit Trijntje Nitters zijn.

Jan trouwde, 27 jaar oud, op 17 oktober 1739 in Loppersum met Geertje Lambartus, 18 jaar oud, nadat zij op 9 oktober 1739 in Loppersum in ondertrouw zijn gegaan. Geertje is een dochter van Lambartus Cornelis en Anna Arents. Zij is gedoopt op 12 september 1721 in Loppersum. Geertje is overleden vóór 26 februari 1755 in ? ten hoogste 33 jaar oud.

    Kinderen van Jan en Geertje:

1 Frouwke Jans (Tichelaar). Zij is gedoopt op 18 september 1740 in Loppersum. Frouwke is overleden vóór 4 juni 1747 in ?, ten hoogste 6 jaar oud.

2 Lambartus Jans (Tichelaar). Hij is gedoopt op 4 februari 1741 in Loppersum. Lambartus is overleden vóór 23 mei 1745 in ?, ten hoogste 4 jaar oud.

3 Lambartus Jans (Tichelaar). Hij is gedoopt op 23 mei 1745 in Loppersum. Lambartus is overleden in ?.

4 Frouwke Jans (Tichelaar). Zij is gedoopt op 4 juni 1747 in Loppersum. Frouwke is overleden op 8 januari 1809 in Garrelsweer, Loppersum, 61 jaar oud. Frouwke trouwde, 24 jaar oud, op 12 april 1772 in Garrelsweer, Loppersum met Alje Tjaarts, 34 jaar oud, nadat zij op 21 maart 1772 in Loppersum in ondertrouw zijn gegaan. Alje is geboren op 23 februari 1738 in ? zoon van Tjaart Writzers en Martje Sijmens. Alje is overleden in ?, 59 jaar oud. Landbouwer "Drewerderhof”

Uit lijsten van hoogstaangeslagenen nr. 278 blijkt dat Alje zijn vrouw, Frouwke Jans, de moeder werd van  Tjaard, Jan en Writzer Hofman.

5 Jakob Jans, gedoopt op 10 augustus 1749 in Loppersum. Volgt IV-a.


III-b Willem Jacobs Tichelaar, zoon van Jacob Willems Tichelaar en Trientje Nitters. Hij is gedoopt op 6 december 1722 in Lellens. Willem is overleden op 14 september 1763 in Loppersum, 40 jaar oud. Beroep: Steenfabrikant en Landbouwer op Enzelens. Willem trouwde, 24 jaar oud, op 30 juni 1747 in Loppersum met Grietje Pieters Zandt, 20 jaar oud. Grietje is een dochter van Pieter Aljes Zandt en 

Cornelia Hindriks Boelema. Zij is gedoopt op 15 december 1726 in Loppersum. Grietje is overleden op 1 juni 1759 in Loppersum, 32 jaar oud.


Grafschrift Willem Jacobs                                                                                                                                                Grafschrift Grietje Pieters

    Kinderen van Willem en Grietje:

1 Trijntje (Willems) Tichelaar, geboren op 10 februari 1750 in Enzelens, Loppersum op Tjassens-

heerd". Zij is gedoopt op 17 februari 1750 in Loppersum. Trijntje is overleden op 10 januari 1811 in Delfzijl, 60 jaar oud.

Trijntje is vlg. kerkboek Delfzijl IV 1718-1812 nr.039 in R.A. te Groningen op de 10e van de louwmaand  overleden, en haar overlijden is de 12e aangegeven. Ze liet na haar derde man en 5 zoons, (3 uit 1e huwelijk en 2 uit 2e huwelijk) Drie jaar na het overlijden van haar ouders (III-b) vond scheiding plaats van de goederen  van haar ouders, Trijntje ontving hierbij:

1. - Vier grazen land met heemstede, waarop een pelmolen stond  gelegen onder Loppersum, "welk land haar bevorens reeds tot een  bruidschat is gegeven”.

2. - Twee obligaties, ieder groot duizend gulden, welke penningen door haar uit den boedel waren genoten. Trijntje Willems is na het overlijden van haar eerste man niet lang weduwe geweest, getuige de aantekening in  het huwe-lijksprotocol van de kerk te Wirdum, welke luidde: Anno 1786 den 4 januarij is na 3 voorgaande kerkgeboden het huwelijk voltrokken tussen Hidericus Wijchgel en Trijntje Willems Tichelaar, weduwe van wijlen D.F.J.van Halsema. Trijntje is maar kort gehuwd geweest met Hendericus Wijchgel, hij overleed rond  1789. Evenals de eerste keer bleef  zij ook nu niet lang weduwe, uit het huwelijksprotocol van Wirdum blijkt: Anno 1792, den 22 febr. zijn na drie  voor- afgaande kerkkondigingen in den huwelijken staat bevestigd  Johannes Wybes de Vries van Jubbega in Friesland en mejuffrouw Trijntje Willems Tichelaar, weduwe van wijlen  Hindericus Wijchgel.

Trijntje:

trouwde, 18 jaar oud, op 6 mei 1768 in Loppersu (1) met Diderik Frederik Johan van Halsema, 31 jaar oud. Diderik is geboren op 11 november 1736 in Groningen, zoon van Frederik van Halsema en Froukjen Folckers. Hij is gedoopt op 11 november 1736 in Groningen, Martinikerk. Diderik is overleden op 24 april 1784 in Wirdum op “Rusthoven” 47 jaar oud. Hij is begraven op 30 april 1784 in Wirdum in de kerk.

Diderik Frederik Johan promoveerde op 23 juli 1756 te Groningen tot doctor in de beide rechten op het proefschrift "De Proba-tionibus", hij was advocaat bij de Hoge Justitiekamer te Groningen (1757).

In 1765 verhuisde hij van Ezinge naar Wirdum, waar zijn vader, de gewezen goudsmid uit Groningen, de borg  "Rusthoven" had gekocht.

Mr. D.F.J. van Halsema is redger in de rechtstoelen van Loppersum en Wirdum en van verschillende andere  plaatsen (1766) van 1766-1784 is hij als eigenerfde lid van de Ommelander Vergadering en lid van "Pro Excolendo Jure Patrio" te Groningen (1762), lid van de "Maatschap schappij der Nederlandsche Letterkunde" te  Leiden (1768), hij leverde bijdragen voor het "Vaderlandsch Woordenboek" van J.Kok en stond in correspondentie met taalkundigen in binnen- en buitenland, schreef een uitvoerige verhandeling over de "Staat en Regerings-vorm der Ommelanden" verzorgde een uitgave van "Het Ommelander Wetboek van Hunsingo"  uit 1252 en stelde de eerste Groninger woordenlijst samen, ook was hij collator d.i.degene die het recht had een  predikantsplaats te  begeven te Wirdum. Hij stond bekend om zijn geleerdheid.

Op 6 mei 1768 huwde hij met Trijntje Willems van Loppersum, haar vader was eigenaar van het tichel-

werk "de Enzelens". Het huwelijks-contract werd op 20 mei d.a.v. verleden. Op 24 april 1784 overleed Diderik Frederik Johan van Halsema, hij werd begraven naast zijn vader, in de kerk van Wirdum. (2) trouwde, 35 jaar oud, op 4 januari 1786 in Wirdum met Hendericus Wijchgel, ongeveer 37 jaar oud. Hendericus is geboren omstreeks 1749 in ?, zoon van Hindrik Wijchgel en Alida van der Tuuk. Hendericus is overleden in 1789 in Wirdum op "Rusthoven", ongeveer 40 jaar oud. Beroep:Landbouwer op Fledder-bosch te Stedum. 

Hendericus was diaken te Wirdum, lid van de Ommelander Vergadering, als eigenerfde, van 1787- 1789. Het geslacht Wijchgel is afkomstig van de niet meer bestaande borg "Schattersum" te Schildwolde. Of Hendericus hiervan ook afkomstig is niet met zekerheid te zeggen.

    Uit dit huwelijk twee kinderen.

(3) trouwde, 42 jaar oud, op 22 februari 1792 in Wirdum met Johannes Wijbes de Vries, 28 jaar oud. Johannes is geboren op 18 september 1763 in Hemrik, zoon van Wiebe Jans en Antje Fokkes. Johannes is overleden op 11 december 1836 in Delfzijl, 73 jaar oud.

Johannes was ouderling te Wirdum, proviciaal repraesentant der Ommelanden op de Landsdag (1795-1798), commies bij de waterstaat, aannemer en wethouder te Delfzijl.

In 1804 verhuisde hij met zijn vrouw naar Delfzijl waar ze een huis aan de Landstraat bewoonden, terwijl ze "Rusthoven" aan Jan Hendrik Sissingh verkochten voor f. 20.000, die er een steenfabriek stichtte.

Johannes Wijbes de Vries hertrouwde, na het overlijden van Trijntje Willems Tichelaar, op 6 november 1818  met Anna Sophia Jacobina Steenhuis, geb. te Delfzijl en gedoopt op 22 aug. 1769 in de Martinikerk te Groningen, daar haar ouders burgers van Groningen waren, maar te Delfzijl woonden, ze overleed op 4 juli  1848 te Delfzijl en was een dochter van Jacob Steenhuis, bakker en koopman, en Geertruida Jans Hakkelblok. 

    Uit dit huwelijk geen kinderen.   

Onder een verzoekschrift aan B. en W. te Delfzijl van juli 1836, ingediend door een aantal afgescheidenen, om  toestemming te verkrijgen in een schuur samenkomsten te mogen houden, staan o.a. de namen van J. de Vries  en A.S. Steenhuis.

2 Jakob (Willems) Tichelaar. Hij is gedoopt op 12 maart 1752 in Loppersum. Jakob is overleden vóór 18 september 1757 in Loppersum ?, ten hoogste 5 jaar oud.

3 Pieter (Willems) Tichelaar, gedoopt op 29 april 1753 in Loppersum. Volgt IV-b.

4 Jakob Willems Tichelaar, gedoopt op 18 september 1757 in Loppersum. Volgt IV-c.


IV-a Jakob Jans, zoon van Jan Jacobs (Tichelaar) (zie III-a) en Geertje Lambartus. Hij is gedoopt op 10 augustus 1749 in Loppersum. Jakob is overleden op 21 januari 1806 in Wester-emden, 56 jaar oud. Beroep: Landbouwer. De kinderen hebben als achternaam Volhand gekregen c.q. gehouden. Jakob trouwde, 23 jaar oud, op 14 februari 1773 in Oldenzijl met Trijntje Meinderts, 20 jaar oud. Trijntje is een dochter van Meindert Alles en Trijntje Pieters. Zij is gedoopt op 17 maart 1752 in Oldenzijl. Trijntje is overleden op 9 juli 1806 in Stedum, 54 jaar oud.

    Kinderen van Jakob en Trijntje:

1 Jan Jakobs Volhand, gedoopt op 10 oktober 1773 in Oldenzijl. Volgt V-a.

2 Meindert Jakobs Volhand, gedoopt op 13 april 1777 in Westeremden. Volgt V-b.

3 Lambartus Jakobs Volhand, gedoopt op 19 november 1780 in Westeremden.Volgt V-c.

4 Pieter Jakobs Volhand. Hij is gedoopt op 18 april 1784 in Westeremden. Pieter is ongehuwd overleden op 28 september 1806 in Westeremden, 22 jaar oud.

5 Gerardus Jacobs. Hij is gedoopt op 2 december 1787 in Westeremden.

6 Trijntje Jacobs Volhand. Zij is gedoopt op 21 maart 1790 in Westeremden. Trijntje is overleden op 19 januari 1870 in Groningen, 79 jaar oud. Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op 4 september 1814 in Groningen met Jan Sikkes Bontekoe, 27 jaar oud. Jan is een zoon van Sikke Geerts Bontekoe en Geertyn Jans. Hij is gedoopt op 19 november 1786 in Groningen. Jan is overleden op 25 juli 1833 in Groningen, 46 jaar oud. Jan begon eerder een relatie met Annegien Pieters Makken (ovl. vóór 1814). Beroep: Tapper.


IV-b Pieter (Willems) Tichelaar, zoon van Willem Jacobs Tichelaar (zie III-b) en Grietje Pieters Zandt. Hij is gedoopt op 29 april 1753 in Loppersum. Pieter is overleden op 9 maart 1806 in Loppersum, 52 jaar oud. Beroep: Steenbakker en Landbouwer op Enzelens.

In 1776 vindt er scheiding en deling plaats van de nalatenschap van de ouders van Pieter (Willems) Tichelaar, aan Pieter (Willems) wordt toegescheiden:

- het tichelwerk tussen de Loppersumer en Enzelenser til. 

- alle landerijen, groot 53 grasen.

- een watermolen en alle gereedschappen van het tichelwerk, o.a.kleibollen, kar en planken. steen en kalk, zowel op de wal als in het brandhuis en de schuur.

- een heemstede bij de Enzelenser til.  

- 3 grasen grond op Enzelens. Dit alles werd met levende have, boerengereedschappen en meubelen getaxeerd op f. 14.901.4.4. Deze steenfabriek is in handen van de                   Huize Enzelens              Tichelaar’s geweest van 1735 tot 1900. Pieter (Willems) was ook kerkvoogd en ouderling te Loppersum en lid der departementaal bestuur van Stad en Lande van Groningen. Hij is begraven in de Ned.Herv. kerk te Loppersum. Pieter en zijn vrouw Cornelia waren neef en nicht van elkaar, de moeder van Pieter was een zuster van de vader van Cornelia. (zo blijkt o.a. uit de rede bij het 100 jarig bestaan van de Ceres (zie elders). Pieter liet bij zijn overlijden 6 kinderen na. Aantekeningen uit: Stads- en Dorpskronieken van Groningen door J.Vinhuizen: 10 maart 1806 overleden Pieter Willems Tichelaar, oud lid der departementaal bestuur van Stad en Lande van Groningen en Kerkvoogd en ouderling te Loppersum, oud 52 jaren. Get.C.H.Zandt, wed. Tichelaar.

Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 13 april 1776 in Loppersum met Cornelia Hendriks Zandt, 20 jaar oud. Cornelia is geboren op 4 mei 1755 in Loppersum, dochter van Hendrik Pieters Zandt en Corneliske Jurriens (Jurjens). Cornelia is overleden op 21 april 1810 in Loppersum, Tichelwerk, 54 jaar oud.

In G.V. 276 C20 (tab) R.A. Groningen staan meer gegevens over Cornelia Hendriks Zandt, onder C.H.Zandt.

Cornelia heeft na het overlijden van haar man, Pieter Willems, de steenfabriek "de Enzelens" nog 5 jaar geleid, (1806-1811). (zie "Lipskers op de Groninger Tichelwerken" blz.87.) Cornelia is overleden op de 21 van de grasmaand (april) Deze steenfabriek, even-als huize Enzelens, staan er nog (1998) het dateert al van voor 1686, tot 1969 deed het dienst als steenfabriek.

    Kinderen van Pieter en Cornelia:

1 Grietje Pieters Tichelaar, geboren op 27 april 1777 in Loppersum. Grietje is over-leden op 8 juli 1830 in Uithuizermeeden, 53 jaar oud. Beroep: Rentenierster.

Haar broer, Henderikus, was getuige bij haar huwelijk.

Grietje:

(1) trouwde, 17 jaar oud, op 14 juni 1794 in Loppersum met Pieter Jans Zandt, 23 jaar oud. Pieter is geboren op 25 februari 1771 in Toornwerd, zoon van Jan Pieters Zandt en Hillechjen Sickes. Pieter is overleden op 4 januari 1812 in Uithuizen, 40 jaar oud. Beroep: Landbouwer en Pelmulder.

In kerkboek staat dat Pieter Jans van DOORNWERD afkomstig is i.p.v. TOORNWERD Ook gezinsoverzicht ouders uit GV 276 R.A.G. te Groningen. Onder brondoc. 1771.02.25.

(2) trouwde, 40 jaar oud, op 8 april 1818 in Loppersum met Jacob Aljes Doornbos, 46 jaar oud. Jacob is geboren op 13 juli 1771 in ’t Zandt, zoon van Alje Freerks en Geertruid Jacobs. Jacob is overleden op 13 februari 1851 in Uithuizermeeden, 79 jaar oud. Jacob begon eerder een relatie met Geeske Luurts Doornbos (ovl. 1815). Beroep: Landbouwer. Geeske Luurts liet bij haar overlijden 4 kinderen na. Naam Jacob Aljes als Dorenbos geschreven in zijn overlijdensakte.

2 Henderikus-(Pieters) Tichelaar, geboren in Loppersum. Volgt V-d.

3 Willemyna Tichelaar, geboren op 17 januari 1781 in Loppersum. Willemyna is overleden vóór 1783 in ?, ten hoogste 2 jaar oud (oorzaak: verdrinking).

4 Willemijna Tichelaar, geboren in Loppersum. Zij is gedoopt op 14 december 1783 in Loppersum. Willemijna is overleden op 24 mei 1849 in Groningen, 65 jaar oud.

Willemijna woonde bij haar overlijden te Groningen aan de Oude Boteringestraat letter A nr.223. Ook als Willemina geschreven.

Willemijna trouwde, 20 jaar oud, op 27 maart 1804 in Zuidwolde met Willem Abresch, 29 jaar oud. Willem is geboren op 19 juni 1774 in Zwolle, zoon van Jeremias Frederik Abresch en Aletta Andrea Wicherts. Willem is overleden op 20 februari 1844 in Groningen 69 jaar oud. Beroep: Predikant te Zuidwolde.

In Stads-en Dorpskroniek van Groningen staat: 1844 20 feb. overleden te Groningen, W.Abresch, rustend predikant te Zuidwolde oud 69 jaren echtgen. van W.Tichelaar.

5 Kornelia Tichelaar, geboren in Loppersum. Zij is gedoopt op 9 september 1787 in Loppersum. Kornelia is overleden vóór 10 augustus 1789 in ?, ten hoogste 1 jaar oud.

6 Kornelia Tichelaar, geboren op 10 augustus 1789 in Loppersum. Zij is gedoopt op 30 augustus 1789 in Loppersum. Kornelia is overleden op 4 februari 1856 in Groningen, 66 jaar oud. Kornelia trouwde, 26 jaar oud, op 9 mei 1816 in Bedum met Rudolph Pabus Stratingh, 23 jaar oud. Rudolph is geboren op 9 oktober 1792 in Adorp, zoon van Everhardus Stratingh en Margien Cleveringa. Hij is gedoopt op 20 oktober 1792. Rudolph is overleden op 28 april 1851 in Groningen, 58 jaar oud. Beroep: Koopman.

7 Willem Tichelaar, geboren in Loppersum. Hij is gedoopt op 3 oktober 1790 in Loppersum. Willem is ongehuwd overleden op 22 september 1812 in Groningen, 21 jaar oud.

8 Jacobus (Pieters) Tichelaar, geboren op 10 augustus 1792 in Loppersum. Volgt V-e.

9 Kornelius Tichelaar. Hij is gedoopt op 5 oktober 1793 in Loppersum. Kornelius is overleden op ?.


IV-c Jakob Willems Tichelaar, zoon van Willem Jacobs Tichelaar (zie III-b) en Grietje Pieters Zandt. Hij is gedoopt op 18 september 1757 in Loppersum. Jakob is overleden op 27 april 1836 in Loppersum, 78 jaar oud. Beroep: Landbouwer op “Cremersheerd” in Loppersum.

Huwelijksdatum komt uit boek 20 (1750-1811 van Loppersum, vlg. dit boek kwam Jacob Willems uit Loppersum. In 1812 was Jacob W.Tichelaar raad der municipaliteit. In 1810 betaalde hij diepschot aan de Drie Delfzijlen voor 75 grazen in de Loppersumer Oosterend, (Hoogstaangeslagenen). Hij kocht op 10 nov. 1790, van Hendrik Pieters Zandt, de Cremersheerd, ten oosten van Loppersum, voor een bedrag van f 12.400, doende aan de Hoog Wel. Geb. Mevrouw Douar Baron van In- en Kniphuisen, vrouwe van Eenum, etc. een vaste huur van f 400.-. (geg.zie boek van Prof.dr.P.J. van Winter 1955.)

In 1824 werd de boerderij overgedragen aan hun zoon, Henricus Jacobus Tichelaar, die het op 19 januari 1839 publiek laat verkopen voor een bedrag van fl 20.450.-.-.

Jakob trouwde, 33 jaar oud, op 29 september 1790 in Thesinge met Metta Henrika Alers, 22 jaar oud. Metta is geboren op 11 september 1768 in Thesinge, dochter van Henricus Alers en Margaretha Liefsting. Metta is overleden op 3 maart 1847 in Lopper-sum, 78 jaar oud.

    Kinderen van Jakob en Metta:

1 Hendricus Jacobs Tichelaar, geboren op 29 juli 1791 in Thesinge. Volgt V-f.

2 Willem Jacobs Tichelaar, geboren op 29 maart 1793 in Loppersum. Willem is ongehuwd overleden op 11 april 1824 in Loppersum, 31 jaar oud.

3 Gerhard Jacobs Tichelaar, geboren op 17 mei 1795 in Loppersum. Volgt V-g.

4 Grietje Jacobs Tichelaar, geboren op 19 maart 1797 in Loppersum. Grietje is over-leden vóór 25 december 1799 in Loppersum (?) ?, ten hoogste 2 jaar oud.

5 Grietje Jacobs Tichelaar. Zij is gedoopt op 25 december 1799 in Loppersum. Grietje is overleden op 5 september 1827 in ’t Zandt, 27 jaar oud. Grietje trouwde, 20 jaar oud, op 13 mei 1820 in Loppersum met Pieter Drewes Poelstra, 22 jaar oud. Pieter is geboren op 25 mei 1797 in Grijpskerk, zoon van Drewes Evert Poelstra en Grietje Pieters Mulder. Pieter trouwde later op 24 januari 1829 in ’t Zandt met Aaltje Gerrits Star. Pieter is overleden op 16 april 1837 in ’t Zandt, 39 jaar oud. Beroepen: Pelmolenaarsknecht en Tapper.

6 Pieter Jacobs Tichelaar, geboren op 20 juli 1802 in Loppersum. Volgt V-h.

7 Willemina Margaretha Tichelaar, geboren op 17 januari 1805 in Loppersum. Zij is gedoopt op 19 mei 1805 in Loppersum. Willemina is ongehuwd overleden op 4 mei 1842 in Loppersum, 37 jaar oud.

8 Jacobus Jacobs Tichelaar, geboren op 17 januari 1809 in Loppersum. Volgt V-i.


V-a Jan Jakobs Volhand, zoon van Jakob Jans (zie IV-a) en Trijntje Meinderts. Hij is gedoopt op 10 oktober 1773 in Oldenzijl. Jan is overleden op 26 september 1852 in Eenum ,’t Zandt, 78 jaar oud. Beroep: Landbouwer in Eenum. Jan trouwde, 40 jaar oud, op 24 oktober 1813 in Stedum met Geesyn Frans Ekens, 21 jaar oud. Geesyn is een dochter van Frans Jans Ekens en Hilje Syrts. Zij is gedoopt op 11 december 1791 in Stedum. Geesyn is overleden op 26 april 1841 in Eenum, ’t Zandt, 49 jaar oud.

Kinderen van Jan en Geesyn:

1 Hillegyn Jans Volhand, geboren op 29 november 1814 in Stedum. Hillegyn is overleden op 5 januari 1815 in Stedum, 1 maand oud.

2 Jacob Jans Volhand, geboren op 10 april 1816 in Eenum, ’t Zandt.

3 Levenloze zoon Volhand, geboren op 13 april 1818 in Eenum, ’t Zandt.


V-b Meindert Jakobs Volhand, zoon van Jakob Jans (zie IV-a) en Trijntje Meinderts. Hij is gedoopt op 13 april 1777 in Westeremden. Meindert is overleden op 17 februari 1868 in Westeremden, 90 jaar oud. Meindert trouwde, 30 jaar oud, op 6 december 1807 in Westeremden met Aafke Simons Doornbos, 25 jaar oud. Aafke is een dochter van Symen Eppes Doornbos en Tryntje Jans Doornbos. Zij is gedoopt op 13 februari 1782 in Westeremden. Aafke is overleden op 22 mei 1857 in Westeremden, 75 jaar oud.

    Kinderen van Meindert en Aafke:

1 Trijntje Meinderts (Volhand), geboren op 19 november 1808 in Stedum. Zij is ge-doopt op 4 december 1808 in Stedum. Trijntje is overleden in januari 1809 in Stedum, 2 maanden oud.

2 Simon Meinderts (Volhand), geboren op 24 april 1810 in Stedum. Hij is gedoopt op 13 mei 1810 in Stedum. Simon is overleden in juni 1810 in Stedum, 2 maanden oud.

3 Trijntje Meinderts (Volhand), geboren op 6 juli 1811 in Stedum. Zij is gedoopt op 21 juli 1811 in Stedum. Trijntje is overleden op 7 augustus 1811 in Stedum, 1 maand oud.

4 Jakob Meinderts Volhand, geboren op 12 december 1812 in Stedum.

5 Siemen Meinderts Volhand, geboren op 3 februari 1814 in Stedum. Siemen is overleden op 7 augustus 1814 in Stedum, 6 maanden oud.

6 Trijntje Meinderts Volhand, geboren op 20 juni 1816 in Westeremden. Trijntje is overleden op 23 april 1896 in Groningen, 79 jaar oud.

Trijntje:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 30 september 1840 in Stedum met Jan Heertjes Steenhuis, 27 jaar oud. Jan is geboren op 23 oktober 1812 in Westeremden, zoon van Heertje Pieters Steenhuis en Freeke Sirps Elema. Jan is overleden op 18 februari 1857 in Holwierde, 44 jaar oud. Beroep: Landbouwer.

(2) trouwde, 41 jaar oud, op 21 december 1857 in Bierum met Jan van der Steeg, 36 jaar oud. Jan is geboren op 17 mei 1821 in Den Andel, Baflo, zoon van Jen Benders van der Steeg en Grietje Hendriks Poort. Jan is overleden op 24 september 1880 in Holwierde, 59 jaar oud. Beroep: Landbouwer.

7 Siemje Meinderts Volhand, geboren op 13 juli 1818 in Westeremden.


V-c Lambartus Jakobs Volhand, zoon van Jakob Jans (zie IV-a) en Trijntje Meinderts. Hij is gedoopt op 19 november 1780 in Westeremden. Lambartus is overleden op 28 juni 1847 in Groningen, 66 jaar oud. Beroep: Kastelijn. Lambartus trouwde, 28 jaar oud, op 16 april 1809 in Middelbert met Jantje Hindriks Koning, 18 jaar oud, nadat zij op 18 maart 1809 in Garrelsweer, Loppersum in ondertrouw zijn gegaan. Jantje is geboren op 14 december 1790 in Euvelgunne, dochter van Henrik Tonjes (Koning) en Jantje Elles. Zij is gedoopt op 19 december 1790 in Middelbert. Jantje is overleden op 24 mei 1863 in Groningen, 72 jaar oud. Beroep: Logementhoudster.

    Kinderen van Lambartus en Jantje:

1 Jakob Lambartus Volhand, geboren op 18 december 1810 in Euvelgunne. Hij is gedoopt op 26 december 1810 in Middelbert.

2 Hindrik Volhand, geboren op 16 januari 1813 in Middelbert.

3 Jantje Volhand, geboren op 25 april 1815 in Groningen.

4 Levenloze Zoon Volhand, geboren op 5 augustus 1817 in Groningen.

5 Jan Volhand, geboren op 8 april 1819 in Groningen.

6 Trientje Volhand, geboren op 19 januari 1822 in Groningen.

7 Ebeltje Volhand, geboren op 31 juli 1824 in Groningen.

8 Autje Volhand, geboren op 2 maart 1827 in Groningen.

9 Mina Volhand, geboren op 12 maart 1830 in Groningen.

10 Greetje Volhand, geboren op 17 september 1832 in Groningen.

11 Ellegien Volhand, geboren op 15 maart 1835 in Groningen.


V-d Henderikus-(Pieters) Tichelaar is geboren in Loppersum, zoon van Pieter (Willems) Tichelaar (zie IV-b) en Cornelia Hendriks Zandt. Hij is gedoopt op 24 januari 1779. Henderikus-(Pieters) is overleden op 6 juni 1827 in Loppersum, 48 jaar oud. Beroep: Landbouwer te Enzelens.

Bij de geboorte van Henderikus werd de naam van zijn vader als TIGLAAR geschreven. Vlg. lijsten van hoogstaangeslagenen kocht Henderikus 1 juni 1804 de helft van een oliemolen in Tjamsweer (zie R.A.XXVIII h1). In 1807 kochten hij en zijn vrouw een boerenplaats op Enzelens met beklemming van 105 grazen, met een gracht omgeven, (vaste huur fl.288.15) voor fl. 16.015. Op 22 september 1809 bleek er fl. 5000 hypotheek op te staan (R.A.XXXVIII P2 h7). Blijkens de Gron. courant van 15 aug.1828 behield hij deze hoeve tot aan zijn dood. Zijn erven lieten pas boeldag houden in 1838 (Gron. courant 6 juli 1838), eigenaar werd Jacobus Pieters Tichelaar, hij had het eigendom enige jaren tevoren gekocht. Hij was ook ouderling te Loppersum. In overlijdensakte van Henderikus Pieters staat dat hij 4 kinderen naliet bij zijn overlijden in 1827.

Henderikus-(Pieters) trouwde, 24 jaar oud, op 5 juni 1803 in Middelstum met Catharina Hindricus Eysses, 20 jaar oud. Catharina is geboren op 27 maart 1783 in Warffum, dochter van Hendricus Eysses en Tietje Garmts. Catharina is overleden op 16 juni 1837 in Loppersum, 54 jaar oud.

    Kinderen van Henderikus-(Pieters) en Catharina:

1 Hinderikus-Eisses Tichelaar, geboren op 30 april 1804 in Tjamsweer. Volgt VI-a.

2 Cornelia (Henderikus) Tichelaar, geboren op 8 december 1805 in Tjamsweer. Cornelia is overleden op 6 april 1849 in Noordwolde, Bedum, 43 jaar oud. Cornelia trouwde, 33 jaar oud, op 25 april 1839 in Loppersum met Harm Pieters Piel, 34 jaar oud. Harm is geboren op 4 augustus 1804 in Zuidwolde, Bedum, zoon van Pieter Derks Piel en Hilje Harms Klootsema. Hij is gedoopt op 19 augustus 1804 in Zuidwolde, Bedum. Harm is overleden op 3 januari 1861 in Zuidwolde, Bedum, 56 jaar oud. Harm trouwde later op 15 december 1849 in Bedum met Anje Menses Groenveld (geb. 1817). Weduwe van Klaas Popke Roege.

3 Pieter Willems Tichelaar, geboren op 1 september 1808 in Loppersum. Hij is gedoopt op 2 oktober 1808 in Loppersum. Pieter is ongehuwd overleden op 19 mei 1870 in Woltersum, 61 jaar oud. Beroep: Landbouwer.

4 Tietje (Henderikus) Tichelaar, geboren op 3 april 1813 in Loppersum. Tietje is overleden op 16 maart 1848 in Loppersum, 34 jaar oud. Tietje trouwde, 25 jaar oud, op 30 november 1838 in Loppersum met Klaas Freerks Tulp, 24 jaar oud. Klaas is geboren op 27 september 1814 in Appingedam, zoon van Freerk Klaassens Tulp en Helena Bastiaans Sieverts. Klaas is overleden op 17 november 1846 in Oestgeest, 32 jaar oud. Beroep: Broodbakker.

V-e Jacobus (Pieters) Tichelaar is geboren op 10 augustus 1792 in Loppersum, zoon van Pieter (Willems) Tichelaar (zie IV-b) en Cornelia Hendriks Zandt. Hij is gedoopt op 19 augustus 1792 in Loppersum. Jacobus is overleden op 30 oktober 1860 in Loppersum, 68 jaar oud. Beroepen: Landbouwer, Schout en Burgemeester van Loppersum en Steenfabrikant op Enzelens.

Op 10 juni 1811 kopen Jacobus Pieters en zijn zuster Cornelia Pieters het tichelwerk en boerderij van de erven van hun vader, voor een som van f 26.084.0-.-. later koopt Jacobus het deel van zijn zuster Cornelia erbij. In de kerk te Loppersum hangt een bord met daarop: J.P.Tichelaar kerkvoogd in 1858. In Stads-en Dorpskronieken van Groningen staat: 1860 30 october, overleden Jacobus Pieters Tichelaar, oud burgemeester der gemeente Loppersum, oud 68 jaren.

Jacobus trouwde, 22 jaar oud, op 30 juni 1815 in Loppersum met Swaantje Derks Bonthuis, 24 jaar oud. Swaantje is geboren op 24 december 1790 in Loppersum, dochter van Derk Aljes Bonthuis en Ceike Simons (of Symens). Swaantje is overleden op 28 mei 1857 in Loppersum, 66 jaar oud.

    Kinderen van Jacobus en Swaantje:

1 Pieter Willems Tichelaar, geboren op 16 april 1816 in Loppersum. Volgt VI-b.

2 Derk Bonthuis Tichelaar, geboren op 23 oktober 1818 in Loppersum. Volgt VI-c.

3 Cornelius Jacobus Tichelaar, geboren op 20 oktober 1820 in Loppersum. Volgt VI-d.

4 Alje Jacobus Tichelaar, geboren op 27 april 1823 in Loppersum. Volgt VI-e.

5 Cicilia (Jacobus) Tichelaar, geboren op 15 april 1825 in Loppersum. Cicilia is over-leden op 19 april 1825 in Loppersum, 4 dagen oud.

6 Willem (Jacobus) Tichelaar, geboren op 9 augustus 1826 in Loppersum. Willem is overleden op 10 augustus 1826 in Loppersum, 1 dag oud.

7 Henderikus Tichelaar, geboren op 10 juli 1828 in Loppersum. Henderikus is overleden op 20 augustus 1852 in Loppersum, 24 jaar oud.

8 Cicilia Tichelaar, geboren op 26 november 1830 in Loppersum. Cicilia is overleden op 19 januari 1908 in Appingedam, 77 jaar oud. Cicilia trouwde, 29 jaar oud, op 24 mei 1860 in Loppersum met Rudolph Pabus Cleveringa, 38 jaar oud. Rudolph is geboren op 3 februari 1822 in Appingedam, zoon van Rudolph Ebels Cleveringa en Gysselina Margaretha Molenkamp. Rudolph is overleden op 30 december 1900 in Appingedam, 78 jaar oud. Beroep: Med. Docter te Appingedam.

Een zoon uit dit huwelijk, huwde met een zuster van Anna Jac.A.Schleurholts (VII.b.)

9 Cornelia Tichelaar, geboren op 9 april 1834 in Loppersum. Cornelia is overleden op 28 juni 1913 in Groningen, 79 jaar oud. Cornelia trouwde, 22 jaar oud, op 15 mei 1856 in Loppersum met Waalko Jan Waalkens, 22 jaar oud. Waalko is geboren op 1 oktober 1833 in Nieuwolda, zoon van Wubbo Waalkens en Petronella Titia Terpstra. Waalko is overleden op 9 april 1883 in Zuidbroek, 49 jaar oud. Beroep: Land-bouwer


V-f Hendricus Jacobs Tichelaar is geboren op 29 juli 1791 in Thesinge, zoon van Jakob Willems Tichelaar (zie IV-c) en Metta Henrika Alers. Hij is gedoopt op 31 juli 1791 in Thesinge. Hendricus is overleden op 10 mei 1851 in Ten Boer, 59 jaar oud. Hendricus: (1) trouwde, 25 jaar oud, op 27 december 1816 in Lopper-sum met Swaantje Ubels van der Molen, 20 jaar oud. Swaantje is een dochter van Ubel Sijmens en Aaltje Gerrits. Zij is gedoopt op 19 juni 1796 in Loppersum. Swaantje is overleden op 14 januari 1818 in Lopper-sum, 21 jaar oud.

Grootmoeder, Bouke Heijes Vegter, (rentenierster), was getuige bij het huwelijk van Swaantje, voogd was Derk Bonthuis, landbouwer te Loppersum.

(2) trouwde, 33 jaar oud, op 9 december 1824 in Loppersum met Aaltje (Geerts) Keur, 27 jaar oud. Aaltje is geboren op 15 januari 1797 in Loppersum, dochter van Geert Lubberts Keur en Jantje Harms Koning. Aaltje is overleden op 26 mei 1835 in Loppersum, 38 jaar oud. Aaltje Geerts Keur was weduwe van Bonno Klaassens, overleden te Loppersum.

(3) trouwde, 46 jaar oud, op 26 april 1838 in Ten Boer met Trijntje Derks Breedland, 34 jaar oud. Trijntje is een dochter van Derk Pauwels Breedland en Eltjen Derks Woltjer. Zij is gedoopt op 29 januari 1804 in Ten Boer. Trijntje is overleden na 1851 in ?, minstens 47 jaar oud. Trijntje was eerder gehuwd met Gerard (Creyns)? de Boer, overl.4 mrt.1836/1837.

    Kind van Hendricus en Swaantje:

1 Swaantje (Hindriks) Tichelaar, geboren op 28 november 1817 in Loppersum. Swaantje is overleden op 2 juni 1873 in Delft, 55 jaar oud.

Op de geboorteakte van Swaantje staat een aantekening, dat op verzoek van de vader i.v.m. het overlijden van de moeder, de naam AALTJE is gewijzigd in SWAANTJE. (Jacobus Pieter Tichelaar was officier van de burgelijke stand.)

Swaantje trouwde, 20 jaar oud, op 7 juni 1838 in Loppersum met Aries Johannes Wildervank, 23 jaar oud. Aries is geboren op 25 februari 1815 in Loppersum, zoon van Jan Coenraads Wildervank en Grietje Ariens Kappers. Aries is overleden op 9 mei 1860 in Groningen, 45 jaar oud. Beroep: Klerk te Zuidhorn.

    Kind van Hendricus en Aaltje:

2 Jakobus Tichelaar, geboren op 28 augustus 1825 in Loppersum. Volgt VI-f.

    Kind van Hendricus en Trijntje:

3 Mettha Tichelaar, geboren op 23 april 1839 in Loppersum. Mettha is overleden op 11 februari 1920 in Huizinge, Middelstum, 80 jaar oud. Mettha trouwde, 36 jaar oud, op 17 juni 1875 in Uithuizermeeden met Remmert Sijtsema, 26 jaar oud. Remmert is geboren op 19 maart 1849 in Uithuizermeeden, zoon van Herman Eltjes Sijtsema en Anna Wigchers Vos. Remmert is overleden op 11 maart 1917 in Huizinge, Middelstum, 67 jaar oud. Beroep: Dagloner.


V-g Gerhard Jacobs Tichelaar is geboren op 17 mei 1795 in Loppersum, zoon van Jakob Willems Tichelaar (zie IV-c) en Metta Henrika Alers. Gerhard is overleden op 10 januari 1834 in Tjamsweer, Appingedam, 38 jaar oud. Beroep: Landbouwer.

Getuige bij zijn huwelijk was Hinricus Jacobus Tichelaar, broer van de bruidegom, oud 25 jaar en landbouwer.

Gerhard trouwde, 21 jaar oud, op 13 december 1816 in ’t Zandt met Harmina Jans Bos, 20 jaar oud. Harmijna is geboren op 6 februari 1796 in Loppersum, dochter van Jan Aaldrik Bos en Anna Maria Hindriks Smit. Harmijna is overleden op 14 maart 1863 in Tjamsweer, Appingedam, 67 jaar oud. Beroep: Landbouwersche. Harmina is voor de tweede keer op 19 april 1839 gehuwd met Jan Aeilts Bosma, (weduwnaar van Antje Jans Koning), geboren 31 januari 1800 in Hellum, overleden op 4 januari 1882 in Appingedam, zoon van Eilt Willems Bosma en Grietje Jans. 82 jaar oud.

    Kinderen van Gerhard en Harmina:

1 Jan (Gerhards) Tichelaar, geboren op 11 september 1817 in ’t Zandt. Volgt VI-g.

2 Metta Henrica Tichelaar, geboren op 27 september 1820 in Tjamsweer, Appingedam. Metta is overleden op 18 oktober 1873 in Loppersum, 53 jaar oud. Metta trouwde, 34 jaar oud, op 30 november 1854 in Appingedam met Lammert Jans Huizinga, 25 jaar oud. Lammert is geboren op 30 maart 1829 in Tjamsweer, Appingedam, zoon van Jan Lammerts Huizinga en Gerardina Johanna van Halsema. Lammert is overleden na 1873 in ?, minstens 44 jaar oud.

3 Anna Maria Tichelaar, geboren op 10 februari 1823 in Tjamsweer, Appingedam. Anna is overleden op 14 februari 1825 in Tjamsweer, Appingedam, 2 jaar oud.

4 Anna Maria Tichelaar, geboren op 4 januari 1827 in Tjamsweer, Appingedam. Anna is overleden in ?. Anna trouwde, 23 jaar oud, op 8 juni 1850 in Slochteren met Pieter Jans Jansema, 25 jaar oud. Pieter is geboren op 16 juni 1824 in Schildwolde, zoon van Jan Pieters Jansema en Annechien Kaspers Bimolt. Pieter is overleden 26 oktober 1876 in Hoogkerk. 52 jaar oud.

5 Hendrikus Tichelaar, geboren op 1 december 1829 in Tjamsweer, Appingedam. Hendrikus is overleden op 28 januari 1832 in Tjamsweer, Appingedam, 2 jaar oud.

6 Jacobus Tichelaar, geboren op 1 december 1829 in Tjamsweer, Appingedam. Volgt VI-h.


V-h Pieter Jacobs Tichelaar is geboren op 20 juli 1802 in Loppersum, zoon van Jakob Willems Tichelaar (zie IV-c) en Metta Henrika Alers. Hij is gedoopt op 3 augustus 1802 in Loppersum. Pieter is overleden op 21 september 1875 in Loppersum, 73 jaar oud. Beroep: Dagloner en Winkelier. Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 28 oktober 1826 in Loppersum met Alegonda Nikolaas Eikema, 20 jaar oud. Alegonda is geboren op 19 december 1805 in Thesinge, dochter van Nicolaas Eikema en Freke Bonthuis. Alegonda is overleden op 2 februari 1895 in Wirdum, 89 jaar oud.

    Kinderen van Pieter en Alegonda:

1 Jacob Tichelaar, geboren op 27 januari 1828 in Oosterwijtwerd. Volgt VI-i.

2 Freeke Tichelaar, geboren op 1 april 1830 in Opwierde, Appingedam. Freeke is over-leden op 6 maart 1893 in Loppersum, 62 jaar oud. Beroep: Dienstmeid. Freke is op latere leeftijd gehuwd met Berend Nienhuis. Berend was weduwnaar van een zuster van Freke. Freke had toen twee buitenechtelijke kinderen gehad waarvan een overleden, beide keren was de vader onbekend.

Freeke:

(1) begon een relatie met Onbekend. Onbekend is geboren in ?.

(2) trouwde, 47 jaar oud, op 9 februari 1878 in Loppersum met Berend Nienhuis, 30 jaar oud. Berend is geboren op 19 november 1847 in Wirdum, zoon van Wildrik Berends Nienhuis en Anna Alberts Dijkema. Berend is overleden op 18 december 1932 in Loppersum, 85 jaar oud. Berend is weduwnaar van Metta Henderika Tichelaar (1849-1875), met wie hij trouwde op 5 november 1870 in Loppersum, zie V-h,6. Berend trouwde later op 21 april 1894 in Loppersum met Grietje Borgman (ovleden vóór 1932). Beroep: Dagloner en Dienstknecht.

Zowel bij zijn eerste als tweede huwelijk was Berend onvermogend. Bij het tweede huwelijk van Berend, met zijn schoonzus Freeke is bij de huwelijkse bijlagen een formulier voor toestemming voor dit huwelijk, daar het een huwelijk betrof van schoonbroer/schoonzus Geen kinderen uit dit huwelijk geboren.

3 Nikolaas Tichelaar, geboren op 25 januari 1837 in Loppersum. Nikolaas is overleden op 2 juni 1857 in Loppersum, 20 jaar oud.

4 Mettha Tichelaar, geboren op 9 maart 1842 in Loppersum. Mettha is overleden op 19 september 1847 in Loppersum, 5 jaar oud.

5 Henderika Tichelaar, geboren op 13 april 1846 in Loppersum. Henderika is overleden op 10 april 1847 in Loppersum, 11 maanden oud.

6 Metta Henderika Tichelaar, geboren op 25 mei 1849 in Loppersum. Metta is overleden op 19 oktober 1875 in Wirdum, Loppersum, 26 jaar oud. Beroep: Dienstmeid. Metta trouwde, 21 jaar oud, op 5 november 1870 in Loppersum met Berend Nienhuis, 22 jaar oud. Berend is geboren op 19 november 1847 in Wirdum, zoon van Wildrik Berends Nienhuis en Anna Alberts Dijkema. Berend is overleden op 18 december 1932 in Loppersum, 85 jaar oud. Berend trouwde later op 9 februari 1878 in Loppersum met Freeke Tichelaar (1830-1893), zie V-h,2. Berend trouwde later op 21 april 1894 in Lop-persum met Grietje Borgman (ovl. vóór 1932). Beroep: Dagloner en Dienstknecht.


V-i Jacobus Jacobs Tichelaar is geboren op 17 januari 1809 in Loppersum, zoon van Jakob Willems Tichelaar (zie IV-c) en Metta Henrika Alers. Hij is gedoopt op 1 februari 1809 in Loppersum. Jacobus is overleden op 23 augustus 1855 in Groningen, 46 jaar oud. Beroep: Koopman.

Jacobus:

(1) trouwde, 41 jaar oud, op 13 juni 1850 in Groningen met Anna Catharina Elisabeth Venema, 36 jaar oud. Anna is geboren op 7 maart 1814 in Groningen, dochter van Frans Jacobs Venema en Anna Catharina Elisabeth Wilphorts. Anna is overleden op 4 april 1851 in Groningen, 37 jaar oud. Anna is weduwe van Berent van Bolhuis Valkema, gedoopt 23 maart 1810 in Groningen, overleden 5 november 1844 in Groningen Valkema, met wie zij trouwde 30 maart 1837 in Groningen.

(2) trouwde, 42 jaar oud, op 9 oktober 1851 in Groningen met Sara van Slochteren, 56 jaar oud. Sara is een dochter van Martinus van Slochteren en Sara Jans. Zij is gedoopt op 12 juni 1795 in Groningen. Sara is overleden op 29 augustus 1859 in Groningen, 64 jaar oud. Sara begon eerder een relatie met Barteld Hemsink (ovl. 1849).

    Kind van Jacobus en Anna:

1 Franciscus Jakobus Venema Tichelaar, geboren op 7 maart 1851 in Groningen. Franciscus is overleden op 1 februari 1852 in Groningen, 10 maanden oud.


VI-a Hinderikus-Eisses Tichelaar is geboren op 30 april 1804 in Tjamsweer, zoon van Henderikus-(Pieters) Tichelaar (zie V-d) en Catharina Hindricus Eysses. Hij is gedoopt op 20 mei 1804 in Tjamsweer. Hinderikus-Eisses is overleden op 12 mei 1858 in Loppersum, 54 jaar oud. Beroep: Landbouwer en Rente-nier.

Naam werd ook als Tigchelaar geschreven bij zijn huwelijk.

Hinderikus-Eisses trouwde, 41 jaar oud, op 10 mei 1845 in Ten Boer met Jantje Alderts Klootsma, 33 jaar oud. Jantje is geboren op 13 oktober 1811 in Harkstede, dochter van Aldert Tjaarts en Hilje Kornellis. Jantje is overleden op 11 mei 1874 in Loppersum, 62 jaar oud.

    Kinderen van Hinderikus-Eisses en Jantje:

1 Hilje Tichelaar, geboren op 15 mei 1846 in Loppersum. Hilje is overleden op 30 april 1890 in Lopper-sum, 43 jaar oud. Hilje trouwde, 21 jaar oud, op 4 december 1867 in Loppersum met Hendrik Harsveld, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op 8 april 1841 in Assen, zoon van Alle Harsveld en Roelofje Hendriks Thiessing. Hendrik is overleden op 29 september 1915 in Loppersum, 74 jaar oud. Hendrik trouwde later op 21 november 1894 in Loppersum met Egberdina Wildeman. Beroep: Boekhandelaar en Hulp onderwijzer.

2 Henderika Tichelaar, geboren op 17 oktober 1848 in Loppersum. Henderika is overleden op 21 januari 1932 in Noordbroek, 83 jaar oud. Henderika trouwde, 19 jaar oud, op 29 april 1868 in Loppersum met Hendrik Thedinga, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op 18 mei 1841 in Noordbroek, zoon van Willem Berends Thedinga en Hester Pieters Santee. Hendrik is overleden op 2 oktober 1922 in Noordbroek, 81 jaar oud. Beroep: Koopman


VI-b Pieter Willems Tichelaar is geboren op 16 april 1816 in Loppersum, zoon van Jacobus (Pieters)

Tichelaar (zie V-e) en Swaantje Derks Bonthuis. Pieter is overleden op 10 november 1893 in Loppersum, 77 jaar oud. Beroep: Burgemeester van Loppersum, Landbouwer op Enzelens en Lid vd. Provinciale staten.

In Stads en Dorpskronieken staat vermeld: 1893 10 nov. overleden Pieter Willems Tichelaar Jzn. oud burgemeester van Loppersum, oud 77 jaar.

23 maart 1886 P.W.Tichelaar Jzn. te Loppersum deelt zijn ervaringen mee als bezitter van 2 boerderijen tegenover de huurders. Pieter Willems Tichelaar was ook eigenaar van de boerderij de Mudaheerd, welke hij verkoopt in 1891. Ook heeft Pieter Willems een verhandeling geschreven genaamd: "Gods allebesturende Voorzienigheid in verband met zijn vrijen wil en vrije daden der menschen"

Pieter trouwde, 36 jaar oud, op 28 oktober 1852 in Slochteren met Johanna Klazina Hermanna Dijk-huizen, 27 jaar oud. Johanna is geboren op 30 augustus 1825 in Slochteren, dochter van Aries Nanning Dijkhuizen en Aaltje Geerts Maathuis. Johanna is overleden op 18 januari 1861 in Loppersum, 35 jaar oud.

    Kinderen van Pieter en Johanna:

1 Zwaantina Pieternella Tichelaar geboren op 1 oktober 1853 in Loppersum. Zwaantina is overleden op

1juni 1935 in Den Haag, 81 jaar oud. Zwaantina trouwde, 24 jaar oud, op 9 mei 1878 in Loppersum met Alje Bonthuis de Vries, 28 jaar oud. Alje is geboren op 23 november 1849 in Warffum, op de Breedenborg, zoon van Jacob Jansenius de Vries en Geertje Bonthuis. Alje is overleden op 26 juni 1888 in Warffum, op de Breedenborg, 38 jaar oud.

Bij de huwelijkse bijlagen een formulier met daarop toestemming om zich BONTHUIS de VRIES te mogen noemen.

2 Alida Margrietha Tichelaar, geboren op 18 december 1854 in Loppersum. Alida is overleden op 3 juni 1861 in Loppersum, 6 jaar oud.

3 Geerarda Tichelaar, geboren op 1 februari 1856 in Loppersum. Geerarda is overleden op 21 mei 1906

in Groningen, 50 jaar oud. Geerarda trouwde, 27 jaar oud, op 1 juni 1883 in Loppersum met Hendrik Jacob Herman Modderman, 27 jaar oud. Hendrik is geboren op 10 februari 1856 in Nijkerk, zoon van Tonco Hendriks Modderman en Johanna Elisabeth Endtz. Hendrik is overleden op 4 juli 1911 in Groningen, 55 jaar oud. Beroep: Advocaat, Ambtenaar en commies ter secretarie.

4 Jacoba Tichelaar, geboren op 13 juli 1857 in Loppersum. Jacoba is overleden op 26 april 1859 in Loppersum, 1 jaar oud. 

5 Grietje Elizabeth Tichelaar, geboren op 6 november 1858 in Loppersum. Grietje is overleden op 30 oktober 1941 in Amsterdam, 82 jaar oud. Grietje trouwde, 30 jaar 

oud, op 8 augustus 1889 in Lopper-sum met Adrianus Rutger Ophorst, 31 jaar oud. Adrianus is geboren op 24 september 1857 in Haarlem, zoon van Adrianus Ophorst en Ada Camilla Schepman. Adrianus is overleden in Amsterdam, Begraafplaats Zorgvliet aan de Amstel. Adrianus was weduwnaar van Adriana Susanna Catharina Modderman (1859-1886), met wie hij trouwde op 28 juli 1882 in Den Haag. Beroep: Luitenant/generaal der Artil-lerie  Adrianus jr. was vrijwillig in militaire dienst, ridder in de orde van de Ned. Leeuw. Ook was Adrianus jr. gemeenteraadslid van Amsterdam. 
                                                                                                                                                    Adrianus Ophorst

VI-c Derk Bonthuis Tichelaar is geboren op 23 oktober 1818 in Loppersum, zoon van Jacobus (Pieters) Tichelaar (zie V-e) en Swaantje Derks Bonthuis. Derk is overleden op 25 juni 1882 in Tjamsweer, Appingedam, 63 jaar oud. Beroep: Landbouwer. Derk trouwde, 23 jaar oud, op 3 november 1841 in Loppersum met Jantje Hindriks de Boer, 22 jaar oud. Jantje is geboren op 26 augustus 1819 in Tjamsweer, Appingedam, dochter van Hindrik Ties de Boer en Trijntje Harms Vos. Jantje is overleden op 8 januari 1849 in Tjamsweer, Appingedam, 29 jaar oud.

2e huwelijk van Trijntje Harms Vos is met Egbert Ties de Boer

    Kinderen van Derk en Jantje:

1 Catharina Tichelaar, geboren op 30 september 1842 in Tjamsweer, Appingedam. Catharina is overleden op 14 januari 1889 in Solwerd, Appingedam, 46 jaar oud.

Een van hun kinderen nl. Derk Bonthuis Tonkes was gehuwd met Tjalie Cornelia Doorenbos (VI-d5), d.v. Eppaulina Geertruida Johanna Tichelaar en Hieronymus Doorenbos. Deze Derk Bonthuis Tonkes was de oprichter van "Bronswerk Motoren Fabriek" te Appingedam.

Catharina trouwde, 24 jaar oud, op 6 juni 1867 in Appingedam met Luitjen Nanno Tonkes, 24 jaar oud. Luitjen is geboren op 26 mei 1843 in Meeden, zoon van Nanno Hommes Tonkes en Zwaantje Luitjens Bouwman. Luitjen is overleden op 14 september 1908 in Solwerd, Appingedam, 65 jaar oud.

Luitjen was bij zijn overlijden gehuwd met Hilje Toxopeus.

2 N.N., levenloos geboren kind, geboren op 6 september 1844 in Tjamsweer, Appingedam.

3 N.N., levenloos geboren kind, geboren op 25 september 1845 in Tjamsweer, Appingedam.

4 Jacobus Tichelaar, geboren op 14 oktober 1846 in Tjamsweer, Appingedam. Jacobus is overleden op 8 mei 1848 in Tjamsweer, Appingedam ?, 1 jaar oud.

5 N.N., levenloos geboren kind, geboren op 1 januari 1849 in Tjamsweer, Appingedam.


VI-d Cornelius Jacobus Tichelaar is geboren op 20 oktober 1820 in Loppersum, zoon van Jacobus (Pieters) Tichelaar (zie V-e) en Swaantje Derks Bonthuis. Cornelius is overleden op 19 januari 1894 in

Groningen, 73 jaar oud. Beroep: Predikant te Vriescheloo.

Cornelius Jacobus is vanaf 6 augustus 1848 tot 23 november 1888 predikant geweest in de Ned. Hervormde gemeente in Vriescheloo, voor zover na te gaan heeft hij in die 4O jaren alle kerkenraadsvergaderingen als praeses geleid, er is nooit iets over een eventuele afwezigheid opgeschreven.

Uit aantekeningen, welke mij ter beschikking stonden, komt naar voren dat Cornelius Jacobus de bijnaam had van “Golden Domie” Ik heb niet kunnen achterhalen waaraan hij deze bijnaam te danken had, uit de kerkenraadsverslagen komt dit ook niet naar voren.

Dat hij ruim 40 jaar in deze gemeente heeft gestaan schijnt zijn oorzaak te hebben in het feit dat hij zelf van boerenafkomst was en zich uitstekend op het platte land thuis voelde tussen de boerderijen.

Enkele aantekeningen uit de vele kerkenraadsvergaderíngen:

- Den geheelen kerkenraad besloot in juni 1854 door monde van de predikant een zuster der gemeente voor enige tijd de toegang tot het Heilig Avondmaal te ontzeggen daar deze  zuster eerst voor vijf maanden in het huwelijk was getreden en zich thans reeds in het kraambed bevond.

De kerkenraad vond dat zulks vooral gedaan moest worden opdat anderen zich aan haar mogen spiegelen en zich voor de zonde der onkuisheid mogen wachten.

- Op 16 dec. 1869 werd in de vergadering van kerkvoogden en notabelen gesproken over de aanleg van een nieuwe kerkhof op de Pastory boute (land).

De predikant geeft te kennen dat hij daarvoor 1 1/2 deimt of 75 roeden grond beschikbaar stelt tegen een jaarlijkse vergoeding van dertig of veertig gulden. -

- In een gecombineerde vergadering van de kerkvoogden en notabelen gehouden op 18 januari 1872 is een verzoek binnengekomen van de predikant dezer gemeente om nog aan de westzij der pastory op den zolder een nieuw kamertje te bouwen. Er wordt overlegd eene berekening en bestek waaruit blijkt dat de begroting voor het timmeren en het leveren van al de materialen hiertoe benodigd bedraagt 253 gulden en 6 cent. Omdat de fondsen der kerkekas slecht staan biedt de predikant om tweehonderd gulden renteloos voor te schieten wanneer het werk wordt ten uitvoer gebracht, terwijl dan het meerdere uit de kerkekas zal worden betaald.

Omtrent de terugbetaling komt men overeen dat zulks zal geschieden in acht jaren, jaarlijks 25 gulden en wel voor het eerst in den zomer van 1873 en zoo vervolgens. Mocht de Hr. Tichelaar ophouden predikant te zijn, hetzij door overlijden of op enige andere wijze en dus niet meer gerechtigd is tot het gebruik 

Pentekening kerk Vriescheloo

van de pastory, als dan zal jaarlijks door de kerkvoogden moeten worden terug betaald, veertig gulden, totdat de gehele som van tweehonderd gulden zal zijn terugbetaald. Aldus vast gesteld en geaccordeerd in de vergadering van kerkvoogden en notabelen te Vriescheloo gehouden den 18 jan. 1872.

Bij zijn 25 jarig ambtsjubileum in 1873 schenkt hij 25 gulden aan de diaconie.

- In de buitengewone kerkeraadsvergadering van 3 oktober 1888 deelt de predikant mede dat aan hem, op zijn verzoek, na ruim veertig jarigen diensttijd, emeritaat is verleend, hij was toen bijna 68 jaar oud. Hij gaat zijn dienstwerk neerleggen op den 28 sten dezer, derhalve wenst hij dat men zich tot het classikaal bestuur zal wenden om te vragen om in de weldra ontstane vacature te voorzien. Het adres daartoe werd ter tafel gebracht en door de leden van de kerkeraad getekend om door den voorzitter aan dat bestuur te worden opgezonden.

Cornelius trouwde, 29 jaar oud, op 23 april 1850 in Bellingwolde met Tjaaktje Tonkes,

21 jaar oud. Tjaaktje is geboren op 22 augustus 1828 in Oudeschans, dochter van Menso Tonkes Tonkes en Eppien Meynet. Tjaaktje is overleden op 23 maart 1913 in Groningen, 84 jaar oud.Tjaaktje Tonkes

Menso (Tonkes) Tonkes was landbouwer en kerkvoogd te Oudeschans, hij was bij zijn overlijden gehuwd met Bina Sissingh, geb.1 juni 1807 te Bohmerwald, gehuwd 6 feb. 1839 te Bellingwolde en kregen ook nog een kind. Menso (Tonke’s) Tonkes was een z.v. Tonko Menses Tonkes, geb.1 apr. 1733 op de Meeden en overleden op 15 mei 1785 eveneens op de Meeden, hij was gehuwd met Geertje Dethmers. De grootouders van Tjaaktje Tonkes waren: Adriaan Meijnet, geb.5 juni 1756 te Belling- wolde (of 8 dec.1756) en overleden op 8 maart 1836 te Bellingwolde, en Tjaakje Pieters Dijkema, geb.13 mei 1770 te Nieuweschans en overleden 28 juli 1848 te Bellingwolde.

Kinderen van Cornelius en Tjaaktje:

1 Jacobus Petrus Cornelius Tichelaar, geboren op 25 september 1851 in Vriescheloo. Volgt VII-a.                                                                             Tjaaktje Tonkes

2 Menso Tonko Tichelaar, geboren op 26 december 1852 in Vriescheloo. Volgt VII-b.    

3 Swaantina Annetta Gesina Tichelaar, geboren op 28 april 1854 in Vriescheloo. Zij is gedoopt op 18 juni 1854 in Vriescheloo. Swaantina is ongehuwd overleden op 15 februari 1930 in Groningen, 75 jaar oud. Swaantina ze woonde samen met haar broer en zus, Pieter Willem en Cecilia, in Groningen.

4 Eppaulina Geertruida Johanna Tichelaar, geboren op 13 mei 1855 in Vriescheloo. Zij is gedoopt op 15 juli 1855 in Vriescheloo. Eppaulina is overleden op 17 mei 1856 in Vriescheloo, 1 jaar oud.

5 Eppaulina Geertruida Johanna Tichelaar, geboren op 8 december 1856 in Vries-cheloo. Zij is gedoopt op 1 februari 1857 in Vriescheloo. Eppaulina is overleden op 7 maart 1916 in Scheemda, 59 jaar oud. Eppaulina trouwde, 26 jaar oud, op 1 april 1883 in Bellingwolde met Hieronymus Doorenbos, 26 jaar oud. Hieronymus is geboren op 29 november 1856 in Garsthuizen, zoon van Jacobus Martinus Doorenbos en Margaretha Haitzema de Jonge. Hieronymus is overleden op 4 april 1933 in Groningen, 76 jaar oud. Beroep: Predikant (Laatst te Scheemda)

6 Pieter Willem-Hendrik Tichelaar, geboren op 17 september 1858 in Vriescheloo. Hij is gedoopt op 31 oktober 1858 in Vriescheloo. Pieter is overleden op 18 december 1858 in Vriescheloo, 3 maanden oud.

7 Cecilia Geertruida Cornelia Tichelaar, geboren op 1 september 1859 in Vriescheloo. Zij is gedoopt op 4 december 1859 in Vriescheloo. Cecilia is ongehuwd overleden op 16 december 1932 in Groningen, 73 jaar oud.

Cecillia woonde te Groningen, aan de Westerkade, samen met haar zuster Swaantina A.G. en broer Pieter Willem Hendrik.

8 Geertruida Wybranda Johanna Tichelaar, geboren op 3 juni 1861 in Vriescheloo. Zij is gedoopt op 4 augustus 1861 in Vriescheloo. Geertruida is overleden op 6 januari 1934 in Heerenveen, 72 jaar oud.

Getuigen bij haar huwelijk waren twee broers t.w.: Jacobus Petrus Cornelis, steenfabrikant te Uithuizen en Pieter Willem Hendrik, kassier te Groningen. Ook haar zwager, Hieronymus Doornbos, predikant te Scheemda (40 jr.) was getuige. Geertruida trouwde, 35 jaar oud, op 21 april 1897 in Groningen met Aries van der Leij, 38 jaar oud. Aries is geboren op 22 februari 1859 in Pieterburen, zoon van Evert Reenders van der Leij en Anna Jeltes. Aries is overleden op 8 augustus 1938 in Holten,O 79 jaar oud. Beroep: Griffier te Oirschot en Rechter arr. Rechtbank te Heerenveen.

9 Pieter Willem Hendrik Tichelaar, geboren op 8 augustus 1862 in Vriescheloo. Hij is gedoopt op 19 oktober 1862 in Vriescheloo. Pieter is ongehuwd overleden op 16 november 1944 in Groningen. 82 jaar oud. Beroep: Bankier.

Hij woonde samen met twee zusters (A-VI-d3 en d7) te Groningen. Hij was bankier te Groningen eerst onder de naam Tichelaar en Cleveringa later Onteigening grond van C.J.Tichelaar (VI-d) overgenomen door Vos en Koppius.

10 Bine Cornelia Jacoba Tichelaar, geboren op 30 december 1863 in Vriescheloo. Zij is gedoopt op 8 mei 1864 in Vriescheloo. Bine is overleden op 9 december 1919 in Dedemsvaart, 55 jaar oud. Bine trouwde, 25 jaar oud, op 26 juli 1889 in Groningen met Dirk Hartmans, 29 jaar oud. Dirk is geboren op 9 juli 1860 in Nes, West Dongeradeel, zoon van Kornelis Dirks Hartmans en Anna Jacobs Sinia. Dirk is overleden op 6 februari 1933 in Dedemsvaart, 72 jaar oud.

Getuigen bij huwelijk Dirk en Bine waren: J.P.C.Tichelaar, 37 jr. broer, Menso Tonko Tichelaar 36 jr. broer, med. Doctor, Hyronimus Doornbos, zwager, predikant te Kollum, en Theodorus Brunsveld Keiser, aangehuwde neef van de bruid, doctor te ’t Zandt.

11 Cornelia Jacoba Tichelaar, geboren op 23 februari 1865 in Vriescheloo. Zij is gedoopt op 7 mei 1865 in Vriescheloo. Cornelia is overleden op 21 januari 1884 in Groningen, 18 jaar oud.

12 Annetta Henderika Tichelaar, geboren op 12 september 1866 in Vriescheloo. Zij is gedoopt op 11 november 1866 in Vriescheloo. Annetta is overleden op 20 januari 1942 in Zeist, 75 jaar oud. Annetta trouwde, 29 jaar oud, op 3 juni 1896 in Groningen met Menzo Koppius, 33 jaar oud. Menzo is geboren op 11 december 1862 in Den Ham, zoon van Wybrand Johannes Koppius en Geertruida Tonkes. Menzo is overleden op 15 januari 1928 in Groningen, 65 jaar oud. Beroep: Bankier.

13 Catharina Diderika Tichelaar, geboren op 10 december 1867 in Vriescheloo. Zij is gedoopt op 1 maart 1868 in Vriescheloo. Catharina is overleden op 10 november 1868 in Vriescheloo, 11 maanden oud.


VI-e Alje Jacobus Tichelaar is geboren op 27 april 1823 in Loppersum, zoon van Jacobus (Pieters) Tichelaar (zie V-e) en Swaantje Derks Bonthuis. Alje is overleden op 8 juli 1875 in Loppersum, 52 jaar oud. Alje was landbouwer op de “Boelemaheerd”, zijn zoon, Garmt Eling, volgde hem op en in 1925 volgde, Alje Jacobus, gehuwd met Elisabeth Bouwina Doornbos, Garmt Eling weer op. De “Boelemaheerd” is in 1818 in het bezit gekomen van de familie Tichelaar, na het over-lijden van Swaantjes vader, Derk Bonthuis. Dochter Swaantje Bonthuis was getrouwd met Jacobus Tichelaar (A-V-b).

Alje trouwde, 24 jaar oud, op 14 mei 1847 in Warffum met Tietje (Garmts) Elings, 20 jaar oud. Tietje is geboren op 26 december 1826 in Warffum, dochter van Garmt Henderikus Elings en Anje Stevens Broeils. Tietje is overleden op 24 mei 1893 in Loppersum, 66 jaar oud.

    Kinderen van Alje en Tietje:

1 Zwaantina Tichelaar, geboren op 17 mei 1849 in Loppersum. Zwaantina is overleden op 13 oktober 1917 in Groningen, 68 jaar oud.

de Boelemaheerd

Er is een boek verschenen: ’t Zandt 1889-1989 waarin allerlei boerderijen beschreven zijn. Ook komen hierin namen voor van Tichelaar, zo ook Zwaantina op blz. 182.

Zwaantina trouwde, 28 jaar oud, op 16 mei 1878 in Loppersum met Rudolph Pabus Cleveringa, 33 jaar oud. Rudolph is geboren op 9 december 1844 in ’t Zandt, zoon van Enno Ebels Cleveringa en Jantje Lourens Brink. Rudolph is overleden op 31 januari 1923 in Groningen, 78 jaar oud. Beroep: Landbouwer en Landeigenaar.

2 Anna Tichelaar, geboren op 15 december 1850 in Loppersum. Anna is overleden op 5 februari 1871 in Loppersum, 20 jaar oud. Begraven bij de kerk te Loppersum.

3 Henderika Aljes Tichelaar, geboren op 13 oktober 1852 in Loppersum op de Boelemaheerd. Henderika is overleden op 21 oktober 1915 in Uithuizen, 63 jaar oud.

Henderika werd bij de burgelijke stand aangegeven door de dokter i.v.m. "ongesteldheid" van de vader.

Henderika trouwde, 25 jaar oud, op 16 mei 1878 in Loppersum met Jacobus Petrus Cornelius Tichelaar, 26 jaar oud. Zie VII-a voor persoonsgegevens van Jacobus.

4 Martha Tichelaar, geboren op 27 oktober 1854 in Loppersum. Martha is overleden op 13 juli 1871 in Loppersum, 16 jaar oud.

5 Jacoba Tichelaar, geboren op 20 april 1857 in Loppersum. Jacoba is overleden op 21 mei 1857 in Loppersum, 1 maand oud.

6 Jacobus Tichelaar, geboren op 12 oktober 1858 in Loppersum. Jacobus is ongehuwd overleden op 28 mei 1915 in Dresden, Dld, 56 jaar oud. Beroep: Landbouwer en Steen-fabrikant.

Hij was de laatste Tichelaar bewoner van Huize Enzelens te Loppersum, in 1900 verkoopt hij het "tichelwerk" met 20 ha eigen grond.

7 Garmt Eling Tichelaar, geboren op 28 november 1861 in Loppersum. Garmt is overleden op 30 april 1862 in Loppersum, 5 maanden oud.

8 Garmtiene Tichelaar, geboren op 15 maart 1863 in Loppersum. Garmtiene is overleden op 21 oktober 1949 in Steenwijk, 86 jaar oud.

Garmtiene is op eigen verzoek onder curatele gesteld in mei 1949 wegens zwakheid van vermogens.

Garmtiene trouwde, 22 jaar oud, op 23 april 1885 in Loppersum met Theodorus Brunsveld Keiser, 32 jaar oud. Theodorus is geboren op 20 december 1852 in Eenum, ’t Zandt, zoon van Kornelis Tjassens Keiser en Magdalena Barbara Jacoba Cramer von Baumgarten. Theodorus is overleden op 28 juni 1921 in Groningen, 68 jaar oud.

9 Garmt Eling Tichelaar, geboren op 6 april 1866 in Loppersum.Volgt VII-c. 

10 Pieter Willem Tichelaar, geboren op 14 december 1868 in Loppersum. Pieter is overleden op 9 juli 1869 in Loppersum, 6 maanden oud.

VI-f Jakobus Tichelaar is geboren op 28 augustus 1825 in Loppersum, zoon van Hendricus Jacobs Tichelaar (zie V-f) en Aaltje (Geerts) Keur. Jakobus is overleden in ?. Jakobus trouwde, 32 jaar oud, op 6 maart 1858 in Loppersum met Marina van der Meule, 33 jaar oud. Marina is geboren op 1 april 1824 in Zierikzee, dochter van Jan van der Meule en Elizabeth van der Have. Marina is overleden in ?.


VI-g Jan (Gerhards) Tichelaar is geboren op 11 september 1817 in ’t Zandt, zoon van Gerhard Jacobs Tichelaar (zie V-g) en Harmijna Jans Bos. Jan is overleden op 2 augustus 1879 in Farmsum ,Delfzijl, 61 jaar oud. Beroep: Landbouwer. 

Jan:

(1) trouwde, 29 jaar oud, op 12 juni 1847 in Appingedam met Hilje (Fokkes) Veldman, 35 jaar oud. Hilje is geboren op 22 juli 1811 in Appingedam, dochter van Fokke Geerts Veldman en Annechien Hendriks. Hilje is overleden op 6 november 1856 in Meedhuizen, 45 jaar oud.

(2) trouwde, 48 jaar oud, op 5 maart 1866 in Appingedam met Wija Bosker, 29 jaar oud. Wija is geboren op 28 augustus 1836 in Nieuwolda, dochter van Simon Okke Bosker en Frouwke Jans Wijbenga. Wija is overleden na 1879 in ? minstens 43 jaar oud. Wija trouwde later op 30 april 1887 met T. Bruggers.

Wija is met haar tweede man T.Bruggers op 21 mei 1887 vertrokken van Appingedam naar Delfzijl.

    Kinderen van Jan en Hilje:

1 Gerhard Tichelaar, geboren op 26 september 1847 in Opwierde, Appingedam. Volgt VII-d.

2 Harmina Tichelaar, geboren op 9 januari 1850 in Wirdum, Loppersum. Harmina is overleden op 27 mei 1913 in Zutphen, 63 jaar oud.

Harmina woonde t.t.v. huwelijkdatum te Farmsum.

Harmina trouwde, 30 jaar oud, op 28 april 1880 in Delfzijl met Kornelis Wolthuis, 36 jaar oud. Kornelis is geboren op 18 maart 1844 in Bedum, zoon van Hindrik Kornelis Wolthuis en Anje (Claas) Hoff. Kornelis is overleden na 1913 in?, minstens 69 jaar oud. Beroep: Landbouwer.

3 Annechien Tichelaar, geboren op 26 mei 1852 in Wittewierum ,Schildwolde. Annechien is overleden op 20 juli 1886 in Schildwolde, Slochteren, 34 jaar oud. Annechien trouwde, 23 jaar oud, op 19 mei 1876 in Delfzijl met Hisko Nieborg, 24 jaar oud. Hisko is geboren op 28 augustus 1851 in Zijpe, N.H., zoon van Harm Tjakkes Nieborg en Maria Catharina Klees. Hisko is overleden vóór 20 juli 1886 in ?, ten hoogste 34 jaar oud.

4 Metta Tichelaar, geboren op 25 april 1856 in Meedhuizen, Delfzijl. Metta is overleden op 13 januari 1928 in Marum, 71 jaar oud. Metta trouwde, 23 jaar oud, op 13 april 1880 in Delfzijl met Fokko Lammerts Bone- schansker, 25 jaar oud. Fokko is geboren op 2 juli 1854 in Oterdum, Termunten, zoon van Hindrik Boneschansker en Lammerdina Hartema. Fokko is overleden op 2 januari 1924 in Wagenborgen, 69 jaar oud. Beroep: Landbouwer.

    Kind van Jan en Wija:

5 Simon Tichelaar, geboren op 23 november 1868 in Farmsum, Delfzijl. Volgt VII-e.

VI-h Jacobus Tichelaar is geboren op 1 december 1829 in Tjamsweer, Appingedam, zoon van Gerhard Jacobs Tichelaar (zie V-g) en Harmijna Jans Bos. Jacobus is overleden op 6 januari 1908 in Hellum, 78 jaar oud. Beroep: Dagloner.

Jacobus noemde zich bij zijn huwelijk JACOBUS HINDRIKUS Tichelaar terwijl HINDRIKUS de naam van zijn tweelingbroer was, welke vroeg is overleden.

Jacobus trouwde, 27 jaar oud, op 25 maart 1857 in Appingedam met Bouke (Hommes) ten Veenhuis, 18 jaar oud. Bouke is geboren op 16 oktober 1838 in Holwierde, dochter van Homme Koerts te Veenhuis en Aafke Harms Vos. Bouke is overleden op 17 oktober 1906 in Hellum, 68 jaar oud.

    Kinderen van Jacobus en Bouke:

1 Homme Koert Tichelaar, geboren op 18 december 1857 in Tjamsweer, Appingedam. Volgt VII-f.

2 Harmina Tichelaar, geboren op 11 januari 1859 in Tjamsweer, Appingedam. Harmina is overleden op 22 februari 1876 in Hellum, 17 jaar oud.

3 Tjarkdina Tichelaar, geboren op 12 oktober 1860 in Godlinze. Tjarkdina is overleden op 15 oktober 1904 in Hellum, 44 jaar oud. Tjarkdina trouwde, 22 jaar oud, op 14 april 1883 in Slochteren met Hendrik Kuil, 21 jaar oud. Hendrik is geboren op 25 februari 1862 in Loppersum, zoon van Arend Kuil en Willemina Reiger. Hendrik is overleden in ?. Hendrik trouwde later op 30 mei 1908 in Appingedam met Anna Maria Tichelaar (1867-1940), zie VI-h,6. Beroep: Boerenknecht.

4 Aafke Tichelaar, geboren op 24 mei 1863 in Godlinze. Aafke is overleden op 24 maart 1954 in Garrels-weer, Loppersum, 90 jaar oud. Aafke trouwde, 22 jaar oud, op 22 mei 1886 in Slochteren met Arend Draaijer, 24 jaar oud. Arend is geboren op 20 oktober 1861 in Woltersum, zoon van Garmt Draaijer en Jantje Oosterhuis. Arend is overleden op 16 januari 1947 in Garrelsweer Loppersum ? 85 jaar oud. Beroep: Dienstknecht.

5 Gerarda Henderika Tichelaar, geboren op 14 december 1864 in Godlinze. Gerarda is overleden op 23 januari 1954 in Veendam, Begraven te Wirdum. 89 jaar oud. Beroep: Dienstmeid. Gerarda trouwde, 35 jaar oud, op 23 juni 1900 in Loppersum met Albert te Bos, 38 jaar oud. Albert is geboren op 14 december 1861 in Wirdum, Loppersum, zoon van Klaas te Bos en Anna van der Laan. Albert is overleden op 20 december 1909 in Wirdum, Loppersum, 48 jaar oud. Albert begon eerder een relatie met Antje Kuil. Beroep: Boerenknecht, Voerman.

6 Anna Maria Tichelaar, geboren op 21 januari 1867 in Godlinze. Anna is overleden op 12 januari 1940 in Loppersum, 72 jaar oud.

Anna:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 6 december 1890 in Appingedam met Klaas Vechter, 25 jaar oud. Klaas is geboren op 21 september 1865 in Oosterwijtwerd, zoon van Hendrik Vechter en Fenna van Dijk. Klaas is overleden op 15 juni 1901 in Appingedam, 35 jaar oud. Beroep: Boerenknecht.

(2) trouwde, 41 jaar oud, op 30 mei 1908 in Appingedam met Hendrik Kuil, 46 jaar oud. Hendrik is geboren op 25 februari 1862 in Loppersum, zoon van Arend Kuil en Willemina Reiger. Hendrik is overleden in ?. Hendrik is weduwnaar van Tjarkdina Tichelaar (1860-1904), met wie hij trouwde op 14 april 1883 in Slochteren, zie VI-h,3. Beroep: Boerenknecht.

7 Jacoba Bouwina Tichelaar, geboren op 28 november 1869 in Godlinze. Jacoba is overleden op 28 april 1875 in Hellum, 5 jaar oud.

8 Jantje Pieterina Tichelaar, geboren op 21 november 1871 in Wirdum. Jantje is overleden op 3 juli 1926 in Siddeburen, 54 jaar oud. Beroep: Dienstmeid. Jantje trouwde, 27 jaar oud, op 24 december 1898 in Slochteren met Jakob Hoogakker, 30 jaar oud. Jakob is geboren op 4 mei 1868 in Hellum, zoon van Klaas Hoogakker en Hindrikje Venema. Jakob is overleden na 3 juli 1926 in ?, minstens 58 jaar oud. Beroep: Dienstknecht.

VI-i Jacob Tichelaar is geboren op 27 januari 1828 in Oosterwijtwerd, zoon van Pieter Jacobs Tichelaar (zie V-h) en Alegonda Nikolaas Eikema. Jacob is overleden op 24 febru-ari 1898 in Groningen, 70 jaar oud. Beroep: Arbeider.

Jan was bij de laatste twee huwelijken onvermogend.

Jacob:

(1) trouwde, 31 jaar oud, op 20 augustus 1859 in Uithuizen met Geertruida Roos, 45 jaar oud. Geertruida is geboren op 3 augustus 1814 in Groningen, dochter van Jan Roos en Pieterdina Sen. Geertruida is overleden op 1 januari 1864 in Loppersum, 49 jaar oud.

(2) trouwde, 36 jaar oud, op 4 december 1864 in Groningen met Annechien Visser, 38 jaar oud. Annechien is geboren op 11 mei 1826 in Veendam, dochter van Derk Gerhardus Visser en Wiechertje Jacobs Boer. Annechien is overleden op 3 oktober 1874 in Groningen, 48 jaar oud. Beroep: Dienstmeid.

(3) trouwde, 47 jaar oud, op 28 november 1875 in Groningen met Trijntje Smit, 50 jaar oud. Trijntje is geboren op 25 januari 1825 in Noordhorn, dochter van Sara Smith. Trijntje is overleden op 29 november 1916 in Groningen, 91 jaar oud. Trijntje begon eerder een relatie met Jan Bellinga (ovl. 1866).

In geboorteakte van Trijntje staat dat de moeder ongehuwd is en gewoond hebbende te Hoogezand en zich ophoud te Noordhorn.


VII-a Jacobus Petrus Cornelius Tichelaar is geboren op 25 september 1851 in Vriescheloo, zoon van Cornelius Jacobus Tichelaar (zie VI-d) en Tjaaktje Tonkes. Hij is gedoopt op 2 november 1851 in

Vriescheloo. Jacobus is overleden op 24 juli 1916 in
Uithuizen, 64 jaar oud. Beroep: Steenfabrikant.

Hij was directeur van de steenfabriek te Kantens. Getuige bij zijn huwelijk was Menso Tonko Tichelaar (VII-b), 25 jaar en medicijnkandidaat wonende te Bellingwolde.

Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op 16 mei 1878 in Loppersum met Henderika Aljes Tichelaar, 25 jaar oud. Zie voor persoonsgegevens van Henderika VI-e, 3.

    Kinderen van Jacobus en Henderika:

1 Tjalia Anna Martha Tichelaar, geboren op 11 maart 1879 in Garrelsweer, Loppersum. Tjalia is over-leden op 15 juli 1910 in Uithuizen, 31 jaar oud. Tjalia trouwde, 27 jaar oud, op 21 mei 1906 in Uithuizen met Eisso Addinga, 31 jaar oud. Eisso is geboren op 29 november 1874 in Den Andel, Baflo, zoon van Hendrik Addinga en Kunje Smith. Eisso is overleden op 21 december 1950 in          Gezinsfoto VII-a Winschoten, 76 jaar oud. (Eisso trouwde later op 28 april 1916 met Siebrig Struif). Beroep: Tandarts te Winschoten.

2 Anna Swaantina Paulina Tichelaar, geboren op 21 maart 1880 in Garrelsweer, Loppersum. Anna is overleden op 17 maart 1924 in Vries, 43 jaar oud.

Ze woonden te Vries op "Bos en Vaart". Een mevr. Vennink is bezig allerlei zaken uit te zoeken van huize "Bos en Vaart" het theekoepeltje tussen Assen en Vries. Er zal van dit huis t.z.t. een soort museum worden gemaakt eerst gedeeltelijk open voor publiek later misschien helemaal. Hiervoor heeft ze deze genealogie gekregen om tentoon te stellen. Het huis was van de familie Reinders.

Anna trouwde, 37 jaar oud, op 30 september 1917 in Uithuizen met Simon Jan Reinders, 49 jaar oud. Simon is geboren op 5 juni 1868 in Uithuizen, zoon van Reinder Reinders en Derktje Huizinga. Simon is overleden op 28 december 1934 in Velp, 66 jaar oud.

3 Titia Cecile Geertruida Tichelaar, geboren op 5 maart 1881 in Kantens. Titia is overleden op 11 april 1881 in Kantens, 1 maand oud.

4 Cornelius Jacobus Tichelaar, geboren op 30 oktober 1883 in Uithuizen. Volgt VIII-a.


VII-b Menso Tonko Tichelaar is geboren op 26 december 1852 in Vriescheloo, zoon van Cornelius Jacobus Tichelaar (zie VI-d) en Tjaaktje Tonkes. Hij is gedoopt op 20 maart 1853 in Vriescheloo. Menso is overleden op 11 januari 1928 in Zuidhorn, 75 jaar oud. Beroep: Arts.

Menso Tonko bezocht de gewone dorpsschool in Vriescheloo daarna ging hij naar het gymnasium te Winschoten om vervolgens als student van de Groningsche Hogeschool te worden ingeschreven. Zijn medische studie aan de Universiteit voltooide hij met een dissertatie over "De werking van secale cornuti op de bloedvaten", welk proefschrift hem de graad van doctor in de geneeskunde verleende. Na het behalen van de doctorsbul ging hij voor lange tijd naar Berlijn, hierna vestigde hij zich, in 1881, als arts te Uithuizen. Hij werkte daar met grote toewijding en liefde voor zijn patiënten, die over verscheidene dorpen verspreid woonden. Men kan zich voorstellen wat een tijd dit gekost moet hebben om al deze patiënten te kunnen bezoeken, daar het verkeer en de wegen in die tijd te wensen overliet. Niets was hem echter te veel, jong en onvermoeid als hij was, vroeg niets voor zichzelf maar gaf zijn beste krachten in dienst van de lijdende mensheid. In 1903, hij was toen 51 jaar, legde hij zijn dokterspraktijk neer, hij meende dat de tijd voor hem gekomen was, men zag hem echter met leedwezen vertrekken. Hij ging wonen in Groningen, en hier verrichtte hij, ondanks dat hij arts in ruste was, nog zeer verdienstelijk werk. Zo verklaarde hij zich in 1906 bereid om uitsluitend pokkenpatiënten te behandelen en is daarom in het ziekenhuis geïnterneerd geweest. Voor een praktiserend arts zou dit ondoenlijk zijn, omdat hij onmiddellijk al zijn patiënten zou verliezen. Hij bood aan, met de patiënten, afgezonderd van de buitenwereld te leven, dit heeft wekenlang geduurd en hij is daarvoor lange tijd uit zijn gezin geweest. In 1916 verhuisde hij naar Heemstede, waar hij woonde tot 1922. In dat jaar ging hij zich met zijn echtgenote vestigen in Zuidhorn, waar een nieuw huis werd gebouwd, hij woonde hier samen met zijn echtgenote nog 5 goede jaren, en genoot van zijn welverdiende rust. Na een korte ziekte is hij in 1928 overleden.

Menso trouwde, 29 jaar oud, op 23 november 1882 in Bedum met Anna Jacoba Alberta Schleurholts, 19 jaar oud. Anna is geboren op 28 februari 1863 in Bedum, dochter van Hieronymus Ulferts Schleurholts en Afina Wubbina Uilkens. Anna is overleden op 22 september 1958 in Amsterdam, 95 jaar oud.

    Kinderen van Menso en Anna:

1 N.N. levenloos geboren dochter, geboren op 5 juni 1884 in Uithuizen.

2 Hieronymus Ulferts Schleurholts Tichelaar, geboren op 20 mei 1885 in Uithuizen. Volgt VIII-b.

3 Cornelius Jacobus Tichelaar, geboren op 4 juli 1887 in Uithuizen. Volgt VIII-c.

4 Jacobus Petrus Cornelius Tichelaar, geboren op 19 april 1889 in Uithuizen. Volgt VIII-d.


VII-c Garmt Eling Tichelaar is geboren op 6 april 1866 in Loppersum, zoon van Alje Jacobus Tichelaar (zie VI-e) en Tietje (Garmts) Elings. Garmt is overleden op 9 november 1918 in Loppersum, 52 jaar oud. Beroep: Landbouwer op de “Boelemaheerd” en lid van de Prov. Staten. Garmt trouwde, 30 jaar oud, op 24 juni 1896 in Usquert met Grietje Wilhelmine (Sikke) Welt, 23 jaar oud. Grietje is geboren op 31 augustus 1872 in Usquert, dochter van Sikke Knol Welt en Anna Pieters Doornbosch. Grietje is overleden op 20 juni 1953 in Utrecht, 80 jaar oud.

    Kinderen van Garmt en Grietje:

1 Alje Jacobus Tichelaar, geboren op 15 april 1898 in Loppersum. Volgt VIII-e.

2 Anna Tietje Swaantine Tichelaar, geboren op 19 februari 1900 in Loppersum. Anna is ongehuwd overleden op 15 april 1957 in Zeist?, 57 jaar oud.

3 Tietje Hermine Tichelaar, geboren op 10 september 1906 in Loppersum. Tietje is overleden op 9 oktober 1993 in ?. 87 jaar oud. Tietje trouwde, 23 jaar oud, op 26 mei 1930 in Amsterdam met Jan Lucas Meihuizen, 36 jaar oud. Jan is geboren op 19 juli 1893 in Hoogezand, zoon van Jan Meihuizen en Helena Johanna van Hulten. Jan is overleden op 4 november 1984 in Driebergen, 91 jaar oud. Beroep: Fabrikant.


VII-d Gerhard Tichelaar is geboren op 26 september 1847 in Opwierde, Appingedam, zoon van Jan (Gerhards) Tichelaar (zie VI-g) en Hilje (Fokkes) Veldman. Gerhard is overleden op 10 december 1923 in Appingedam, 76 jaar oud. Beroep: Landbouwer. Gerhard trouwde, 35 jaar oud, op 30 maart 1883 in Appingedam met Derktje Eigenberg, 34 jaar oud. Derktje is geboren op 16 februari 1849 in Appingedam, dochter van Jan Johannes Eigenberg en Aafke Derks Bos. Derktje is overleden op 15 november 1931 in Appingedam, 82 jaar oud.

    Kind van Gerhard en Derktje:

1 Jan Tichelaar, geboren op 25 augustus 1884 in Solwerd, Appingedam. Volgt VIII-f.


VII-e Simon Tichelaar is geboren op 23 november 1868 in Farmsum, Delfzijl, zoon van Jan (Gerhards) Tichelaar (zie VI-g) en Wija Bosker. Simon is overleden op 13 januari 1944 in Appingedam, 75 jaar oud. Beroep: Veehouder. Simon trouwde, 40 jaar oud, op 23 april 1909 in Slochteren met Aaltje Tuinema, 34 jaar oud. Aaltje is geboren op 18 oktober 1874 in Slochteren, dochter van Hendrik Ennes Tuinema en Wubbechien Radema. Aaltje is overleden op 31 juli 1956 in Appinge-dam, 81 jaar oud.

    Kinderen van Simon en Aaltje:

1 Wija Tichelaar, geboren op 28 februari 1910 in Opwierde, Appingedam. Wija is overleden op 11 maart 1910 in Opwierde, Appingedam, 11 dagen oud.

2 N.N., levenloos geboren kind, geboren op 28 februari 1910 in Opwierde, Appingedam.

3 Jan Tichelaar, geboren op 23 februari 1913 in Opwierde, Appingedam. Volgt VIII-g.


VII-f Homme Koert Tichelaar is geboren op 18 december 1857 in Tjamsweer, Appingedam, zoon van Jacobus Tichelaar (zie VI-h) en Bouke (Hommes) ten Veenhuis. Homme is overleden op 8 mei 1945 in Groningen, 87 jaar oud. Beroep: Dagloner. Homme trouwde, 27 jaar oud, op 22 augustus 1885 in Slochteren met Eike ter Borg, 20 jaar oud. Eike is geboren op 1 januari 1865 in Siddeburen, dochter van Helperie Helperies ter Borg en Jantje Kappelhof. Eike is overleden op 28 februari 1948 in Groningen, 83 jaar oud. Beroep: Dienstmeid.

    Kinderen van Homme en Eike:

1 Bouke Tichelaar, geboren op 27 oktober 1885 in Graannedijk, Ten Boer. Bouke is overleden op 3 juli 1976 in Groningen, 90 jaar oud.

Bouke:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op 6 juli 1907 in Appingedam met Ebbo de Vries, 25 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 29 juli 1936 in Appingedam. Ebbo is geboren op 24 september 1881 in Muntendam, zoon van Friese de Vries en Grietje Drenth. Ebbo is overleden op 31 mei 1962 in Noorddijk, 80 jaar oud. Ebbo trouwde later op 10 januari 1942 in Noorddijk met Grietje Kraai (geb. 1880). Beroep: Dagloner en IJsventer.

(2) trouwde, 53 jaar oud, op 9 oktober 1939 in Groningen met Hendrik Wegman, 55 jaar oud. Hendrik is geboren op 22 februari 1884 in Zuidhorn. Hendrik is overleden op 13 januari 1956 in Hoogkerk, 71 jaar oud.

2 Jantje Tichelaar, geboren op 24 december 1887 in Wirdum, Loppersum. Jantje is overleden op 23 oktober 1960 in Amsterdam, 72 jaar oud. Beroep: Cafehoudster, Kamerverhuurster. Jantje trouwde, 21 jaar oud, op 2 oktober 1909 in Appingedam met Jakob Roodenburg, 30 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 23 april 1935 in Appingedam. Jakob is geboren op 28 november 1878 in Vlaardingen, zoon van Maarten Roodenburg en Maartje Ligt. Jakob is overleden in?. Beroep: Kuipersknecht.

3 Hommo Tichelaar, geboren op 18 augustus 1892 in Siddeburen. Volgt VIII-h.

4 Gezina Tichelaar, geboren op 27 mei 1895 in Schildwolde, Slochteren. Gezina is overleden op 9 december 1976 in Groningen, 81 jaar oud. Gezina trouwde, 20 jaar oud, op 10 juni 1915 in Groningen met Rinke Bakker, 21 jaar oud. Rinke is geboren op 5 juni 1894 in Groningen. Rinke is overleden op 9 november 1968 in Groningen, 74 jaar oud.

5 Jacoba Tichelaar, geboren op 15 april 1898 in Schildwolde, Slochteren.

6 Elsie Tichelaar, geboren op 11 februari 1900 in Schildwolde, Slochteren. Elsie is overleden op 5 juni 1907 in Appingedam, 7 jaar oud.

7 Jacobus Gerardus Tichelaar, geboren op 5 oktober 1905 in Wirdum. Volgt VIII-i.

8 Elsie Tichelaar, geboren op 15 december 1908 in Appingedam. Elsie is overleden op 20 maart 1994 in ?, 85 jaar oud. Elsie trouwde, 17 jaar oud, op 8 april 1926 in Groningen met Abraham Compregt Benninga, 23 jaar oud. Abraham is geboren op 2 februari 1903 in Groningen, zoon van Compregt Benninga en N.N. Abraham is overleden op 23 april 1942 in Groningen, 39 jaar oud. Beroep: Chauffeur.


VIII-a Cornelius Jacobus Tichelaar is geboren op 30 oktober 1883 in Uithuizen, zoon van Jacobus Petrus Cornelius Tichelaar (zie VII-a) en Henderika Aljes Tichelaar (zie VI-e,3). Cornelius is overleden op 27 maart 1976 in Groningen, 92 jaar oud. Beroep: Steenfabrikant te Uithuizen.

Getuigen in 1908 bij zijn huwelijk waren twee ooms t.w. Menso Tonko Tichelaar, geneesheer te Groningen (55 jr) en Garmt Eling Tichelaar, landbouwer te Loppersum (42 jaar).

Cornelius was Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Cornelius:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 9 mei 1908 in Uithuizermeeden met Annetta (Berends) Westerhuis, 21 jaar oud. Annetta is geboren op 30 november 1886 in Usquert, dochter van Berend Klaassens Westerhuis en Oktje Hendriks Smit. Annetta is overleden op 6 augustus 1933 in Uithuizen, 46 jaar oud.

(2) trouwde, (en ontbonden op 9 november 1942 te Uithuizen) 55 jaar oud, op 27 september 1939 in Uithuizen met Gezina Wiepkea Engelsman. Gezina is geboren, op 1 februari 1888 in Muntendam, dochter van Otto Jan Engelsman en Coenradina Koning. Gezina is overleden op ? te ? Gezina trouwde eerder op 25 september 1917 in Uithuizen met Herman Dojes, geboren 18 maart 1865 te Uithuizen, zoon van Renger Dojes en Aaltje Elema. Herman is overleden op 28 augustus 1937 in Groningen, 72 jaar oud. Beroep: Landbouwer op de Albrondaheerd in Uithuizen.

Bij huwelijk met Herman Dojes verklaarde Gezina geen gegevens te kunnen overleggen omtrent haar vader, Otto Jans Engelsman. Moeder was reeds overleden.

Kinderen van Cornelius en Annetta:

1 Jacobus Petrus Cornelis Tichelaar, geboren op 29 november 1909 in Uithuizen. Volgt IX-a.

2 Berend Klaassens Tichelaar, geboren op 10 mei 1911 in Uithuizen. Volgt IX-b.

3 Cornelius Jacobus Tichelaar, geboren op 21 maart 1913 in Uithuizen. Volgt IX-c.

4 Klaas Hindrik Tichelaar, geboren op 11 oktober 1918 in Uithuizen. Klaas is overleden op 14 november 1918 in Uithuizen, 1 maand oud.


VIII-b Hieronymus Ulferts Schleurholts Tichelaar is geboren op 20 mei 1885 in Uithuizen, zoon van Menso Tonko Tichelaar (zie VII-b) en Anna Jacoba Alberta Schleurholts. Hieronymus is overleden op 24 maart 1970 in Amsterdam, 84 jaar oud. Beroep: Expertise bureau.

Alle kinderen dragen alleen de achternaam TICHELAAR.

Hieronymus trouwde, 27 jaar oud, op 16 oktober 1912 in Groningen met Maria Elisa-beth Dijksterhuis, 26 jaar oud. Maria is geboren op 15 januari 1886 in Menaldum, dochter van Tjeerd Lubberts Dijksterhuis en Anna Elizabeth Klaver. Maria is overleden op 10 april 1978 in Oestgeest, 92 jaar oud.

    Kinderen van Hieronymus en Maria:

1 Anna Elisabeth Tichelaar, geboren op 26 december 1913 in Delft. Beroep: Juriste. Anna trouwde, 26 jaar oud, op 4 september 1940 in Amsterdam met Klaas Wiersma, 24 jaar oud. Klaas is geboren op 28 februari 1916 in Hengelo (O) zoon van Dirk Jelte Wiersma en Renske Vlieg. Beroep: Hoogleraar en Staats-secretaris.

2 Anna Jacoba Alberta Tichelaar, geboren op 8 september 1916 in Amsterdam. Anna trouwde, 27 jaar oud, op 6 oktober 1943 in Amsterdam met Sybolt Harm Harmannus Berghuis, 27 jaar oud. Sybolt is geboren op 21 februari 1916 in Hooge-veen, zoon van Jan Berghuis en Geertruida Hamming. Beroep: Arts.

3 Maria Elisabeth Tichelaar, geboren op 31 maart 1918 in Amsterdam. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 2 februari 1944 in Amsterdam met Louis Charles Bax, 31 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 20 mei 1974. Louis is geboren op 5 november 1912 in Lutke Wierum, zoon van Hendrik Bax en Catharina Jacoba Elisabeth Sietsma. Louis is overleden.

4 Olga Nora Tichelaar, geboren op 21 maart 1923 in Amsterdam. Olga trouwde, 28 jaar oud, op 10 juli 1951 in Amsterdam met Kerst Hette Hylkema, 27 jaar oud. Kerst is geboren op 26 december 1923 in Bolivia, zoon van Hette Kerst Hylkema en Margaretha Thérese Flügel.


VIII-c Cornelius Jacobus Tichelaar is geboren op 4 juli 1887 in Uithuizen, zoon van Menso Tonko Tichelaar (zie VII-b) en Anna Jacoba Alberta Schleurholts. Cornelius is overleden op 21 mei 1974 in Heemstede, 86 jaar oud. Beroep: Arts.

Cornelius:

(1) trouwde, 29 jaar oud, op 28 maart 1917 in Amsterdam met Maria Helena Hollenbach, 30 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1933. Maria is geboren op 5 oktober 1886 in Rhenen, dochter van Johannes Theodoor Hollenbach en Neeltje Moinet. Maria is overleden op 29 april 1971 in Den Haag, 84 jaar oud.

(2) trouwde, 52 jaar oud, op 9 april 1940 in Harlingen met Ella Jacoba Wilhelmina de Vries, 28 jaar oud. Ella is geboren op 9 januari 1912 in Harlingen, dochter van Herman de Vries en Petronella Sykolina Kamstra. Ella is overleden op 12 januari 1985 in Heemstede, 73 jaar oud.

    Kinderen van Cornelius en Maria:

1 Menso Tonko Tichelaar, geboren op 14 februari 1918 in Metslawie (Fr). 

2 Neeltje Maria Huiberdina Tichelaar, geboren op 30 maart 1919 in Metslawier (Fr). Neeltje trouwde, 27 jaar oud, op 15 augustus 1946 in Den Haag met Peter van Kuyk, 27 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1951. Peter is geboren op 13 mei 1919 in Den Haag, zoon van J.W. van Kuyk en D. Houtzager.

Geen nakomelingen uit dit huwelijk.


VIII-d Jacobus Petrus Cornelius Tichelaar is geboren op 19 april 1889 in Uithuizen, zoon van Menso Tonko Tichelaar (zie VII-b) en Anna Jacoba Alberta Schleurholts. Jacobus is overleden op 24 september 1977 in Amsterdam, 88 jaar oud. Beroep: Arts. Jacobus trouwde, 28 jaar oud, op 7 januari 1918 in Midwolda, Old met Alida Elizabeth Stikker, 22 jaar oud. Alida is geboren op 29 mei 1895 in Oostwolderpolder (Midwolda, Old), dochter van Hendrik Stikker en Foskea Jacoba Barlagen. Alida is overleden op 23 februari 1972 in Amsterdam, 76 jaar oud.

    Kinderen van Jacobus en Alida:

1 Foskea Jacoba Tichelaar, geboren op 7 oktober 1920 in Zuidhorn. Foskea is over-leden op 17 juni 2008 in Bilthoven, 87 jaar oud. Foskea trouwde, 26 jaar oud, op 28 augustus 1947 in Amsterdam met Anne Datus van Steenbergen, 32 jaar oud. Anne is geboren op 14 augustus 1915 in Bireuen, Sumatra, zoon van Anne Datus van Steenbergen en Jeanne Jaqueline Adrienne Gaade. Anne is overleden op 11 november 1988 in Den Haag, 73 jaar oud. Beroep: Ir. Shell.

2 Anna Jacoba Alberta Tichelaar, geboren op 5 juni 1925 in Zuidhorn. Anna is over-leden op 23 augustus 1979 in Den Haag, 54 jaar oud. Anna trouwde, 28 jaar oud, op 2 oktober 1953 in Den Haag met Jacobus Houwink, 35 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1960. Jacobus is geboren op 13 februari 1918 in Weltevreden, zoon van Lambertus Houwink en Caroline Wilhelmine Christiane Margaretha Pohle. Jacobus is overleden op 1 mei 1988 in Den Haag, 70 jaar oud. Beroep: Werkte bij T.N.O.


VIII-e Alje Jacobus Tichelaar is geboren op 15 april 1898 in Loppersum, zoon van Garmt Eling Tichelaar (zie VII-c) en Grietje Wilhelmine (Sikke) Welt. Alje is overleden op 15 februari 1937 in Garrelsweer, Loppersum, 38 jaar oud. Beroep: Landbouwer. Alje trouwde, 27 jaar oud, op 10 juni 1925 in ’t Zandt met Elizabeth Bouwina Doornbos, 30 jaar oud. Elizabeth is geboren op 13 februari 1895 in Oosterwijtwerd, dochter van Pieter Doornbos en Weilina Berrelkamp. Elizabeth is overleden op 22 april 1990 in Appingedam.

    Kind van Alje en Elizabeth:

1 Margaretha Wilhelmina (Greetje) Tichelaar, geboren op 18 december 1926 in Loppersum. Margaretha is overleden op 7 april 2009 in Delfzijl?, 82 jaar oud. Margaretha trouwde, 25 jaar oud, op 3 juli 1952 in ’t Zandt met Remko Roelofs, 25 jaar oud. Remko is geboren op 26 oktober 1926 in Nieuwolda, zoon van Jurjens Roelofs en Frouwe Paula Hermans Koppius. Remko is overleden op 13 februari 2006 in ?, 79 jaar oud. Beroep: Landbouwer.


VIII-f Jan Tichelaar is geboren op 25 augustus 1884 in Solwerd, Appingedam, zoon van Gerhard Tichelaar (zie VII-d) en Derktje Eigenberg. Jan is overleden in Assen. Beroep: Veehouder. Jan trouwde, 65 jaar oud, op 17 november 1949 in Appingedam met Freertje Zoutman, 56 jaar oud. Freertje is geboren op 19 januari 1893 in Delfzijl, dochter van Jan Zoutman en Frouke Wolfard. Freertje is overleden in Delfzijl. Freertje is weduwe van Jan de Jong, met wie zij trouwde vóór 1948.

Naam in geboorteakte geschreven als Freertje.

VIII-g Jan Tichelaar is geboren op 23 februari 1913 in Opwierde, Appingedam, zoon van Simon Tichelaar (zie VII-e) en Aaltje Tuinema. Jan is overleden op 22 december 1997 in Appingedam, ?, 84 jaar oud. Hij is begraven op 27 december 1997 in Opwierde, Appingedam. Beroep: Veehouder. Jan trouwde, 25 jaar oud, op 6 april 1938 in ’t Zandt met Elisabeth Hartog, 21 jaar oud. Elisabeth is geboren op 23 mei 1916 in Oosterwijtwerd, dochter van Derk Hartog en Aaltje Schipper. Elisabeth is overleden op 28 mei 2010 in Appingedam, 94 jaar oud.


VIII-h Hommo Tichelaar is geboren op 18 augustus 1892 in Siddeburen, zoon van Homme Koert Tichelaar (zie VII-f) en Eike ter Borg. Hommo is overleden op 26 november 1971 in Appingedam, 79 jaar oud. Beroep: Dagloner, Schippersknecht, Los arbeider. Hommo trouwde, 20 jaar oud, op 13 september 1912 in Delfzijl met Rikkert Mooi, 19 jaar oud. Rikkert is geboren op 4 augustus 1893 in Farmsum, Delfzijl, dochter van Hendrik Mooi en Tietje van der Ploeg. Rikkert is overleden op 31 december 1970 in Appingedam, 77 jaar oud.


VIII-i Jacobus Gerardus Tichelaar is geboren op 5 oktober 1905 in Wirdum, zoon van Homme Koert Tichelaar (zie VII-f) en Eike ter Borg. Jacobus is overleden op 15 juni 1976 in Appingedam, 70 jaar oud.

Jacobus trouwde, 23 jaar oud, op 21 januari 1929 in Groningen met Trientje Mulder,

23 jaar oud. Trientje is geboren op 1 juni 1905 in Groningen, dochter van Hendrik Mulder en Jantje Koolma. Trientje is overleden op 8 april 1997 in Appingedam, 91 jaar oud.


IX-a Jacobus Petrus Cornelis Tichelaar is geboren op 29 november 1909 in Uithuizen, zoon van Cornelius Jacobus Tichelaar (zie VIII-a) en Annetta (Berends) Westerhuis. Jacobus is overleden op 11 september 1990 in Norg, 80 jaar oud. Beroep: Steenfabrikant.

            Geen nakomelingen. Hij was de laatste eigenaar van de steenfabriek "de Ceres".

Jacobus trouwde, 25 jaar oud, op 25 april 1935 in Sauwerd met Koopke de Boer, 22 jaar oud. Koopke is geboren op 29 oktober 1912 in Adorp, dochter van Klaas de Boer en Antje Raangs. Koopke is overleden op 30 juni 1972 in Norg, 59 jaar oud.


IX-b Berend Klaassens Tichelaar is geboren op 10 mei 1911 in Uithuizen, zoon van Cornelius Jacobus Tichelaar (zie VIII-a) en Annetta (Berends) Westerhuis. Berend is overleden op 31 januari 1998 in Eelde, 86 jaar oud. Berend trouwde, 31 jaar oud, op 15 mei 1942 in Ten Boer met Cornelia Etta van Deen, 24 jaar oud. Cornelia is geboren op 23 juli 1917 in Ten Boer, dochter van Jurjen Kornelius van Deen en Aaltje Rijpke’s Beukema. Cornelia is overleden op 18 november 1986 in Tynaarlo, 69 jaar oud.


IX-c Cornelius Jacobus Tichelaar is geboren op 21 maart 1913 in Uithuizen, zoon van Cornelius Jacobus Tichelaar (zie VIII-a) en Annetta (Berends) Westerhuis. Cornelius is overleden op 27 februari 1968 in Uithuizen, 54 jaar oud. Beroep: Steenfabrikant, Techn. adviseur in N.O. Indie. Cornelius trouwde, 43 jaar oud, op 1 maart 1957 in Uithuizen met Alida Greta Dina Kuiper, 35 jaar oud. Alida is geboren op 2 augustus 1921 in Groningen, dochter van Hendrik Pieter Kuiper en J. Criens.


De navolgende personen worden i.v.m. privatie niet vermeld worden. 

Laatste aanpassing: februari 2019.

Voor vragen mail naar: genealogie.tiggelaar@gmail.comSubpagina''s (1): 8. Fotomap fam.TICHELAAR