მოკლე თხზულება

25 აპრილს უნდა წარმოადგინოთ 3-4 გვერდიანი (1000-დან 1200-მდე სიტყვა) თხზულება.
 
სამუშაოდ შეგიძლიათ აირჩიოთ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთი თემა:
 
1. meri uolstonkraftis mosazrebebi qalTa ganaTlebasTan dakavSirebiT
2. meri uolstოnkraftis mier feminurobis mis dros arsebuli idealis kritika
3. qalTa inteleqtualur asparezze warmatebis Semaferxebeli faqtorebi virjinia vulfis "sakuTari oTaxis" mixedviT
4. genderisa da biologiuri sqesis urTierTmimarTeba uiliam rois "genderisa" da kendis uestis "genderis Seqmnis" mixedviT.
 
თუ სურვილი გაქვთ, თხზულება დაწეროთ რაიმე ამათგან განსხვავებულ თემაზე, მაშინ წინასწარ უნდა მომწეროთ, რა თემაზე გინდათ მუშაობა და მიიღოთ ჩემგან თანხმობა.
 
თხზულება უნდა წარმოადგინოთ ნაბეჭდი ფორმით 25 აპრილის შეხვედრაზე.
 
სასურველია, გამომიგზავნოთ თხზულების ელექტრონული ვერსიაც, თუმცა, ეს არ მოხსნის ნაბეჭდი ასლის წარმოდგენის აუცილებლობას.
 
 
 
Comments