ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಹಾಸನ.

ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮು೦ಭಾಗ, ಬಿ ಎಂ ರಸ್ತೆ , ಹಾಸನ -೫೭೩೨೦೧

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತ

ಎ ಐ ಸಿ ಟಿ ಇ, ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಹಾಸನ.

ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್

ಬಿ.ಎಮ್. ರೋಡ್,

ಹಾಸನ 573-201

ಕರ್ನಾಟಕ

ಭಾರತ

ದೂರವಾಣಿ: 08172 240444

Fax: 08172 240644

ಇಅಂಚೆ:gechassan[at]gmail.com

ಸಂದರ್ಶಕರ ಸಂಖ್ಯೆ:

free hit counters