ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಹಾಸನ
                      Government Engineering College, Hassan- 573201                            

                                         
                        Results of 2012-13 Batch ( 8th Sem)
 

Branch

Appeared

FCD

FC

SC

FL

% of Pass

C S & ENGG

54

41

13

0

0

100

CV ENGG

52

45

7

0

0

100

E&C ENGG

57

38

18

0

1

98.24

MECH ENGG

56

44

10

1

1

98.21

Total

219

168

48

1

2

99.11

             
Admission details of I Year B.E. for 2013-14 (Click here)       
              Contact:
Dairy Circle, BM Road,

Hassan-573201
Karnataka
India
Ph : 08172 240444
Fax : 08172 240644
        Mail : gechassan[at]gmail.com

               


 Number of Visitors : free hit counters

Ĉ
Web Manager G E C Hassan,
Aug 27, 2013, 3:07 AM