Chương trình của lớp 11 được thiết kế như sau:

A. HỌC KỲ 1

Tồng  số tiết thực hiện trong HKI là 18 tiết. Trong đó 11 tiết lý thuyết, 5 tiết thực hành và 2 tiết kiểm tra.

 

STT

 

HỌC PHẦN

 

TÊN BÀI

 TIẾT THEO PPCT

SỐ TIẾT THỰC HIỆN

(Tổng; lý thuyết; thực hành; kiểm tra)

 

 

1

 

MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN QUỐC PHÒNG AN NINH

1) Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia.

1, 2, 3, 4,5

5; 5; 0; 0

2) Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh.

6, 7, 8, 9

4; 4; 0; 0

2

ĐIỀU LỆNH

Đội ngũ đơn vị.

10, 11

2; 0; 2; 0

 

 

3

 

 

K Ỷ THUẬT

1) Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC.

12, 13, 14, 15; 16

5; 1; 3; 1

2) Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC.

17

1; 1; 0; 0

4

KIỂM TRA

THI HỌC KỲ MỘT

18

1; 0; 0; 1

 

B. HỌC KỲ 2

Tồng  số tiết thực hiện trong HKII là 17 tiết. Trong đó 02 tiết lý thuyết, 13 tiết thực hành và 2 tiết kiểm tra.

 

 

STT

 

HỌC PHẦN

 

TÊN BÀI

 TIẾT THEO PPCT

SỐ TIẾT THỰC HIỆN

(Tổng; lý thuyết; thực hành; kiểm tra)

1

 

KỶ THUẬT

(tiếp theo)

1) Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC.

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

7; 0; 7; 0

2) Kỹ thuật sử dụng lựu đạn.

26, 27, 28

3; 1; 2; 0

 

3

MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ

Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương.

29, 30, 31, 32; 33

5; 1; 4; 0

4

KIỂM TRA

THI HỌC KỲ HAI

34, 35

2; 0; 0; 2


Trang con (2): BÀI 1 BÀI 2