Ca dao - Tục ngữ

Ca dao tục ngữ Phật giáo Việt Nam: Vần D

đăng 07:48, 21 thg 4, 2011 bởi admin vietmy   [ đã cập nhật 08:06, 21 thg 4, 2011 ]

1. Duyên nợ ba sinh.

2. Dốc một lòng trông một đạo.

3. Dầu cho Phật, Bồ-Tát cũng phải sa.

4. Dâm vô tang đạo vô tích.

5. Dụng tâm mạc nhược vô tâm hảo.

6. Dữ tu hành, hơn lành kẻ cướp.

7. Dạ sâu hơn bể, bụng kín hơn buồng.

8. Dạ cá lòng chim.

9. Dĩ đức báo oán.

10. Dĩ ân báo oán.

11. Dục túc bất đạt.

12. Duyên ai nấy gặp.

13. Dĩ tửu vô lượng bất cập loạn.

14. Dưa làng La, cà Phúc Khánh.

15. Diệm Nhu gian ác mưu mô,
Lá cờ Phật giáo cố đô vẫn còn.

16. Dẫu xây chín bực phù đồ (ngôi tháp),
Không (chẳng) làm phúc cứu cho một người.

17. Dù ai quyết chí tu hành,
Có về Yên Tử mới đành lòng tu.

18. Dầu em có thác suối vàng,
Oan hồn em cũng theo chàng báo oan.

19. Dò sông, dò bể, dễ dò,
Nào ai lấy thước mà đo lòng người.

20. Dưới trời trên Phật trên vua,
Trên miễu trên chùa trên hết nhân dân.

21. Duyên vì đâu, nợ vì đâu,
Trách con tằm tính tệ, sao bỏ nghĩa đâu hỡi tằm.

22. Day tay mắm miệng phẩm oản quả chuối,
Từ bi cũng phẩm oản quả chuối.

23. Dạy con con chẳng nghe lời,
Con nghe ông Kềnh[3] đi đời nhà ma.

24. Dạy con con chẳng nghe lời,
Con nghe ông Kềnh, bà hỏng đi đời nhà con.

25. Dù cho tuổi bảy mươi tròn,
Mà còn từ mẫu vẫn còn thơ ngây.

26. Dù ai lấp cạn bể đông,
Hiến thân Bồ Tát vẫn không vơi đầy.

27. Dốc lòng lên cõi thiên thai,
Mũ rơm áo vá giày gai tu trì.

28. Dốc lòng niệm Phật không lơi,
Cầu cho cha mẹ thác thời siêu sanh.

29. Dạo chơì quán Sở, lầu Tề,
Hữu duyên thiên lý ngộ, ai dè gặp em.

30. Dã tràng xe cát biển đông,
Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì.

31. Duyên sao duyên cớ lỡ làng,
Cầm gương gương tối, cầm vàng vàng phai.

32. Duyên kia ai đợi mà chờ,
Tình ai tơ tưởng mà tơ tưởng tình.

33. Dù cho ai đánh mẹ treo,
Em không bỏ hội chùa Keo hôm rằm.

34. Dù ai đi đâu về đâu,
Hễ trông thấy tháp chùa Dâu thì về.
Dù ai buôn bán trăm nghề
Nhớ ngày mồng tám thì về chùa Dâu.

35. Dù ai buôn bán ở đâu,
Đến ngày Phật Đản năm châu cũng về.
Dù ai buôn bán trăm nghề,
Đến ngày Phật Đản ta về chùa ta.

36. Dân tộc ta có bốn nghìn năm lịch sử,
Từ Đinh Lê Lý cho đến Trần Lê,
Dân ta giữ đạo Bồ Đề,
Nửa tu chân chính, nửa tề quốc gia.

37. Dưới trời ai tốt bằng bèo,
Chờ khi nước lụt bèo trèo lên sen.
Dưới trời ai tốt bằng sen,
Quan yêu dân chuộng rã bèn cũng hư.

38. Dò sông dò bể dễ dò,
Nào ai lấy thước mà đo lòng người.
Lòng người thăm thẳm mù khơi,
Không bờ, không bến biết đâu mà dò.

39. Dầu ai gieo tiếng ngọc,
Dầu ai đọc lời vàng.
Bông sen hết nhụy bông tàn,
Em dây giữ tiết như nàng Nguyệt Nga.

40. Dẫu rằng nát đá vàng phai,
Ba sinh phải giữ lấy lời ba sinh.
Duyên kia có phụ chữ tình,
Mà toan xẻ gánh chung tình làm hai.
Bây giờ người đã nghe ai,
Thả chông đường nghĩa, rắc gai lối tình,
Nhớ lời hẹn ước đinh ninh,
Xa xôi ai có thấu tình chăng ai?

41. Dòm lên trời thấy cặp cu đương đá,
Dòm xuống biển thấy cặp cá đương đua.
Biểu anh về lập miếu thờ vua,
Lập trang thờ mẹ lập chùa thờ cha.

42. Dù cho cha đánh mẹ treo,
Em cũng chẳng bỏ chùa Keo hôm rằm.
Dù cho cha đánh mẹ vằm,
Em cũng chẳng bỏ hôm rằm chùa Keo.

Vietmy Sưu tầm

1-1 of 1