5 . Ý nghĩa tam tự quy

Ý nghĩa tam tự quy
I) Tự quy y Phật,

Xin nguyện chúng sanh,

Thề theo đạo cả,

Phát lòng vô lượng.

Xin một lòng nương hướng về Phật, nguyện cùng với tất cả mọi người, mọi loài theo đạo cả mà phát tâm rộng lớn.

II) Tự quy y Pháp,

Xin nguyện chúng sanh,

Thấu rõ kinh tạng,

Trí tuệ như biển.

Xin một lòng hướng về lời Phật dạy, phương pháp tu hành của Phật, con nguyện cùng tất cả muôn loài tu học theo Pháp Phật, đạt được trí tuệ sáng suốt rộng lớn như biển.

III) Tự quy y Tăng,

Xin nguyện chúng sanh,

Thống lý đại chúng,

Hết thảy không ngại.

Xin một lòng nương hướng về tất cả các vị Bồ tát, thánh hiền tăng, con nguyện cùng tất cả muôn loài dắt dìu nhau tu học để tất cả được giác ngộ, không gì có thể ngăn ngại.
Comments