查詢【教育學院】職涯導師

https://sites.google.com/site/gcdftea/home/ge-xi-suo-zhi-ya-dao-shi-zhuan-ye/jiao-yu-xue-yuan/zhu-zi-jun

https://sites.google.com/site/gcdftea/home/ge-xi-suo-zhi-ya-dao-shi-zhuan-ye/jiao-yu-xue-yuan/zhi-ya-dao-shi-lin-yao-sheng-lao-shi-suo-shu-xi-suo-jiao-jing-xi

https://sites.google.com/site/gcdftea/home/ge-xi-suo-zhi-ya-dao-shi-zhuan-ye/jiao-yu-xue-yuan/zhi-ya-dao-shi-wei-yu-zhen-lao-shi-suo-shu-xi-suo-jiao-jing-xi
 
職涯導師:呂理翔老師(所屬系所:教經系)‎

https://sites.google.com/site/gcdftea/home/ge-xi-suo-zhi-ya-dao-shi-zhuan-ye/jiao-yu-xue-yuan/zhi-ya-dao-shi-zhang-xun-li-suo-shu-xi-suo-ke-chuan-suo
 
職涯導師:陳思維老師(所屬系所:課傳所)‎
https://sites.google.com/site/gcdftea/home/ge-xi-suo-zhi-ya-dao-shi-zhuan-ye/jiao-yu-xue-yuan/tian-nai-qing

https://sites.google.com/site/gcdftea/home/ge-xi-suo-zhi-ya-dao-shi-zhuan-ye/jiao-yu-xue-yuan/chen-hui-fen

https://sites.google.com/site/gcdftea/home/ge-xi-suo-zhi-ya-dao-shi-zhuan-ye/jiao-yu-xue-yuan/zhi-ya-dao-shi-lin-zheng-yi-lao-shi-suo-shu-xi-suo-she-fa-xi
 
https://sites.google.com/site/gcdftea/home/ge-xi-suo-zhi-ya-dao-shi-zhuan-ye/jiao-yu-xue-yuan/zhi-ya-dao-shi-chen-li-lao-shi-suo-shu-xi-suo-she-fa-xi
  
https://sites.google.com/site/gcdftea/home/ge-xi-suo-zhi-ya-dao-shi-zhuan-ye/jiao-yu-xue-yuan/zhi-ya-dao-shi-su-ai-zheng-lao-shi-suo-shu-xi-suo-she-fa-xi


職涯導師:郭葉珍老師(所屬系所:幼教系)
 
https://sites.google.com/site/gcdftea/home/ge-xi-suo-zhi-ya-dao-shi-zhuan-ye/jiao-yu-xue-yuan/liu-xiu-juan

職涯導師:吳毓瑩老師(所屬系所:心諮系)
  
https://sites.google.com/site/gcdftea/home/ge-xi-suo-zhi-ya-dao-shi-zhuan-ye/jiao-yu-xue-yuan/zhi-ya-dao-shi-xie-zheng-ting-lao-shi-suo-shu-xi-suo-xin-zi-xi
 
https://sites.google.com/site/gcdftea/home/ge-xi-suo-zhi-ya-dao-shi-zhuan-ye/jiao-yu-xue-yuan/zhi-ya-dao-shi-wu-chun-hui-lao-shi-suo-shu-xi-suo-te-jiao-xi
 
https://sites.google.com/site/gcdftea/home/ge-xi-suo-zhi-ya-dao-shi-zhuan-ye/jiao-yu-xue-yuan/zhi-ya-dao-shi-zhan-yuan-shuo-lao-shi-suo-shu-xi-suo-te-jiao-xi