Zorg

 

We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, we kunnen ze wel allemaal laten schitteren !
 
 
 

Zorg is een taak van iedereen !

 

De klasleerkracht is de eerste verantwoordelijke.  Via een veilige klassfeer, een efficiënt klasklimaat en tal van uitdagingen streeft de klasleerkracht naar een goed onderwijs voor elk kind.

Daarbij is overleg met het hele team zeer belangrijk.  Samen maken ze afspraken en komen zo tot een gelijkgerichte aanpak.

Sommige problemen kunnen leerkrachten echter niet alleen dragen.  Die komen dan binnen het zorgteam aan bod.

 

Het zorgteam analyseert het probleem, zoekt naar de beste oplossing en werkt ze uit, samen met de klasleerkracht, eventueel met de ouders en met de leerlingen.

Het gaat hier over de aanpak van problemen op leerlingniveau, op klasniveau en op schoolniveau.  Naast de klasleerkracht maken ook de zorgleerkrachten (juf Jessi, juf Jade voor de lager school, juf Jolien voor de kleuterschool), de directie en de CLB-medewerkers deel uit van het zorgteam.

 

 

Hoe werken we in onze school aan zorg ?

Bij het begin van het schooljaar worden alle leerlingen getest voor taal en rekenen.  Het enige doel van deze testen is het opsporen van problemen die kunnen opduiken om zo de klasaanpak bij te sturen en preventief op te treden (klasniveau en schoolniveau).

Daarna worden er klasbesprekingen gehouden.  Op dat moment brengt de klasleerkracht de resultaten van de LVS-testen en zijn/haar klasobservaties mee;  De gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de voorbije schooljaren en/of verslagen van externe hulp zijn dan ook ter beschikking.

Vanuit die gegevens zoekt de klasleerkracht met het zorgteam naar een passende preventieve aanpak voor zijn/haar klas.

We voorzien per klas 1 of 2 zorgmomenten per week.  De klas wordt dan verdeeld in kleine groepjes.  De leerlingen krijgen op dat moment aangepaste leerstof.  Dat kan gaan van het inoefenen van de aangebrachte leerstof, eventueel via spelvormen, het opnieuw uitleggen van leerstof voor zwakkere leerlingen, moeilijkere denkoefeningen voor de sterkere leerlingen. 

Deze zorgmomenten zijn waardevol.  Enerzijds krijgen de leerlingen een aanbod van oefeningen en toepassingen op hun niveau.  Anderzijds geeft het de klas– en zorgleerkrachten de kans om hun kinderen intensief op te volgen ten te begeleiden.

 

Enkele voorbeelden van zorginitiatieven :

 

· via spelvormen wordt de aangebrachte leerstof verder ingeoefend en geautomatiseerd;

· Via het gebruik van computers oefenen de leerlingen de aangebrachte leerstof verder in

· Hoekenwerk

· Contractwerk

· Technisch lezen inoefenen in kleine groepjes


 

Het voordeel van dergelijke initiatieven is wel dat er tegelijkertijd gewerkt wordt aan sociale vaardigheden en aan (begeleid) zelfstandig leren.  Bovendien krijgt de klasleerkracht of zorgleerkracht de kans om binnen de klas een leerling individueel bij te sturen.

Bij de organisatie van dergelijke initiatieven kunnen we steunen op de hulp van het oudercomité.

 

Kijk ook eens op de links die je terugvindt onder www.heidimondelaers.yurls.net

Je vindt er leuke oefeningen die ook in de klas gebruikt worden.

Binnen het onderwijs stuiten we op problemen van allerlei aard.  Naast problemen met het verwerven/verwerken van leerstof kunnen er ook socio-emotionele problemen of motorische problemen optreden.

Individuele leerkrachten en het zorgteam buigen zich over allerlei problemen, maar moeten soms vaststellen dat een doorverwijzing naar externe hulp (logopedist, kinesist, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg…) nodig is.

Om de evolutie van de doorverwezen leerlingen optimaal te kunnen volgen is een goede communicatie (verslagen, schoolbezoek, heen-en-weerschrift…) tussen school, ouders en externen erg belangrijk.

 

Wil je als ouder een probleem melden ?

Contacteer dan eerst de klasleerkracht.

Eventueel kunt u ook mailen naar sec@bskraainem.telenet.be of bellen naar ons nummer 02/720.15.76 (tijdens de schooluren).

Uiteraard laten we het ook niet na om u te contacteren wanneer we een probleem vermoeden.

 

 In bijlage vinden jullie de folder rond AVI-lezen voor ouders

Ċ
Heidi Mondelaers,
20 feb. 2018 06:04
Comments