Inschrijven van leerlingen

Capaciteit

Het schoolbestuur heeft het maximum aantal leerlingen dat kan opgevangen worden, als volgt bepaald:

-       De capaciteit van de school: 407 leerlingen

-       De capaciteit van de vestigingsplaats: 407 leerlingen

-       De capaciteit van het niveau kleuteronderwijs:  176 kleuters


                                                                                      

                                                                                                                                

Inschrijvingen schooljaar 2019-2020
Kleuterschool : inschrijvingen schooljaar 2019-2020

 geboortejaar totaal aantal plaatsen nog beschikbaar op 
12/03/2019
     2017      440
 2016 44 0
 2015 44 0
 2014 44 0

Lagere school : inschrijvingen schooljaar 2019-2020

leerjaar  totaal aantal plaatsen nog beschikbaar op 
12/03/2019
 1° leerjaar     440
 2° leerjaar 44 3
 3° leerjaar 44 6
 4° leerjaar 44 3
 5° leerjaar 44 0
 6° leerjaar 44 4
Wanneer er geen plaatsten meer beschikbaar zijn, betekent dit dat de capaciteit overschreden is. Ouders kunnen wel een document van een niet-gerealiseerde inschrijving laten opstellen.

 

 InschrijvingsdataVoor het schooljaar 2018-2019:

-      kinderen die tot dezelfde leefeenheid behoren als onze leerlingen:

       vanaf 3 september 2018 tot en met 01/03/2019

-      kinderen van personeelsleden verbonden aan de school vanaf 3 september 2018

        -      alle andere inschrijvingen  vanaf maandag  11 maart 2019


 

 Vereiste documenten

De inschrijving van leerlingen (leerplichtige en niet-leerplichtige) gebeurt aan de hand van de sis-kaart. Bij ontstentenis daarvan volstaat een van volgende documenten:

-     een uittreksel uit de geboorteakte

-     het trouwboekje van de ouders

-     het identiteitskaartje voor kinderen jonger dan 12 jaar

-     het bewijs van inschrijving van het vreemdelingenregister

-     de reispas voor vreemdelingen

 

 Documenten voor ouders

  Bij iedere inschrijving ontvangen de ouders

-     deze afsprakennota en het schoolreglement

-     kennisneming van het schoolreglement en de afsprakennota

-     keuzeformulier: godsdienst – zedenleer (lager onderwijs)

-     bewijs van inschrijving

 

Comments