duyuru8

Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası internet sayfasına HOŞGELDİNİZ... © 2007 -  2009

                                                                                                                        

TESK VERGİ KAYIT BİLGİ SİSTEMİ

25-04-2008 Kapsam Dışı Meslekler

Sayı     : 2008 / 771

İLGİ    : TESK'in 02.04.2008 tarih, EĞT.PLN.ME-8.13.08/119-1732 sayı, 41 no.lu genelgesi

25/01/2008 tarih ve 2008 / 134 sayılı yazımızda da belirtildiği üzere, 5362 sayılı Kanunun 75 inci maddesi çerçevesinde Konfederasyonumuzca hazırlanan "Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik"  14 Ocak 2008 tarih ve 26756 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelik ile 20 Ekim 1993 tarih ve 21734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan İl ve Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik" ve alt düzenlemeleri (yönerge ve genelgeler) yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu kapsamda aşağıda belirtilen bilgilendirme ve açıklamaların yapılmasına Konfederasyonumuzca ihtiyaç duyulduğu ilgi genelge ile bildirilmiştir.

1) Uygulama Yönergesi: 14 Ocak 2008 tarih ve 26756 sayılı "Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik"in uygulamalarına ilişkin ayrıntıları düzenleyen "Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Tarafından Yapılacak Kurs ve Sınavların Esas ve Usullerine İlişkin Yönerge" Konfederasyonumuzca hazırlanmış olup, söz konusu Yönergeye Konfederasyonumuzun  web sayfasının (http://www.tesk.org.tr/) Mevzuat/Yönergeler bölümünden ulaşılması mümkün bulunmaktadır. Yönetmelik çerçevesinde yapılacak uygulamalarda Yönerge esas alınacaktır.

2) Basılı Evraklar: Söz konusu Yönetmelik çerçevesinde düzenlenecek TESK Kalfalık, TESK Ustalık, TESK Esnaflık Belgeleri ile uygulamalar sırasında kullanılacak form, çizelge ve defterler Konfederasyonumuzca bastırılacak ve Odalarımız, kapsam dışı meslek dallarında eğitim, sınav ve belgelendirme uygulamasına ilişkin tüm belge, form, çizelge ve defterleri Birliğimizden temin edeceklerdir.

3) Geçici İşyeri Açma Belgesi: Her ne kadar mevzuatta kapsam dışı meslek dallarında faaliyet gösterecek kişilerden vergi kaydı ve işyeri açma ruhsatı alınırken ustalık/esnaflık belgesi aranacağına dair doğrudan bir hüküm bulunmasa da, 14 Ocak 2008  tarihli Yönetmelik  ile  yürürlükten kaldırılan 20 Ekim 1993 tarih ve 21734 sayılı

"Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan İl ve Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik"  çerçevesinde yürütülen uygulamada vergi kaydı ve işyeri ruhsatı alınması aşamalarında TESK belgelerinin aranması yönünde bir takım girişimlerde bulunulmuş ve bir çok vergi dairesi ve belediye bu belgeleri aramıştır. Ayrıca ilgili teşkilat birimlerimiz oda ve sicil kaydı esnasında TESK belgelerini aramış, eğer kişinin belgesi yoksa ilgili mevzuat gereği belgeye ulaşacağı zamana kadar geçerli olmak üzere Geçici İşyeri Açma Belgesi vermişlerdir.

Hem bugüne kadar alışılagelmiş uygulamaların korunması, hem de söz konusu Yönetmelikle ilgili uygulamanın rahatlatılması açısından Geçici İşyeri Açma Belgesi ve bu belgenin alınması için başvuru esnasında doldurulan Geçici İşyeri Açma Belgesi Başvuru Formunun Konfederasyonumuzca yeniden bastırılarak ücreti mukabilinde Birliklerimize dağıtılmasına başlanmıştır.

4) Eski Belgelerin Geçerliliği: 14 Ocak 2008 tarih ve 26756 sayılı "Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik"in Geçici 1 inci Maddesinde; "Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında verilen mesleki belgeler geçerlidir." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde 20 Ekim 1993 tarih ve 21734 sayılı "Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan İl ve Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik"  çerçevesinde esnaf-sanatkarlara daha önce verilmiş bulunan TESK belgeleri geçerliliğini korumaktadır.

5) Sınavsız Belgelerin Verilmesi: 14 Ocak 2008 tarih ve 26756 sayılı Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmeliğin "TESK ustalık belgesi" başlıklı 8 inci maddesinin (a) bendinde;

"Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 3308 sayılı Kanun gereğince mesleğinde ustalık belgesi almak isteyenlerde aranan asgari yaş ve öğrenim şartını taşıyanlardan:

(a) 5362 sayılı Kanuna tabi bir işyeri sahibi olan ve/veya bu işyerinde fiilen usta olarak çalışanlardan Konfederasyonca belirlenecek başvuru süresi içinde başvuruda bulunanlara doğrudan TESK ustalık belgesi verilir."

"TESK esnaflık belgesi" başlıklı 9 uncu maddesinin (a) bendinde;

"Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 3308 sayılı Kanun gereğince mesleğinde ustalık belgesi almak isteyenlerde aranan asgari yaş ve öğrenim şartını taşıyanlardan:

(a) 5362 sayılı Kanuna tabi bir işyeri sahibi olan ve/veya bu işyerinde çalışanlardan Konfederasyonca belirlenecek başvuru süresi içinde başvuruda bulunanlara doğrudan TESK esnaflık belgesi verilir." denilmektedir.

Yukarıda  belirtilen hükümler çerçevesinde Konfederasyonumuzca, kapsam dışı meslek dallarında (3308 sayılı Kanunun çıraklık eğitimi uygulama kapsamı içindeki 131 meslek dalı dışındaki esnaf-sanatkar meslek dallarında) doğrudan (sınavsız) TESK ustalık ve TESK esnaflık belgesi alacak olan müktesep hak sahiplerine yönelik 1 Mayıs 2008 tarihinde başlayıp 31 Temmuz 2008 tarihinde Saat : 17.00'de sonra erecek, 3 aylık bir süre tanınmasına karar verilmiştir.

14 Ocak 2008 tarihli Yönetmeliğin 8. ve 9. maddelerinde yapılan düzenlemeler ile; işyeri sahibi üye esnaf-sanatkarlar yanında, ilgili maddelerde belirtilen kriterlere sahip çalışanlar da doğrudan (sınavsız) TESK ustalık ve TESK esnaflık belgesi alma hakkına sahip kılınmıştır. Bu nedenle sınavsız ustalık ve esnaflık belgesi başvuru formları işyeri sahipleri ve çalışanlar için ayrı ayrı hazırlanmıştır.

6) Sınav Harcı: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Tarafından Yapılacak Kurs ve Sınavların Esas ve Usullerine İlişkin Yönergenin 25. maddesinde, mesleki belge almak için sınava girmek amacıyla odaya başvuranlardan sınav harcı alınacağı ve bu harcın her yıl Konfederasyon tarafından belirlenerek teşkilatımıza duyurulacağı hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, 2008 yılında odalarımız tarafından alınacak sınav harçları Konfederasyonumuzca; ilimiz için 10.00 YTL olarak belirlenmiştir.

Başvuru sahiplerinden alınan sınav harcı  oda tarafından eğitim bütçesi hesabına alınacak ve makbuz, başvuruda istenecek diğer evraklarla birlikte başvuru sahibinin dosyasına konulacaktır.  

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize de duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Özcan KILKIŞ                                                                                            Hilmi KURTOĞLU

Genel Sekreter                                                                                            Başkan Vekili

EKİ     : Eğitim Belgeleri ( 1 Adet )

( http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/08/0841.html )