Szülőknek‎ > ‎

Mi a cserkészet?

Mi a cserkészet? A cserkészet a gyerekek korának és nemének megfelelő foglalkozás. Legfőbb céljai az emberebb embert és magyarabb magyart nevelni, miközben szolgálja az Istent, hazát (mind a kettőt), embertársait és a magyarságot. A cserkész foglalkozás az őrsi közösségen alapszik. A cserkészetben a fiatal neveli a fiatalt. A cserkészetben játszva tanítunk. Minden cserkész fogadalmat tesz, hogy a 10 cserkész törvény szerint fog élni.

A Cserkészet Céljai

*     Jellemnevelés
*    Magyarságismeret (-szeretet)
*    Ügyességfejlesztés
*    Testi Teljesítmény
*    Közösségi Életre Nevelés
*    Embertársak Szolgálata, Szolgálatkészség
*    Cserkésztudás

Mit nyer a gyermek a cserkészetből?

* Megtanulja, hogy mit jelent két kultúrának részese lenni. Megszereti a magyarságot és a magyar nyelvet. A cserkészet szépen kiegészíti a magyar iskolában tanult anyagot mert élménnyel támasztja alá. Keretmesékkel és más élményekkel sajátíthatja el a cserkész a magyar történelmet, néprajzot, irodalmat, nyelvet.

* A gyermek megtanulja a fegyelmezettség fontosságát. Az egyenruha, az őrsi összetartás, a vezényszavak részben megadják a fegyelmezettséget és kiegészítik az otthon gyakorolt fegyelmet.

* A gyermek életre szóló barátokat talál a cserkészetben. A közös élmények összetartják a gyerekeket az őrsi, ill. táborban megismert cserkésztestvéreivel.

* Visszaviszi a mai gyermeket a természetbe. Egészen fiatal kortól megismerteti, majd megszeretteti a gyerekekkel a természetet.

* A gyermek megtanulja, hogy mit jelent egy közösségnek tagja lenni. Megtanul másokhoz alkalmazkodni, szabályok szerint élni, szolgálni.

 

Korosztályok: A Cserkészet Felépítése:

cserkész - őrs - raj - csapat - körzet - kerület - szövetség

5-10: Kiscserkész (7 éves korban tesz igéretet)

10-18: Cserkész (10 éves korban tesz fogadalmat)

18-27: Vándorcserkész szövetség

27:- Felnőtt cserkész

 

Mi a próbarendszer? A próbarendszer a cserkészet „tananyaga." Minden korosztálynak meg van szabva, hogy mivel foglalkozzon. Konkrét pontokban van összefoglalva. Ezt követve, a cserkész vezetők a legjobban nevelhetik a gyerekeket a cserkész életre.

Mik a módszerek? A cserkészetben játszva tanítunk és élménnyel nevelünk. Ezért külön módszereket alkalmazunk, hogy ne „iskolásodjon" el a kiképzés. A kiscserkészet módszerei: játék, ének, mese, magyarságismereti foglalkozás, kézügyesség, bábszínház/bábjáték, sport/tornáritmika. A cserkészet módszerei: elméleti és gyakorlati ének, játék, magyarságismeret, kézügyesség.

Mi a munkaterv? Minden vezető munkatervvel készül fel a cserkész foglalkozásra. Ezáltal kigondolja az őrsvezető, a rajvezető, a csapatparancsnok a heti, havi, félévi és évi terveit.

Mit csinál az őrsvezető? Az őrsvezető egy 14-17 éves vezető, aki ki van képezve a szakterületén belül (fiú, lány, kiscserkész) a központi vezetőképző táboron és csapat és körzeti továbbképzőkön. Mivel az őrsi foglalkozáson alapszik az egész cserkészet, az őrsvezető az egyik legfontosabb tagja a vezetői karnak. Az őrsvezető levezet 3-6 cserkésznek őrsi foglalkozást és kirándulást. Mivel az őrsvezető a legfiatalabb vezetője a gyermekeknek, vele van a legszorosabb kapcsolatuk. Az őrsvezetőink Kovács Gréta, Hier Lydia, Ujvári Adrienn, Hirs Böbike, Cseuscsik Viktória, Kapoor Hanna, Kozma Blanka, Völgyesi Alexa, Harsányi Patrik, Medveczky Gergő, Krizsán Mátyás, és Vatai Ádám.

Mit csinál a rajparancsnok? A rajparancsnok egy 17-21 éves vezető, aki szintén ki van képezve a szakterületén belül. A rajparancsnok általában segédtiszt és le van igazolva mint felnött vezető a cserkész szövetségben. A rajparancsnok a rajfoglalkozást és kirándulásokat vezeti, egyezteti és ellenőrzi az őrsvezetők munkáját. A rajparancsnok beosztja a próbarendszer alkalmazását a gyerekek részére és próbáztatja, ill. játszva vizsgáztatja a gyerekeket. Kiértékeli fejlődésüket és az őrsvezetők munkáját. A kiscserkész rajparancsnokunk Kertész Borcsa, a cserkész rajparancsnokunk Hier Katica, és a rover rajparancsnokok Göndör-Fehér Palkó és Kozma Fanni.

Mit csinál a csapatparancsnok? A csapatparancsnok egy 22 éven felüli vezető, aki cserkésztisztképzést végzett. A csapatparancsnok a csapat élén áll, beosztja az évi programokat munkatervében, felügyeli a rajparancsnokokat és az őrsvezetőket, továbbképzést vezet nekik, a csapat társadalmi kapcsolata a szülőkkel, a cserkész szövetséggel, az egyházakkal kapcsolatban. Minden évben tesz jelentést a szövetségnek a csapat munkájáról. A csapatparancsnokaink Felsővályi Klára és Bányai Torda. A csapatparancsnok helyettesek a parancsnok hiányában vezetik a csapatot és együtt a parancsnokkal ellátják a parancsnokság teendőit. A csapatparancsnok helyetteseink Marshall Laci és Marshall Olga.

Mit csinál a fenntartó testület (FT)? A fenntartó testület a csapatokat ellátja anyagilag és társadalmilag. Otthont biztosítanak a csapatoknak, anyagilag és erkölcsileg támogatják, kapcsolatot teremtenek a helyi magyar közösségekkel. Minden cserkész szülő lehet tagja a mi fenntartó testületünknek, valamint olyan magyarok, akik szeretnék támogatni a cserkészetet. A fenntartó testület javaslatot tesz, amikor új csapatparancsnokot kell választani. A fenntartó testületi elnökünk Fejes Zsuzsa.

Mit csinál a körzeti parancsnok? A körzeti parancsnok egy földrajzilag egymáshoz közel eső városoknak csapatjait tartja össze. Körzeti programokat és továbbképzőket vezet, hogy alakuljon a körzet tagjai között ki a kapcsolat. A cserkészek megszokják egymást és átérzik, hogy a csapaton kívül létezik a magyar cserkészet. A körzeti parancsnok társadalmi támaszt ad a csapatoknak. Mivel a körzeti parancsnok általában tapasztalt csapatparancsnok, tanácsadója a csapatparancsnokoknak. A mi körzetünk (New Yorki körzet) 10 csapatból áll, ill. 7 városból: Boston, Garfield, New Brunswick, New York, Washington, Connecticut, Sarasota. A körzeti parancsnokunk Fogarasi Miklos.

Mi a KMCsSz? A Külföldi Magyar Cserkészszövetség a már több mint 50 éve müködő szövetségünk. A Kárpát-Medence határain kívül élő magyar ifjúságot szolgálja. Székhelye Newfoundlandban van, 5 kerületből áll (I. Európa, II. Dél Amerika, III. USA & Venezuela, IV. Ausztrália, V. Kanada). A mi kerületi parancsnokunk Bedy Balázs. Kb. 3,000 cserkésze van a KMCsSz-nek. Folyóiratai a Magyar Cserkész és Vezetők Lapja c. újságok. A KMCsSz elnöke Lendvai-Lintner Imre, alelnöke Dömötör Gábor.


A CSERKÉSZTÖRVÉNYEK

1. A cserkész egyeneslelkü és feltétlenül igazat mond.

2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának,

embertársainak és a magyarsághoz tartozik.

3. A cserkész ahol tud, segít.

4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.

5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.

6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.

7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.

8. A cserkész vidám és meggondolt.

9. A cserkész takarékos.

10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

 

1. A kiscserkész engedelmes és segítőkész.

2. A kiscserkész szereti a rendet.

 

A CSERKÉSZFOGADALOM

Én, ____________________________ fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, hazámnak, embertársaimnak és a magyarsághoz tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkész törvényt, és azt mindenkor megtartom.

Én, _____________________________ igérem, hogy jó leszek. Ismerem a kiscserkész törvényt és azt mindenkor megtartom.