งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

         โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  โดยทางโรงเรียนได้ดำเนิน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า การที่จะสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์ เห็นความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไปนั้น            

วิดีโอ YouTube
Comments