Home‎ > ‎

行政服務

項  目

連  結

附  件

領據(個人、單位、公會)

(更新:2018年01月03日)

https://drive.google.com/open?id=1bQT3nNbbaMHbP-DaXMTKoOmosyiVXBMO

1.     個人

2. 單位(外單位向公會申請費用時使用)

3. 公會(公會向外單位申請費用時使用)

會議記錄單

(更新:2017年05月)

https://drive.google.com/open?id=0BxFFGcWdr560NDFyYUt6NGVSejg

1.     統編18419013之收據、發票。

2.     抬頭:財團法人高雄市職能治療師公會。

3.     如是【會議】請款,請附上【會議記錄單、會議簽到單】。

會議簽到單

(更新:2017年05月)

https://drive.google.com/open?id=0BxFFGcWdr560OHQ0d0dCVFhaRzA

       1.     統編18419013之收據、發票。

2.     抬頭:財團法人高雄市職能治療師公會。

3.     如是【會議】請款,請附上【會議記錄單、會議簽到單】。

公出單

(更新:2017年05月)

https://drive.google.com/open?id=0BxFFGcWdr560c0ZUamhEbjdWdkE

1.     附公出【函文】。

請假單

(更新:2017年05月)

https://drive.google.com/open?id=0BxFFGcWdr560RExoem5UOFc4b3c

1.     病假:附醫生證明書。

2.     婚假:附喜帖。

3.     喪假:附死亡證明書為主或訃聞。

4.     公假:附公出單。

 

 

 

 

 

 


Comments