FYT's Home Page - Organization

                          FPT Technology Center for Young Talents
 

Home Page

 

About FYT

 

Organization

 

Members

 

Activities

 

Photos

I. GIỚI THIỆU CHUNG< namespace="" prefix="o" xml="true">

 

1  ĐƠN VỊ SÁNG LẬP

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

2. TÊN GỌI

Trung tâm Bồi dưỡng Tài năng Công nghệ trẻ FPT

3. TẦM NHÌN

Trung tâm Bồi dưỡng Tài năng Công nghệ trẻ FPT là một tổ chức đào tạo đặc biệt nhằm tập hợp những mầm non nhân tài công nghệ của đất nước, tạo điều kiện để họ phát triển một cách toàn diện và tạo tiền đề cho các tài năng trở thành người thành đạt trong cộng đồng, góp phần hưng thịnh Quốc gia.

4. MỤC ĐÍCH

¨      Hỗ trợ phát triển toàn diện tài năng công nghệ trẻ cho đất nước.

¨      Hướng nghiệp trong tương lai.

5. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

1.      Tính tự vận hành: Các thành viên có ý thức tích cực, chủ động sáng tạo trong các hoạt động, biện pháp của Trung tâm nhằm đạt mục tiêu của Trung tâm

2.      Tính phát triển cá nhân: Việc tham gia trung tâm dựa trên cơ sở tự nguyện, đồng thời Trung tâm đào tạo theo hướng phát triển của từng cá nhân trên cơ sở tinh thần đồng đội cao.

3.      Tính cạnh tranh: Trung tâm có quyền loại bỏ các thành viên không đảm bảo tiến độ phát triển cá nhân theo yêu cầu chung của Trung tâm.

4.      Xã hội hoá: Trung tâm sẽ huy động sự hỗ trợ của tất cả các tổ chức, cá nhân có mong muốn đóng góp cho  Trung tâm.

 

6. TRỤ SỞ VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Tầng 6, toà nhà HITC, Km 8 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.8336742. Fax: 04.8336743.

 

 

II. QUY ĐỊNH TUYỂN CHỌN THÀNH VIÊN MỚI CỦA TRUNG TÂM

1.      Trung tâm bồi dưỡng tài năng công nghệ trẻ  FPT  tập hợp những học sinh các lớp cuối phổ thông trung học (từ lớp 11 trở lên) và sinh viên các trường đại học giỏi, có tài, đặc biệt chú trọng đến các học sinh, sinh viên đã đạt các thành tích trong kỳ thi cấp quốc gia và quốc tế, học sinh các trường chuyên, ... Cụ thể bao gồm như sau:

§         Các học sinh, sinh viên đã từng trong đội tuyển thi Quốc tế hằng năm các môn: Toán, Tin học, vật lý  - được tuyển thẳng vào Câu lạc bộ

§         Các học sinh, sinh viên  đạt các giải nhất, nhì, ba của kỳ thi quốc gia, các kỳ thi học sinh, sinh viên chuyên và không chuyên toàn quốc các môn Toán, Tin học hằng năm

§         Các học sinh, sinh viên được nhà trường, các thành viên FYT  - nơi các em đang học tập - giới thiệu và được Trung tâm  tuyển qua một kỳ thi.

2.      Trước khi được tham gia Trung tâm, các em phải tham dự kỳ thi sát hạch. Các môn thi gồm: IQ, GMAT, viết bài luận, ngoại ngữ và phỏng vấn, kết hợp với các đánh giá thông qua những thành công trong quá khứ, những thông tin mà thầy, cô giáo và các bạn ... cung cấp. Đối tượng tuyển chọn của trung tâm là các em có hội tụ đủ các điều kiện:

§         Có ý chí, hoài bão

§         Có trình độ chuyên môn

§         Có kiến thức xã hội

§         Có kỹ năng

§         Có điều kiện phát triển

3.      Trước mắt, trung tâm hạn chế trong chuyên ngành: tin học, toán học. Số lượng thành viên của Trung tâm tối đa là 50 người. Số lượng này sẽ được thay đổi trong quá trình hoạt động và phát triển của Trung tâm.

4.      Các thành viên trung tâm có trách nhiệm đảm bảo yêu cầu của trường mình đang học.

5.      Thời gian sinh hoạt tại Trung tâm cho mỗi thành viên là 02 năm kể từ ngày được tham gia. Cứ sau 06 tháng  trung tâm tiến hành tổng kết đánh giá một lần.

 

 

III. QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC

 

1.  Quy định về tổ chức hành chính

a.          Lãnh đạo công ty FPT bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Ban chủ nhiệm Trung tâm gồm chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thư ký. Ban chủ nhiệm chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Trung tâm trước Ban lãnh đạo Công ty FPT.

b.          Các thành viên FYT bầu Ban Điều hành Trung tâm gồm: lớp trưởng, Lớp phó phụ trách đời sống, lớp phó phụ trách công nghệ, lớp phó phụ trách văn hoá - thể thao.

c.          Ban điều hành cùng với các thành viên thành lập các nhóm hoạt động tự quản, bầu ra Nhóm trưởng chịu trách nhiệm với từng nhóm; Nhóm trưởng cùng Ban điều hành và Ban chủ nhiệm lãnh đạo, tổ chức các hoạt động Trung tâm.

2.             Trách nhiệm của Ban điều hành

a.          Đề xuất nội dung và kế hoạch cho các hoạt động của Trung tâm.

b.          Phân công công việc cụ thể tới từng nhóm. Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nội dung công việc;

c.          Lập báo cáo tổng kết hoặc biên bản sau mỗi buổi sinh hoạt, mỗi hoạt động, mỗi lớp học được tổ chức tại trung tâm.

d.          Đưa ra các đề xuất nhằm phát huy mặt tích cực và sửa đổi các mặt còn hạn chế nếu có.

e.          Nắm bắt được tình hình Trung tâm, nguyện vọng của từng thành viên. Duy trì, phát triển công việc chung theo nội dung yêu cầu.

f.            Triệu tập và chủ trì các cuộc họp với các thành viên.

g.          Quản lý chi tiêu quỹ nội bộ theo quy định về chi phí ghi tại điều 7 phần VII.

h.          Lưu giữ sổ sách, tư liệu, tài liệu và các ấn phẩm của Trung tâm

i.            Định kỳ hàng tháng, hàng năm lập báo cáo trực tiếp với Ban chủ nhiệm về mọi hoạt động của mọi thành viên và Trung tâm.

3.             Trách nhiệm của Trưởng Nhóm:

a.          Chịu trách nhiệm trước Ban điều hành về mọi hoạt động của nhóm.

b.          Đề xuất công việc cho Ban chủ nhiệm và Ban điều hành, nhận và phân công các công việc tới các thành viên.

c.          Quản lý, phân công, đôn đốc các thành viên trong nhóm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

 

4.     Bầu/bổ sung/thay thế các thành viên Ban điều hành và các nhóm trưởng.

a.          Nhiệm kỳ hoạt động của Ban Điều hành là 6 tháng.

b.          Các thành viên Ban Điều hành/các Trưởng nhóm được bầu ra hoặc thay thế trên sự đồng ý của đa số thành viên Trung tâm/thành viên nhóm và được sự thông qua của Ban chủ nhiệm.. Các thành viên có quyền được tự ứng cử.

c.          Trong trường hợp đặc biệt, thành viên Ban điều hành hoặc các nhóm trưởng sẽ được thay thế, bổ sung, hoặc miễn nhiệm giữa nhiệm kỳ vì điều kiện cá nhân, điều kiện của nhóm hay của Trung tâm.

5.  Quy định về thông báo, hội họp.

a.          Các cuộc họp thường kỳ hàng tuần do Ban điều hành thông báo và điều phối để thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm.

b.          Tuỳ theo yêu cầu cụ thể, Ban chủ nhiệm sẽ tổ chức đại hội họp mặt toàn thể hay triệu tập một số thành viên để giải quyết các vấn đề liên quan. Tại các đại hội sẽ thông qua các việc sau:

-       Nghe báo cáo tình hình nội bộ và chương trình hoạt động của Trung tâm.

-       Ban chủ nhiệm tổng kết các hoạt động trong thời gian trước và thông qua định hướng phát triển thời gian tiếp.

-       Tuyên bố khen thưởng, kỷ luật các thành viên.

-       Giải quyết các vấn đề liên quan phát sinh.

 

 

IV. QUYỀN LỢI CỦA THÀNH VIÊN

 

Khi tham gia Trung tâm bồi dưỡng tài năng công nghệ trẻ FPT, mỗi thành viên sẽ nhận được các quyền lợi:

1.      Được đào tạo,bồi dưỡng để trở thành con người có bản lĩnh, ý chí, hoài bão và mơ ước lớn.

2.      Hỗ trợ để trở thành những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực mà họ yêu thích. Đặc biệt, các em sẽ được ưu tiên bồi dưỡng về tin học, được tham gia các hoạt động công nghệ của Công ty.

3.      Được hỗ trợ hướng nghiệp sớm cho tương lai cùng mọi sự giúp đỡ để nhận được việc làm tại các cơ quan, tổ chức, công ty ... theo nguyện vọng của cá nhân.

4.      Được bồi dưỡng và hiểu biết thêm các kỹ năng như Ngoại ngữ; Giao tiếp xã hội; Lãnh đạo; Diễn thuyết; Kiến thức về Quản trị Kinh doanh, Kiến thức xã hội; Văn hoá; Lịch sử; Truyền thống dân tộc; Nghệ thuật ......

5.      Trung tâm tạo điều kiện để các thành viên được phát triển về quan hệ. Các em có cơ hội được làm quen, giao lưu,... cùng với các trường đào tạo hàng đầu thế giới, các cơ quan tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước,  các tổ chức hoạt động kinh doanh, khoa học kỹ thuật và công nghệ có tầm cỡ .. ; được tiếp xúc với các yếu nhân, nhân tài, các giáo sư chuyên gia giỏi, các doanh nhân thành đạt và các nhân vật nổi tiếng trong nước và trên thế giới. Đặc biệt, các em được tiếp xúc với môi trường làm việc FPT và văn hoá Công ty.

6.      Sử dụng Internet, tài liệu, sách báo .... phục vụ chuyên môn.

7.      Được sử dụng máy tính và các thiết bị cần thiết.

8.      Được cấp học bổng hàng tháng hàng tháng.

9.      Được tham gia các hoạt động văn thể của Công ty.

10.  Bên cạnh đó, thành viên còn được hưởng một số quyền lợi khác như: được hỗ trợ để xin học bổng của các trường hoặc các tổ chức tài trợ nước ngoài, được giới thiệu việc làm, được hưởng chế độ giảm giá sinh hoạt mua sắm của một số tổ chức kinh doanh và dịch vụ do Công ty liên hệ, ..

11.  Kiến nghị, đề xuất và tham gia quản lý Trung tâm.

12.  Được biểu dương, khen thưởng khi có nhiều đóng góp cho Trung tâm, khi hoàn thành xuất sắc các hoạt động của Trung tâm.

13.  Được tham gia các kỳ họp, đại hội, lớp học hoặc các hoạt động khác do Trung tâm tổ chức.

 

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN

1.      Các thành viên khi được tham gia sinh hoạt tại Trung tâm phải hiểu và chấp hành tốt các điều lệ, nội quy của Trung tâm.

2.      Mỗi thành viên phải tự đăng ký và bảo vệ kế hoạch cá nhân của mình. Sau khi được duyệt, các thành viên có trách nhiệm hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch đã đăng ký đó. Ban chủ nhiệm Trung tâm sẽ tạo mọi điều kiện và cử cán bộ giúp đỡ từng thành viên. Sau 6 tháng, Ban chủ nhiệm Trung tâm sẽ tổ chức đánh giá, kiểm tra một lần.

3.      Các thành viên phải thường xuyên liên lạc với Trung tâm, nắm bắt và hoàn thành các chương trình hoạt động của Trung tâm.

 

 

VI. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG, THỜI GIAN SINH HOẠT

 

1.      Sinh hoạt hàng ngày

 

Thành viên Trung tâm được sử dụng các trang thiết bị của Trung tâm trong khuôn khổ phục vụ cho hoạt động chuyên môn của mình, để triển khai thực hiện các kế hoạch cá nhân đã đăng ký và được Ban chủ nhiệm Trung tâm phê duyệt:

-       Sử dụng máy tính để lập trình và phục vụ chuyên môn riêng.

-       Thử nghiệm các phần mềm do bản thân lập ra hoặc có trong chương trình học tập.

-       Truy nhập Internet lấy các thông tin phục vụ chuyên môn.

Thành viên Trung tâm được sử dụng sách báo, tài liệu thư viện của Trung tâm để tự nghiên cứu, hoặc cùng trao đổi theo nhu cầu cá nhân.

 

2.      Sinh hoạt định kỳ:

 

a.          Định kỳ hàng tuần, Trung tâm tổ chức sinh hoạt để:

-       Tổ chức các buổi nói chuyện theo chuyên đề nhằm nâng cao hiểu biết xã hội của các thành viên.

-       Tập hợp toàn bộ thành viên thực hiện các chương trình đã đặt ra

-       Báo cáo hoạt động, bàn bạc, thông qua các hoạt động của các nhóm, các thành viên.

b.          Hàng tháng Trung tâm có sinh hoạt để:

-       Tổng kết các hoạt động, chương trình đã thực hiện.

-       Trao đổi tình hình hoạt động của các nhóm, các thành viên. Báo cáo của các nhóm với BĐH và BCN.

-       Thông qua các chương trình hoạt động mới của tháng tiếp theo.

-       Ban điều hành Giải đáp thắc mắc hoặc yêu cầu của tập thể,

-       Tổ chức sinh nhật cho các thành viên trung tâm,

-       Tổ chức kết nạp hoặc chia tay với các thành viên giữa khóa (nếu có).

c.          Hàng năm Trung tâm tổ chức:

-       Các cuộc thi “tay nghề” với bài thi là đề tài lý thuyết hoặc vấn đề thực tế, nhằm tìm ra những cá nhân hoặc những đội nhóm xuất sắc nhất trung tâm. Các cá nhân hoặc nhóm này sẽ được nhận giải thưởng của FYT .

-       Giao lưu họp mặt thường niên với tất cả các thành viên đã từng tham gia FYT vào mùa hè các năm.

-       Lễ kỷ niệm ngày thành lập trung tâm 25/12.

-       Lễ kết nạp thành viên mới và công nhận trưởng thành – sau kỳ tuyển thành viên.

 

3.      Đào tạo và thực hành ngoại khoá

 

a.          Căn cứ vào mục đích hướng nghiệp của Công ty, nhu cầu nguyện vọng của các thành viên và khả năng cho phép, Trung tâm sẽ tổ chức các khoá đào tạo, hoặc seminar theo những chủ đề khác nhau, nhằm giúp cho các thành viên Trung tâm được phát triển toàn diện. Trung tâm liên hệ với các tổ chức trong nước và nước ngoài, những người tài đã thành đạt trong sự nghiệp để tổ chức các buổi tiếp xúc, giao lưu nhằm giúp cho các em nâng cao tầm hiểu biết và phát triển quan hệ xã hội.

b.          Tuỳ theo sở trường và năng lực của từng thành viên, Trung tâm sẽ phối hợp với các bộ phận trong công ty để bồi dưỡng và tạo điều kiện cho các em tham gia giải quyết các vấn đề của FPT, tham gia các đề tài nghiên cứu của Công ty, hỗ trợ cho các em phát triển tài năng của mình.

c.          Trong quá trình hoạt động của Trung tâm, các thành viên thể hiện được tài năng của mình sẽ được đầu tư đào tạo nâng cao ở trong và ngoài nước.

 

4.      Sinh hoạt thể thao văn hoá, văn nghệ:

 

Thành viên Trung tâm tham gia các giải đá bóng, viết báo, hội diễn văn nghệ, vui chơi giải trí, sáng tác thơ ca .... cùng với các hoạt động văn thể của Đoàn thanh niên Công ty FPT, tham gia một số phong trào chung của Công ty. Hoạt động này giúp cho các thành viên Trung tâm có môi trường hoà nhập tốt với cộng đồng FPT. Ngoài ra Trung tâm có thể tổ chức sinh hoạt dã ngoại khi có điều kiện.

 

VII. NỘI QUY

 

1.      Quy định về chấp hành kỷ luật:

 

-       Các thành viên cần tôn trọng, tuân thủ tất cả các quy định thành văn/ không thành văn về giữ vệ sinh, trật tư chung, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, ngăn nắp gọn gàng tại trung tâm và các địa điểm tổ chức sinh hoạt.

-       Nghiêm cấm việc đưa các cá nhân không phải thành viên của trung tâm đến sinh hoạt, sử dụng cơ sở vật chất, tham dự các khoá đào tạo… Các trường hợp đặc biệt phải có sự đồng ý của Ban Chủ nhiệm. Các thành viên vi phạm quy định này sẽ bị kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm.

-       Nghiêm cấm hút thuốc, uống rượu trong trung tâm và các địa điểm tổ chức sinh hoạt.

-       Không chửi tục, đánh nhau và gây mất trật tự.

-       Nghiêm cấm trộm cắp, gian lận nơi sinh hoạt dưới mọi hình thức. Nếu vi phạm sẽ bị thi hành hình thức kỷ luật nặng, thậm chí buộc ngừng sinh hoạt tại trung tâm.

 

2.      Quy định về việc xin nghỉ sinh hoạt:

 

a.          Xin nghỉ các buổi sinh sinh hoạt định kỳ

-       Các thành viên không tham dự buổi sinh hoạt định kỳ phải có đơn xin nghỉ sinh hoạt gửi đến ban Điều hành và Ban Chủ nhiệm trước 01 ngày .

-       Các thành viên nghỉ quá 50% số buổi sinh hoạt định kỳ trong một tháng (có lý do) sẽ phải nộp vào quỹ FYT 50.000 mà không cần xem xét đến các lý do đặc biệt.

b.          Ngừng sinh hoạt tại trung tâm

-       Các thành viên muốn ngừng sinh hoạt tại trung tâm phải có đơn xin ngừng sinh hoạt gửi đến Ban chủ nhiệm trước 01 tuần.

-       Thành viên phải làm thủ tục bàn giao tài sản và công việc với Ban điều hành trước khi ngừng sinh hoạt

-       Ban chủ nhiệm và Công ty sẽ ra quyết định ngừng sinh hoạt cho thành viên.

 

3.      Quy định sử dụng tài sản và trang thiết bị của Trung tâm:

-       Khi mượn sách báo ở thư viện, thành viên phải đăng ký và mang trả đúng hạn. Có ý thức bảo vệ giữ gìn sách vở của thư viện.

-       Các thành viên trung tâm không được sử dụng các tài sản của Công ty như máy fax, điện thoại vào việc riêng.

-       Không được sử dụng Internet cho các mục đích xấu vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc, vi phạm an ninh quốc gia. Không cho người  khác mượn/sử dụng account Internet.

-       Tiết kiệm giấy in, văn phòng phẩm.

-       Sau khi sử dụng thiết bị, cơ sở vật chất, các thành viên cần sắp xếp lại nơi làm việc, khoá tủ làm việc cẩn thận. Các thành viên cần tự có ý thức giữ gìn vật dụng cá nhân riêng và các tài liệu trong công việc.

-       Tắt máy tính khi không còn sử dụng. Tắt điện, đèn nếu là người ra về cuối cùng.

-       Không mang tài sản của trung tâm ra ngoài nếu chưa có sự đồng ý của Ban chủ nhiệm.

 

4.      Quy trình tổ chức khoá đào tạo:

 

Ban điều hành có trách nhiệm phối hợp với thư ký Trung tâm để tổ chức khoá đào tạo cho thành viên trung tâm theo quy trình sau:

1.          Tổ chức họp Trung tâm thảo luận và đề xuất cho Ban chủ nhiệm để tổ chức khoá đào tạo.

2.          Đề cử người chịu trách nhiệm tham gia tổ chức và vận hành khoá học. Yêu cầu phải có ít nhất 01 thành viên Ban điều hành tham gia công tác tổ chức khoá học

3.          Lập kế hoạch chi tiết cho khoá học. Nội dung nêu rõ: Tên, mục đích khoá học; thời gian; số lượng học viên; địa điểm tổ chức; giảng viên; kinh phí đào tạo.

4.          Lập nội quy cho từng khoá học trong đó nêu rõ các quy định về thời gian tham gia, phí đóng góp, thưởng phạt khi vi phạm nội quy lớp học. Nội quy này được Ban chủ nhiệm thông qua và áp dụng nghiêm chỉnh cho toàn bộ học viên.

5.          Chịu trách nhiệm điểm danh, thu đầy đủ các khoản đóng góp học phí từ các thành viên, thực hiện nội quy khoá đào tạo.

6.          Ban chủ nhiệm có trách nhiệm theo dõi và giúp đỡ Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ và cấp bằng/chứng chỉ FYT cho học viên đạt yêu cầu.

7.          Sau khi kết thúc khoá học, lập báo cáo tổng kết khoá học: Các nội dung và kiến thức được đào tạo; tổng hợp điểm danh, số lương học viên tham gia, nhóm/thành viên xuất sắc, các chứng chỉ của thành viên, kết quả đánh giá của giảng viên, đánh giá của thành viên về giảng viên; các bài viết, cảm nghĩ của thành viên sau khoá học… Báo cáo phải gửi đến Ban chủ nhiệm sau khi kết thúc khoá học 01 tuần.

8.          Làm các thủ tục thanh toán chi phí.

 

5.      Quy định tổ chức các Hoạt động ngoại khoá:

 

1.          Tuân thủ theo quy trình tổ chức khóa đào tạo (mục 4, phần 7)

2.          Quy định khác:

-       Thành viên tuyệt đối tuân thủ các yêu cầu đảm bảo an toàn

-       Trước mỗi hoạt động ngoại khoá Ban điều hành phải chỉ định 1 thư ký ghi lại toàn bộ quá trình của hoạt động, tổng hợp lại thành báo cáo và bài viết tường thuật, tối thiểu 02 thành viên chịu trách nhiệm viết bài về hoạt động. Báo cáo và bài viết thực hiện không quá 07 ngày kể từ khi có sự kiện.

 

 

6.      Quy định báo cáo định kỳ:

 

1.          Các trưởng nhóm có trách nhiệm báo cáo thường xuyên với Ban điều hành các hoạt động của nhóm hoặc báo cáo đột xuất cho Ban chủ nhiệm khi có yêu cầu.

2.          Ban điều hành có trách nhiệm lập báo cáo gửi Ban chủ nhiệm:

-       Sau mỗi buổi sinh hoạt hàng tuần,

-       Báo cáo tháng với nội dung: các hoạt động đã diễn ra trong tháng, các chi phí trong tháng, tổng hợp điểm danh, kế hoạch hoạt động cụ thể của tháng sau, các đề xuất kiến nghị của các nhóm/thành viên.

-       Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban điều hành sau mỗi nhiệm kỳ .

3.          Ban Chủ nhiệm có trách nhiệm báo cáo với Công ty hàng năm và đột xuất khi có yêu cầu.

 

7.      Quy định chi phí:

 

1.          Quy định chung:

-       Các khoản chi phí có tổng trị giá trên 100.000 đồng phải có hoá đơn Tài chính.

-       Các khoản chi phí có tổng giá trị dưới 100.000 đồng phải có hoá đơn bán lẻ hoặc giấy biên nhận.

-       Thời hạn thanh toán cho các khoản tạm ứng tối đa là 1 tuần.

-       Các chi phí do Công ty trả phải có đề nghị thanh toán kèm theo các giấy tờ, chứng từ và báo cáo tổng kết hoạt động.

-       Quỹ của trung tâm do Ban chủ nhiệm quản lý và duyệt chi.

 

2.          Các chi phí định kỳ:

-       Chi phí học bổng và phụ cấp trách nhiệm: Do Công ty trả

·        Hàng tháng đại diện Ban điều hành lập danh sách nhận học bổng của trung tâm;

·        Liên hệ với thư ký Ban chủ nhiệm nhận tiền học bổng, phát cho các thành viên.

·        Yêu cầu thành viên ký tên xác nhận vào danh sách nhận học bổng.

·        Ban điều hành nộp danh sách nhận học bổng về BCN, thời hạn 01 tuần sau khi nhận tiền từ Ban chủ nhiệm

·        Ban điều hành được nhận thêm một khoản phụ phí công tác hàng tháng được toàn thể trung tâm nhất trí quy định sau khi bầu Ban điều hành mới.

-       Chi phí tổ chức sinh nhật cho các thành viên: Trích từ quỹ của Trung tâm với định mức quà tặng sinh nhật 50.000 đ/thành viên và không quá 300.000đ để tổ chức liên hoan.

-       Chi phí hành chính như điện, nước, phòng học, hội trường, bảo vệ…: Do Công ty trả:

·        Hàng tháng người đại diện của Ban điều hành tập trung các hoá đơn, giấy biên nhận chuyển về Công ty để làm thanh toán.

-       Chi phí cho các hoạt động văn hoá thể thao:

·        Hàng tháng trung tâm được sử dụng một số tiền nhất định do BCN quyết định, chi cho các hoạt động văn hoá, thể thao.

·        Đại diện Ban điều hành phải có bảng tổng hợp giải trình các chi phí hàng tháng.

·        Các chi phí phải có hoá đơn hoặc giấy biên nhận mới được thanh toán.

-       Các khoản phải nộp vào quỹ:

·        Tài trợ của các cá nhân

·        Tiền nộp của các thành viên do vi phạm quy định của trung tâm

3.          Chi phí cho các hoạt động:

-       Trước mỗi hoạt động, lập 01 dự trù kinh phí (nêu rõ % công ty trả, % cá nhân nộp, % trích từ quỹ Trung tâm), đính kèm chương trình và kế hoạch hoạt động chi tiết; các báo giá liên quan trình Ban chủ nhiệm xét duyệt.

-       Hồ sơ thanh toán bao gồm:

·        Đề nghị thanh toán,

·        Các hoá đơn, giấy biên nhận, chứng từ thanh toán theo thứ tự khoản chi đã kê.

·        Báo cáo tổng kết hoạt động.

·        Bản phôtô dự trù kinh phí.

 

8.      Quy định về khen thưởng, kỷ luật.

 

1.    Quyết định về khen thưởng, kỷ luật áp dụng cho các thành viên được Ban chủ nhiệm phê duyệt dựa trên đề xuất của Ban điều hành và/hoặc bỏ phiếu nhất trí của thành viên Trung tâm.

2.    Các thành viên/tập thể sẽ được khen thưởng khi: đạt giải các cuộc thi lớn của Trung tâm hoặc có nhiều thành tích và đóng góp trong thời gian hoạt động tại trung tâm.

3.    Các thành viên vi phạm nội quy, quy định hay không đáp ứng được yêu cầu, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và các hoạt động của Trung tâm sẽ bị kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm, có thể mất quyền làm thành viên.

4.    Ngoài ra Trung tâm sẽ có các hình thức khen thưởng, kỷ luật khác do Ban chủ nhiệm phê duyệt hoặc đề xuất Công ty phê duyệt.

 Top