FYT's Home Page

                          FPT Technology Center for Young Talents

     

Home Page

 

About FYT

 

Organization

 

Members

 

Activities

 

Photos

 

  Ngày thành lập 25.12.1999

                          

Sẽ có ngày ta làm ra chiếc máy
Tám nước cờ đánh thắng Deep Blue
Ta sẽ viết hệ điều hành tuyệt hảo
Ế Windows, Bill Gates khóc hu hu ...

                                                                               FYT ca.