Fُor Iran's Secular Democratic and Futurist Republican Party

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

For Iran's Secular Democratic & Futurist Republican Party

 

در حال حاضر تجمع ها و تشکیلاتهایِ سیاسی ِجمهوریخواهانِ سکولاردموکرات که در زیر فهرست آنها را می بینید، و به اشکالِ گوناگون سمتگیریِ آینده نگر دارند، در یک حزب با فراکسیونهای مختلف، جمع نشده اند، که امید است با تبادل نظر درباره پلاتفرم حزبی و فعالیتهای مشترک، ممکن شود. یاری رسانی به خبرگاه حزب سکولار دموکرات ایرانیان که انتشار آن از اول فروردین ماه 1398 به ابتکار دکتر اسماعیل نوری علا، آقای منوچهر یزدیان و همراهانشان آغاز شده، می تواند عرصه ای برای چنین فعالیت مشترکی شود


حزب سکولار دموکرات ایرانیان
طبرزدی: جبهه دموکراتیک ایران
اتحاد جمهوریخواهان ایران 
هجا: همبستگی جمهوریخواهان ایران

آی پی سی
آذرخش- ایران ما

جبهه ملی
دیدگاه های آینده نگر
Futurist Visions
  

 

 

futurist-party

 

 

فیسبوک حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر

چرا سکولار دموکراسی کافی نیست و آینده نگری لازم است

Iran's Secular Democratic & Futurist Republican Party

Why Secular Democracy is not enough and Futurism is needed

 

 

Iran's Futurist Republic

futurist-republic

 

 

درباره حزبی آینده نگر

About a Futurist Party

 

پلاتفرم پیشنهادی برای حزبی آینده نگر

 

futurist-party-platform

 

Suggested Futurist Party Platform

دکتر اسماعیل نوری علا: پيامبران سيارهء جديد ميمون ها

 

 

 

 

 

Lifeboat Foundation Futurist Advisory Board

Lifeboat-Futurist-Board

 

 

SEARCH

 

 

 

ayandehnegar

 

 

 

 

 

 

constitution-iran

 

 

Comments