برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران *** For Iran's Secular Democratic and Futurist Republican Party

خبرگاه حزب سکولار دموکرات ایرانیان

 جنبش برای ایجاد آلترناتیو سکولاردموکرات

Futurist  آینده نگر

 

جمهوریخواهانِ سکولاردموکرات به اشکالِ گوناگون سمتگیریِ آینده نگر دارند، اما در یک حزب آینده نگر با فراکسیونهای مختلف جمع نشده اند، که امید است با تبادل نظر درباره پلاتفرم حزبی و فعالیتهای مشترک ممکن شود:    طبرزدی،    گزارشگران،     اجا،    هجا،    جبهه_ملی،    آذرخش،    آی_پی_سی

 

 

 

Iran's Secular Democratic Republicans hold Futurist Visions in different ways, but have not come together in one Futurist Party with different factions, which is hoped to take shape with discussion of Party Platform and joint activities.

 

 

 

 

واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر

New Variant to Meet Human Needs

 

Mix  میکس

بورد آینده نگری لایف بوت

Lifeboat Foundation Futurist Advisory

 

گفتگویی درباره آینده نگری

 

 

 

جمهوری آینده نگر

Iran's Futurist Republic

 

دکتر اسماعیل نوری علا: پيامبران سيارهء جديد ميمون ها

قانون اساسی ایران آینده

Iran's Future Constitution

 

پلاتفرم برای حزبی آینده نگر

A Futurist Party Platform

 

  درباره حزبی آینده نگر

About a Futurist Party

بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب

 

 

futurist-party

 

 

 

فیسبوک برای حزب آینده نگر

Facebook for Futurist Party

 

 

futurist-republic

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

For Iran's Secular Democratic and Futurist Republican Party

 

خبرهمزمان   RealtimeNews

 

 

 

 

Comments