คลื่นแม่เหล็กชุดที่ 1

1. เส้นลวดสองเส้นวางห่างกันในแนวดิ่ง 10 ซม. และวางขนานกัน ถ้าลวดเส้นบนมีกระแสไฟฟ้าขนาด 9 แอมแปร์ไหลผ่าน และที่จุดห่างจากเส้นล่างในแนวดิ่ง 5 ซม. ปรากฏว่าค่าสนามแม่เหล็กรวมมีค่าเป็นศูนย์ กระแสไฟฟ้าของเส้นลวดเส้นล่างจะเป็นดังนี้
 มีขนาด 2 แอมบ์ในทิศตรงข้ามกับเส้นแรก
 มีขนาด 2 แอมบ์ในทิศเดียวกับเส้นแรก
 มีขนาด 3 แอมบ์ในทิศตรงข้ามกับเส้นแรก
 เป็นศูนย์
เฉลย
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics2/electromagnetic/electromagpic/sol/11.gif
2. เส้นลวดสองเส้นวางขนานกันห่างกัน 2 เมตร มีกระแสไฟฟ้าขนาดเท่ากันไหลผ่านในทิศทางเดียวกัน ปรากฏว่าเกิดแรงดูดระหว่างเส้นลวดขนาด 2 x 10-7 นิวตัน/เมตร กระแสไฟฟ้าดังกล่าวมีค่า
 1 แอมบ์
 1.414 แอมบ์
 2 แอมบ์
 4 แอมบ์

3. เส้นลวดยาวสองเส้นขนานกันถูกแขวนไว้ด้วยเชือกยาว 1 เมตรจากจุดตรึง ลวดทั้งสองมีมวล 2 x 10-7 กก./เมตร และมีกระแสขนาดเท่ากันไหลตรงข้ามกัน ปรากฏว่าเชือกทำมุม 45o กับแนวดิ่ง กระแสไฟฟ้าที่ไหลมีขนาด
 1.2 แอมบ์
 14.14 แอมบ์
 1.414 แอมบ์
 3.76 แอมบ์

4. สนามไฟฟ้ามีทิศ
 ออกจากประจุไฟฟ้าลบ
 ออกจากประจุบวกและประจุลบ
 เข้าสู่ประจุบวก
 ออกจากประจุบวก

5. เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลในเส้นลวด สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะอยู่ในแนว
 ตามทิศกระแสไฟฟ้า
 มีทิศตรงข้ามกับกระแสไฟฟ้า
 ทิศทางของเลนส์
 ตั้งฉากกับทิศกระแสไฟฟ้า

6. เมื่อมีสนามแม่เหล็กเปลี่ยนค่าตัดขดลวด กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นจะมีทิศ
 ตามสนามแม่เหล็ก
 ต่อต้านสนามแม่เหล็ก
 มีทิศตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก
 มีทิศตามสิ่งที่สร้างมันขึ้นมา

7. ตามทฤษฎีของแมกซ์เวลล์ การเปลี่ยนสนามไฟฟ้าจะทำให้เกิด
 แรงเคลื่อนไฟฟ้า
 กระแสไฟฟ้า
 สนามแม่เหล็ก
 สนามไฟฟ้า

8. ลูกตุ้มนาฬิกาที่แกว่งโดยอิสระแล้วจะหยุดแกว่งเองนั้น จะเกิด
 การเสียพลังงานกลและเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้น
 ไม่มีการเสียพลังงานเพราะไม่มีคลื่น
 การเสียพลังงานแต่ไม่เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 ไม่เสียพลังงานเพราะไม่เกิดเสียง

9. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถเดินทางผ่าน
 อากาศ
 น้ำ
 สุญญากาศ
 ถูกหมดทุกข้อ 
เฉลย

http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics2/electromagnetic/electromagpic/sol/19.gif
10. สิ่งที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่งผ่านคือ
 ความยาวคลื่น
 ความถี่
 ความเร็วคลื่น
 พลังงาน

Comments