การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   

            เพื่อให้นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีอุปนิสัยในการเรียนการสอนและการจัดทำรายงานรู้จักวิเคราะห์และสรุปผลการทำงานในแต่ละวัน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ตนเองเมื่อออกไปทำงานและประกอบอาชีพเสริมสร้างในการทำงานอย่างมีเป้าหมาย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จึงได้กำหนดให้นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคนต้องบันทึก และลงเวลาการปฏิบัติงานในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกวัน และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จะได้รับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากหน่วยงานต่างๆ รายละเอียด เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  มีดังนี้

              1.เวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

                   1.1 ใน 1 สัปดาห์ นักศึกษาต้องมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์หรือวันหยุดอื่นๆ ที่สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพประกาศเป็นวันหยุด ส่วนเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแต่ละวันนั้น ให้เป็นไปตามกำหนดของสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้นๆ และหากนักศึกษาคนใดขาดงานติดต่อกัน 3 วัน ทางหน่วยงานจะแจ้งให้ทางสาขาฯ ทราบและนักศึกษาต้องถูกสอบสวนโดยคณะกรรมการฝึกประสบการณ์

                   1.2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้องลงเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละวันตามแบบฟอร์มที่สาขาฯ กำหนดและจะต้องมีเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งหมดครบตามจำนวนชั่วโมงในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในกรณีที่เวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่ครบนักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพชดเชยให้ครบ

                   1.3 ห้ามนักศึกษาลงเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพล่วงหน้า และทุกครั้งที่จะกลับให้ลงเวลาอีกครั้งหนึ่ง

                   1.4 กรณีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาสายกลับก่อนเวลา  และขาดงานเป็นประจำ โดยไม่มีสาเหตุให้สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่งกลับมหาวิทยาลัยและให้ผลประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็น ตก และนักศึกษาจะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพใหม่

   

              2. การบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

                   2.1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคนจะต้องบันทึกการฝึกปฏิบัติงานหรือกิจกรรมของตนเองทุกวันในสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

                   2.2 นักศึกษานำสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้    ผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของหน่วยงานตรวจและบันทึกรับทราบเป็น   รายสัปดาห์ ในสัปดาห์สุดท้ายให้นักศึกษาส่งสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประเมินในแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

                   2.3 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว  ให้นักศึกษาส่งสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สาขาวิชาตามกำหนดเวลา

   

   3.หลักเกณฑ์การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

                    3.1 การนำผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาประเมินนั้น  นักศึกษาจะต้องมีเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบตามหลักสูตรกำหนดในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

                   3.2 ในการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา  จะได้รับการประเมินจาก 2 ส่วนซึ่งมีคะแนนเต็มรวม 100 คะแนน  รายละเอียดดังนี้

                   ส่วนที่ 1 คะแนนเต็ม 60 คะแนน ผู้ประเมินคือ ผู้ควบคุมประจำหน่วยงาน โดยประเมินตามแบบประเมิน 2 แบบ

                             แบบที่ 1 ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คะแนนเต็ม 40 คะแนน        

                                  แบบที่ 2 ประเมินโครงการ คะแนนเต็ม 20 คะแนน

                     ส่วนที่ 2 คะแนนเต็ม 40 คะแนน ผู้ประเมินคือ อาจารย์นิเทศก์ โดยประเมินตามแบบประเมิน 2 แบบ

                              แบบที่ 1  ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คะแนนเต็ม 20 คะแนน

                              แบบที่ 2  ประเมินโครงการ คะแนนเต็ม 20 คะแนน

                   3.3 การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เพื่อตัดสินว่านักศึกษาจะได้คะแนนระดับใดทางสาขาวิชา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหรืออาจารย์นิเทศก์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาจะเป็นผู้นำคะแนนจากส่วนที่ 1  และส่วนที่ 2 ในข้อ 3.2 มารวมกัน โดยเกณฑ์การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

  Comments