5 ใบประกาศ


5. ใบประกาศ

ใบกระกาศ ผ่านการอบรม โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ
 ประจำปีการศึกษา 2558ได้รับรางวัลชมเชย โครงการ ประกวดการเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2558ใบหนังสือรับรองการฝึกงาน
ได้ผ่านการฝึกงานตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

Comments