พิธีการเปิดประชุม

พิธีการเปิดประชุม

          พิธีการเปิดประชุมกอง

                1.  ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี  เป็นบุคคลที่ควบคุมแถว

                2.  ให้รองผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี  อยู่ด้านหลังเสาธง

                3.  ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี  นัดหมายหมู่บริการสั่ง  "กอง...ตรง"

                4.  ลูกเสือ-เนตรนารี  ทุกกอง  ทุกหมู่  เคารพธงชาติ

                     4.1  กรณีลูกเสือ-เนตรนารี  อยู่ในลักษณะมือเปล่า  ผู้กำกับสั่ง  "วันทยหัตถ์"..."มือลง"

                     4.2  กรณีที่ลูกเสือ-เนตรนารี  อยู่ในลักษณะมีอาวุธ  ผู้กำกับสั่ง  "วันทยาวุธ"..."เรียบอาวุธ"

                5.  ผู้กำกับ  รองผู้กำกับ  พร้อมกันทำวันทยหัตถ์

                6.  ตรวจความสมบูรณ์ของสุขภาพร่างกาย

                7.  เริ่มการประชุม

                     7.1  ชักธงขึ้นสู่ยอดเสา

                     7.2  สวดมนต์

                     7.3  สงบนิ่ง

                     7.4  ตรวจแถว

                     7.5  แยกแถว

                     7.6  กิจกรรมตามความเหมาะสม (เพลงหรือเกม)

                8.  ปิดประชุมกองโดยการ

                     8.1  นัดหมาย

                     8.2  ตรวจเครื่องแบบอีกครั้ง

                     8.3  เชิญธงลง

                     8.4  เลิกแถว

                พิธีการเปิดประชุมรอบเสาธง

                1.  วิทยากร  เป็นบุคคลควบคุมแถว

                2.  ผู้อำนวยการฝึกยืนอยู่เสาธง

                3.  วิทยากรนัดหมาย  หมู่บริการสั่ง  "กอง...ตรง"

                4.  ทุกกอง  ทุกหมู่  เคารพธงชาติ

                     4.1  กรณีลูกเสือ-เนตรนารี  อยู่ในลักษณะมือเปล่า  ผู้กำกับสั่ง  "วันทยหัตถ์"..."มือลง"

                     4.2  กรณีที่ลูกเสือ-เนตรนารี  อยู่ในลักษณะมีอาวุธ  ผู้กำกับสั่ง  "วันทยาวุธ"..."เรียบอาวุธ"

                5.  วิทยากร  คณะผู้อำนวยการฝึกพร้อมกันทำวันทยหัตถ์

                6.  ตรวจความสมบูรณ์ (ถ้ามีการอยู่ค่ายพักแรมเกิน 5 วัน  จะมีการส่งมอบธงเขียวด้วย)

                7.  เริ่มการเปิดประชุมรอบเสาธง

                     7.1  ชักธงขึ้นสู่ยอดเสา

                     7.2  สวดมนต์

                     7.3  สงบนิ่ง

                     7.4  ผู้อำนวยการฝึกกล่าวคำปราศัย

                     7.5  รับรายงานผลตรวจ-ให้โอวาท

                     7.6  วิทยากรนัดหมาย

                8.  ปิดการประชุมรอบเสาธง

                     8.1  นัดหมาย

                     8.2  สวดมนต์

                     8.3  สงบนิ่ง

                     8.4  เชิญธงลง

                     8.5  ร่วมกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุม

                คำแนะนำทั่วไป

                การประชุมรอบเสาธงในตอนเช้าในระหว่างการฝึกอบรม

                การประชุมรอบเสาธง  สำหรับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ให้มีพิธีกรหนึ่งคน  ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฝึกอบรม  เป็นผู้ดำเนินการ  เช่น  วิทยากรประจำหมู่  วิทยากรที่ปรึกษา  วิทยากรประจำกลุ่มหรือวิทยกรประจำวันเรียงตามลำดับ

                การปฏิบัติในการชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาในตอนเช้า

                มีขั้นตอนตามลำดับดังต่อไปนี้

                1.  ให้พิธีกรยืนอยู่หน้าเสาธง  หันหลังให้เสาธง  ห่างประมาร 3 ก้าว

                2.  พิธีกรใช้คำสั่งเรียก  "กอง"  ใช้สัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่งวงกลม (ถ้าเป็นลูกเสือสำรองใช้คำสั่งเรียก  "แพ็ค"  แทนคำว่า  "กอง")

                3.  การเข้าแถวรูปครึ่งวงกลมให้หมู่แรกอยู่ทางซ้ายมือของผู้เรียกเสมอ  ทุกคนจะต้องจัดแถวโดยการสะบัดหน้าไปทางขวามือ  ระยะเคียงระหว่างบุคคลภายในหมู่ 1 ช่วงศอก  โดยให้มือซ้ายทาบสะโพกและดันศอกซ้ายให้เป็นแนวเดียวกับลำตัว  ระยะเคียงระหว่างหมู่ 1 ช่วงแขน  โดยให้รองหมู่ยกแขนซ้ายขึ้นวัดระยะแล้วเอาลง

                4.  ให้หมู่ถัดไปเข้าแถวจัดระยะเคียงระหว่างหมู่แรก  เรียงกันไปตามลำดับจนครบทุกหมู่  โดยให้หมู่สุดท้ายอยู่ทางขวามือของผู้เรียกตรงกับหมู่แรก  คือรองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายจะยืนตรงกับนายหมู่ของหมู่แรก

                5.  เมื่อพิธีกรเห็นจัดรูปแถวเรียบร้อยแล้วจะสั่ง  "นิ่ง"  ทุกคนสะบัดหน้ากลับและคนที่ยกศอกซ้ายทาบสะโพกก็ลดศอกซ้ายลงยืนอยู่ในท่าตรงและนิ่ง

                6.  เมื่อทุกคนพร้อม  พิธีกรสั่ง  "ตามระเบียบ-พัก"  ต่อจากนั้นพิธีกรนัดหมายตัวแทนหมู่บริการ  ที่จะออกไปชักธงชาติ  นำร้องเพลงชาติ  นำสวดมนต์ก่อนแล้วสั่ง  "กอง-ตรง"  เสร็จแล้ว  สั่งให้หมู่บริการเข้าไปเริ่มพิธีการชักธงชาติ (ถ้าเป็นลูกเสือสำรองให้สั่ง  "แพ็ค-ตรง"  ก่อนเช่นเดียวกัน)  พิธีกรกลับไปเข้าแถวกับวิทยากรอื่นที่เข้าแถวอยู่หลังเสาธง  เมื่อจะออกคำสั่งทุกครั้งให้ก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว  สั่งเสร็จให้กลับเข้าแถวตามเดิม

                7.  ตัวแทนหมู่บริการหรือลูกเสือในหมู่บริการรวม 2 คน  ฝากไม้พลองหรือไม้ง่ามไว้กับคนข้างเคียงแล้ววิ่งออกไปยืนห่างจากเสาธงชาติประมาณ 3 ก้าว (ถ้าเป็นลูกเสือสำรองให้วิ่งออกไปยืนห่างเสาธงชาติประมาณ 3 ก้าว  เพราะลูกเสือสำรองไม่มีอาวุธ)

                8.  ทั้งสองคนทำวันทยหัตถ์พร้อมกัน  คนทางขวามือเดินเข้าไป 2 ก้าว  ยืนเท้าชิด  แก้เชือกธงที่ผูกติดเสาธงออกถอยหลังกลับไปยืนที่เดิม  แยกเชือกธงเส้นที่ชักขึ้นให้คนที่อยู่ทางซ้ายมือไว้  ส่วนธงชาติอยู่ที่คนทางขวามือ  อย่าให้เส้นเชือกหย่อน  ยืนเตรียมพร้อมแล้วพิธีกรสั่ง  "กอง-เคารพธงชาติ  วันทยาวุธ"  (ถ้าเป็นลูกเสือสำรองสั่ง  "แพ็ค"  เคารพธงชาติ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนอยู่ในท่าตรง)  ผู้ให้การฝึกอบรมซึ่งยืนแถวหน้ากระดานอยู่หลังเสาธงให้ทำวันทยหัตถ์

                9.  ลูกเสือตามที่ได้กำหนดไว้ 1 คน  ในหมู่บริการ  นำร้องเพลงชาติ  ลูกเสือทุกคนร้องเพลงชาติ  พอเริ่มร้องเพลงชาติให้ผู้ชักธงทางซ้ายมือค่อยๆ  สาวสายเชือกให้ธงขึ้นสู่ยอดเสาช้าๆ  ให้สายเชือกตึง  ส่วนคนทางขวามือผ่อนสายเชือกให้ตึงเสมอกัน  พอร้องเพลงจบให้ธงชาติถึงปลายเสาพอดี  เสร็จแล้วให้คนทางขวามือเข้าไปผูกเชือกให้เรียบร้อยแล้วถอยหลังกลับเข้ามายืนที่เดิมในท่าตรง

                10.  ให้ผู้ชักธงทำวันทยหัตถ์พร้อมกัน  เสร็จแล้วเอามือลง (ผู้ให้การฝึกอบรมเอามือลงพร้อมกับผู้ชักธง)  กลับหลังหัน  วิ่งไปเข้าแถวตามเดิมพร้อมกับรับไม้พลองหรือไม้ง่ามที่ฝากไว้  ให้ยืนตรงอยู่ในท่าวันทยาวุธ  พิธีกรสั่ง  "เรียบ-อาวุธ"  (ถ้าเป็นลูกเสือสำรองให้วิ่งกลับไปอยู่ท่าตรง)

                11.  พิธีกรสั่ง  ถอดหมวก  หมู่บริการนำสวดมนต์  ทุกคนถอดหมวกประนมมือ  หมู่บริการ 1 คน  นำสวดมนต์อย่างย่อ  เสร็จแล้วพิธีกรสั่ง  "สงบนิ่ง"  ลูกเสือทุกคนยืนสงบนิ่ง 1 นาที  แล้วเงยหน้าขึ้น  พิธีกรสั่ง  "สวมหมวก"  (ตามคู่มือระเบียบแถว)  ผู้ให้การฝึกอบรมปฏิบัติพร้อมกับลูกเสือตั้งแต่พิธีกรสั่งลูกเสือ  "ถอดหมวก"  หมู่บริการนำสวดมนต์  สงบนิ่งและสวมหมวก

                12.  พิธีกรสั่ง  "กอง-ตามระเบียบพัก"  (ถ้าเป็นลูกเสือสำรองพิธีกรสั่ง  "แพ็ค-ตามระเบียบพัก")  แล้วพิธีกรทำซ้ายหัน  ทำวันทยหัตถ์ผู้อำนวยการฝึกแล้วทำขวาหันกลับที่เดิม

                13.  ขณะที่ผู้อำนวยการฝึกเดินไปยืนหน้าเสาธง  พิธีกรสั่ง  "กอง-ตรง, วันทยาวุธ"  ผู้อำนวยการฝึกทำวันทยหัตถ์ตอบ  พิธีกรสั่ง  "เรียบอาวุธ, ตามระเบียบพัก"  (ถ้าเป็นลูกเสือสำรองพิธีกรสั่ง  "แพ็ค-ตรง"  ทุกคนเคารพด้วยท่าตรง  พิธีกรสั่ง  "ตามระเบียบพัก")

                14.  ผู้อำนวยการฝึกกล่าวปราศรัย  ดำเนินการเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน  เช่น  รายงานการตรวจ  ให้โอวาท  ขั้นตอนจบพิธีกรสั่ง  "กอง-ตรง, วันทยาวุธ"  ผู้อำนวยการฝึกทำวันทยหัตถ์ตอบ  พิธีกรสั่ง  "เรียบอาวุธ, ตามระเบียบพัก"  (ถ้าเป็นลูกเสือสำรองพิธีกรสั่ง  "แพ็ค-ตรง"  ทุกคนเคารพด้วยท่าตรง  พิธีกรสั่ง  "ตามระเบียบพัก")

                15.  พิธีกรนัดหมาย  แล้วสั่ง  "กอง-ตรง,  กอง-แยก"   (ถ้าเป็นลูกเสือสำรอง  พิธีกรสั่ง"แพ็ค-ตรง,  แพ็ค-แยก")
Comments