คติพจน์

คติพจน์

                คติพจน์ของลูกเสือโดยทั่วไปมี 2 อย่าง  คือ

                1.  คติพจน์ทั่วไป 

                คติพจน์ทั่วไปของลูกเสือไทยนั้น  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ว่า  "เสียชีพ  อย่าเสียสัตย์"  ซึ่งมีความหมายว่า  ลูกเสือจะต้องรักษาคุณความดี  และคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้ดุจชีวิต

                2.  คติพจน์ของลูกเสือ (สามัญ)

                คติพจน์ของลูกเสือสามัญ  "จงเตรียมพร้อม"  มีผู้ถามบี.พี.ว่า  "จงเตรียมพร้อม"  (Be Prepared)  สำหรับอะไร  บี.พี.ตอบว่า  "เตรียมพร้อม  สำหรับทุกสิ่ง"  คติพจน์ของลูกเสือข้อนี้  หมายความว่า  ลูกเสือต้องอยู่ในสภาพพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อจำเป็น

B

ravery

กล้าหาญ

E

nterprise

กล้าทำ

P

urpose

มีเป้าหมาย

R

esolilution

มีปณิธาน

E

ndurance

อดทน

P

artnership

ร่วมกิจกรรม

A

ssurance

เชื่อมั่นในตนเอง

R

eformation

ปรับปรุงสร้างสรรค์

E

nthusiam

กระตือรือร้น

D

evotin

อุทิศตน

คติพจน์ของลูกเสือสำรอง

" ทำดีที่สุด "

คติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

" มองไกล "

คติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ

" บริการ "

Comments