คำปฏิญาณของลูกเสือ

คำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง

                ข้าสัญญาว่า

                ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

                ข้อ 2 ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน

คำปฏิญาณของลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ

                ด้วยเกียรติของข้า  ข้าขอสัญญาว่า

                ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

                ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

                ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

Comments