กฎของลูกเสือ

กฎของลูกเสือสำรอง

                ข้อ 1 ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่

                ข้อ 2 ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเอง

กฎของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ

                ข้อ 1 ลูกเสือมีเกียรติ  เชื่อถือได้

                ข้อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ

                ข้อ 3 ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น

                ข้อ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก

                ข้อ 5 ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย

                ข้อ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์

                ข้อ 7 ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา  และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ

                ข้อ 8 ลูกเสือมีใจร่าเริง  และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก

                ข้อ 9 ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์

                ข้อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย  วาจา  ใจ

Comments