การแสดงความเคารพ

การแสดงความเคารพ

                การทำความเคารพ

                การทำความเคารพของลูกเสือ  เป็นการแสดงออกของความมีระเบียบวินัยที่มีต่อกันและกันอาจเป็นการทักทายซึ่งกันและกันในบรรดาเพื่อนลูกเสือ  หรือลูกเสืออาวุโส  หรือผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  หรือครูผู้สอนวิชาลูกเสือ  ตลอดจนผู้อาวุโสอื่นๆ  เป็นการแสดงออกของมารยาทที่ดี  ความเคารพนอบน้อมและความรักใคร่ซึ่งกันและกัน  การทำความเคารพมีอยู่ 2 ลักษณะ  ดังต่อไปนี้

                1.  วันทยหัตถ์  เป็นการทำความเคารพในกรณีที่ไม่มีอาวุธ  ซึ่งมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้

                คำบอก                   "วันทยหัตถ์"  และ  "มือลง"

                การปฏิบัติ             ยกมือขวาขึ้นโดยเร็วและแข็งแรง  จัดนิ้วอย่างเดียวกับท่ารหัสลูกเสือ  ให้ปลายนิ้วแตะขอบล่างของหมวก  ค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อยในแนวหางขวา  มือเหยียดตามแนวแขนขวาท่อนล่าง  นิ้วเหยียดตรงเรียงชิดกัน  ข้อมือไม่หัก  เปิดฝ่ามือขึ้นประมาณ 30 องศา  แขนขวาท่อนบนยื่นไปทางข้างอยู่ประมาณแนวไหล่  เมื่ออยู่ในที่แคบให้ลดข้อศอกลงได้ตามความเหมาะสม  ร่างกายส่วนอื่นต้องไม่เสียลักษณะ  ท่าตรง  เมื่อได้ยินคำบอก  "มือลง"  ให้ลดมือลงอยู่ในท่าตรงโดยเร็วและแข็งแรง

                หมายเหตุ

                ก.  ท่าวันทยหัตถ์  โดยปกติต่อจากท่าตรงเป็นท่าเคารพ  เมื่ออยู่ตามลำพังนอกแถวของลูกเสือ  สำหรับลูกเสือสำรองให้ทำวันทยหัตถ์ 2 นิ้ว  คือยกนิ้วขวาขึ้นแยกนิ้วชี้กับนิ้วกลางออกเหยียดตรงและเมื่อจำเป็นก็ให้ทำจากท่าที่นั่งได้

                ข.  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  เข้าแถวแสดงความเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์ (สวมหมวก)

                ค.  ลูกเสือจะสวมหมวกหรือมิได้สวมหมวก  ให้ทำวันทยหัตถ์ได้  ถ้าไม่ได้สวมหมวกให้ปลายนิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา

                เมื่อมีผู้รับการเคารพ           

                คำบอก                   "ทางขวา (ทางซ้าย, ตรงหน้า) วันทยหัตถ์"

                การปฏิบัติ             สะบัดหน้าไปยังผู้รับการเคารพ  พร้อมกับยกมือทำวันทยหัตถ์  ก่อนถึงผู้รับการเคารพ 3 ก้าว  ตามองจับผู้รับการเคารพและหันหน้าตามจนผู้รับการเคารพผ่านพ้นไปแล้ว 2 ก้าว  ให้สะบัดหน้าพร้อมลดมือลงเอง  ถ้าผู้รับการเคารพอยู่ตรงหน้าก็ปฏิบัติโดยไม่สะบัดหน้า  ในการทำวันทยหัตถ์  เมื่อผู้รับการเคารพไม่เคลื่อนที่ผ่านก็ให้สะบัดหน้ากัน  พร้อมกับลดมือลงตามคำบอก  "มือลง"

                2.  วันทยาวุธหรือเคารพทำพลอง  คือ  การแสดงความเคารพเมื่อลูกเสือถือไม้พลอง  มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

                ก.  เมื่ออยู่กับที่  ก่อนทำวันทยาวุธลูกเสือต้องอยู่ในท่าเรียบอาวุธ  คือ  อยู่ในท่าตรงถือไม้พลองด้วยมือขวา  โคนไม้พลองอยู่ประมาณโคนนิ้วก้อยเท้าและชิดกับเท้าขวา  จับไม้พลองอยู่ระหว่างนิ้วชี้  นิ้วอื่น 4 นิ้ว  จับไม้พลองเฉียงลงไปข้างล่าง  นิ้วเรียงชิดติดกัน  ปลายไม้พลองอยู่ในร่องไหล่ขวาตั้งตรงแนบลำตัว  เมื่อผู้บังคับบัญชาบอก  "วันทยาวุธ"  ให้ยกมือซ้ายเช่นเดียวกับการแสดงรหัสลูกเสือขึ้นแตะไม้พลอง  ให้แขนซ้ายอยู่เสมอแนวระดับไหล่ทั้งสองข้าง  เมื่อเลิกทำความเคารพ  ผู้บังคับบัญชาจะบอก  "เรียบ-อาวุธ"  ให้ลูกเสือลดแขนซ้ายลงมาอยู่ที่เดิมโดยเร็ว  ถ้าผู้รับการเคารพอยู่ทางขวาหรือทางซ้าย (หรือตรงหน้า)  ผู้บังคับบัญชาอาจจะบอกทำความเคารพโดยกล่าวทิศทางว่าขวาหรือซ้าย (หรือตรงหน้า)  ระวัง  วันทยาวุธก็ได้  ลูกเสือก็ทำวันทยาวุธพร้อมกับหันหน้าไปยังผู้รับการเคารพ  ตามองตามจนผู้รับความเคารพผ่านหน้าลูกเสือไปแล้ว 2 ก้าว  จึงหันกลับมาอยู่ในท่าตรง  เมื่อผู้รับการเคารพผ่านพ้นไปแล้ว  ผู้บังคับบัญชาจะบอกเลิกทำความเคารพ

                ข.  เมื่อเดินในท่าแบกพลองให้ลดมือขวาท่าแสดงรหัสลูกเสือไปแตะพลอง  คว่ำฝ่ามือลงข้างล่างและให้แขนขวาอยู่แนวระดับไหล่ทั้งสองข้าง  ในขณะทำความเคารพให้มองดูผู้รับการเคารพ

                ข้อแนะนำสำหรับท่าเคารพ

                ก.  การแสดงความเคารพในเวลาเคลื่อนที่แขนต้องไม่แกว่ง  คงเหยียดตรงตลอดปลายนิ้วและห้อยอยู่ข้างลำตัว (มือไม่ติดขาเหมือนอย่างอยู่กับที่)

                ข.  รัศมีแสดงการเคารพ  ถือระยะที่มองเห็นเครื่องหมายหรือจำได้เป็นเกณฑ์

                ค.  ถ้าลูกเสือถืออาวุธ  เมื่อได้ยินคำบอก  ทางขวา (ซ้ายมือ)  "ระวัง  วันทยาวุธ"  ให้ทำท่าแลขวา (ซ้าย)  พร้อมกับทำท่าวันทยาวุธและทำท่าแลตรง  เมื่อขาดคำบอกว่า  เรียบอาวุธ  พร้อมกับทำเรียบอาวุธ

                ง.  ในเวลาเคลื่อนที่  เมื่อจะต้องทำความเคารพโดยวิธีหยุด  ก่อนที่ผู้รับการเคารพจะมาถึงระยะการแสดงความเคารพให้ทำท่าหันเวลาเดินไปทางทิศที่ผู้รับการเคารพจะผ่านมา  โดยหยุดชิดเท้าอยู่ในท่าตรง  แล้วแสดงความเคารพไปยังผู้รับการเคารพ  เมื่อเลิกแสดงความเคารพแล้วให้ทำท่าหันไปในทิศทางเดิม  และก้าวเท้าหลังเคลื่อนที่ต่อไปไม่ต้องชดเท้า

                จ.  ในโอกาสที่ผู้รับการเคารพอยู่กับที่  ผู้แสดงความเคารพไม่ต้องหยุดแสดงความเคารพ

                ฉ.  การแสดงความเคารพประกอบกับการรายงาน  เช่น  หน้าที่เวรยามให้วิ่งเข้าไปรายงานและหยุดแสดงความเคารพห่างจากผู้รับการเคารพ 3 ก้าว  หลังจากการรายงานจบหรือภายหลังจากการซักถามเสร็จแล้ว (จากวันทยหัตถ์หรือวันทยาวุธ)  ให้ลดมือลงหรือเรียบอาวุธแล้วปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

                โอกาสแสดงความเคารพ

                1.  ขณะกำลังเชิญธงขึ้นหรือเชิญธงลงหรือเมื่อมีผู้เชิญธงผ่าน  ได้แก่  ธงชาติ  ธงประจำกองทหาร  ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ  ธงลูกเสือประจำจังหวัดทุกจังหวัด

                2.  ขณะมีการบรรเลงเพลงชาติ  เพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงมหาฤกษ์  เพลงมหาชัย

                3.  แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์

                4.  ต่อผู้บังคับบัญชา  บิดามารดา  ครูอาจารย์  ผู้ที่เคารพนับถือ

           5.  ต่อเพื่อนลูกเสือด้วยกัน
Comments