Documente pentru inscriere pentru licenta:
 • cererea de inscriere (document tipizat care se completeaza in sala de inscriere)
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta (original si copie simpla)
 • foaia matricola in original si copie simpla
 • certificatul de nastere in original si copie simpla
 • copie acte identitate (BI/CI)
 • 3 fotografii (tip CI)
 • adeverinta medicala
 • chitanta reprezentand achitarea taxei de inscriere

Documente pentru inscriere pentru master:
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original sau în copie conform cu
 • originalul;
 • diplomă de licenţă sau diploma echivalentă, în original sau în copie conform cu originalul;
 • foaia matricolă sau, după caz, suplimentul la diplomă, în original sau în copie conform cu
 • originalul;
 • certificatul de naştere, în copie conform cu originalul;
 • BI sau, după caz, CI, în copie;
 • certificat de căsătorie, în copie conform cu originalul (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip;
 • trei fotografii, tip buletin de identitate;
 • chitanţa reprezentând achitarea taxei de înscriere;
 • dosar plic

CUANTUMUL TAXELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE ORGANIZAT ÎN SESIUNEA IULIE/SEPTEMBRIE 2017 ŞI AL TAXELOR DE ŞCOLARIZARE PE PARCURSUL ANULUI UNIVERSITAR 2017 / 2018

A.   Taxe de înscriere la concursul de admitere                                                                                                                  

Nr. Crt.

Activitatea

Cuantumul taxei

1

Admitere în anul I la studii universitare de licenţă și continuare de studii

130  lei

2

Admitere la studii universitare de master

130  lei

3

Admitere la studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, cursuri de conversie profesională

130 lei

4

Inmatriculare (student anul I, continuare de studii)

200 lei

B. Taxe de şcolarizare

Nr. Crt.

Activitatea

Cuantumul taxei 2017-2018

Achitata integral pana la data de 15.X.2017

Achitata in transe

1

Taxă de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă

3200 lei / an

00000 lei / an

2

Taxă de şcolarizare pentru studii universitare de masterat

3500 lei / an

0000 lei / an

3

Taxă de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat

4500 lei / an

4

Taxă de şcolarizare pentru conversie profesională

3200 lei / an