Documente pentru inscriere:
  • cererea de inscriere (document tipizat care se completeaza in sala de inscriere)
  • diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta (original sau copie legalizata)
  • foaia matricola in original sau copie legalizata
  • certificatul de nastere (copie legaliazata)
  • copie acte identitate (BI/CI)
  • 3 fotografii (tip CI)
  • adeverinta medicala
  • chitanta reprezentand achitarea taxei de inscriere

CUANTUMUL TAXELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE ORGANIZAT ÎN SESIUNEA IULIE/SEPTEMBRIE 2016 ŞI AL TAXELOR DE ŞCOLARIZARE PE PARCURSUL ANULUI UNIVERSITAR 2016 / 2017

A.   Taxe de înscriere la concursul de admitere                                                                                                                  

Nr. Crt.

Activitatea

Cuantumul taxei

1

Admitere în anul I la studii universitare de licenţă și continuare de studii

100  lei

2

Admitere la studii universitare de master

180  lei

3

Admitere la studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, cursuri de conversie profesională

100 lei

4

Inmatriculare (student anul I, continuare de studii)

150 lei

B. Taxe de şcolarizare

Nr. Crt.

Activitatea

Cuantumul taxei 2016-2017

Achitata integral pana la data de 15.X.2016

Achitata in transe

1

Taxă de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă

2250 lei / an

2500 lei / an

2

Taxă de şcolarizare pentru studii universitare de masterat

2610 lei / an

2900 lei / an

3

Taxă de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat

5000 lei / an

4

Taxă de şcolarizare pentru conversie profesională

2500 lei / an