สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ มุ่งพัฒนาบุคคลให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ท้องถิ่น ด้วยหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันต่อความเปลี่ยนในโลกธรุกิจ และความต้องการของสังคม 

Quoi de Neuf

Showing posts 1 - 7 of 19. View more »