Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2016-2020 - remissvar

Folkpartiet liberalerna instämmer i stort i vad som skrivs fram i bostadsförsörjningspro-grammet. Följande synpunkter är särskilt viktiga att beakta i det fortsatta genomförande-arbetet:
- Blandade hustyper och upplåtelseformer ska tillämpas vid all byggnation.
- Utbyggnad av gator och ledningar ska ske med god framförhållning i nya områden.
- Fler attraktiva småhustomter behöver tas fram.
- Socialtjänstens behov av olika bostäder behöver åtgärdas.
- Objekt A72 A6-området ska utgå av främst naturskyddsskäl.

Mål och riktlinjer.

Det förtjänar att understryka vikten av att såväl omvandlade som nya områden får blandade hustyper och blandade upplåtelseformer. Inom Ramprogrammet Södra Munksjön ryms omfattande bostadsproduktion inom Munksjö fabriksområde och Skeppsbron under program-perioden. Andra delar av ramprogramsområdet förefaller bli aktuella först under 2020-talet.

För att ge bättre förutsättningar för bostadsproduktion noteras med tillfredsställelse att berörda förvaltningar har utarbetat en gemensam plan- och exploateringsprocess som nu kommer att tillämpas. Ny översiktsplan kommer att fastställas vid årsskiftet.


Aktuella läget på bostadsmarknaden.

Av det totala bostadsbeståndet är 43 % hyresrätter. Andelen hyresrätter i påbörjat byggande under 2014 är 48 %. Andelen hyresrätter i kommunen ligger därmed på en lämplig nivå. Andelen äganderätter/småhus är i jämförelse med liknande kommuner högre men nyproduk-tionen ligger på en ganska låg nivå. Det kan medföra att etablering i stället sker i grannkom-muner. Antalet lediga lägenheter är nära noll vilket motverkar flyttkedjor.

För att främja bostadsproduktionen är det väsentligt att gator och ledningar (va, el och bred-band) byggs ut med god framförhållning i nya områden så att byggandet inte försenas. Antalet studentbostäder förefaller att vara i någorlunda balans men efterfrågan på små lägenheter torde vara större än nyproduktionen. Antalet nytillkomna i tomtkön är förhållandevis stort under 2014. Det indikerar att fler attraktiva småhustomter behöver tas fram i olika kommundelar.


Bostadsbehov.

De kommande årens behov av nyproduktion av bostäder är svår att bedöma. Med hänsyn till demografiska förändringar, befolkningsökning, flyttrörelser och nuvarande brist på lediga lägenheter är det rimligt att komma fram till att det finns ett uppdämt behov av bostäder.

Socialtjänstens behov inom framförallt funktionshinderomsorgen samt individ- och familje-omsorgen kräver fortsatta insatser av olika slag. Antalet bostadssociala kontrakt har ökat varför försörjningsstöd bör accepteras som inkomst. Flyktingmottagandet ställer stora krav på olika bostadslösningar, bl a är det brist på genomgångsboenden.

Det är angeläget att lämpliga tomter i kommunens olika delar avsätts för de olika behov som finns inom socialtjänstens olika delar. Inköp av äldre fastigheter och tillfälliga bostads-paviljonger torde vara kostnadseffektivare alternativ för en del av socialtjänstens behov.

Nyproduktion av bostäder.

Även om planberedskapen är god i kommunen begränsas nyproduktionen av ekonomiska villkor, för få verksamma byggherrar och personalomsättning på berörda förvaltningar. De åtgärder som kommunen kan vidta är att planområden delas upp så att byggherrar som inte har möjlighet att genomföra flera större projekt kan medverka. Även mindre byggprojekt ute i kommundelarna behöver främjas.
Personaldimensionering och personalrekrytering inom berörda förvaltningar behöver anpassas bättre inför kommande behov. Åtgärder behövs också för att begränsa personalomsättningen.

Projektplanen för 2016 – 2020 upptar ett stort antal möjliga nybyggnadsprojekt. Av främst naturskyddsskäl bör objekt A72 A6-området utgå. Även osäkerhet kring kommande dragningar av höghastighetsbanorna och riksväg 40 samt geotekniska problem som risker för skred och vattenburen sedimenttransport i området är ytterligare skäl för att objektet ska utgå.

Grönområden behövs mellan bostadsområden för rekreation och friluftsliv. A6 golfbana med omgivande natur är ett viktigt grönområde. Det är lämpligare att bebygga Kättilstorps golf-bana som ligger utmed kommunikationsleder. Det förstärker dessutom bandstadsprincipen Kättilstorp – Hovslätt – Norrahammar – Taberg – Månsarp. Istället för A6-området bör området mellan Ljungarum Södra och Barnarp utredas för bostadsbyggnation.

Jönköping 2015-06-01
För Folkpartiet liberalernas lokalförening i Jönköping