Anpassad trafik för bättre luft

I en växande stad är det nödvändigt att fler cyklar eller åker buss för att biltrafiken inte ska öka. Kommunen vidtar flera olika åtgärder för att stimulera en sådan förändring.
 
Några gatumiljöer i centrala Jönköping har särskilt höga halter av kväveoxider och partiklar. Kommunen är ålagd att ta fram åtgärder för att komma tillrätta med dessa brister i luftkvaliteten. De gator som är värst drabbade är södra delen av Barnarpsgatan, västra delen av Norra Strandgatan samt i anslutning till Musei- och Teaterrondellerna.

 

Dessa gatuavsnitt har hög trafikbelastning med köbildning främst vid arbetsdagens början och slut. Luftomsättningen är låg eftersom gatorna har trädallé, är omgivna av ganska höga hus eller ligger på läsidan i förhållande till normal vindriktning trots Vätterns närhet.

 

I stor utsträckning handlar det om den öst-västliga trafiken över "getingmidjan" i den centrala staden. Före Stadsbyggnadsvisions genomförande fanns det sex filer över kanalen varav fyra över Slottsbron. Efter Munksjöbrons tillkomst är det fortfarande sex filer då två filer över Slottsbron numera är bussgata. Södra Strandgatan - Slottsbron - Skolgatan har i realiteten mer karaktär av lokalgata än genomfartsled idag.

 

I en växande stad är det nödvändigt att fler cyklar eller åker buss för att biltrafiken inte ska öka. Kommunen vidtar flera olika åtgärder för att stimulera en sådan förändring. Eftersom dubbdäck river upp partiklar ur asfalten har en sopmaskin anskaffats för att nedbringa partikelhalten i luften. Tyvärr har sopning och spolning visat sig ha begränsad effekt.

 

En tänkbar åtgärd för att ytterligare främja kollektivtrafiken är att se över zonindelningen exempelvis för bankerydslinjen. En annan är att anordna infartsparkeringar i anslutning till stomlinjerna där p-biljett kombineras med bussbiljett. Fler åtgärder för att öka framkomlighet och turtäthet på stomlinjerna är också möjliga.

 

En fördjupad analys av trafikflöden för personbilar och transportfordon borde ge en tydligare bild av start- och målpunkter för trafiken samt syftet med resan. Det skulle ge ett bättre underlag för att finna hållbara lösningar. Jönköpings kommun kommer att införa en distributionscentral för att få en effektivare och trafiksäkrare leverans av varor till förskolor, skolor, äldreboenden m m. Härigenom kommer transportarbetet i denna del att kraftigt reduceras.

 

Det gäller att se till att trafiken flyter bättre så att antalet start-stopp-rörelser i köer kan reduceras. Det kan då handla om att ge "grön våg" genom på varandra följande signalreglerade korsningar, att tillrättalägga in- och utfarter samt att justera cirkulationsplatser. Det gäller också att beakta hur framkomlighet och hållplatsers utformning kan förbättras för de busslinjer som trafikerar de aktuella gatorna. Sop- och spoltekniken borde kunna förbättras för att nedbringa partikelhalten framförallt vårtid vid dubbdäckssäsongens slut.

 

På sikt kommer fossila drivmedel att fasas ut vilket kommer att påverka luftkvaliteten. Även bättre vägbeläggningar torde kunna utvecklas för att få lägre buller och färre partiklar. Försök med detta görs exempelvis på E 4:an vid Norrängen i Huskvarna. Genom attitydpåverkan för att få större medvetenhet om vikten av att välja lämpligt förflyttningssätt kan miljön också förbättras.

 

Stadens geografiska läge och förutsättningar med sjöar, vattendrag, våtmarker och höjdpartier ger en naturskön stad men begränsar samtidigt stadsbyggnaden. Det råder en motsättning mellan bandstadens principer och strävan efter att utveckla en attraktiv stadskärna enligt stadsbyggnadsvisionen. En lämplig avvägning torde vara nödvändig för att behålla en god livsmiljö inkluderande en god luftkvalitet.

 

Folkpartiets fysiska team