Hem

Värdegrund / ideologi

Det liberala samhällsbygget vilar på tre pelare: andlig frihet, materiell frihet och solidaritet. Läs >> 

 

Aktuella program


Fotbollsarena <> förstklassig skola och förskola

Jag kommer, tillsammans med mina partivänner, trots att vi har ett begränsat inflytande, att i alla avseenden bevaka och driva behovet av förstklassiga och ändamålsenliga lokaler till förskola och skola. Behövs det kommer jag att ställa dessa behov i motsats till den i mitt tycke ”huvudlösa” planeringen av den nya arenan. Läs>>


Cykelprogram för Jönköpings kommun - remissvar

Med hänsyn till kommande års demografiska förändringar, innebärande att andelen unga och äldre ökar i kommunen, kommer detta att innebära höga kostnader för investeringar och drift för att upprätthålla en god välfärd. Möjligheterna för att utveckla cyklingen kommer därmed att vara begränsade varför det gäller att allvarligt överväga lämplig prioriteringsordning. Läs>>


Inför sommargågator!

Sommargågata innebär att gatan är avstängd för fordonstrafik under sommarmånaderna. Då kan vägbanan användas för utomhusserveringar, marknader, evenemang m m. En viktig princip är att trottoarerna på så sätt inte upptas av detta utan hålls fria.  Läs>>


Utveckling genom kultur 2017-2029 (kulturplan)
KFN/2016:583 860

Förslaget till Kulturplan är i sin helhet välskrivet och utgör en stabil bas för den kulturella utvecklingen i kommunen. Från Liberalerna har vi dock några synpunkter och förslag.

Liberalerna anser att kulturen är mycket viktig för en kommuns utveckling och dess invånare. Jämförelsestatistik med andra jämförbara kommuner visar att Jönköpings kommun på flera kulturområden halkat efter och det bör vara vår strävan att snarare finnas med i toppskiktet när det gäller satsningar på kulturen. Läs>>


Riksdagsledamöter - är ni redo?

Är Sveriges nuvarande riksdagsledamöter då äntligen redo att stifta en lag som gör det möjligt att döma den som borde fattat att den andre inte ville ha sex? Läs>>


SYNPUNKTER PÅ PLANFÖRSLAG AVSEENDE TAHE 1:66 I TABERG

Taberg/Månsarp kan och bör expandera. Orterna har förutsättningar för ett ökat befolkningsunderlag. Kommundelen har god tillgång till kommunikationer såväl mot centrala Jönköping som mot närliggande region, med såväl buss och tåg, samt närhet till E4. Närheten till Torsvik skapar ett behov av fler bostäder. Läs>>


Höjda bostadstillägg till pensionärerna

Nu är det dags för ”räfst och rättarting” när det gäller det totala pensionssystemet och i närtid inkomstförstärkningar till ”fattigpensionärerna” genom höjda bostadstillägg!  Läs>>


Råslättsarena är bäst och billigast!

Med en placering på Råslätt skulle Jönköping få tre stora attraktiva idrottsområden: Rosenlund, Idrottshuset och Råslätt.  Läs>>


Bredda trähusdebatten

Hänsyn måste tas till vald plats och dess förutsättningar. Olika arkitektoniska lösningar kräver olika material, beroende på läge, funktion och estetik. Hänsyn måste tas till byggnormer och specifika förhållanden och också till marknaden. Läs>>


Mångkultur

Dagens krav på nödvändigheten av gemensamma värderingar är som ett eko från det tidiga 1800-talet, från de krafter som vill hålla människorna tillbaka och som var ängslig för en utveckling man inte kunde kontrollera. Historien, inte minst den om de tidiga Missionsföreningarna, visar att ett gott samhälle bäst utvecklas där alla inte är formade efter samma mönster, ideologi eller tro. Läs>>


Utveckla en professionsutbildning för gymnasielärare

En skådespelare blir inte skickligare genom att fördjupa studierna i teaterhistoria. Låt även lärare bli regisserade för att utveckla sin undervisningskompetens. Våga tala om och diskutera hur lärarprofessionen kan utvecklas genom reformerad lärarutbildning och kompetensutveckling med fokus på metodik och förhållningssätt! Läs>>


Det behövs en helhetssyn på trafikarbetet!

För att få en mer hållbar balans mellan de olika trafikslagen är det väsentligt att de eftersatta stråken för cykling och kollektivtrafik förbättras. Tydliga huvudstråk behöver utvecklas för snabba och trafiksäkra transporter för att kunna bli attraktiva alternativ till att använda egen bil. Tydlig skyltning, välskött underhåll och klargörande av prioritet vid korsningar är viktigt att beakta. Andelen cykling respektive kollektivtrafik har inte ökat märkbart under senare år. För detta krävs en annan trafikstruktur. Läs>>


Torgil Danielsson Jönköping

Jag är djupt tacksam över att under mer än ett halvt sekel fått dela med och motgångar (mest glädje) med Torgil, en fantastisk medmänniska. Läs>>


Vart är Liberalerna på väg?

Jag vill se ett tydligt liberalt alternativ som bygger på de grundläggande liberala värderingarna och som inkluderar ett trovärdigt liberalt alternativ i asylpolitiken. Låt oss nu tillsammans utveckla vår politik med fokus på morgondagens möjligheter snarare än på gårdagens lösningar. Läs>>


Skolan i Taberg - Jönköpings kommun växer

Jönköpings kommun växer. Därmed ökar behovet av fler lokaler för förskola och grundskola. Under de kommande åren kommer investeringar i nya lokaler och inventarier att omfatta drygt 270 miljoner kronor varje år. Investeringsplanen inrymmer ca 40 olika projekt med nya skolor. Taheskolan är ett av dessa projekt. Läs>>


Förr flydde vi från ”svenska värderingar”

Utan invandrare stannar Sverige. Stannar gör också kollektivtrafiken. Läs>>


Ökat inflytande inom hemtjänsten

”Idag ska vi duscha!” ”Idag ska vi städa!” Det verkar vara slut med det tilltalet inom hemtjänsten i Jönköping. Istället har personalen sannolikt bytt till ”Vad vill du ha hjälp med idag?” Äldre som behöver omsorg och hjälp med det dagliga måste självklart få behålla den egenmakt som man hade då man inte behövde samhällets tjänster! Läs>>


Ändra praxisen för öppettider

Vi tror att man ska ändra på praxisen kring öppettider, dvs möjlighet till längre öppethållande. Historiskt sett har det funnits en folklig förankring kring en restriktiv hållning när det gäller serveringstillstånd. Den finns inte längre, inte ens i vår frikyrkotäta region. Läs>>


Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping 2018-2025

Den kritik som förekommer mot programmet gäller främst genomförandedelen. Ledning och styrning kan utvecklas liksom det förvaltningsövergripande samarbetet. Utvecklingen av PLEX-processen visar hur arbetet kan bli effektivare och få högre kvalitet. Fler initiativ i denna riktning förekommer hos förvaltningarna. Det är väsentligt att även arbetet med hållbar utveckling inom miljöområdet utvecklas och samordnas för att få önskvärda resultat. Läs>>


Vi har höga skolambitioner!

I den fortsatta budgetberedningen ser vi Liberaler det som mycket angeläget att Barn – och utbildningsnämnden ges det ekonomiska utrymme som svarar upp mot de mål som såväl skollagen som de mål kommunfullmäktige beslutat om. Läs>>


Bygg ut Barnarp!

Genom att ge förutsättningar för god infrastruktur kan Barnarp byggas ut till en komplett stadsdel med skolor, äldreboenden, handel och servicefunktioner. I den nya översiktsplanen pekas området mellan Ljungarum och Barnarp ut som ett strategiskt utbyggnadsområde. Det gäller att redan nu påbörja arbetet med att förverkliga detta.  Läs>>


Håll samman gymnasieskolan!

Den sammanhållna gymnasieskolan, som är väl etablerad sedan 1970-talet, har många förtjänster inte minst ur elevhälsosynpunkt och socialt. Justeringar behöver dock fortlöpande göras för att skolan ska vara i fas med samhällsutvecklingen.  Läs>>


Trafikkaoset i Jönköping

Som kommuninvånare kan man väl inte annat än att ondgöra sig över trafikkaoset i Jönköping. Som fritidspolitiker blir man beklämd och undrar, vad gick fel? Läs>>


Varför prioriteras inte våldsutsatta kvinnor?

Liberala kvinnor kan inte acceptera att kvinnor som är dubbelt utsatta i Jönköpings kommun försatts i en ännu sämre situation än tidigare. En lösning kan inte skjutas upp till 2017, den måste ordnas NU! Läs>>


Lita på äldres förmåga att välja!

Vi har tagit många beslut inom äldreomsorgen, i full enighet, som bygger på att den äldre ska bestämma mer själv. En viktig sådan förändring är så kallade rambeslut inom hemtjänsten, där den äldre ges mer frihet att själv kunna bestämma vilka typer av tjänster som ska utföras utifrån det övergripande beslut om hemtjänst som tagits. Hela det ”salutogena synsättet”, som ska prägla äldreomsorgen, bygger på att de som arbetar inom omsorgen ska anpassa sitt arbete utifrån vad den äldre vill. Med andra ord så tar vi ständigt beslut, i full enighet över partigränserna, som bygger på att den äldre själv ska bestämma, fatta beslut, göra val. Läs>>


Digital Översiktsplan (ÖP) 20160412

Nedanstående åtgärder bör vidtas inför Kommunfullmäktiges antagande av den digitala översiktsplanen juni 2016.

 • Det finns ett antal intressanta nationella och regionala skikt, som kan kombineras med den digitala översiktsplanen. Ge därför länkförslag till skikt från t.ex. statistiska centralbyrån, från Sveriges Geologiska Undersökning, SMHI m.fl..
 • Visa i översiktsplanen var det finns ”tysta områden” och områden med låga elektro-magnetiska strålningsnivåer (låg mikro-Tesla), dvs. för människan relativt ostörda områden. 
 • Vättern behöver skyddas från föroreningar. Öka därför ombyggnadstakten av de kombinerade avloppssystemen i våra tätorter. 
 • Förutom fortsatt planläggning inom ramprogrammet Södra Munksjön bör prioritering av planläggning ske av bebyggelse i Kättilstorpsområdet i Jönköping samt områdena söder om Ljungarum mot Barnarp och Lovsjön. 
 • Undvik byggnation i vissa områden i kommunen, exempelvis längs Vätterstranden norr om Gränna och de östra delarna av Tenhultsdalen m. fl. områden.  
 • Se över dragningen av de kollektiva busslinjerna i Jönköping och Huskvarna. Munksjöbrons anslutningar bör byggas om så att plats bereds för kollektivtrafik och samtidigt underlättar för vanlig biltrafik.

Läs>>


Ta ett helhetsgrepp över hur Sverige skall styras

Det gäller att ta ett helhetsgrepp över hur Sverige ska styras. Då behöver man avgöra på vilken nivå olika frågor ska behandlas och beslutas. Nästa steg är att göra en indelning så att lämpligt befolkningsunderlag finns för statlig nivå, sekundärkommunal nivå resp primärkommunal nivå. För att regionala skillnader ska motverkas är det väsentligt att kompetenta kluster kan skapas som ska handlägga ärenden och utveckla verksamheterna. Det finns en kritisk massa som behöver uppnås. Vi behöver alltså större enheter på alla nivåer för att uppnå detta! Läs>>


Stadsmiljöprogram för Jönköpings kommun - REMISSVAR

 • Påbörja nu en fördjupad översiktsplan för ”Utbyggnadsstrategi 200 000”.
 • Det är inte enbart kommunens Ålborgåttaganden som är basen för en stads gestaltning. Nämn andra också!
 • Nämn åtgärder för att skydda våra värdefulla sjöar och vattendrag!
 • För fram olika värdefulla mål för turism i staden.
 • Vi saknar genomgående äldreperspektivet i programmet.
 • I ett kommande cykelprogram bör kriterier för olika cykelstråk, gångstråk, gågator och gångfartsgator visas. Blockera inte viktiga cykelstråk med byggnationer och marknader där det inte finns alternativa säkra stråk!
 • Är det här ett stadsmiljöprogram för enbart Jönköpings stad eller är det ett exempel hur stadsmiljöprogram kan utformas för våra tätorter? 
 • Hur relaterar sig detta stadsmiljöprogram till alla andra av kommunen antagna program och planer?

Läs>>Vi tycker maten håller hög klass

Som skolpolitiker besöker vi en skola/förskola ungefär en gång i månaden och då passar vi ofta på att smaka den mat som serveras (Obs! Samma mat som eleverna). Det är ytterst sällan vi är besvikna över den mat som serveras; tvärtom tycker vi att den håller mycket hög klass. Läs>>


Höghastighetsbanor - dra inte i nödbromsen nu!

HÖGHASTIGHETSTÅG innebär stora investeringar och därför krävs det längre tidsperspektiv och politiskt mod att orka fatta beslutet. Läs>>


Detaljplan Örlogsmannen 5 och Östen 2 m.fl.,
Skeppsbron, Jönköpings kommun - Remissvar

Sammanfattning av synpunkterna på detaljplaneförslaget

Skeppsbron är ett bra namn på stadsdelen.
Det är viktigt med öppna kvarter med varierande byggnadshöjder.
En blandning av upplåtelseformer önskas. Därtill önskas en blandning av boende, affärer, service, skolor, trygghetsboenden samt verksamheter av olika slag.
Anlägg gärna solceller och solpaneler på tak som vetter mot söder.
Urbana huvudcykelstråk skall vara mötesfria och fria från motorfordon och gående samt gå igenom bostadsområden. Läs>>


Återinför vårdbiträden

För ett liberalt parti är det självklart att ta vara på människors kompetens på bästa sätt, det är så individer når sin fulla potential. Som offentliga arbetsgivare har vi en viktig uppgift i att skapa arbetsplatser där människor kommer till sin rätt och där deras kompetens tas tillvara.  Läs>>


Jönköping behöver en akutplats för våldsutsatta, missbrukande kvinnor!

I januari beslutade socialnämnden att avveckla verksamheten på Kärrarps gård. Det beslutet omfattade även den plats som var avsedd för akutplacering för våldsutsatta kvinnor i missbruk. Läs>>


En mer jämställd föräldraförsäkring!

Från och med januari i år reserveras ytterligare en månad inom föräldrapenningen för vardera föräldern. Det innebär att antalet dagar som inte kan avstås till den andra föräldern ökar från 60 till 90 dagar. Läs>>


Liberalerna i Jönköping vill inte sälja Axamoskogen!

Jönköping stadskärna står inför stor omdaning. Den nya höghastighetsjärnvägen och andra infrastrukturprojekt kommer att förändra stadsbilden och skapa tillväxt för hela kommunen. Flera nya bostadsområden växer fram och gamla områden förtätas, allt för att möta en växande efterfrågan på bostäder. Detta minskar de öppna ytorna i stadsmiljön och vi behöver därför bevara och utveckla de gröna lungor som vi har idag. Läs>>


Metodikutveckling istället för fler organisationsreformer i skolan!

För några år sedan visades dokusåpan Klass 9 A i SVT under två säsonger. De ordinarie lärarna ersattes av eller stöttades av särskilt skickliga pedagoger. Elevernas resultat höjdes och skolket minskade genom lärarnas skickliga metodik och förhållningssätt. I andra tv-program har man visat på ledarskapets betydelse och följt hur rektors ledaregenskaper kan bidra till att utveckla en skolas resultat. Läs>>


Utveckla turism och besöksnäring i Jönköping!

Det finns många möjligheter att främja turismen i Jönköping genom olika bidrag enskilt och i samverkan från kommunen och besöksnäringen till gagn för företagsamhet, ekonomisk utveckling och Jönköpings attraktivitet. Läs>>


Vi måste börja tala om trollen

Det primära målet för det vi kallar nättroll är att påverka den världsbild som våra unga växer upp i. Det krävs därför av oss, som vill slå vakt om det toleranta och demokratiska samhället, att vi ger våra unga de verktyg de behöver för att kunna stå emot. Källkritik och kritiskt tänkande behöver få en mer central del i våra ungas utbildning. Läs>>


Sänk åldern för rösträtt och förtroendeuppdrag!
Nu är det äntligen dags för ungdomarnas motsvarande demokratiska genombrott! Demokratiutredningen, under ledning av liberalen Olle Wästberg, kommer nämligen i sitt betänkande den 18 januari föreslå försöksverksamhet med 16 års rösträttsålder i 2018 och 2022 års kommunalval. Läs>>

Nej till Axamoförsäljning

När det gäller frågan om Axamo, vem företräder vi som politiker egentligen? Läs>>


Lämna inte människor åt sitt öde

Vi vill inte se att det byggs upp olagliga boplatser i vinter. Vi kan heller inte lämna människorna åt sitt öde. Samtidigt som vi inser att tiggandet inte löser den tiggande människans situation, så angår hen oss alla. Vi vill arbeta för ett samhälle som tar ansvar för sina medmänniskor. Dock inser vi att det inte alltid är samhällets egna institutioner som gör detta bäst. Vi anser därför att Kyrkhjälpens ansökan om medel ska bemötas positivt. Läs>>


Nya snabbtågen bör binda samman högskoleorter

Syftet med att bygga nya tågbanor för snabbtåg är att starkt förkorta restiderna mellan storstäderna och att bidra till regionförstoring. Det är viktigt för kompetensförsörjningen att arbetsmarknadsregionerna blir större genom att arbetspendling underlättas av goda allmänna kommunikationer. Läs>>


Skydda Vätterns vatten – minska utsläppen av läkemedelsrester!

Utred hur mycket läkemedelsrester som kan fångas upp i avloppsreningsverket innan de rinner ut i Vättern vid Oset! Läs>>


Folkpartiet i Jönköping vill inte sälja Axamoskogen

Folkpartiet i Jönköping har alltid värnat kommuninvånarnas tillgång till natur-, ströv- och motionsområden. Barn och vuxnas möjligheter att ta del av stadens gröna lungor är och förblir en hjärtefråga för oss folkpartister. Läs>>


Folkpartiet måste behålla helhetssynen i bostadspolitiken

Den springande punkten är inte detaljplanereformer utan de ekonomiska villkoren för byggande och flyttkedjor. Folkpartiets Globaliseringskommissions förslag att sänka flyttskatten och slopat tak för uppskov vid vinst vid försäljning av äganderätter är angelägna för att främja rörligheten på bostadsmarknaden och få flyttkedjorna att fungera betydligt bättre. Läs>>Gymnasievalet: Industrin behöver rätt kompetens
Svensk industri genomgår stora omstruktureringar och behöver skickliga och kvalificerade medarbetare som kan stärka dess konkurrenskraft och hantera de mer komplexa och avancerade processerna som krävs för att kunna konkurrera på världsmarknaden. Läs>>


Reservat för framtida förbifart behövs! 2014
Det krävs en framsynthet beträffande infrastrukturen om Jönköping ska klara en fortsatt utveckling. Konsekvensen blir annars trafiksvårigheter för de olika trafikslagen. Samtidigt gäller det att gynna främst kollektivtrafik och cykling. Läs>>


Väljarnas svar på FP:s frågor 2014
Slutsatsen av Folkpartiets frågor till väljarna är att en ombyggnation av Stadsparksvallen inte anses vara det bästa alternativet för en ny fotbollsarena, att en ny station bör ha ett så centralt läge som möjligt samt att en tredje sortergård bör byggas väster om Bymarken/Hisingstorp. Läs>>


Avfallsplan - remissvar
Det är helt fel att ha som mål att samla in mer matavfall i form av antal ton per år. Detta mål bör utgå. Kommunen ska istället verka för att alla invånare och verksamhetsutövare minimerar matsvinnet. Detta gäller såväl affärer, restauranger, storkök som allmänhet. Andelen som insamlas bör däremot öka. Läs>>


Nils-Erik Davelid - minnesord
Saknaden efter Nils-Erik Davelid är stor men vi har alla ett ansvar att föra folkpartiets socialliberala arv vidare. På så vis hyllar vi Nils-Erik Davelids ljusa minne. Läs>>Utveckla servicefunktioner vid infarterna!

 
En  lämplig plats är vid Ådalsvägen i anslutning till cirkulationsplatsen med infarter till Fagerslätt och Stensholm/Eriksberg. Det är angeläget att utveckla en servicenod på Hakarpsplatån som kan betjäna de olika stadsdelarna där.
 Läs>>


Modell för stadsdelsutveckling

Ingvar Å 80x100

JaSi_120

Det räcker inte med att bara utveckla den centrala staden genom stadsbyggnadsvisionen och skapa nya attraktiva stadsdelar i ytterområden. Även äldre stadsdelar bör uppmärksammas och ges möjlighet att utvecklas. Läs>>

Program för hållbar utveckling – miljö, 2015-2020 - remissvar

Ingvar Å 80x100

Klimat/miljöarbetet i form av PHU har varit framgångsrikt om än till och från något spretigt. Det är nu dags att ta nästa steg och öka effektiviteten utifrån klimat/miljönyttan och skapa PHU 2.0. Erfaren-heterna från dagens PHU tas givetvis tillvara i skapandet av nästa generation PHU. Låt därför befint-ligt PHU rulla på ytterligare ett år. Använd det närmsta året till att skapa PHU 2.0. Läs>>


Förslag till ny översiktsplan för Jönköpings kommun -- remissvar

Ingvar Å 80x100

Några av förslagen på åtgärder:
• Komplettera översiktsplanen med ytterligare tillgängliga skikt från t.ex. statistiska centralbyrån, från Sveriges Geologiska undersökning, SMHI m.fl..
• Kommunen bör verka för att, dels hela Vättern med underliggande grundvattenförande sedimentära berg blir ett riksintresse för vattenförsörjning, dels att Tabergs naturreservat också blir ett riksintresse med tanke på friluftsliv.
• Vätterns långsiktiga uppvärmning behöver minimeras. Detta kan ske genom t.ex. uttag av geovärme för uppvärmning av byggnader och gator.
• Vättern behöver skyddas från föroreningar. Öka ombyggnadstakten av de kombinerade avloppssystemen och bygg reningsanläggningar för tätorternas dagvatten.
• I översiktsplanen bör anges vilka markområden som är så värdefulla att de inte skall vara föremål för olika former av täkt (torv, morän, sand, grus och/eller brytning av berg eller mineraler). Läs>>


Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2016 - 2020 -- remissvar

Ingvar Å 80x100

Folkpartiet liberalerna instämmer i stort i vad som skrivs fram i bostadsförsörjningsprogrammet. Följande synpunkter är särskilt viktiga att beakta i det fortsatta genomförandearbetet:

- Blandade hustyper och upplåtelseformer ska tillämpas vid all byggnation.
- Utbyggnad av gator och ledningar ska ske med god framförhållning i nya områden.
- Fler attraktiva småhustomter behöver tas fram.
- Socialtjänstens behov av olika bostäder behöver åtgärdas.
- Objekt A72 A6-området ska utgå av främst naturskyddsskäl. Läs>>Mark- och exploateringsfrågor -- remissvar

Ingvar Å 80x100

Förslaget att flytta mark och exploatering från tekniska kontoret till stadskontoret avstyrks. I stället förordas att egen förvaltning med egen nämnd inrättas, dvs att tekniska kontoret delas. För strategiska frågor av särskild vikt som t ex planeringen för Götalandsbanan med nytt resecentrum förordas en förvaltningsövergripande sidoorganisation i stället för en centraliserad organisationslösning. Läs>>


Bebygg inte A6 ravinerna!

Ingvar Å 80x100

JaSi_120

Ravinerna i A6-området är vanskliga att ge sig på och bör sparas på grund av sina höga naturvärden. Bevara hela området mellan golfbanan och handelsområdet som ett värdefullt naturområde med sina nio raviner! Läs>>Väg in skönhet i stadsplanering!

Ingvar Å 80x100

JaSi_120

Med stilkänsla och sinne för skönhet kan stadens liv och innehåll utvecklas till de flestas belåtenhet! Läs>>Väg in skönhet i stadsplanering!Undvik samma misstag igen!

Ingvar Å 80x100

JaSi_120

Idag inser vi att ett stort verksamhetsområde som Ljungarums norra industriområde är en mindre lämplig form av stadsbyggnad. Samma insikt borde vi ha när stora externa industriområden anläggs. Det borde finnas stora bostadsområden med service av olika slag i anslutning till sådana industriområden som inte är lämpliga för blandstadsprincipen. Eller håller vi på att göra om liknande misstag igen? Läs>>Nytt infrastrukturstråk bör gå söder om Dumme mosse!

Ingvar Å 80x100

JaSi_120

Motorväg och höghastighetsbana för tåg bör samordnas i ett gemensamt stråk. Då skapas enbart en barriär i naturen med bullerstörande trafik söder om Dumme mosse! Läs>>


Utveckla tydliga centrum i kommundelarna

Ingvar Å 80x100

JaSi_120

Det gäller att planera för att utveckla god service och attraktivt boende i kommundelarna. Viktiga förutsättningar för de mindre tätorterna är hållbar infrastruktur som minskar bilberoendet och större befolkningsunderlag för att kunna erbjuda god service. Det gäller också att främja att olika verksamheter etableras i kommundelarna. Läs>>Regional Digital Agenda (ReDA) för Jönköpings län - Remissvar

Ingvar Å 80x100

JaSi_120

Lagstiftningen är nationell och allt fler såväl verksamheter som invånare verkar över såväl kommun som regiongränserna varför den digitala servicen bör se likadan ut över hela Sveriges geografiska yta. Om man t ex vill anmäla en matförgiftning bör det göras på samma sätt i Åre, på Böda Camping som hemma i Bankeryd. För husförsäljaren är det viktigt att all kommunikation med de lokala myndigheterna görs på samma sätt i Sveriges samtliga kommuner. Säljaren har inte råd att ha aktuell kunskap om 290 olika kommunala varianter. Läs>>


Återvinning före brytning

Jag stöder helt tanken på cirkulär ekonomi och att man vid tillverkningen utformar produkterna (t ex smartphones) så att ingående råvaror lättare kan återanvändas.   Läs>>

LSS: Är inte alls lika levnadsvillkor

Är ni beredda att följa LSS på det sätt som lagen är avsedd för? Är ni beredda att först pröva en begäran om hjälp enligt Rättighetslagen LSS och inte via Ramlagen SoL som idag sker?  Läs>>

Förstatliga LSS och skolan!

LSS (LAGEN OM stöd och service till vissa funktionshindrade) och skolan ska förstatligas för allas rätt till likvärdighet. Självförverkligande ska inte vara ett privilegium för ett fåtal Läs>>Elbussar före spårvagn!

Ingvar Å 80x100

Inför nästa upphandling bör Länstrafiken verka för att eldrivna bussar införs i Jönköping. Det är dags att gå till handling! Klimatet och miljön kan inte vänta!

 Läs>>
Låt Hamnparken bli en central aktivitetsyta!

Ingvar Å 80x100

Genom att flytta lekplatsen till Magnus Ladulås Plats vid Slottsbron skulle utrymme för andra aktiviteter frigöras i Hamnparken och störningar på cykelleder och för kollektivtrafiken minimeras.

 Läs>>Var skall Jönköpings Hyllie ligga?

Ingvar Å 80x100

JaSi_120

Alliansen har nu i valrörelsen lanserat Sverigebygget som innebär att höghastighetsbanor för tåg ska byggas mellan Stockholm och Göteborg samt mellan Stockholm och Malmö. Jönköping kommer att bli knutpunkt i detta banbygge. Hur projektet ska gestaltas genom Jönköping är en viktig fråga. Det gäller också att finna en optimal plats för ett nytt resecentrum.  Läs>>FP välkomnar medhåll i frågan om E4:an genom Jönköping

JaSi_120

Nils-Erik-Davelid-80x100Det är intressant att Centerpartiet nu i juli 2014 tar upp denna fråga och instämmer i den tankegång som Folkpartiet Liberalerna lanserade i remissvaret på "Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare" i juni 2011 på sidan 2 Infrastrukturdragningar.  Läs>>


Utvinn energi från flera källor!

Ingvar Å 80x100

Lennart Lindberg replikerar på Folkpartiets debattinlägg, där vi föreslår att tekniken att använda värme och kyla från underliggande sandstensberggrund (akvifer teknik) tillämpas för nya stadshuset i Huskvarna. För oss är det viktigt att ta vara på de olika naturresurser som finns och att verka för utfasning av fossila bränslen. Vi står bakom Program för hållbar utveckling och dess mål, nationellt, regionalt och lokaltLäs>>


Satsa på grön energi i nya stadshuset!

Ingvar Å 80x100

Det är viktigt att kommunen satsar på flera olika energitekniker för att kunna möta framtida behov och förändringar. Satsa därför på akvifer teknik för nya stadshuset i Huskvarna och gärna också på solceller på taket! Läs>>Ska Jönköping genomkorsas av en gigantisk bro?

Ingvar Å 80x100

JaSi_120

För Jönköpings och hela regionens utveckling är höghastighetsbanorna synnerligen viktiga. Pendling för arbete och studier får betydligt bättre förutsättningar. Ett centralt beläget resecentrum är klart bättre än ett mer perifert läge.  Läs>>


Rutiner vid personbrott mot barn

Anna-Martensson-80x100

Vi anser att skriftliga rutiner behöver tas fram där det tydligt framgår vad som ska göras när kommunanställda får kännedom om eller misstänker att barn utsatts för personbrott, oavsett brottsplats.  Läs >>


Mycket bra har blivit bättre

Lena-Thorsen-80x100

När Alliansen fick ta över styret efter valet 2006 och med ytterligare stöd av Miljöpartiet 2010, fanns en hel del utmaningar, många är åtgärdade, men vissa saker tar lite längre tid att få på plats. Det var tidigare svårt att få tid till sin egen vårdcentral och att söka en annan var i princip omöjligt även om det stod så i de interna dokumenten om valfrihet. Sedan 2010 finns det 52 vårdcentraler, varav 21 nya har tillkommit och tillgängligheten är bland den bästa i Sverige. Läs >>Idé till ny fotbollsarena

Ingvar Å 80x100

JaSi_120

Det gäller att lösa arenafrågan på ett långsiktigt hållbart sätt. Nya förutsättningar kräver nya lösningar. Begränsade upprustningar i avvaktan på en senare fullgod lösning brukar medföra större kostnader på sikt. Det gäller nu att alla tänker fritt och konstruktivt för att finna en bra lösning för idrotten och dess utövare! Läs>>Samtyckeslag - Fp har ett förslag

Anna-Martensson-80x100

I Dagens Juridik den 20 januari framkommer att professor Håkan Hydén delar Folkpartiet liberalernas uppfattning att ett sätt att komma åt problemet med sexualbrottslagstiftningen är att i lagen skriva in att även den som bort inse att den andre inte var med på den sexuella handlingen ska kunna dömas.  Läs>>


Gruvbrytning vid Norra Kärr - Fp vill se helheten

Nils-Erik-Davelid-80x100JaSi_120

Först när hela lösningen är redovisad i ansökan inkl. vad det kan föra med sig med tanke på Vättern, landskapsbild och en mängd andra miljöfaktorer, kommer Folkpartiet att föra fram sin uppfattning på en eventuell brytning av de aktuella mineralerna i Norra Kärr.  Läs >>


Våldtäkt som inte beivras - rikta frustrationen mot lagen

Anna-Martensson-80x100

Lagen borde ändras så att oaktsamhet blir tillräckligt för att kunna döma för sexualbrott. På så sätt värnas brottsoffren utan att rättssäkerheten för de misstänkta försämras i någon väsentlig mån. Läs>>


Ungdomar under 18 år med drogproblem kan numera vårdas på Ryhov

Lena-Thorsen-80x100Medarbetare och ledning på Ryhov engagerade sig förtjänstfullt i frågan och slutligen i december hade kvarnarna malt färdigt. Vi fick då besked om att det nu finns möjlighet för ungdomar under 18 år med drogproblem att vårdas inne på Ryhov. Detta har blivit möjligt genom ett samarbete mellan barnkliniken och psykiatriska akutmottagningen. Läs>>


Halvårsrapport december 2013

Anna-Martensson-80x100

2013 var ett riktigt bra år. Nu ser vi i Folkpartiet liberalerna fram emot ett spännande 2014 då vi lovar att fortsätta ta ansvar för att ge våra invånare bättre förutsättningar att lyckas i livet och fler möjligheter att njuta av det. Jönköping behöver bli ännu liberalare.  Läs >>

Stadsförtätning utan eftertanke?

Ingvar Å 80x100

JaSi_120

En god bostadsmiljö med attraktiva lägenheter har stor betydelse för ett områdes sociala liv. Blandstadens principer ger förutsättningar för ett hållbart byggande. En genomtänkt infrastruktur för olika trafikslag utgör grunden i stadsstrukturen.  Läs >>


Börja planera för en tredje sortergård

Ingvar Å 80x100

För de centrala kommundelarna torde tre sortergårdar med kapacitet som i Huskvarna behövas. En tredje sortergård bör därför lokaliseras i den nordvästra delen av Jönköpings tätort förslagsvis under flygets bullermatta. .  Läs >>

Bättre stöd för skolpersonal

Anna-Martensson-80x100

Folkpartiet vill att kommunens skolpersonal ska få bättre stöd när någon i förtroende väljer att för dem berätta om brott mot person, oavsett var brottet begåtts. Folkpartiet vill att kommunen blir bättre på att skydda både barn och vuxna mot alla former av våld.  Läs >>

Fler pappamånader för livslång jämställdhet

Lena-Thorsen-80x100

Jämställdhet ska gälla hela livet och inte bara innan man får barn! Det behövs fler män där barnen är och fler kvinnor där makten är!. Läs >>

Björklund har rätt

Bertil-Rylner-80x100

Läraryrket måste bli ett högstatusyrke igen, det är det allra viktigaste för att vända utvecklingen. Bandet måste backas, så att lärarna får tillbaka sin frihet i yrket. Läs >>
LSS borde finansieras med statliga medel

Den personliga rättigheten till assistans ska värnas i lag och likvärdigheten i bedömningarna förbättras.  Läs >>
Ökat brukar- och personalinflytande inom hemtjänsten

Valfrihetsreformen, för brukarna,  inom hemtjänsten lovordades i KF av Ilan (S) och där Nils-Erik (fp) försynt påpekade att det inte alltid låtit så från S samt att det var på initiativ av FP som det hela startade. Läs >>
Bygg Europabanan nu!

Nicklas-Bengtsson-80x100

Knyt samman Norden med det europeiska höghastighetsjärnvägsnätet i Hamburg med Stockholm, Oslo och Köpenhamn samt ESS (Lund).  En framtidsinriktad infrastruktursatsning samfinansierad av EU och Sverige, Norge samt Danmark.

 Läs >>Bygg Europabanan nu!
Förslag till Program för Jönköpings kommuns landsbygder

Nils-Erik-Davelid-80x100JaSi_120

Att få tillgång till snabba och tillförlitliga bredband är väsentligt för enskilda och olika verksamheter i vårt land. Det stödjer Folkpartiet liberalerna. Förslag till mål: ”att 90 % av hushållen och arbetsställena på Jönköpings kommuns landsbygd till år 2020 skall ha tillgång till ett snabbt bredband”. Tillgängligheten skall minst vara samma som i dagens fasta telefoninät.” Läs >>


 

Flora och fauna med politiskt perspektiv
Anna-Martensson-80x100
Apropå fauna så skrev Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladets politiska chefredaktör, den 27 okt en artikel om boken Det mångkulturella Sverige – en handbok om etniska grupper och minoriteter, utgiven av Uppsala universitet 1990. Boken var en inventering av etniska grupper i Sverige och listade drygt 80 olika folkgrupper. Boken gav Tove en bekant känsla och hon plockade därför fram handböckerna ”Vad jag finner på åker och äng”, ”Däggdjur i färg” och ”Småkryp i svenska marker”, för att jämföra skrivningarna. Läs >>   


Den som borde förstått ska också kunna dömas!
Anna-Martensson-80x100
Folkpartiet har som del av Alliansregeringen varit med om att skärpa den svenska sexualbrottslagstiftningen så sent som i somras då rekvisitet ”särskilt utsatt situation” infördes. Detta var ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt för att fullt ut värna den sexuella integriteten. Vi vill mer. Läs >>  


Vi socialliberaler socialliberaler har alltid slagit vakt om ett välfärdssamhälle finansierad över skattsedeln
Per Hansson
Inget samhälle är perfekt. Det finns hela tiden brister som behöver åtgärdas. Så är det idag med en del av de reformer som genomförts under senare år och så var det under de många decenier när socialdemokraterna styrde och ställde.   Läs >>När är det bra med regeringsskiften?
Per Hansson
Det finns åtskilligt kvar att göra för att främja företagande, jobbpolitiken, utbildning och för att utveckla välfärdspolitiken. Det finns därför många goda skäl till att omvälja alliansregeringen en tredje gång. Det är då också önskvärt att balansen mellan regeringspartierna förändras så till vida att moderaterna inte blir lika dominerande som nu.  Läs >>

 

Idéer för Södra Strandgatan
Ingvar Å 80x100JaSi_120
Eftersom utrymmet är begränsat innebär en prioritering av kollektivtrafik, cykelstråk och gångbanor att biltrafiken får anpassas. I princip finns då bara en lösning. På Slottsgatan utanför biblioteket och museet är gatan enkelriktad österut. Genom att låta fyra filer på Södra Strandgatan bli tre filer (två filer för bussgata och en fil för enkelriktad biltrafik västerut) ges 
utrymme för breda och separerade gång- och cykelbanor.
Läs >> 

 

Satsningar på kulturen i 2014 års budget
Anna-Martensson-80x100Kulturen i Jönköping behöver synliggöras och lyftas för individens, den ideella sektorns, näringslivets och samhällets skull. Bilden av kulturlivet behöver förändras, såväl vår egen som andras. Läs >> 

 

Låt Jönköping växa söder ut
Ingvar Å 80x100
Att förtäta ett bostadsområde och att omvandla ett industriområde till bostadsområde är sega processer som tar lång tid. Parallellt bör man därför planera för nya bostadsområden. Sammanfattningsvis: kommande bostadsbyggande bör kunna göras dels genom måttlig förtätning, dels genom omvandlingsområdena Södra Munksjön och Maden i Huskvarna samt även genom en utbyggnad söderut mot Barnarp där också ett servicecenter ingår.  Läs >>

 

Det är skolans ansvar att ge läxhjälp
Bertil-Rylner-80x100Slopandet av läxhjälpsavdraget skulle göra tjänsten dyrare och bara åtkomlig för de mest välbeställda, medan de mest ekonomiskt utsatta barnen inte skulle tjäna nå­gonting på det. Läs >>

 

ROMERNA. En skamlig diskriminering
JAG VILL BÖRJA MED att vara tydlig. Jag anser att många romer i Sverige har haft och har en oerhört besvärlig livssituation. Jag upplever att det är en folkgrupp som oftast kämpar i motvind, mot fördomar och förtryck. Jag anser att vi alla på ett bättre sätt kan hjälpas åt att uppmärksamma romernas utsatta situation i Sverige och konstaterar att vi misslyckats med att ge många av dem rättvisa levnadsvillkor. Läs >> 

 

Hemtjänst: Vi ställer krav på inflytande!
Dag Jonasson_100Äldre som behöver omsorg och hjälp med det dagliga måste självklart få behålla den egenmakt som man hade då man inte behövde samhällets tjänster. Var så säker på att vi fyrtiotalister och efterhand yngre generationer inte kommer att stå med mössan i hand och bockande, underdånigt ta emot samhällets hemtjänster utan möjlighet till inflytande och påverkan. Vi kommer garanterat att ställa krav på inflytande! Läs >>

 

Ta våldsverkarna i örat
Kjell-Krantz-80x100Med staten som huvudman får man ökat ansvar för utbildningen och det är nödvändigt. Lärarnas löner måste drastiskt höjas för att våra bästa hjärnor ska undervisa våra kommande generationer. På detta sätt tror jag vi säkrar Sveriges framtid och vår välfärd. Läs >>

 

Skolorna har ansvaret - med eller utan läxhjälp

Anna-Martensson-80x100Fokus måste ligga på att skolan ger alla elever förutsättningar att klara sig. Oavsett om dina föräldrar är rika eller fattiga, hög- eller lågutbildade, har tid att avsätta till dina studier eller inte. Oavsett om dina föräldrar har möjlighet att köpa läxhjälp eller inte, med RUT-avdrag eller utan. Läs >>

 

En stalig skola där alla elever får lika chans att lyckas

Bertil-Rylner-80x100Införandet av ett modernt statligt huvudmannaskap för den offentliga skolan tror vi skulle vara en bra grund för att möta framtidens utmaningar och ge alla elever likvärdiga förutsättningar, oavsett var eleven bor.. Läs >>

 

 

 

Halvårsrapport januari - juni 2013

Anna-Martensson-80x100Läs om de senaste framstegen inom områdena Kultur, Mänskliga rättigheter/Värdegrund, Jämställdhet och Integration. Medborgarna i Jönköping ger kulturen högre betyg än vad medborgarna gör i snitt i de 137 kommuner som deltagit i SCB:s senaste medborgarenkät. Läs >>

 

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2014 – 2018 - remissvar

Ingvar Å 80x100Alla projekt angivna i bostadsförsörjningsprogrammet/projektplanen för åren 2014 -2018 är lämpliga för bostadsbebyggelse. Det är väsentligt att framtagna principer för bostadsbyggande, tekniska krav och gestaltningsambitioner följs för att skapa ett hållbart byggande och en attraktiv stad. Det är angeläget att kommunen tar ett socialt ansvar för invånare med olika behov utan att skapa kategoriboenden och segregation. Läs >> 

Läkarna ”dammsuger” inte patienter på diagnoser för att ”roffa” åt sig pengar

Lena-Thorsen-80x100I den pågående debatten angående läkarnas diagnossättning sprids en uppfattning att alla läkare inom primärvården gör fel, ”dammsuger ”patienter på diagnoser för att ” roffa åt sig” mera pengar till sina vårdcentraler. Läs >> 

 
 
Motverka bostadssegrergation

Ingvar Å 80x100Det finns mycket att göra i Jönköping för att utveckla den goda blandstaden där samhälls­service, verksamheter och handel integreras i tydliga noder. Läs >>

 
 
 
Ett samhälle bygger och försvarar vi tillsammans
Kjell-Krantz-80x100Föräldrar och samhälle bör också ställa förväntningar på ungdomarna. Mera samarbete mellan myndigheterna. Skolan måste få mera resurser. Sociala myndigheter måste jobba mera förebyggande på fältet. Arbetsförmedlingen måste också jobba mera aktivt ute bland företagen för att skaffa fram jobb till dessa ungdomar. Tidiga insatser är A och O i dessa sammanhang. Ett samhälle bygger och försvarar vi tillsammans med de rättigheter och skyldigheter som det medför. Läs >>
 
Bra skolgång är nyckeln till framgång
Bertil-Rylner-80x100Det är inte acceptabelt med så stora skillnader i resultat mellan olika skolor som vi har sett. Det får heller inte förekomma att skolor läggs ned från en dag till en annan för att ägarnas intressen är viktigare än våra ungdomars framtid. Vi måste fortsätta att lyfta fram läraryrket som ett av de viktigaste jobben för att ingjuta hopp och framtidstro i en hel ungdomsgeneration. Läs >>
 
 
 
Ändra bevisbördan vid sexualbrott

Anna-Martensson-80x100Det väcks idag alldeles för få åtal för våldtäkt och alldeles för få åtal leder till fällande domar. Även om lagstiftningen är på väg att skärpas återstår problemet med en orimlig bevisbörda för åklagaren. En bevisbörda som går ut över brottsoffren. Läs >>

 

 
Utveckla parker och tätsortsnära natur
Ingvar Å 80x100Jönköping har ett mycket naturskönt läge vid Vättern omgivet av skogsklädda höjder. Det gäller att vårda och utveckla parker och naturområden för människors rekreation och friluftsliv. Den biologiska mångfalden är viktig att skydda. Varje grönyta bör ha ett syfte och därmed ett innehåll som motsvarar syftet. Grönstrukturplanen anger att avståndet mellan bostad och grönområde inte bör överstiga 200 m. Det är också viktigt att kommunikationsstråk tillförs trädplanteringar. Läs >>
 
 
 
Användandet av LSS bör öka
Jag skäms över att sitta i en socialområdesnämnd och ha vetskapen, om än ny, om hur många avslag som kommunens LSS-handläggare fattar då det har be­slutats att vi ska spara på funktionshinderomsorgen för att få budgeten att gå ihop. Läs >>
 
 
Lugn, du är inte rasist!
I media har det den senaste tiden pratats om rasistiska politiker, poliser, ambulansförare och nu här om sistens, rasistiska busschaufförer. Snart varenda person som säger något som kan uppfattas som negativt om personer mer utländskt ursprung tillskrivs den etiketten. Vissa med all rätt, men inte gäller det väl alla? Läs >>
 
Kulturhuset, fråga om rättvisa mellan föreningar

Anna-Martensson-80x100Kulturnämnden får sammanfattningsvis i uppdrag att i bred samverkan med det fria kulturlivet ta sikte på att skapa ett levande och dynamiskt kulturhus med fokus på barn och unga, inte minst de som saknar föreningsanknytning i traditionell mening, samt att genomföra den framtida driftformen utifrån visionen om ett öppet och välkomnande kulturhus i Jönköping som sprudlar av liv och aktivitet för både unga och äldre dygnet runt, veckans alla dagar, året runt. Läs >> 

 
Peter Persson (S) förenklar verkligheten 

Bertil-Rylner-80x100Jag vill att alla gymnasieungdomar ska erbjudas möjligheter att skaffa sig utbildning som kan leda vidare till högre studier som ger dem redskap att vara aktiva  samhällsmedborgare. Läs >> 

 

 

 

Vi måste alltid försvara demokratin

Kjell-Krantz-80x100Vet ej någon som lagförts för dessa illgärningar, men det kan ju polisen svara på. Det är kanske polisens viktigaste uppgift att försvara vår demokrati som har lett oss till frihet och den rikedom Sverige har idag. Motsatsen till demokrati är diktatur som enbart leder till fattigdom och förtryck. Här gäller att vara vaksam och inte acceptera några avsteg från vårt styrelseskick. Läs >> 

 

Anpassad trafik för bättre luft 

Ingvar Å 80x100I en växande stad är det nödvändigt att fler cyklar eller åker buss för att biltrafiken inte ska öka. Kommunen vidtar flera olika åtgärder för att stimulera en sådan förändring. Läs >> 


 

Regional utvecklingsstrategi (RUS)!

Nicklas-Bengtsson-80x100

Folkpartiet Liberalerna arbetar för att hela regionen skall sjuda av ”liv” med stark livskraft i landsbygd, samhälle och stad i en skön blandning. Denna diversifiering gör att olika livsstilar kan leva sida vid sida och berika varandra. Ett par av de viktigaste förutsättningarna för att denna vision skall förverkligas i vår globala värld är en välutbyggd och över tid väl fungerande infrastruktur samt ett diversifierat och modernt näringsliv.

Läs >>Yrkesprogram. Det här vill vi med gymnasieskolan!

 

Bertil-Rylner-80x100En av de största utmaningarna för gymnasieskolan är att få upp intresset för yrkesprogrammen. Det grundläggande skälet är att arbetsmarknaden behöver dessa yrkeskompetenser. En annan del i denna utmaning är att förändra den attityd som är rådande att dagens industrijobb och arbetsmiljön där ser ut som förr i tiden, vilket inte är fallet.
Även ett yrkesprogram kan ge högskolebehörighet, om eleven väljer så. Alla elever som går ut ett yrkesprogram med betyg i de ämnen som krävs blir behöriga till yrkeshögskolan.

Läs >>

 

 

Vi är besvikna och frustrerade - kommunrevisionen

Torgil_Danielsson   

Vi anser att ett allvarligt misstag har begåtts och skadat förtroendet för såväl kommunrevisionens arbete som för demokratin.

 

Läs >>

 

 

 

Vi är Sveriges socialliberala parti

 

Anna-Martensson-80x100Den socialliberala profilen går som en röd tråd genom hela partiprogramsförslaget, från jämställdhet till utrikespolitik.

 

Vår ideologi vilar på två ben: 

- Frihet och social rättvisa!

Läs >>   

 

Inga tomtebloss – men julgransljus!

Inger Gustafsson 2 80x100Som förtrorendevald och kulturkonsument kan jag lova att varken Kultur Dag Natt eller Filmfestivalen i Jönköping är tomtebloss – de är skinande ljus i en ständigt brinnande julgransslinga – men ibland får de lysa olika starkt. Läs >>

 

 

Så kan Huskvarna utvecklas!

IAACentrumfunktionerna i Huskvarna behöver förstärkas och utvecklas. Den offentliga verksamheten med skolor, äldreboenden, vårdcentral, musikskola är väl etablerade i moderna och funktionella lokaler. Planering av ny förvaltningsbyggnad pågår för att ersätta det nedslitna stadshuset i Huskvarna. Biblioteket kommer att få ändamålsenliga lokaler i den kommande byggnaden.. Läs >>
 

 

Förstatliga skolan!

Kjell-Krantz-80x100Vi har gått från en skola i yppersta topp (slutet av 80-talet) till en skola under medelklass. Vi hade kanske världens bästa skola som har skapat välfärd för framtida generationer. För att få en bättre och likvärdig skola krävs att staten åter blir huvudman för skolan. Läs >>

 

KONTAKTFÖRBUD - Lagen måste skärpas!

Kvinnor måste ges möjligheten till ett förstärkt samhällsskydd när de känner sig hotade av närstående eller tidigare närstående män. Låt oss göra allt vi kan för att förhindra fler mord på kvinnor i Sverige. Läs >> 

 

Näthat och nätbrott måste beivras

Anna-Martensson-80x100Yttrandefriheten har en oerhört stark ställning i Sverige, och så ska det förbli också i framtiden. För oss liberaler ligger inte lösningen i att strypa det fria ordet, men nätet får inte heller vara ett laglöst område. Läs hela artikeln: Näthat och nätbrottFullt krig om bemanningen på demensboendena

Dag Jonasson_100Sedan några veckor råder det fullt krig mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). För att tillgodose god/säker vård och omsorg dygnet runt vid äldreboenden för dementa vill Socialstyrelsen fr o m  1 januari 2014, genom bindande/tvingande bestämmelser säkerställa att äldre får sina i socialtjänstlagen reglerade personliga behov tillgodosedda. Läs >>

 

ANMÄRKNING(S)VÄRT OCH ILLOJALT

Anna-Martensson-80x100Företagarskolans syfte är att ge människor ytterligare möjligheter att med utgångspunkt från den personliga initiativ- och drivkraften bygga vägar både för sig själva och andra ur utanförskap och bidragsberoende i just de bostadsområden där arbetslöshet, ohälsa och låga nettoinkomster är som störst. Med 450 000 kr till från Regionförbundet kan Företagarskolan nu bli ett ännu större projekt och dessutom få en större spridning i regionen. Detta motarbetar S! Läs >> 
 
  

Att sjunga förtätningens lov!
Idéer för Liljeholmen - Rosenlund.

IAADet är lätt att sjunga förtätningens lov. När en stadsdel står inför större förändringar är det viktigt att genomföra en fördjupad översiktsplan för att helheten ska bli funktionell och i takt med nutida krav på samhällsbyggnad. Liljeholmen - Rosenlund kan bli så mycket bättre! Läs >>  

 

 

Hjälp unga missbrukare med avgiftning

Anna-Martensson-80x100Vi i Folkpartiet liberalerna i Jönköping vill att det inrättas en möjlighet, avskild för ungdomar, att få avgiftning för att kunna påbörja behandling för alkohol- eller narkotikamissbruk och komma på fötter igen. Vi tycker att detta borde vara en självklarhet i vårt län och vi är övertygade om att kompetensen redan finns. Läs >>

 

Gynna entreprenörerna

Nils-Erik-Davelid-80x100 Som folkpartister vill vi medverka till att attityden till företagandet förbättras så att det gynnar entreprenörer att starta nya företag och få dem att växa genom att anställa fler människor. Vi vill också se en modern arbetsmarknad med högre rörlighet och lägre trösklar för att komma in. En arbetsmarknad där kompetens värderas högre och hårt arbete belönas.  Läs >>                            

 

Så vill vi bygga vidare

 

IAANodtänkandet bör stärkas vid den fortsatta planeringen, dvs att det erbjuds service av olika slag i stadsdelarna. För att få möjlighet till färre och kortare resor i samhället bör en stadsdel ha förskola, skola, affärer och annan service samlade i en nod. 

Läs >>

 

LIV och RÖRELSE i Jönköping

Anna-Martensson-80x100Arbetet med att ge LIV och RÖRELSE för alla invånare i Jönköping måste fortsätta. Vi kommer att göra vårt bästa. Kommer Du med i rörelsen? Läs >>  

 

Förstatliga skolan

Emma Carlsson LöfdahlDet borde vara en självklarhet att alla barn skall ha en lika möjlighet till lärande - oavsett i vilken kommun skolan ligger. Så är det inte idag. Läs >>

Vi har en modern syn på jämställdhet

Anna-Martensson-80x100Jämställdhet har alltid handlat om att riva hinder och vidga möjligheter. Kort sagt - att skapa så goda möjligheter som möjligt för varje enskild person. Läs >>

Samhällets infrastruktur

Det är viktigt att klargöra vad som är samhällets dvs EUs, statens, regionernas resp kommunernas roll beträffande vilken infrastrukturservice som ska finnas/erbjudas. Ansvarsfördelningen bör utgå från subsidaritetsprincipen. Läs mer här >>

Ett samhälle för alla - program för fnktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun

I samband med programmet har man skrivit in både ansvar och årlig uppföljning och utvärdering efter mandatperioden. Detta är bra och viktigt för att säkerställa programmets användning. Läs hela remissvaret här >>

Så kan vi öka cyklingen och bidra till ett hållbart samhälle!

Cyklist Det ska inte vara krångligt eller otryggt att cykla till arbetet. Läs >>

 

Satsa på ökad trygghet för ungdomar

Vi anser att stödet för förlängd skolgång borde vara ett separat stöd. Det är här den stora ökningen av mottagare av aktivitetsstöd sker. Läs >>

Budgeten ur ett Fp perspektiv

Några "godbitar" ur budgeten:

 • Medel avsätts för en barnstrateg
 • Anslaget till biosfärsområde Östra Vätterbranterna ökar
 • Företagarskola på Öxnehaga
 • Satsningar på Dunkehalla ravinen

Läs mer här >>

Vi ser till alla idrotter året runt

Vårt uppdrag är att erbjuda kommunens medborgare och föreningar goda möjligheter att få utöva olika idrotter genom ändamålsenliga anläggningar. Läs >>

Bygg nytt stadshus vid Munksjön

Det är viktigt att Jönköpings kommun får ändamålsenliga lokaler för de kommunala förvaltningarna och till rimliga kostnader. Det bör finnas en förvaltningsbyggnad i centrala Jönköping och en i Huskvarna precis som idag. Läs >>

Vi satsar på spel året om

DE SENASTE ÅREN har två ishallar, en curlinghall, en skatepark, en ny konstgräsplan, två sporthallar och senast Arenan vid Idrottshuset tagits i bruk. Till detta finns beslut att renovera Idrottshusets källarplan, bygga ny fräsch omklädningsbyggnad vid Vapenvallen, aktivitetscentrum Rocksjöstadion ... Läs >>

Dalvik/Samset/Hisingstorp - bygg ett nytt centrum

För Dalvik/Samset /Hisingstorp stadsdelar är en placering vid Klockarpsleden mycket lämplig för affärsetablering och därmed skapande av en nod. Läs >>

Nya Maden - en del av Huskvarna City!

Nya Maden skall även fortsättningsvis inrymma såväl verksamheter, service som bostäder. Blandstadens stolta traditioner bär även in i 21:a århundradet. Läs >>

TURISM - Jönköping måste hänga med!

Gnosjöandan håller på att byta plats med en ny anda: TURISMEN! .... Läs >>

Miljöprogram för Byggnader - remissvar

Krav på livscykelkalkyl saknas. Nettodebitering av energi bör införas för att öka incitamentet för energihushållning. ... Läs hela svaret här >>

Ekonomiprofessor Assar Lindbeck socialliberal om han själv får välja

assar-lindbeck-1Socialliberalismen – den ideologi som han i dag bekänner sig till om han tvingas välja. Läs >>

Gör ett liberalt kommunalråd skillnad?

Anna-Martensson-80x100I en liberal kommun står friheten och demokratin i centrum. I en liberal kommun bidrar det offentliga, även bolagen, till allas välbefinnande och livschanser. ... Läs >>

Jönköping vill se kompetensen!

KunskapHur blir vi bättre på att tillvarata kunskaper som inhämtats utanför Sverige och meriter som inte följer den svenska mallen? ... Läs >>

Sjukförsäkringen är på rätt väg

Emma-Carlsson-Löfdahl-80x100Kvarstående utmaningar är bl a att bekämpa utslagningen av unga människor samt att höja inkomsttaket i sjukförsäkringen. ... Läs >>

För FP är barn fullvärdiga medborgare

Anna-Martensson-80x100Barn är fullvärdiga medborgare och skall inte åldersdiskrimineras i vår kommun! Läs >>

Lägre ingångslön ger fler unga chansen

Nicklas-Bengtsson-80x100Vi tycker det är bättre att en 20-åring får ett jobb med inledningsvis lägre lön än att 20-åringen går arbetslös med socialbidrag. Läs >>

Ramprogram för södra Munksjön

FPs remissvar på "ramprogram för södra Munksjön" läser du här >>

Låt festen vara utomhus sommartid

Vi som går på krogen mer eller mindre regelbundet är väl medvetna om miljön på en uteservering. Här överröstas ingen av hög musik, och det råder ingen trängsel till någon garderobskö. Istället kan man ... Läs >>

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Ann-Marie-Hedlund-80x100Vi anser att samhället skall byggas så att vi människor har närhet från våra hem till våra arbeten, nära till förskola, skola och annan närservice av olika slag. ... Läs >>

Ta medmänskligt ansvar

Vilhelm-Hanzen-80x100Det är Europas gemensamma ansvar att bygga upp ett humant flyktingmottagande, där människors grundläggande rättigheter respekteras och där varje individs unika kompetens tas tillvara. ... Läs >>

Familjehem i fokus

Att ta hand om sina barn är alla föräldrars viktigaste uppgift. Ibland, och av många olika anledningar, räcker förmågan inte till. Trots många stödjande insatser från släkt, vänner, skola och socialtjänst återstår ibland för barnets bästa, och som sista och nödvändig utväg, placering i ett familjehem. Läs >>

Placerar socialen för många barn i familjehem?

• Om nu barn far så illa i familjehem som det sägs, borde inte barnen få bo kvar hemma istället?
• Borde man inte stärka föräldrarna istället för att omhänderta deras barn?
• Det sägs att ersättningsnivån till familjehemmen är hög - är den det?
Läs >>

Unga ska ha jobb!

Vi vill bland annat:
- Införa ungdomslöner för att skapa möjligheter för fler unga att få in en fot på arbetsmarknaden till inledningsvis lägre lön.
- Ändra turordningsreglerna i LAS (Lagen om anställningsskydd) så att de kommer att bygga på kompetens istället för anställningstid.
Självkänslan stärks, vilket ger högre livskvalitet. Leta inte efter genvägar utan sök omvägar som ger bättre kunskap. Läs >>

För Sveriges bästa måste våra politiker våga prioritera kunskap

Kjell-Krantz-80x100Vi måste sluta att negligera att kunskap inte är så viktigt. Vi måste också sluta tala förminskande om skolans betydelse. IT och övrig teknik är viktiga instrument för framtida välfärd, men de löser inte alla våra problem eller ser till våra möjligheter. All kunskap är av godo. Den skapar tryggare och säkrare människor. Självkänslan stärks, vilket ger högre livskvalitet. Leta inte efter genvägar utan sök omvägar som ger bättre kunskap. 
 
 
 

KULTURMILJÖN SÖDRA MUNKSJÖN

Anna-Martensson-80x100IAADet är viktigt att i den nya stadsutvecklingen även gestalta det kulturarv som inte längre finns kvar. Då kan vi lyfta kulturmiljön i området till nya höjder!. Läs >>

Oljan tystar Sveriges röst i världen

Vårt beroende av olja är inte ett ekologiskt problem utan också i högsta grad ett säkerhetspolitiskt problem. Därmed är det ännu viktigare att minska vårt oljeberoende och ställa om till mer miljövänlig produktion. Läs >>

VAD VILL JAG MED KULTUREN?

Anna-Martensson-80x100När kulturdebattens svallvågor går höga gäller det att inte bli sjösjuk av den elitism och anklagelser om nazism som skjöljer över en. Jag håller mig fast i ratten och fortsätter mot de landmärke jag skönjer vid horisonten. ... Läs >>

Bygg ny järnväg nu – annars stagnation

Sverige befinner sig i en omställning från industrisamhälle till tjänsesamhälle i en allt mer globaliserad värld. Sveriges framgångsfaktorer ... Läs >>

Behov av en reviderad vindkraftspolicy!

Nils-Erik-Davelid-80x100Jag anser att Jönköpings kommun tidigt i ärendeberedningen ska avvisa lägen som stör vitala och legitima mänskliga- och landskapsbildaspekter. Läs >>

Bytespunkt/"Infartsparkering" på Madängen

Ruhu"Nya Madängen" kommer att inrymma såväl "Nya stadshuset" med bibliotek, handel, kontor som bytespunkt/"infartsparkering" och med ytterligare samhällsservice i form av Vårdcentrum och tandvården som närmsta grannar. ... Läs >>

SKJUT INTE BUDBÄRAREN!

Anna-Martensson-80x100Det är av stor vikt att kulturnämndens övergripande syfte att garantera konstnärlig kvalitet samt att främja och stödja samtida nyskapande konst i största möjliga mån överensstämmer med kommunens vård- och omsorgstagares behov. ... Läs >>

Vindkraftsutbyggnad till vilket pris??

Nils-Erik-Davelid-80x100Jag anser att man vid prövning måste man väga in det negativa med att storskaligt satsa på vindkraft framför annan miljövänlig elproduktion. Läs >>

TRAFIKLÖSNINGAR KRING KÅLGÅRDEN OCH TORPA

IAAAv miljöskäl är det viktigt för invånarna i en växande stad att ge så goda förutsättningar för hållbara kommunikationer som möjligt. Det betyder att gång- och cykelstråk samt kollektivtrafikstråk ska utvecklas och förstärkas. Kommunikationsstrategin ger en inriktning i stort för det fortsatta arbetet. Under de närmaste åren följer fortsatt utredning och planering. Läs >>

Framtiden ligger i Vättern

Kjell-Krantz-80x100Vad händer med Visingsö och "Sveriges konungars historia"? Idag händer inte så mycket trots draghjälpen man fått av Jan Guillou och de historiska böckerna om Arn. Denna gratisreklam man fått här måste kunna utnyttjas till fullo. Läs >>

FP värnar om unga brottsoffer

Anna-Martensson-80x100Barn och ungdomar i Jönköping som utsatts för eller bevittnat brott kan glädjande nog få stöd av kommunens Stödcentrum för unga brottsutsatta. Detta tack vare ett initiativ från Folkpartiet. Läs >>

Rapport från ett liberalt kommunalråd

Anna-Martensson-80x100Efter ett år som kommunalråd i Jönköping vill jag lyfta fram vad som görs för att främja integration, kultur och jämställdhet. Dessa politiska frågor är klassiska liberala frågor och ligger mig varmt om hjärtat. Läs >>

 
Comments