รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการ มูลนิธิดอยเวียงแก้ว
๑. พลเอกชาตรี ทัตติ
๒. นางภัสรา เตชะณรงค์
๓. นายชินวัตร ลี้สมบุญ
๔. นางกรรณิการ์  วิบูลย์ลาภ
๕. นางงามนิจ  เรืองศร
๖. นายธวัฒน์ชัย ศุภผลศิริ
๗. นายกำพล  จันทร์จำรัสแสง
๘. นางประภาวัลย์  เวลาดีวงณ์  
๙. พัชรภรณ์  รัตจิระกุล  
๑๐. นางกมลทิพย์  เมธีธนวิจิตร  
๑๑. พันเอกอนุตร  ธรศรี
                        
เจ้าหน้าที่ประจำ
๑. พันเอกหญิง ขันติรัตน์  สงวนเผ่า

คณะที่ปรึกษา
๑. พลเอกรัชกฤต  กาญจนวัฒน์
๒. นายไตรสิทธิ์  สินสมบูรณ์ทอง  
๓. นายสมหวัง  รุ่งตระกูลชัย
๔. นายวันชัย  จงสุทธฌามณี
๕. นายถาวร  กุลนาถศิริ
๖. นายบุญชู  สกุลธนพานิชย์
๗. นายพีระชัย  วรคุณธาดา
๘. บริษัท เบญจมาศ จำกัด
๙. MR.ALBERT(HING,TIANG CHFZ)
๑๐. นายไพวงษ์   เตชะณรงค์
๑๑. นางนาฏสุมิตา  ทัตติ
๑๒. นายทนงศักดิ์  หุตานุวัตร     
๑๓. นายทศพล  แบเลเวิลด์         

คณะอนุกรรมการประสานงานประจำพื้นที่
๑. นายสุนทร ไชยมณี
๒. นายวิชัย ศรีกุณะ
๓. นายสมบูรณ์  ราชคม
๔. นายศรียนต์  เชื้อชิต
๕. นายประสิทธิ์ สุพันธ์
๖. นายจำรัส โกฏิยี่
๗. นายธวิท ติยะกว้าง
๘. นายพลภพ มานะมนตรีกุล          
๙. นายศุภโชค ปิ่นมูลทราย
๑๐. นายสมพร ศรีไม้
๑๑. นายอภินันท์ อภินันท์เทิดไทย
๑๒. นายสงวน วงค์สม
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


ผู้ช่วยเหรัญญิก


ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา


Comments