ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ
Οι κάτοικοι του εξωτερικού για τα εισοδήματα που αποκτούν στην Ελλάδα, φορολογούνται κατ' αρχάς με τις ίδιες διατάξεις που φορολογούνται και οι κάτοικοι της Ελλάδας, με ορισμένες βέβαια διαφοροποιήσεις.
Τα πρόσωπα που κατοικούν στο εξωτερικό και αποκτούν πραγματικά ή τεκμαρτά (π.χ. λόγω αγοράς ακινήτου ή ανέγερσης οικοδομής ή αγοράς αυτοκινήτου στην Ελλάδα ή διατήρησης επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης μεγάλης αξίας, σκάφους αναψυχής κ.λπ.) εισοδήματα που προκύπτουν στην Ελλάδα έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα.

2. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ
Ειδικότερα οι κάτοικοι εξωτερικού έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο (πραγματικό ή τεκμαρτό) εισόδημά τους στην Ελλάδα υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2009 δικό τους ή της συζύγου τους.
Επίσης έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση όσοι αποκτούν και γεωργικό εισόδημα στην Ελλάδα, χωρίς να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ανεξάρτητα από το ύψος του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που αποκτούν.
Ανεξάρτητα από τον αν έχουν φορολογητέο εισόδημα στην Ελλάδα ή όχι, έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση όταν:
α) αγοράζουν αυτοκίνητα, δίτροχα ή τρίτροχα αυτοκινούμενα, οχήματα, πλοία αναψυχής, αεροσκάφη και όσοι διατηρούν στην κατοχή τους στην Ελλάδα επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ. ή ημιφορτηγό ή αυτοκίνητο μικτής χρήσης ή αυτοκίνητο τύπου Jeep ή αεροσκάφος, εκτός από αυτοκίνητα που απαλλάσσονται από την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης,
β) ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, στην Ελλάδα,
γ) μετέχουν σε προσωπική ή περιορισμένης ευθύνης εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία ή αστική εταιρία που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα,
δ) έχουν ακαθάριστο συνολικό εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων στην Ελλάδα πάνω από 600 ευρώ το χρόνο,
ε) αγοράζουν ακίνητα ή ανεγείρουν οικοδομή στην Ελλάδα,
στ) διατηρούν μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες στην Ελλάδα πάνω από 150 τ.μ.,
ζ) προσκληθούν με έγγραφο του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας,
η) έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή οίκηση σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα. Σ' αυτήν την περίπτωση υποχρεούνται να συνυποβάλλουν και δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) υποβάλλεται μία φορά, στο έτος που προκύπτει τέτοια υποχρέωση. Η πρώτη εφαρμογή ήταν την 1η Ιανουαρίου 2005.
Περαιτέρω υποχρέωση υποβολής δήλωσης κατ' έτος έχουν όσοι έχουν μεταβολή στην περιουσιακή ή οικογενειακή τους κατάσταση (όπως όταν μεταβάλλονται κάποια στοιχεία από τα δηλωθέντα ακίνητα, όταν μεταβιβάζουν ή αποκτούν ακίνητα, σε περιπτώσεις θανάτου, διαζυγίου, διαγραφή προστατευόμενου μέλους κ.λπ.).

3. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΦΟΡΟΣ
Ο φόρος επιβάλλεται στο εισόδημά τους (κατ' αρχάς στο συνολικό καθαρό εισόδημά τους) πραγματικό και τεκμαρτό που προκύπτει μόνο στην Ελλάδα (και όχι στο εισόδημα που προκύπτει στο εξωτερικό).

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Στην περίπτωση φορολογούμενου που δεν κατοικεί ούτε διαμένει στην Ελλάδα και απόκτησε εισόδημα στην Ελλάδα, η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης είναι μέχρι 2 Μαΐου κάθε έτους.

5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
Οι κάτοικοι εξωτερικού στη δήλωση που υποβάλλουν στην Ελλάδα, όπως αναφέρεται πιο πάνω, πρέπει να ορίζουν τον αντιπρόσωπό τους στην Ελλάδα, γιατί με βάση τη δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) αυτού καθορίζεται και η Δ.Ο.Υ. που πρέπει να υποβάλλουν τη δήλωσή τους, με ορισμένες εξαιρέσεις βέβαια.
Ο φορολογούμενος ορίζει τον αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα με την αναγραφή των στοιχείων αυτού στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Με τον ορισμό του αντιπροσώπου δε μεταθέτεται η υποχρέωση του αλλοδαπού για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στον αντιπρόσωπο. Ο τελευταίος μπορεί να υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αλλοδαπού τον οποίο αντιπροσωπεύει μόνον εφόσον διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση προς τούτο (παράγραφος 1, άρθρου του 62 ν.2238/1994).

6. ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ
Επισημαίνεται ότι οι κάτοικοι της αλλοδαπής που λαμβάνουν μισθό, σύνταξη κ.λπ. από την Ελλάδα, καθώς και οι κάτοικοι της Ελλάδας που λαμβάνουν σύνταξη κ.λπ. που τους καταβάλλεται από αλλοδαπούς (κρατικούς ή ιδιωτικούς) φορείς, καθώς και από διεθνείς οργανισμούς, πρέπει να δηλώνουν αυτό το εισόδημα στην ετήσια δήλωσή τους φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλουν στην Ελλάδα, καθώς και το φόρο που τυχόν παρακρατήθηκε γι' αυτό το εισόδημα, καθόσον το υπόψη εισόδημα φορολογείται στην Ελλάδα, εκτός εάν διαφορετικά ορίζει η τυχόν σχετική διμερής (ή διεθνής) σύμβαση της Ελλάδας με την αλλοδαπή χώρα.
EΠΙΣΤΡΟΦΗ
Comments