Παραδείγματα υπολογισμού παρακράτησης ΦΜΥ για το 2010

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

1. Εισαγωγή

Με την Πολ. 1151/11.12.2009 δίδονται οδηγίες για την παρακράτηση του ΦΜΥ, κατά το 2010, σε συνδυασμό με την περυσινή Πολ. 1163/12.12.2008.

Το αφορολόγητο όριο παραμένει το ίδιο, δηλαδή 12.000 €, για μισθωτό χωρίς τέκνα, ενώ αυξάνεται κατά 1.000 € εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά 2.000 €, εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν και κατά 10.000 €, εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν. Περαιτέρω, το ποσό των 10.000 €, προσαυξάνεται κατά 1.000 €, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου, που βαρύνουν τον φορολογούμενο.

Ο υπολογισμός του ΦΜΥ που θα παρακρατείται από τους εκκαθαριστές της μισθοδοσίας, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, κατά το νέο έτος 2010, θα γίνεται προσωρινά με την κλίμακα του άρθρου 9 του ΚΦΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τις αλλαγές που έφερε ο Ν 3697/2008 (παρ. 1, άρθρο 14).

Συγκεκριμένα, η τροποποίηση της κλίμακας αφορούσε το δεύτερο κλιμάκιο εισοδήματος και μάλιστα τον φορολογικό συντελεστή του, ο οποίος, σύμφωνα με την σχετική διάταξη, μειώνεται σταδιακά κατά μία ποσοστιαία μονάδα κάθε χρόνο, από το 2010 μέχρι και το 2014. Έτσι το δεύτερο κλιμάκιο των 18.000 € θα φορολογείται με συντελεστή 24%, οπότε αυτή είναι και η μοναδική αλλαγή στη νέα κλίμακα.

Ωστόσο, οι οδηγίες που παρέχονται από την Πολ. 1151/2009 για την παρακράτηση του ΦΜΥ κατά το 2010, επισημαίνουν τον προσωρινό χαρακτήρα της κλίμακας αυτής, αφού σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, θα υπάρξει νέα ενιαία κλίμακα φορολογίας, η οποία μάλιστα θα προσαρμόζεται τιμαριθμικά, με βάση τον πληθωρισμό.

Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι μηνιαίες αποδοχές μισθωτής εργασίας, οποιασδήποτε μορφής (υπερωρίες, πριμ κ.λπ.), οι οποίες συνεκκαθαρίζονται με τον μισθό σε μία μισθοδοτική κατάσταση, αφορούν δε συμβάσεις αορίστου χρόνου και πάντως, συμβάσεις μεγαλύτερες του έτους, πρέπει να υφίστανται παρακράτηση φόρου, με την διαδικασία της κλίμακας που αναφέραμε πιο πάνω. Οι σχετικές οδηγίες είχαν δοθεί με την Πολ. 1163/2008 (βλ. Επιχείρηση 2009, τεύχος 45, σελ. 189).

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, λόγω της οικονομικής κρίσης, οι αυξήσεις στους μισθούς και τα ημερομίσθια των εργαζομένων θα είναι πολύ μικρές ή μηδενικές, ενδεχομένως δε, να παρατηρηθεί μία μικρή μεταβολή προς τα επάνω, στις καθαρές αποδοχές του Ιανουαρίου, σε σχέση με την μισθοδοσία του Δεκεμβρίου. Οι μισθωτοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, σε αναμονή της νέας κλίμακας. Τα παραδείγματα που ακολουθούν, σε κάθε περίπτωση είναι δυνατόν να αναπροσαρμοσθούν στην αναμενόμενη αλλαγή, που θα επέλθει με την νέα κλίμακα.

Ωστόσο, όταν αυτό συμβεί, θα επανέλθουμε με διευκρινίσεις και εφαρμογές.

Με βάση τα ανωτέρω οι κλίμακες παρακράτησης του φόρου για το 2010, διαμορφώνονται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΜΥ ΓΙΑ ΤΟ 2010 (Χωρίς παιδιά)

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολογικός Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Σύνολα

Εισοδήματος

Φόρου

12.000

0%

0

12.000

0

18.000

24%

4.320

30.000

4.320

45.000

35%

15.750

75.000

20.070

άνω 75.000

40% 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΜΥ ΓΙΑ ΤΟ 2010 (Με ένα παιδί)

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολογικός Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Σύνολα

Εισοδήματος

Φόρου

13.000

0%

0

13.000

0

17.000

24%

4.080

30.000

4.080

45.000

35%

15.750

75.000

19.830

άνω 75.000

40% 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΜΥ ΓΙΑ ΤΟ 2010 (Με δύο παιδιά)

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολογικός Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Σύνολα

Εισοδήματος

Φόρου

14.000

0%

0

14.000

0

16.000

24%

3.840

30.000

3.840

45.000

35%

15.750

75.000

19.590

άνω 75.000

40% 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV

ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΜΥ ΓΙΑ ΤΟ 2010 (Με τρία παιδιά)

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολογικός Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Σύνολα

Εισοδήματος

Φόρου

22.000

0%

0

22.000

0

8.000

24%

1.920

30.000

1.920

45.000

35%

15.750

75.000

17.670

άνω 75.000

40% 

2. Παραδείγματα και εφαρμογές

1ο Παράδειγμα

Ο Α (έγγαμος με ένα παιδί), εργάζεται ως μισθωτός σε εμπορική επιχείρηση, με πλήρη απασχόληση και την 1.1.2010 ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός του είναι 1.800 €. Υπάγεται σε κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ και σε επικουρική (μόνο για σύνταξη) στο ΤΕΑΥΕΚ Ανήκει στους νέους ασφαλισμένους (μετά την 1.1.1993) και συνεπώς οι ασφαλιστικές του κρατήσεις είναι: ΙΚΑ...13%, ΤΕΑΥΕΚ...7%.

Η σύζυγός του, εργάζεται επίσης ως μισθωτός σε Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ) και είναι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κρατήσεις 16%). Την 1.1.2010, ο ακαθάριστος μισθός της ήταν 1.700 €.

Ζητείται να υπολογισθεί η παρακράτηση ΦΜΥ, για τον μήνα Ιανουάριο 2010, την οποία πρέπει να ενεργήσουν τα Λογιστήρια των δύο ως άνω επιχειρήσεων.

Απάντηση

Παρακρατούμενος ΦΜΥ για τον υπόχρεο

Κατά πρώτον θα πρέπει να σημειώσουμε ότι κάθε εκκαθαριστής μισθοδοσίας ξεχωριστά (δηλαδή, τα Λογιστήρια των επιχειρήσεων), πρέπει να ζητήσει υπεύθυνη δήλωση (Ν 1599/1986) από τους εργαζόμενους, στην οποία θα δηλώνεται η οικογενειακή κατάσταση και τα προστατευόμενα μέλη (όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις του ΚΦΕ). Τούτο γιατί, προκειμένου να επιλεγεί η κλίμακα για την παρακράτηση του ΦΜΥ, στο παράδειγμά μας, το παιδί θεωρείται ότι βαρύνει τον υπόχρεο και συνεπώς δεν θα ληφθεί υπόψη, για τον υπολογισμό του παρακρατούμενου ΦΜΥ της συζύγου.

Παρακρατούμενος ΦΜΥ για τον Α (υπόχρεος)

Ασφαλιστικές κρατήσεις 1.800,00 χ 20% = 360,00

Καθαρός μηνιαίος μισθός (προ φόρου) 1.440,00

Αναγωγή σε ετήσια βάση: Χ14 (12 μήνες + Δ.Χ. + Δ.Π. + Επίδ. Άδειας) 20.160,00

Ο φόρος θα υπολογισθεί με βάση την κλίμακα του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ:

Αφορολόγητο ποσό 13.000,00

Συνεπώς, το υπόλοιπο θα πολλαπλασιασθεί με 24% 7.160,00 χ 24% = 1.718,40 € είναι ο ετήσιος φόρος που αναλογεί, ο οποίος θα μειωθεί κατά 1,50%, λόγω της παρακράτησης στην πηγή και θα διαμορφωθεί σε:

1.718,40 χ 1,50% = 25,78 € ήτοι, 1.718,40 – 25,78 = 1.692,62 €

Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει τον ετήσιο φόρο που παρακρατείται. Προκειμένου να βρεθεί ο ΦΜΥ που θα παρακρατηθεί τον Ιανουάριο, θα διαιρέσουμε διά 14:

1.692,62 / 14 = 120,90 €

Άρα, καθαρές πληρωτέες αποδοχές:

1.440,00 – 120,90 = 1.319,10 €

Παρακρατούμενος ΦΜΥ για την σύζυγο

Ασφαλιστικές κρατήσεις 1.700,00 x 16% = 272,00

Καθαρός μηνιαίος μισθός (προ φόρου) 1.428,00

Αναγωγή σε ετήσια βάση: Χ14 (12 μήνες + Δ.Χ. + Δ.Π. + Επίδ. Άδειας) 19.992,00

Ο φόρος θα υπολογισθεί με βάση την κλίμακα του ΠΙΝΑΚΑ Ι:

Αφορολόγητο ποσό 12.000,00

Συνεπώς, το υπόλοιπο ποσό θα πολλαπλασιασθεί με 24%: 7.992,00 χ 24% = 1.918,08 €

είναι ο ετήσιος φόρος που αναλογεί, ο οποίος θα μειωθεί κατά 1,50%, λόγω της παρακράτησης στην πηγή και θα διαμορφωθεί σε:

1.918,08 χ 1,50% = 28,77 €, ήτοι, 1.918,08 – 28,77 = 1.889,31 €

Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει τον ετήσιο φόρο που παρακρατείται. Προκειμένου να βρεθεί ο ΦΜΥ που θα παρακρατηθεί τον Ιανουάριο, θα διαιρέσουμε δια 14:

1.889,31 / 14 = 134,95 €

Άρα, καθαρές πληρωτέες αποδοχές 1.428,00 – 134,95 = 1.293,05 €

2ο Παράδειγμα

Στο παραπάνω παράδειγμα 1, εφόσον δεν συμβούν αλλαγές στις ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων, θα επαναληφθεί η ίδια παρακράτηση και στους επόμενους μήνες. Ο ΦΜΥ που θα παρακρατηθεί από τις αποδοχές του Δώρου Πάσχα, θα είναι το 50% του ποσού του μηνιαίου φόρου, με την προϋπόθεση βέβαια ότι οι αποδοχές αυτές του Δώρου, θα καταβληθούν χωρίς περικοπές.

Ας υποθέσουμε ότι από την 1η Ιουλίου ο Α λαμβάνει αύξηση στον μισθό του 5% και επί πλέον είναι γνωστό ότι δεν έχει εκκαθαρισθεί η μισθοδοσία του επιδόματος άδειας.

Θα έχουμε τις εξής αλλαγές στην παρακράτηση ΦΜΥ:

Οι ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές είναι, (ΙΑΝ. έως και ΙΟΥΝ. συν Δ.Π.= 6,5 μισθοί), ήτοι:

1.800,00 χ 6,5 = 11.700,00 € (1)

και (ΙΟΥΛ. έως και ΔΕΚ. συν Ε.Α. συν Δ.Χ. = 7,5 μισθοί), ήτοι:

1.800,00 χ 105% = 1.890,00 χ 7,5 = 14.175,00 € (2)

Συνολικά: (1) + (2) = 11.700,00 + 14.175,00 = 25.875,00 €

Μείον ασφαλιστικές κρατήσεις: 25.875,00 χ 20% = 5.175,00 €

Συνεπώς, καθαρές ετήσιες αποδοχές: 20.700,00 €

Με τη χρήση της κλίμακας ΙΙ, βρίσκουμε τον ετήσιο ΦΜΥ που αναλογεί σε αυτό το εισόδημα:

Αφορολόγητο 13.000,00

Το υπόλοιπο (20.700,00 – 13.000,00 = 7.700,00) πολλαπλασιάζεται επί 24%:

7.700,00 χ 24% = 1.848,00 (ΦΜΥ που αναλογεί)

Μειώνεται το ποσό αυτό κατά 1,50%:

1.848,00 χ 1,50% = 27,72 €

Άρα ΦΜΥ που παρακρατείται: 1.848,00 – 27,72 = 1.820,28 €.

Έχει όμως, ήδη παρακρατηθεί (μέχρι και ΙΟΥΝ.): 120,90 χ 6,5 μήνες = 785,85 €

Άρα, απομένει ποσό φόρου που πρέπει να παρακρατηθεί για τις επόμενες 7,5 μισθοδοσίες:

1.820,28 – 785,85 = 1.034,43 €

Το ποσό αυτό διαιρείται διά 7,5 και παίρνουμε τον ΦΜΥ ο οποίος θα παρακρατείται από τον Ιούλιο και μετά: 1.034,43 / 7,5 = 137,92 €

Οι καθαρές αποδοχές του Ιουλίου θα είναι:

1.890,00 – 378,00 – 137,92 = 1.374,08 €, ήτοι αύξηση σε σχέση με τον Ιούνιο:

1.374,08 / 1.319,10 = 1,04168 Χ 100 – 100 = 4,168%

3ο Παράδειγμα

Προσλαμβάνεται εργατοτεχνίτης με σύμβαση ορισμένου χρόνου, από την 1η Ιανουαρίου 2010 μέχρι 30η Ιουνίου του ίδιου χρόνου. Το ακαθάριστο ημερομίσθιό του ορίζεται σε 40 €, υπάγεται δε στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (16%).

Κατά το ανωτέρω διάστημα, εργάσθηκε ως εξής:

Ιανουάριος ημέρες 25
Φεβρουάριος ημέρες 24
Μάρτιος ημέρες 26
Απρίλιος ημέρες 25
Υπολογίσθηκε Επίδομα Εορτής Πάσχα, κάθε οκτώ (8) ημέρες εργασιακής σχέσης, ένα (1) ημερομίσθιο, ήτοι 15 ημερομίσθια
Μάιος ημέρες 26
Ιούνιος ημέρες 25

Υπολογίσθηκαν δώδεκα (12) ημερομίσθια ως αποζημίωση μη χορηγούμενης άδειας και δώδεκα (12) ημερομίσθια, επίσης, ως επίδομα άδειας.
Υπολογίσθηκε Επίδομα Εορτής Χριστουγέννων, από 1η Μαΐου, μέχρι 30 Ιουνίου και για κάθε δεκαεννέα (19) ημέρες εργασιακής σχέσης δύο (2) ημερομίσθια, ήτοι 6,50 ημερομίσθια.

Ζητείται να εκκαθαρισθούν οι μισθοδοσίες για την απασχόληση ορισμένου χρόνου, του ανωτέρω εργατοτεχνίτη.

Απάντηση

Με βάση την περ. β΄, της παρ. 1, του άρθρου 57 του ΚΦΕ, στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου (αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος) το ποσό της παρακράτησης φόρου υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή 3%, επί του ακαθαρίστου ποσού του ημερομισθίου, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 24 €. Συνεπώς, έχουμε:

Ιανουάριος

40,00 χ 3% = 1,20 € και ΦΜΥ που αναλογεί 25 ημερ. χ 1,20 € = 30,00 €

ΦΜΥ που παρακρατείται: 30,00 χ 1,50% = 0,45 €, επομένως: 30,00 – 0,45 = 29,55 €

Εκκαθάριση μισθοδοσίας:

25 χ 40,00 = 1.000,00 (μείον ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 1.000,00 χ 16% = 160,00) και περαιτέρω,

1.000,00 - 160,00 - 29,55 = 810,45 € είναι οι καθαρές πληρωτέες αποδοχές

Φεβρουάριος

40,00 χ 3% = 1,20 € και ΦΜΥ που αναλογεί 24ημερ. χ 1,20 € = 28,80 €

ΦΜΥ που παρακρατείται 28,80 χ 1,50% = 0,432 €, επομένως: 28,80 – 0,432 = 28,37 €

Εκκαθάριση μισθοδοσίας:

24 χ 40,00 = 960,00 (μείον ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 960,00 χ 16% = 153,60) και περαιτέρω,

960,00 - 153,60 - 28,37 = 778,03 € είναι οι καθαρές πληρωτέες αποδοχές

Μάρτιος

26 χ 40,00 = 1040,00 €, μείον ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 1040,00 χ 16% = 166,40 €, μείον ΦΜΥ: 30,73 € καθαρές πληρωτέες αποδοχές: 842,87 €

Δώρο Πάσχα

Λόγω της προσαύξησης 0,5 / 12 = 0,04166, έχουμε:

40,00 χ 1,04166 = 41,67 € και στη συνέχεια, 41,67 χ 3% = 1,25 €, άρα, ΦΜΥ που αναλογεί 15 ημερ. χ 1,25 € = 18,75 € ΦΜΥ που παρακρατείται 18,75 χ 1,50% = 0,28 €, επομένως 18,75 – 0,28 = 18,47 €.

Εκκαθάριση μισθοδοσίας:

15 χ 41,67 = 626,05 € (μείον ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 625,05 χ 16% = 100,00 €) και περαιτέρω,

625,05 - 100,00 - 18,47 = 506,57 € είναι οι καθαρές πληρωτέες αποδοχές

Απρίλιος

Όπως ακριβώς ο Ιανουάριος, με καθαρές πληρωτέες αποδοχές 810,45 €.

Μάιος

Όπως ακριβώς ο Μάρτιος, με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 842,87 €.

Αποζημίωση μη χορηγούμενης άδειας

Στην αποζημίωση μη χορηγούμενης άδειας, δεν διενεργούνται ασφαλιστικές κρατήσεις, υπολογίζεται όμως παρακράτηση ΦΜΥ.

ΦΜΥ που αναλογεί: 12 ημερ. χ 40,00 χ 3% = 14,40 €. Το ποσό αυτό μειώνεται κατά 1,50%, λόγω παρακράτησης φόρου στην πηγή και έχουμε ΦΜΥ που παρακρατείται: 14,18 €.

Άρα, καθαρές πληρωτέες αποδοχές: 480,00 - 14,18 = 465,82 €

Επίδομα αδείας

Εδώ, διενεργούνται ασφαλιστικές κρατήσεις (480,00 χ 16% = 76,80 €), ενώ ο ΦΜΥ που θα παρακρατηθεί είναι ο ίδιος (στο παράδειγμά μας), με αυτόν της αποζημίωσης μη χορηγούμενης άδειας. Συνεπώς, έχουμε:

480,00 - 76,80 - 14,18 = 389,02 € είναι οι καθαρές πληρωτέες αποδοχές

Δώρο Χριστουγέννων

Λόγω της προσαύξησης 0,5 / 12 = 0,04166, έχουμε ακαθάριστο ημερομίσθιο 41,67 € και ΦΜΥ που αναλογεί 41,67 χ 3% = 1,25 € χ 6,5 ημερ. = 8,13 €. Ο ΦΜΥ που παρακρατείται διαμορφώνεται στο ποσό:

8,13 χ 1,50% = 0,12, ήτοι 8,00 €.

Εκκαθάριση μισθοδοσίας

6,5 ημερ. χ 41,67 = 270,86 (μείον ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 270,86 χ 16% = 43,34) και περαιτέρω,

270,86 - 43,34 - 8,00 = 219,52 € είναι οι καθαρές πληρωτέες αποδοχές


Πηγή: http://www.epixeirisi.gr


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Comments